December 2018
IBLCE jeszcze bardziej wzmacnia politykę w odniesieniu
do Kodeksu WHO 
 
Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych (International Board of Lactation Consultant Examiners®, IBLCE®) jest obecna prawie na całym świecie. Dzięki temu ma możliwość wywierania znaczącego wpływu, a IBLCE zobowiązuje się do wykorzystania swoich wpływów na rzecz wspierania celów Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) (1981) i późniejszych rezolucji Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA).
 
Podsumowaniu IBLCE z lutego 2018 r., IBLCE poinformowało o tym, jak działa na rzecz promowania kodeksu WHO i kolejnych rezolucji oraz obiecało udostępniać dalsze aktualizacje, gdy tylko staną się one dostępne.
 
IBLCE z przyjemnością informuje, że od tego czasu skoncentrowała się w znacznym stopniu na sposobach realizacji celów Kodeksu WHO i kolejnych rezolucji oraz podjęła w tym celu szereg istotnych decyzji w odniesieniu do polityki. Biorąc pod uwagę zakres tych zmian w odniesieniu do polityki oraz fakt, że niektóre z nich dotyczą IBCLC i kandydatów, będą one wdrażane stopniowo.
 
Decyzje te, wraz z dalszymi szczegółami ich wdrażania, obejmują:
 
 • Włączenie rezolucji 69.9 Światowego Zgromadzenia Zdrowia do polityki IBLCE dla wszystkich wolontariuszy, pracowników, niezależnych wykonawców i koordynatorów IBLCE:
Aby zminimalizować konflikty interesów, należy unikać otrzymywania jakiegokolwiek wynagrodzenia, współpracy lub wkładu od przedsiębiorstw z sektora żywienia niemowląt i małych dzieci, które konkurują z karmieniem piersią (lub z powiązanymi z nimi fundacjami/organizacjami/przedsiębiorstwami), a jeśli jednak wystąpi konflikt interesów, taka informacja powinna być przynajmniej ujawniona przez osobę fizyczną podczas świadczenia usług lub w zakresie wypowiedzi/nauczania/pisania/prowadzenia badań. Każda z wyżej wymienionych osób, która publikuje, planuje konferencję lub wydarzenie bądź prowadzi badania, powinna wymagać takiego ujawnienia i zachęcać swoich współpracowników do unikania takich konfliktów. 
 • Komitet ds. Dyscyplinarnych i Etycznych IBLCE dokona przeglądu i rewizji Kodeksu postępowania zawodowego dla Konsultantów IBCLC (CPC) w celu włączenia postanowień Kodeksu WHO do CPC w porozumieniu z radcą prawnym po wykonaniu tego zadania w 2021 roku i z datą wejścia w życie w 2022 roku.
 
 • Szkolenie w zakresie Kodeksu WHO będzie obowiązkowe dla wszystkich osób zasiadających w Zarządzie IBLCE i personelu, osób przeprowadzających ponowną certyfikację IBCLC oraz kandydatów na egzamin IBCLC, z uwzględnieniem dalszych szczegółowych informacji zawartych w Informatorach dla kandydatów i Wskazówkach do Recertyfikacji dostępnych w 2022 roku.
 
 • IBLCE będzie nadal formalnie oceniać wewnętrzne i zewnętrzne dokumenty w celu oceny przestrzegania Kodeksu WHO i kolejnych rezolucji oraz tworzyć mechanizm, dzięki któremu będzie to dokonywane regularnie w miarę przyjmowania nowych rezolucji przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia.
 
 • Od 2022 r., IBLCE nie będzie akceptować żadnych punktów przyznawanych w ramach kształcenia zdobytych od tego czasu do certyfikacji/recertyfikacji od firm, których produkty są objęte zakresem Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (np. preparaty dla niemowląt, butelki i smoczki), firm zajmujących się odciąganiem pokarmu, firm farmaceutycznych, przedsiębiorców sprzedających produkty do karmienia piersią i artykuły dla niemowląt, takie jak kremy do sutków, chusty, wózki, poduszki do karmienia piersią lub krzesełka do karmienia.
 
