December 2018
De IBLCE versterkt de beleidsmaatregelen met betrekking
tot de WHO-code verder

 
De Internationale Raad van Examinatoren van Lactatiekundigen (International Board of Lactation Consultant Examiners®, IBLCE®) is bijna in de gehele wereld vertegenwoordigd. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om aanzienlijke invloed uit te oefenen en de IBLCE spant zich in om deze invloed te gebruiken ter ondersteuning van de doelstellingen van de Internationale code voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk (International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (1981) en vervolgresoluties van de Algemene Vergadering van Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Assembly - WHA).
 
In de IBLCE briefing van februari 2018 rapporteerde de IBLCE hoe de Raad te werk gaat om de WHO-code en de vervolgresoluties te verwezenlijken en beloofde verdere updates zodra daar aanleiding voor was.
 
De IBLCE is verheugd te kunnen melden dat de Raad zich sedertdien in belangrijke mate heeft gericht op manieren om de doelstellingen van de WHO-code en vervolgresoluties te verwezenlijken, en heeft daartoe een aantal belangrijke beleidsbeslissingen genomen. Gezien de omvang van deze beleidswijzigingen en het gegeven dat sommige van invloed zijn op IBCLC’s en kandidaten, zullen ze stapsgewijs worden geïmplementeerd.
 
Deze beslissingen, waarvan de details over de uitvoering nog zullen volgen, omvatten:

 • De inpassing van resolutie 69.9 van de Algemene Vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie in het beleid van de IBLCE voor alle IBLCE-vrijwilligers, personeel, onafhankelijke aannemers en coördinatoren:
Om belangenconflicten te minimaliseren, moet de ontvangst worden vermeden van enige compensatie, deelname of bijdrage van belangen die te maken hebben met de voeding van zuigelingen en jonge kinderen en die concurreren met borstvoeding (of hun aangesloten stichtingen/organisaties/bedrijven) of, indien een dergelijk belangenconflict zich voordoet, moet deze op zijn minst worden gemeld door degene die diensten verleent of spreekt/lesgeeft/schrijft/onderzoek uitvoert. Alle bovengenoemde personen die publiceren, een conferentie of evenement plannen of onderzoek doen, moeten dit openbaar maken en moeten hun collega's aanmoedigen om zich aan dergelijke belangenconflicten te onttrekken. 
 • De IBLCE-commissie Ethiek en Tuchtzaken zal de Code voor Professioneel Gedrag (CPC) voor IBCLC’s beoordelen en herzien om in overleg met de juridische adviseur de bepalingen van de WHO-code op te nemen in de CPC, teneinde deze taak in 2021 te voltooien, met 2022 als ingangsdatum.
 
 • Training in de WHO-code zal verplicht zijn voor alle leden van de raad van bestuur en personeel van de IBLCE, voor IBCLC’s die zich hercertificeren en voor IBCLC-kandidaten, en meer specifieke informatie zal worden opgenomen in de Kandidaat Informatie Gids en de Gids voor Hercertificeren die beschikbaar zullen zijn in 2022.
 
 • De IBLCE zal doorgaan met het formeel beoordelen van interne en externe documenten om de naleving van de WHO-code en vervolgresoluties te evalueren, en een mechanisme creëren waarmee dit op regelmatige basis gebeurt wanneer nieuwe resoluties worden aangenomen door de Algemene Vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie.
 
 • Met ingang van 2022 accepteert de IBLCE geen onderwijspunten die vanaf dat moment voor certificering/hercertificering worden behaald bij bedrijven waarvan de producten vallen binnen het toepassingsgebied van de Internationale code voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk (bijv. zuigelingenvoeding, flesjes en spenen), bedrijven voor borstkolven, farmaceutische bedrijven, marketingconsulenten voor borstvoeding en babyartikelen zoals tepelcrèmes, draagdoeken, kinderwagens, borstvoedingskussens of voedingskrukjes.
 
 • De IBLCE zal zijn aanbiedersprogramma voor CERP-studiepunten herzien en de Minimalisering van de commerciële invloed op het onderwijsbeleid herzien overeenkomstig de WHO-code en vervolgresoluties van de Algemene Vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie.
 
 • De samenwerking van de IBLCE met professionele organisaties die de WHO-code niet volgen, moeten van geval tot geval worden geëvalueerd, waarbij waar mogelijk onderwijs wordt aangeboden.
 
 • Meenemen van de WHO-code en vervolgresoluties in alle introducties voor vrijwilligers en medewerkers.
 
