Gumawa ng Pagkilos upang Masimulang Mabayaran ng CDWA
Sa Halip na IPOne
Minamahal na <IP Name>,
 
Ayon sa DSHS, ang CDWA na ang magbabayad sa lahat ng mga IP sa halip na ang IPOne. Simula ngayong araw, maaari mo nang simulan ang iyong paglipat sa
Consumer Direct Care Network Washington (CDWA).
 
Sa ilalim ng CDE, sa CDWA na magtatrabaho ang lahat ng mga Individual Provider (IP) sa halip na makipagkontrata sa Department of Social and Health Services (DSHS). Patuloy na magsisilbing managing employer mo ang iyong (mga) Kliyente o ang kanilang Awtorisadong Kinatawan. Ang CDWA ang magiging legal na employer mo, ibig sabihin nito, kami ang mangangasiwa sa lahat ng pag-hire ng IP, payroll, at pagsubaybay sa pag-expire ng mga kredensyal, tulad ng mga pagsusuri sa background at pagsasanay. Kapag ang CDWA na ang iyong legal na employer, makukuha mo pa
rin ang mga sahod, benepisyo, at iba pang kundisyon sa pagtatrabaho na ibinibigay
ng iyong kasalukuyang kasunduan sa sama-samang pakikipag-ayos (collective-bargaining agreement o CBA), maliban na lang kung magbabago ang bargain ng
CDWA at SEIU 775.
Mga paalala sa pagkumpleto ng proseso ng pag-hire at
oryentasyon sa trabaho.
 • Kukumpletuhin mo ang proseso online.
 • Hindi mo kailangang kumpletuhin ang proseso nang minsanan.
 • Maaari mong i-save ang iyong gawa at balikan ito sa susunod.
 • Babayaran ka para sa oras na ginugol mo sa pagkumpleto ng proseso.
 • Mayroong opsyonal na may bayad na video ng oryentasyon sa trabaho.
 • DAPAT mong kumpletuhin ang lahat ng mga hakbang upang mabayaran ka para sa pagbibigay ng pangangalaga bilang empleyado ng CDWA.
Magsimula.
Para simulan ang proseso, sundin ang mga hakbang sa ibaba.
Gumawa ang CDWA ng account sa web portal ng DirectMyCare para sa iyo gamit ang email address kung saan mo natatanggap ang mensaheng ito. Ginawan ka ng pansamantalang password. Kakailanganin mong i-update ang password na ito.
Makakahanap ng mga kapaki-pakinabang na tip sa

Hakbang 1 – I-access ang web portal ng DirectMyCare
 • Mag-click dito para i-update ang iyong password sa web portal ng DirectMyCare.
 • Makakakita ka ng screen sa pag-sign in na may logo ng CDWA sa itaas.
 • I-click ang “I-update ang Password.”
 • Makakakita ka ng screen na “magpadala ng code sa pag-verify.” I-click ang “magpadala ng code sa pag-verify.”
 • Makakatanggap ka ng hiwalay na email mula sa Microsoft sa ngalan ng B2C CDMS AAD. Buksan ang email na ito. Nilalaman ng email na ito ang iyong code sa pag-verify. Kung hindi mo natanggap ang email, mangyaring tingnan ang iyong folder ng spam.
 • Ilagay ang code sa pag-verify at i-click ang “I-verify ang code.”
 • Ang susunod na makikita mong screen ay magsasabing na-verify na ang iyong email address. I-click ang “Magpatuloy.”
 • Hihilingin sa iyong pumili ng bagong password.
 • Pagkatapos pumili ng password, awtomatiko kang mala-log in sa web portal ng DirectMyCare.
Hakbang 2 – Sagutin ang mga tanong sa web portal ng DirectMyCare
 • Makakakita ka ng mga tagubilin sa pagsagot sa mga tanong dito
Hakbang 3 – Kumpletuhin ang iyong mga gawain sa pag-hire
 • Kakailanganin mo ang mga sumusunod:
 • Ang numero ng iyong account sa bangko at numero ng pagruruta, kung pipiliin mo ang direktang deposito. O ang iyong account sa Wisely at numero ng pagruruta, kung kasalukuyan kang mayroong Wisely card at gusto mo itong magamit.
 • Ang iyong kasalukuyang lisensya sa pagmamaneho, kung ihahatid mo ang iyong Kliyente.
 • Katibayan ng kakayahang magtrabaho sa United States at isang taong magve-verify ng I-9 form (maaaring ito ang Kliyente mo o sinupamang tao). Mag-click dito para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga uri ng identification na magagamit mo.
Hakbang 4 – Opsyonal na video ng oryentasyon sa trabaho ng CDWA
 • Manood ng video ng oryentasyon sa trabaho ng CDWA online. 
Hakbang 5 – Magsumite ng shift ng pagsusulit
 • Magsusumite ang mga live-in na IP ng shift ng pagsusulit sa web portal ng DirectMyCare.
 • Magsusumite ang mga hindi live-in na IP ng shift ng pagsusulit sa CareAttend EVV app at sa web portal ng DirectMyCare.