 • IBLCE dokona przeglądu Programu zapewnianego przez organizatorów kursu szkoleniowego CERP i Minimalizacji Wpływu Komercyjnego na Politykę Edukacyjną w odniesieniu do Kodeksu WHO i kolejnych rezolucji WHA.
 
 • Współpraca IBLCE z organizacjami zawodowymi, które nie przestrzegają Kodeksu WHO, powinna być oceniana indywidualnie dla każdego przypadku, oferując w miarę możliwości edukację.
 
 • Włączenie Kodeksu WHO i późniejszych rezolucji do wszystkich wytycznych dotyczących wolontariuszy i pracowników.
 
IBLCE z przyjemnością informuje o tych postępach w zakresie rozwoju Kodeksu WHO i kolejnych rezolucji i będzie nadal dostarczać aktualne informacje. Jako że IBLCE jest międzynarodową radą certyfikacyjną, a osoby posiadające jej certyfikat funkcjonują w wielu różnych środowiskach prawnych, ekonomicznych i regulacyjnych, a zatem podlegają pewnym ograniczeniom, w związku z tym IBLCE musi uczynić wszystko, co w jej mocy, aby utrzymać i rozwijać cele Kodeksu WHO i kolejnych rezolucji, które są niezwykle ważne dla globalnego zdrowia publicznego.
Procedury administracyjne IBCLC 2020
Centrum zasobów na temat COVID-19
 Centrum zasobów na temat COVID-19 to miejsce, w którym znajdą Państwo najnowsze wiadomości o procedurach administracyjnych we wrześniu 2020 r. Prosimy o regularne sprawdzanie nowych informacji, które aktualizujemy co tydzień!
 
Opcje dotyczące egzaminu IBCLC w 2020 r.
We wrześniu bieżącego roku kandydaci mają do dyspozycji kilka opcji:
Dostawca usług egzaminacyjnych obecnie udostępnia egzamin za pośrednictwem LRP wyłącznie w języku angielskim.
Wniosek o zmianę terminu egzaminu należy złożyć przed terminem egzaminu lub w ciągu 30 dni od terminu egzaminu. Termin składania wniosków o refundację upływa 31 sierpnia 2020 r.
Planowanie terminu egzaminu
Wielu kandydatów na egzamin w otrzymało już wiadomość e-mail potwierdzającą zakwalifikowanie się na egzamin. IBLCE kontynuuje proces rozsyłania wiadomości e-mail. Wszyscy kandydaci powinni otrzymać wiadomości e-mail w ciągu najbliższych dni.
 
Zaplanowanie egzaminu może być w tym roku nieco trudniejsze. Dostawca usług egzaminacyjnych musiał ponownie zaplanować egzamin dla około 450 000 kandydatów z wielu różnych programów certyfikacyjnych, ale od lipca te zaległości zostały drastycznie zredukowane. Dowiedzieliśmy się od naszego dostawcy usług egzaminacyjnych, że od 5 sierpnia 2020 r. miejsca są już dostępne w większości ośrodków testowych. Program IBCLC jest niezbędnym programem certyfikacyjnym, więc będziecie mieli Państwo dostęp do wszystkich otwartych ośrodków egzaminacyjnych.
 
Potwierdź w kalendarzu:
 
Datę egzaminu we wrześniu 2020 r. zaplanowano w okresie 8 – 25 września 2020 r.
Aktualizacje dotyczące certyfikacji i recertyfikacji w 2021 r.
Zgodnie z informacją podaną w Podsumowaniu IBLCE z czerwca 2019 r. istnieje kilka zmian w zakresie decyzji certyfikacyjnych/recertyfikacji, które będą miały wpływ na kandydatów IBCLC począwszy od wniosków na egzamin w 2021 roku. W przypadku planowania certyfikacji lub ponownej certyfikacji w przyszłym roku należy zapoznać się z tymi aktualizacjami. 
 
