IBLCE-ov kratki izvještaj
lipanj 2019.
Važna ažuriranja u vezi s programom za certifikaciju i recertifikaciju IBCLC-a 

Volonteri IBLCE © -a su 2018. proveli sveobuhvatno preispitivanje zahtjeva programa za certifikaciju i recertifikaciju IBCLC © -a, kao što je najbolja praksa, pa je u srpnju 2018. IBLCE zainteresiranim stranama pružio priliku da javno komentiraju moguća ažuriranja. IBLCE je pažljivo razmotrio te povratne informacije i tijekom idućih nekoliko godina ažurirat će program za certifikaciju i recertifikaciju IBCLC-a. U nastavku slijede informacije u vezi s ažuriranjima uvjeta, objašnjenje za njih i datumi stupanja na snagu . Promjene koje će biti podijeljene u faze navedene u nastavku osmišljene su kako bi pojednostavnile i poboljšale program za IBCLC-e.


Ažuriranja certifikacijskih uvjeta za IBCLC-e
 
 • Od 1. ožujka 2020. će se onima koji će se prijaviti za polaganje ispita u listopadu 2020. i nakon toga sati kliničke prakse stečeni u jednoj od organizacija savjetnika za podršku dojenju koje je priznao IBLCE računati po satu jer se paušalni obračun sati više neće prihvaćati. Uvođenjem ove promjene IBLCE ažurira svoje zahtjeve radi usklađivanja s promjenjivom prirodom i sve većim brojem organizacija koje nude različite razine volonterskih mogućnosti.
 
 • Počevši od prijave za polaganje ispita koji će se održati u travnju 2021. i nakon toga, osim 90 sati izobrazbe u vezi s laktacijom bit će potrebno i pet (5) sati izobrazbe usmjerene na komunikacijske vještine. Poželjno je da je tih pet (5) sati izravno povezano s laktacijom i dojenjem, no nije uvjet. Ta je promjena preporučena jer je komunikacija ključni dio Detaljnog pregleda sadržaja za IBCLC-e i u praksi jer IBCLC-i moraju razumjeti klijenta i pružiti mu najprimjereniji plan skrbi, aktivno ga slušati, pružiti mu emocionalnu podršku te mu pomoći da donese informirane odluke.
 
Ažuriranja u vezi s recertifikacijom IBCLC-a
 
 • Novost za IBCLC-e koji se recertificiraju CERP bodovima jest da će počevši od 1. siječnja 2020. IBLCE dodijeliti dva (2) CERP boda za svaku punu godinu volontiranja u odboru neke nevladine organizacije koja promiče i/ili podupire dojenje. Na taj se način može dobiti najviše 10 L-CERP bodova tijekom petogodišnjeg ciklusa recertifikacije. Takvo je iskustvo u području vođenja važno i priznat će se CERP bodovima.
 
 • Tijekom petogodišnjeg ciklusa recertifikacije IBLCE će od IBCLC-a koji će se 2021. godine i nakon toga recertificirati polaganjem ispita ili s pomoću CERP bodova zahtijevati 250 sati prakse (na puno ili nepuno radno vrijeme) u pogledu savjetovanja za laktaciju u području kliničke prakse, obrazovanja, administracije, istraživanja i/ili zagovaranja. Ti se sati mogu dobiti na temelju volontiranja ili plaćenog angažmana ili kao kombinacija jednog i drugog. Kliničke vještine važan su dio Detaljnog pregleda sadržaja za IBCLC-e i najbolje se održavaju aktivnom praksom.
 
 • Od IBCLC-a koji će se 2021. godine i nakon toga recertificirati polaganjem ispita ili s pomoću CERP bodova IBLCE će u svakom petogodišnjem ciklusu recertifikacije tražiti osnovnu izobrazbu o održavanju života. Primjeri izobrazbe koji ispunjavaju te uvjete su kardiopulmonalna reanimacija (KPR) i kardiopulmonalna reanimacija novorođenčadi. Za zdravstvene djelatnike koji pružaju skrb uživo važno je održavati osnovnu izobrazbu za održavanje života radi sigurnosti klijenata i pacijenata.
 
 • IBLCE će 2021. godine uvesti Umirovljeni status za aktivne IBCLC-e koji planiraju otići u mirovinu i više ne djelovati u svojstvu IBCLC-a. Oni koji su u prošlosti pridonijeli dobrom ugledu certifikacije moći će se prijaviti za taj status tijekom ograničenog roka. Datumi tih prijava objavit će se naknadno. Oni koji dobiju taj status mogu upotrijebiti naziv „Umirovljeni IBCLC“ u životopisu ili ispod svog imena na posjetnici. Međutim, taj naziv ne smiju navesti odmah nakon svog imena ili potpisa (npr. mapiranje) kao aktivni mandat. Svrha je ovog statusa priznatost i namijenjena je onima koji više ne djeluju aktivno u svojstvu IBCLC-a i nemaju namjeru ponovo djelovati u tom svojstvu.
 