De IBLCE is verheugd te rapporteren over deze voortgang met betrekking tot de verwezenlijking van de WHO-code en vervolgresoluties en zal updates blijven verstrekken. Hoewel de IBLCE een internationaal certificeringsorgaan is met gecertificeerden in een groot aantal verschillende juridische, economische en regelgevende omgevingen en dus onderhevig is aan bepaalde beperkingen, zet de IBLCE zich in om al het mogelijke te doen om de doelstellingen van de WHO-code en vervolgresoluties, die van cruciaal belang zijn voor de mondiale volksgezondheid, te handhaven en te verwezenlijken.
Administração do Exame IBCLC 2020
Centro de Recursos COVID-19
Het COVID-19 Informatiecentrum is uw centrale plaats voor het laatste nieuws over het afnemen van het examen van september 2020. Nieuwe informatie wordt elke week toegevoegd, kom dus regelmatig terug!

Mogelijkheden voor het IBCLC-examen van 2020
Voor september van dit jaar hebben kandidaten verschillende mogelijkheden tot hun beschikking:
De externe organisatie die het examen afneemt stelt LRP alleen in het Engels beschikbaar.
Een verzoek om uitstel moet worden ingediend vóór de examendatum of binnen 30 dagen na de examenperiode. De uiterste datum voor restitutieverzoeken is nu 31 augustus 2020
Uw examenafspraak plannen
Veel kandidaten hebben nu hun toestemming voor het examen ontvangen. De IBLCE blijft deze e-mails versturen. Alle kandidaten zullen in de komende dagen hun e-mail ontvangen.
 
Dit jaar kan het plannen van uw examen wat meer problemen opleveren. De externe organisatie die het examen afneemt moet ongeveer 450.000 examenkandidaten voor verschillende certificeringprogramma’s opnieuw plaatsen, maar die achterstand is sinds juli sterk afgenomen. De externe organisatie die onze examens afneemt heeft ons meegedeeld dat na 5 augustus de meeste testcentra plaatsen beschikbaar hebben. Het IBCLC-programma is een essentieel certificeringsprogramma; u hebt dus toegang tot alle open testcentra.
 
Noteer het in uw agenda:
 
De periode van het examen van september 2020 is van 8 tot 25 september 2020.
Updates over certificering en hercertificering in 2021
Zoals meegedeeld in de IBLCE briefing van juni 2019 zijn er verschillende wijzigingen in de manieren om in aanmerking te komen voor certificering/hercertificering die met ingang van de aanmelding voor het afleggen van het examen in 2021 van belang zijn voor IBCLC-kandidaten. Als u van plan bent u volgend jaar te certificeren of te hercertificeren, moet u deze updates goed bekijken.
 
Voor certificeringskandidaten die voor het eerst het examen aanvragen, vanaf 2021
 • Er is vijf (5) uur onderwijs voor communicatievaardigheden vereist, alsmede 90 uur lactatie-specifiek onderwijs.
Let op: Tot en met november is het mogelijk dat u klinische praktijkuren kunt verwerven overeenkomstig de Bijgewerkte voorlopige richtlijn bij het gebruik van technologie om te voldoen aan Leerweg 1, 2 en 3 klinische praktijkvereisten. Let op een update, die iets later dit jaar zal verschijnen en zal verduidelijken hoe u in de toekomst klinische praktijkuren kunt verdienen. 

Voor hercertificering met een examen of met CERP-studiepunten, vanaf 2021
 
 • 250 uur praktijk (voltijd of deeltijd; vrijwillig of betaald) in lactatie-advies is gedurende de vijfjarige hercertificeringcyclus vereist.
 • Levensondersteunend onderwijs op basisniveau is in elke hercertificeringscyclus van vijf jaar vereist.
 • Er zijn twee nieuwe statusmogelijkheden: Pensioen Istatus (voor IBCLC’s die niet meer praktiseren) en een Inactieve status (voor actieve IBCLC’s die niet kunnen voldoen aan de vereisten voor hercertificering in het jaar dat ze opnieuw gecertificeerd moeten worden, maar van plan zijn de certificering binnen één jaar opnieuw te verkrijgen).
De Emerging Leaders in Lactation-studiebeurs:
Het openen van de deur naar het IBCLC-diploma
De Emerging Leaders in Lactation (ELL)-studiebeurs werd in 2017 ingesteld als een nieuw studiebeursprogramma met als doel het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie in de gemeenschap van IBCLC-kandidaten en toekomstige leiders. IBCLC-kandidaten die leiderschapspotentieel tonen, en die tot een groep behoren die historisch ondervertegenwoordigd is in het beroep en het leiderschap ervan, en die anders mogelijk niet in staat zouden zijn om hun IBCLC-diploma te halen, wordt deze mogelijkheid via de ELL-studiebeurs geboden.
 