Dla kandydatów do wstępnej certyfikacji począwszy od wniosków na egzamin w 2021 r.
 • Poza 90 godzinami kształcenia specyficznego dla laktacji wymagane będzie pięć (5) godzin kształcenia skoncentrowanego na umiejętnościach komunikacyjnych.
Uwaga: Do listopada można zgromadzić godziny praktyki klinicznej na odległość zgodnie z Zaktualizowanymi tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi stosowania technologii w celu spełnienia wymogów z zakresu praktyki klinicznej dla ścieżek egzaminacyjnych 1, 2 i 3Aktualizacje dotyczące możliwości zgromadzenia godzin praktyki klinicznej będą dostępne w tym roku nieco później.

 
Dla osób przystępujących do certyfikacji w drodze egzaminu lub poprzez punkty CERP począwszy od 2021 r.
 
 • 250 godzin praktyki (w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin; dobrowolnej lub odpłatnej) w ramach konsultacji laktacyjnych będzie wymagane podczas pięcioletniego cyklu recertyfikacji.
 • W każdym pięcioletnim okresie certyfikacji wymagana będzie podstawowe kształcenie z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.
 • Pojawią się dwie nowe opcje statusu: Status konsultanta w stanie spoczynku  (dla konsultantów IBCLC, którzy nie będą już praktykować) oraz Status nieaktywnego konsultanta (dla aktywnych konsultantów IBCLC, którzy nie są w stanie dokonać ponownej certyfikacji w roku, który im przysługuje, ale zamierzają uzyskać recertyfikację w ciągu jednego roku).
Stypendium Emerging Leaders in Lactation:
Otwiera drzwi do IBCLC
Stypendium Emerging Leaders in Lactation (ELL) zostało ustanowione jako nowy program stypendialny w 2017 roku w duchu wspierania różnorodności, sprawiedliwości i włączenia do społeczności kandydatów na egzamin IBCLC i przyszłych liderów. Kandydaci na egzamin IBCLC, którzy wykazują potencjał przywódczy, należą do grupy historycznie niewystarczająco reprezentowanej w zawodzie i jego kierownictwie, zatem podobnie jak konsultanci, którzy nie mają możliwości rozwijać swoich kwalifikacji IBCLC, otrzymują tę możliwość poprzez Stypendium ELL.
 
Pierwsza klasa stypendystów ELL zdobywa kwalifikacje IBCLC – i już ogrywa rolę w swoich społecznościach! Semaj Bruce wywodzi się z jednej z pierwszych grup stypendystów Emerging Leaders in Lactation, którzy zdobyli kwalifikacje IBCLC i pracuje w Nevadzie, USA, a jej celem jest, aby karmienie piersią stało się normą wśród rodzin wielorasowych. Jej historię można przeczytać tutaj.
   „Bez tego stypendium, dostęp do kształcenia nie byłby możliwy”. Stypendium przyniosło mi nadzieję i gorąco liczę na to, że również inni będą mogli uzyskać pomoc, gdy będą jej potrzebować. Nie poddawaj się! Każdego dnia rodzą się dzieci, które nas potrzebują!"
– Semaj Bruce, IBCLC
Transformacje w zakresie przywództwa IBLCE
Po specjalnych wyborach na początku tego roku, w związku z rezygnacją byłej przewodniczącej-elekt Rady IBLCE Marin Skariah, MSN, FNP-BC, RNC-MNN, C-EFM, IBCLC, przyjęła nową rolę przewodniczącego-elekta po wyborze dr. Cliftona Kenona Jr. na stanowisko skarbnika, które Marin obsadzała wcześniej.
Marin pochodzi Westchester w Nowym Jorku i jest kierownikiem ds. laboratoriów i dostaw w Stamford, CT. Pełni również funkcję IBCLC w NYU Langone – w Brooklynie. Marin otrzymała tytuł BSN na Uniwersytecie Mercer w Atlancie, Gruzji oraz tytuł MSN z SUNY Downstate Medical Center na Brooklynie w Nowym Jorku.
 Marin jest zaangażowana we wprowadzanie zmian w drodze włączania najlepszych praktyk poprzez wspieranie rodziców, badania i edukację w celu poprawy jakości opieki nad dziećmi karmionymi piersią i ich rodzinami. 
Clifton jest dyplomowanym pielęgniarzem; doprowadził do tego, że pierwsze szpitale w służbie zdrowia rdzennych Amerykanów stały się przyjazne dla dzieci. Stworzył też pierwszy narodowy program  rezydencyjny dla pielęgniarek, który ma na celu szkolenie pielęgniarek do pracy w środowisku wiejskim o ograniczonych zasobach i jest autorem Wytycznych krajowej służby zdrowia rdzennych Amerykanów dotyczących ochrony karmienia piersią.  Obecnie pełni funkcję starszego kierownika ds. różnorodności i integracji w Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID), gdzie nadal prowadzi prace nad karmieniem piersią, ograniczeniem śmiertelności matek i dzieci oraz zdrowiem reprodukcyjnym. Kiedy nie pracuje w USAID, prowadzi własną praktykę doradztwa laktacyjnego, pomagając rodzinom w realizacji ich celów związanych z karmieniem piersią.
 