 • IBLCE će 2021. godine uvesti Neaktivni status za trenutačno aktivne IBCLC-e koji ne mogu ispuniti uvjete za recertifikaciju u godini u kojoj se moraju recertificirati, ali namjeravaju ponovo pribaviti certifikat u roku od jedne godine. Tijekom Neaktivnog statusa certifikat IBCLC-a nije aktivan. Kako bi ponovo dobili certifikat IBCLC-a tijekom Neaktivnog statusa, kandidati mogu polagati ispit bez ispunjavanja trenutačnih uvjeta za dobivanje certifikata ili se mogu recertificirati CERP bodovima (75 CERP bodova), koji će u to vrijeme uključivati samoprocjenu (vidjeti u nastavku), uz stjecanje dodatnih 15 CERP bodova. Ako se kandidati ne prijave za recertifikaciju u godini Neaktivnog statusa, morat će položiti ispit i ispuniti uvjete za prvo stjecanje certifikata. Ako IBCLC odluči da ne želi Neaktivni status i dopusti da mu certifikat istekne, morat će položiti ispit i ispuniti uvjete za prvo stjecanje certifikata.
 
 • Počevši s onima koji će se recertificirati 2022. godine, polaganje ispita za IBCLC-e ostat će OPCIJA za recertifikaciju, ali više neće biti UVJET jer će za svako petogodišnje razdoblje recertifikacije samoprocjena i obavezno usmjereno kontinuirano obrazovanje biti opcija umjesto ispita. Samoprocjenama se potiče samoanaliza kojom se nositelju certifikata omogućuje da prepozna svoje prednosti i nedostatke koji zatim daju smjer kontinuiranog obrazovanja. IBLCE uvodi tu promjenu tek nakon što se krene sa samoprocjenom, a ne prije nego što ona bude dostupna.
 
Dodatna ažuriranja
 
U rijetkim situacijama kada kandidati ili IBCLC-i ne mogu pristupiti ispitu ili se prijaviti za recertifikaciju CERP bodovima zbog izvanrednih okolnosti IBLCE će od 1. rujna 2019. te izvanredne okolnosti preciznije definirati.  Izvanredne okolnosti uključuju samo ozbiljnu bolest ili tešku ozljedu kandidata/nositelja certifikata ili člana njegove uže obitelji, smrt člana uže obitelji, pojavu neizbježne prirodne katastrofe ili promjene u vezi s aktivnom vojnom obvezom. To će pomoći u razjašnjavanju specifičnih okolnosti za kandidate i IBCLC-e koji žele podnijeti zahtjev za produženje certifikata ili prijenos naknada.
 
Imajte na umu da će dodatne informacije o tim ažuriranjima biti dostupne na mrežnoj stranici IBLCE-a nakon ažuriranja  Informativnog vodiča za kandidate   Vodiča za postupak recertifikacije   u rujnu 2019. za ispite za IBCLC-e koji će se održati 2020.
 
IBLCE sa zadovoljstvom dijeli ova poboljšanja programa osmišljena kako bi pružila veću fleksibilnost i ojačala program za IBCLC-e.
Promjene u  Stegovnim postupcima za Kodeks profesionalnog ponašanja za IBCLC-e   i Obrascu za podnošenje pritužbe za IBLCE-ov Kodeks profesionalnog ponašanja 
Odbor za etiku i disciplinu IBLCE-a naporno radi kako bi štitio vjerodostojnost certifikata za IBCLC-e i dobrobit obitelji u kojima majke doje diljem svijeta. IBLCE-ov Odbor za etiku i disciplinu sastoji se od IBCLC-a i članova javnosti. IBLCE potiče IBCLC-e da poštuju visoke standarde etičkog ponašanja, a Odbor za etiku i disciplinu zadužen je za istraživanje i rješavanje navodnih povreda. Taj je proces osmišljen tako da bude pošten i uravnotežen, kako za IBCLC-e na koje se odnosi, tako i za zainteresirane strane koje podnose pritužbe.
 