De eerste groep ELL-studenten verwerft de IBCLC-certificering – en zij maken nu al een verschil in hun gemeenschap! Semaj Bruce maakte deel uit van een van de eerste groepen Emerging Leaders in Lactation. Zij heeft haar IBCLC behaald en werkt in Nevada, VS om borstvoeding de norm te maken bij gekleurde families. U kunt haar verhaal hier lezen.
  “Zonder deze studiebeurs zou de deurknop voor mij te hoog hebben gezeten. De studiebeurs gaf me hoop en ik hoop dat anderen niet zullen aarzelen om naar hulp te zoeken als zij dit nodig hebben. Geef niet op! Nieuwe baby’s worden elke dag geboren, en zij hebben ons nodig!”
– Semaj Bruce, IBCLC
Wijzigingen in het leiderschap van de IBLCE
Na een speciale verkiezing eerder dit jaar als gevolg van het aftreden van de voormalige vicevoorzitter van de Raad van bestuur van de IBLCE heeft Marin Skariah, MSN, FNP-BC, RNC-MNN, C-EFM, IBCLC, haar nieuwe functie aanvaard nadat Dr. Clifton Kenon Jr. was verkozen tot penningmeester, welke functie Marin eerder had vervuld.
Marin is woonachtig in Westchester, New York en is Hoofd verpleegkundigen voor verloskunde en bevalling in Stamford in Connecticut. Zij werkt ook als IBCLC in NYU Langone – Brooklyn. Marin verwierf haar BSN op de Mercer University in Atlanta in Georgia en haar MSN op het SUNY Downstate Medical Center in Brooklyn in de stad New York. Marin wil tastbare resultaten boeken door beste praktijken een plaats te geven in de belangenbehartiging, het onderzoek en de voorlichting aan ouders, met als doel de kwaliteit van de zorg voor families en kinderen bij borstvoeding te verbeteren.
Clifton is opgeleid als erkende verpleger en leidde de eerste ziekenhuizen van de gezondheidsdienst voor Amerikaanse Indianen (Indian Health Service) bij hun overgang naar een baby-vriendelijke praktijk. Bovendien creëerde hij het eerste nationale postacademische programma voor verpleegkundigen om deze op te leiden voor het werk in landelijke omgevingen met beperkte middelen en schreef hij de richtlijnen van de nationale Indian Health Service voor de bescherming van borstvoeding. Momenteel is hij Senior Diversity & Inclusion Officer bij het United States Agency for International Development (USAID), waar hij blijft werken aan borstvoeding, de overleving van moeder en kind, en reproductieve gezondheid. Wanneer hij niet bij USAID werkt, is hij druk bezig met zijn lactatiepraktijk en helpt hij gezinnen hun borstvoedingsdoelen te bereiken.
 
Hartelijk dank aan Marin en Clifton dat zij in deze cruciale tijd als vrijwilliger deze belangrijke leiderschapsfuncties op zich nemen en voor hun inzet voor de IBLCE! De IBLCE wenst ook de oud-leden van de raad van bestuur, Dr. Shakira Henderson en Dr. Cecilia Tomori, het allerbeste in al hun toekomstige inspanningen! 
Wilt u IBCLC’s bereiken?
Neem met ons contact op over mogelijkheden van adverteren
Met ruim 32.500 ingeschreven IBCLC’s in 122 landen heeft de IBLCE de grootste lactatie-verzendlijst in de gehele wereld! Als u een conferentie of evenement dat relevant zou kunnen zijn voor IBCLC’s wilt promoten, accepteert de IBLCE nu bepaalde advertenties. Neem contact op met de Brand & Communications Manager van de IBLCE om meer te weten te komen over e-mail-mogelijkheden (per regio/land), het aantal geregistreerde IBCLC’s, en de kosten. Let op: de IBLCE deelt geen informatie over IBCLC’s met derden. De IBLCE is verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie die mogelijk voor IBCLC’s interessant is.
 
Alle potentiële adverteerders zijn verplicht te verklaren dat zij de WHO-code en vervolgresoluties van de Algemene Vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie naleven en de advertenties moeten in overeenstemming zijn met de missie en de waarden van de IBLCE.
 
IBCLC’s hebben de mogelijkheid om zich hiervoor uit te schrijven. In sommige regio’s kan mogelijk nog niet via advertenties worden gecommuniceerd, omdat daar wordt vereist dat ontvangers zich hiervoor aanmelden.
Bent u als werkgever op zoek naar een IBCLC?   
Met ruim 32.500 injgeschreven IBCLC’s in 122 landen heeft de IBLCE het grootste bereik in het lactatieberoep! Als u als werkgever een IBCLC aan uw team wilt toevoegen, is het Career Opportunity Center van de IBLCE uw favoriete plek om IBCLC-professionals te treffen. En gedurende een beperkte tijd is het plaatsen van vacatures in het Career Opportunity Center van de IBLCE de eerste 30 dagen GRATIS. Ga voor meer informatie naar het Career Opportunity Centre en vul het Interesseformulier in om uw vermelding te vergemakkelijken.
 
Let op: vacatures zijn momenteel beperkt tot functies waarvoor de IBCLC-certificering vereist is of waarvoor als arbeidsvoorwaarde verwacht wordt dat kandidaten de IBCLC verwerven, en die daarnaast ook directe zorgfuncties zijn.
Volg de IBLCE op sociale media