Składamy ogromne podziękowania dla Marin i Cliftona za objęcie tych ważnych funkcji kierowniczych w środowisku wolontariuszy w tym kluczowym czasie oraz za ich zaangażowanie w IBLCE! IBLCE składa również najlepsze życzenia byłym członkom zarządu dr Shakirze Henderson i dr Cecilii Tomori we wszystkich ich przyszłych przedsięwzięciach! 
Chcesz skontaktować się z konsultantami IBCLC?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o możliwościach reklamowych
Ponad 32500 praktykujących konsultantów IBCLC w 122 krajach zapewnia IBLCE największą globalną listę w zakresie doradztwa laktacyjnego! Jeśli organizujesz konferencję lub wydarzenie, które może być istotne dla IBCLC i które chciałbyś promować, IBLCE nawiązuje obecnie współpracę z wybranymi reklamodawcami. Prosimy o kontakt z Kierownikiem ds. marki IBLCE i komunikacji, aby dowiedzieć się więcej o listach subskrybentów (według regionów/krajów), liczbie konsultantów IBCLC na listach i o opłatach. Należy pamiętać, że IBLCE nie będzie udostępniać informacji o konsultantach IBCLC stronom trzecim. IBLCE będzie rozpowszechniać informacje potencjalnie interesujące dla konsultantów IBCLC.
 
Wszyscy potencjalni reklamodawcy będą zobowiązani do poświadczenia zgodności z Kodeksem WHO, a kolejne rezolucje WHA i reklamy muszą być zgodne z misją i wartościami IBLCE.
 
Konsultantom IBCLC przysługuje możliwość rezygnacji. W niektórych regionach, które wymagają od odbiorców wyrażenia zgody, komunikacja reklamowa może jeszcze nie być dostępna.
Jesteś pracodawcą, który chce zatrudnić konsultanta IBCLC?    
Ponad 32500 praktykujących konsultantów IBCLC w 122 krajach zapewnia IBLCE największy dostęp do profesjonalistów w dziedzinie doradztwa laktacyjnego. Jeśli jesteś pracodawcą, który chce zaprosić konsultanta IBCLC do swojego zespołu, Centrum Kształcenia Zawodowego IBLCE to miejsce, w którym można znaleźć profesjonalnych Konsultantów IBCLC. A przez ograniczony czas, przez pierwsze 30 dni, oferty pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego IBLCE są BEZPŁATNE. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Centrum Kształcenia Zawodowego i wypełnij Formularz deklaracji, abyśmy mogli umieścić Cię na liście.
 
Uwaga: oferty pracy są obecnie ograniczone do stanowisk, na których certyfikacja IBCLC jest wymagana lub posiadanie certyfikacji IBCLC jest oczekiwane jako warunek zatrudnienia, oraz które są stanowiskami opieki bezpośredniej.
Śledź IBLCE na portalach społecznościowych