December 2018
Antallet af IBCLC’ere vokser verden over!
Pr. 1. januar 2022 er der flere end 34.000 IBCLC’ere i 129 lande – dette tal repræsenterer en 30 % forøgelse inden for det sidste årti! Tak til alle IBCLC’ere i hele verden for jeres utrolige engagement omkring og støtte til ammende familier samt alt jeres arbejde for fremme af global folkesundhed!
IBLCE støtter folkesundhed, lighed og forbedringer i den globale professionelle testindustri
IBLCE fører taktstokken inden for professionel akkreditering og markerer sig i den globale testindustri i forhold til vigtigheden af at sørge for adgang til passende og ammevenlige forhold ved den professionelle certificeringseksamen.
 
IBLCE har for nylig omtalt emnet i en fremhævet artikel i det betydningsfulde online-tidsskrift Credentialing Insights, som udgives af Institute for Credentialing Excellence (I.C.E.) Indholdet i Credentialing Insights er centreret om best practice for akkreditering samt strømninger inden for emnet.
 
Tidsskriftet når ud til 6000 eksperter inden for området, herunder ledere af indflydelsesrige lægelige og sundhedsfaglige certificeringsorganer f.eks. inden for fødselshjælp, specialområder inden for sygeplejen (f.eks. obstetrik, gynækologi, og neonatologi), medicinske specialer, diætister og ernæringseksperter, talepædagoger, kliniske forskere, assistenter og sundhedsteknologer samt globale testudbydere. 
 
I artiklen peger IBLCE på de enorme sundhedsfordele, amning giver, og taler for at sikre passende ammevenlige forhold ved eksamen, hvilket vil hjælpe til at fremme den almene folkesundhed. I artiklen fokuseres der også på, at kvinder udgør en betragtelig og voksende andel af dem, der tager professionelle certificeringseksamener, hvilket også gør dette til et spørgsmål om lige muligheder. 
 
IBLCE vil fortsat arbejde for at sikre rimelige ammebetingelser for alle de kvinder over hele verden, der ønsker at tage en eksamen for at opnå deres certificering. 
Mulighederne for optjening af CERP-point
Der findes mange muligheder for at optjene CERP-point i forbindelse med recertificering, uden at man skal deltage i klasseundervisning.
 
Hvis du er på udkig efter alternative muligheder for optjening af CERP-point, så findes der en række muligheder, du kan benytte dig af. Vidste du f.eks., at du kan optjene CERP-point på disse aktiviteter, hvis blot de ligger inden for rammerne af det, der beskrives i IBCLC Detaljeret gennemgang af indholdet beskrevne og lever op til de tilhørende krav?
 
 • Praktik udbudt af din arbejdsgiver
 • Forfatter eller medforfatter på en artikel, et sammendrag eller kapitel, som er offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift eller en bog
 • Præsentation
 • Udarbejdelse af video til sundhedspersonale
 • Forfatter eller medforfatter på hospitalsprotokol eller -politik
 • Udvalgt frivilligt arbejde
 • Pathway 3 mentorforløb
 
Se Vejledning til optjening af CERP-point for oplysninger om, hvordan du optjener CERP-point ved hjælp af disse aktiviteter, og hvordan du beregner timerne.
Opdatering af dokumentet IBCLC Detaljeret gennemgang af indholdet med virkning fra 2023
Hvis du planlægger at blive IBCLC-certificeret i 2023 eller senere, kan du finde den opdaterede version af Detaljeret gennemgang af indholdet (gældende fra 2023) på IBLCE’s hjemmeside. Dokumentet Detaljeret gennemgang af indholdet er grundlaget for IBCLC-uddannelsen og den tilhørende eksamen.
 
Den opdaterede version af Detaljeret gennemgang af indholdet er kulminationen på en række eksperters årelange arbejde og samarbejde med professionelle specialister inden for psykometrien samt input fra IBCLC-fællesskabet. I 2020 gennemførte IBLCE en IBCLC praksisanalyse med deltagelse af flere end 4000 IBCLC’ere med det formål at identificere hvilke vidensområder, færdigheder og evner, en IBCLC'er skal besidde for at udfylde sin rolle. Du kan læse mere om den opdaterede undersøgelse her IBCLC praksisanalyse.
 