Narito ang mga tagubilin tungkol sa kung paano magsumite ng shift ng pagsusulit: www.ConsumerDirectWA.com/IP-Resources

Hindi makukumpleto ang iyong proseso ng pag-hire hangga’t hindi ka nakakatanggap ng email mula sa CDWA na nagsasaad na “Pwede ka nang Magbigay ng Pangangalaga” bilang empleyado ng CDWA.

Impormasyon sa Pagsusuri ng Background
 • Magpapadala ng sulat ang team ng DSHS Contracts sa mga IP na mayroong pagsusuri ng background na mag-e-expire na sa loob ng 60 araw. Kung hindi ka pa nakakatanggap ng sulat mula sa Contracts, ibig sabihin, maayos pa ang iyong pagsusuri ng background.
 • Kung hindi mo pa nakumpleto ang iyong fingerprint-based na pagsusuri ng background, mangyaring kumpletuhin ang iyong mga fingerprint upang maiwasan ang pagsisimula ulit sa proseso ng pagsusuri ng background.
 • Makakahanap ng Karagdagang impormasyon sa Pagsusuri ng Background sa www.ConsumerDirectWA.com/IP-Resources.
Matuto pa tungkol sa CDE.
Mga Webinar na Nagbibigay ng Impormasyon (Bukas sa publiko)
 • Pagbabago ng Iskedyul ng Payroll at Mga Limitasyon sa Linggo ng Trabaho (Work Week Limits o WWL), Biyernes, 11/5/2021, 11am PDT
 • DirectMyCare Web Portal at EVV, Lunes, 11/15/2021, 6pm PST
 • Paghahanda para sa CDE, Huwebes, 11/18/2021, 3:30 pm PST
 • Mga Tagapagbigay ng Magulang at Mga Tagapagbigay ng Live-in, Sabado, 11/20/2021, 9am PST
 • Responsibilidad ng Kliyente, Martes, 11/23/2021, 10:30am PST
 
Magparehistro para sa mga webinar sa website ng CDWA, www.ConsumerDirectWA.com/Resources.
Makipag-ugnayan sa CDWA 
Toll-Free na Numero ng Telepono: 866-214-9899 
 
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin kung mayroon kang mga tanong. Ang aming mga oras ng operasyon ay:
7 am - 7 pm Lunes hanggang Biyernes
8 am - 1 pm Sabado
 
Taos-puso,  
Ang Team ng Consumer Direct Care Network Washington  
Tulong ng CDWA sa iba pang wika at format
Para sa bingi at mahina ang pandinig: 877-398-7969
Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa membership sa unyon, mga dapat bayaran, pagpapatuloy ng edukasyon, o mga benepisyo, mangyaring tumawag sa SEIU 775 Member Resource Center sa 866-371-3200.