Den aktuelt gældende version af Detaljeret gennemgang af indholdet er gældende resten af 2022. Kandidater til IBCLC-eksamener i 2022 skal fortsat benytte den aktuelt gældende version.
Ændringer i IBCLC-recertificeringen:
Forstå recertificering med CERP-point via Efteruddannelse – Egenevaluering
Efteruddannelse – Egenevaluering blev søsat på engelsk i oktober 2021 og i november 2021 på 16 IBLCE-sprog. Det er en gratis 120-minutters online evaluering bestående af ca. 70 multiple choice-spørgsmål baseret på dokumentet IBCLC Detaljeret gennemgang af indholdet. Aktuelt har IBCLC'ere, som står til recertificering i 2022, fået adgang til egenevalueringen. Til dato har flere end 1100 IBCLC’ere gennemført egenevalueringen på alle 17 IBLCE-sprog.
 
Når du er færdig med egenevalueringen, modtager du omgående feedback i form af en Individuel Udviklingsplan. I udviklingsplanen kan du se, hvilke emner fra IBCLC Detaljeret gennemgang af indholdet du bør fokusere på i din efteruddannelse.
 
2022 markerer starten for vores overgangsperiode. For IBCLC’ere, der står til recertificering i 2022, gælder det, at kun 7 CERP-point (10 %) af det samlede antal CERP-point på 75 er baseret på deres Individuelle Udviklingsplan. 
IBCLC’ere, der står til recertificering i 2022, kan finde en masse materiale på IBLCE’s hjemmeside og læse mere om recertificering med CERP-point via efteruddannelsens egenevaluering:
I løbet af de næste måneder vil vi offentliggøre flere oplysninger om overgangsplanen, som er relevant, hvis du skal recertificeres i 2023 eller senere. Se IBLCE’s hjemmeside eller følg IBLCE på Facebook, Twitter eller Instagram, hvor du får de seneste nyheder.
IBLCE: Organisationsstrukturen ændres,
 så kapaciteten kan udvides og synligheden forbedres
Sidst i 2021 præsenterede IBLCE sin nye strategiske plan, herunder en større ændring i den organisatoriske struktur.
 
 • En vigtig del af denne nye strategi er overgangen til en IBCLC-kommission samt opfølgning på best practice og akkrediteringsstandarder. Kommissionen vil selvstændigt kunne arbejde med vigtige IBCLC-certificeringsaktiviteter; en ændring, som vil styrke den organisatoriske kapacitet og gøre IBLCE-bestyrelsen i stand til at anlægge et bredere strategisk fokus og påtage sig en større og mere synlig rolle i det globale IBCLC-fællesskab.
 
 • I IBLCE's strukturelle ændringsfase vil kommissionen bestå af ca. seks IBCLC’ere plus et uafhængigt medlem, som repræsenterer offentlighedens interesser i forhold til den ydelse, IBCLC-fællesskabet leverer.
 
 • På samme måde som med bestyrelsen vil kommissionens medlemmer typisk sidde i flere år ad gangen forskudt af hinanden, så der over tid vil være en stabil ledelse, hvor man holder øje med alle vigtige certificeringsaktiviteter og opretholder IBCLC-akkrediteringens kvalitet og robusthed.
 
 • Denne ændrede struktur vil bidrage til bedre effektivitet, øget fleksibilitet og give IBLCE samt bestyrelsen et bredere handlefelt i takt med, at IBCLC-akkrediteringens integritet opretholdes.
 
 • Selvom denne struktur udgør en ændring i ledelsen af IBLCE, så er en sådan certificeringskommission (eller et certificeringsråd) en normal struktur i mange akkrediteringsorganisationer, også hos dem, der udbyder tredjepartsakkreditering og lever op til alle krav om best practice. Adskillige anerkendte sundheds- og plejeuddannelser såsom Lamaze International (Lamaze-certificeret fødselsvejleder eller LCCE), The Competency & Credentialing Institute (certificeret perioperativ sygeplejerske eller CNOR) og American Speech, Language and Hearing Association (talepædagogisk og audiologisk certificering, CCC-SLP og CCC-A) har alle certificeringsorganer indbygget i deres organisation og lagt ansvaret for tilsyn med organisationens professionelle certificeringsuddannelser ud til disse organer.
 
 • I starten vil kommissionen være sammensat af ledere, som har arbejdet som frivillige i forbindelse med udarbejdelsen IBCLC-eksamenen. De kan f.eks. have siddet med i underkomiteen for eksamensudvikling eller arbejdsgruppen, der beskæftiger sig med praksisanalyse. Når først kommissionen er en realitet, vil der blive annonceret efter frivillige på samme måde som med IBLCE’s bestyrelse. 
·     
 • På samme måde som med sammensætningen af eksamensudviklingskomiteen er det vigtigt, at kommissionen afspejler diversiteten i IBCLC-fællesskabet, herunder geografi, praktikmuligheder, uddannelsesbaggrund og professionel erfaring.
 
Hos IBLCE glæder vi os til næste trin i processen og til at se IBLCE vokse og på endnu bedre vis betjene IBCLC-fællesskabet! Vi vil naturligvis fortælle mere, efterhånden som ændringerne finder sted hos IBLCE.
Opdatering vedrørende IBLCE’s WHO-køreplan 
Som vi fortalte i nyhedsbrevet November 2021 IBLCE Briefing, så fortsætter IBLCE arbejdet med at opdatere alle politikker og procedurer for at styrke understøttelsen af målsætningerne i WHO’s internationale kodeks for markedsføring af modermælkserstatning samt efterfølgende resolutioner fra WHA. 
 
Siden november 2021 har IBLCE implementeret følgende fra WHO-kodeksens ”køreplan”:
 
 • Med virkning fra 1. januar 2022 accepterer IBLCE ikke længere uddannelsespoint til certificering eller recertificering fra firmaer, hvis produkter falder uden for rammerne af Det internationale kodeks for markedsføring af modermælkserstatninger (modermælkserstatning, flasker og sutter).

 
Som tidligere annonceret vil IBLCE fra 2022 og ind i 2023 gennemgå og revidere Kodeks for professionel adfærd for IBCLC’ere og i samarbejde med vores juridiske rådgivere indarbejde bestemmelserne fra WHO’s kodeks. Som tidligere annonceret i 2022 deltager IBLCE i en omfattende og flerfaset gennemgang og forbedring af CERP-udbyderprogrammet.
 
IBLCE glæder sig til at fortsætte samarbejdet med alle interessenter om at få indkorporeret WHO’s kodeks!
Opdateret oversigt over IBCLC’ere er nu tilgængelig
IBLCE’s offentligt tilgængelige oversigt er nu opdateret og indeholder nye certificeringer fra IBCLC-eksamen i september 2021 og recertificeringer med CERP-point pr. 1. januar 2022.
 
For IBCLC’ere, hvis arbejdsgiver har brug for at få bekræftet en certificering, eller andre interessenter, som gerne vil have bekræftet en IBCLC’ers status, henviser vi til denne oversigt. Hvis du giver din arbejdsgiver dette link samt dit akkrediteringsnummer (L-#), så kan de få bekræftet din certificering. Du kan også printe og aflevere siden til din arbejdsgiver.
Benyt ShareFile til sikker indsendelse af klager
IBLCE's appeludvalg, som består af frivillige IBCLC-ledere, har til opgave at træffe beslutninger vedrørende egnethed i forhold til certificering og recertificering samt henvendelser omhandlende eksamensresultater. Processen er udformet, så den er retfærdig og afbalanceret samtidig med, at alle professionelle certificeringsstandarder overholdes.
 
IBLCE modtager ikke henvendelser via e-mail, post eller fax. Dette er for at beskytte IBCLC-certificerede og ansøgeres oplysninger samt overholde GDPR-lovgivningen, som er gældende inden for det europæiske EØS-område.
 
I stedet benytter IBLCE en sikker fildelingsplatform, som gør det nemt og sikkert for både IBCLC’ere og ansøgere at udveksle dokumenter med IBLCE. Klager skal uploades direkte til den sikre fildelingsplatform, som kan tilgås fra IBLCE's hjemmeside. Alle klager og tilhørende materiale skal indsendes via ShareFile her.
 
Alle, som er involveret i en klageproces, kan uploade dokumenter til IBLCE og downloade kommunikation fra IBLCE. Dette system sikrer typisk en hurtigere og mere sikker afgørelse af klagerne.
 
IBLCE’s dokumenter Politik vedr. klage over beslutninger om egnethed og recertificering samt Politik vedr. klage over eksamensresultat danner baggrund for behandling af klager over beslutninger i forbindelse med certificeringer. Du kan læse mere om dette på siden IBCLC Information på vores hjemmeside.
Follow IBLCE on Social Media