Nositelji certifikata IBLCE-a u svojoj se profesionalnoj praksi rukovode Kodeksom profesionalnog ponašanja za IBCLC-e (KPP) koji je odredio IBLCE. IBLCE-ovim Stegovnim postupcima utvrđuje se postupak za zainteresirane strane u vezi s podnošenjem pritužbi koje se odnose na ponašanje nositelja certifikata IBLCE-a.
 
U nastavku slijedi pregled najvažnijih ažuriranja IBLCE-ovih Stegovnih postupaka  i obrasca za podnošenje pritužbe.

Imajte na umu da se ovi postupci primjenjuju na pritužbe podnesene Odboru za etiku i disciplinu NAKON 30. lipnja 2019. Ažurirani dokumenti bit će dostupni na internetskoj stranici IBLCE 1. srpnja 2019. godine.
 
Elektronički portal za pritužbe u vezi s etikom i disciplinom
 
IBLCE je uveo uslugu sigurnog dijeljenja datoteka kojom će se IBLCE-ovim zainteresiranim stranama i IBLCE-u omogućiti da lako i sigurno razmjenjuju dokumente s vanjskim korisnicima. Počevši od 1. srpnja, pritužbe u vezi s etikom i disciplinom učitavat će se izravno IBLCE-u s pomoću usluge sigurnog dijeljenja datoteka na IBLCE-ovoj mrežnoj stranici. Kad god je to moguće, komunikacija u vezi sa stegovnim postupkom odvijat će se preko IBLCE-ovog sigurnog mrežnog portala. Pojedinci uključeni u stegovni postupak mogu prenijeti dokumente IBLCE-u i preuzeti komunikacije od IBLCE-a. Tim će se sustavom obično omogućiti brže rješavanje pitanja u vezi s etikom i disciplinom jer slanje materijala s tim u vezi poštom neće biti potrebno i takva se komunikacija može odvijati preko mrežnog portala.
 
Opća uredba o zaštiti podataka (OUZP) o etičkom i stegovnom postupku
 
OUZP je uredba o privatnosti koja se primjenjuje na one u Europskoj uniji, na Islandu, u Norveškoj i u Lihtenštajnu.
 
IBLCE je zbog svoje globalne prisutnosti revidirao Stegovne postupke i obrazac za podnošenje pritužbe kako bi u njih uključio OUZP.
 
Obrazac za podnošenje pritužbe
 
IBLCE traži da se pojedinci upoznaju sa   Stegovnim postupcima, obrascem za podnošenje pritužbe i KPP-om prije podnošenja pritužbe.
 
 • Nekoliko točaka koje treba uzeti u obzir prije podnošenja pritužbe:

 • Anonimne pritužbe: IBLCE će razmotriti samo anonimne pritužbe koje se odnose na nečuveno ponašanje kao što su zlouporaba ili teške tjelesne ozljede.

 • Jezgrovit sažetak: Potrebno je dostaviti sažetak koji uključuje detalje i vremenski slijed navoda uz popratnu dokumentaciju, ako je dostupna.

 • Dokaz: Sva raspoloživa dokazna dokumentacija kojom se potkrepljuju navodi o povredi KPP-a treba se dostaviti uz obrazac za podnošenje pritužbe.

 • Znanje o činjenicama iz prve ruke: Osoba koja podnosi pritužbu mora o navodnoj IBCLC-ovoj povredi KPP-a znati iz prve ruke.

 • Neutemeljenost: Disciplinski postupak nije primjenjiv na sporove komercijalne ili osobne prirode ili na razlike u osobnom mišljenju (npr. tvrdnje o ocrnjivanju ili omalovažavanju u društvenim medijima). Pritužbe koje se podnose u zloj vjeri (npr. radi osvete) mogu se smatrati zlouporabom postupka.

 • Potpisane pritužbe: Prigovore mora podnijeti i potpisati pojedinac (npr. ne tvrtka ili subjekt).

 • Neetično ponašanje: Glavni dio pritužbe mora se odnositi na neetično ponašanje sukladno KPP-u. Utječe li navodno nedolično ponašanje na zdravlje, dobrobit i sigurnost javnosti?

 • Nepouzdane ili nedovoljne informacije: U vezi s pritužbama za koje se utvrdi da sadrže nepouzdane ili nedostatne informacije možda se neće ništa poduzeti.
 
Sankcije:
 
Nositelj certifikata IBLCE-a može snositi sankcije ako se utvrdi da je prekršio KPP. Stegovnim postupcima dodane su još dvije moguće sankcije:
 
 • Sankcija kojom se traži dostava pisane potvrde da je dotično ponašanje završilo i da se neće ponoviti.

 • Sankcija kojom se nalaže kontinuirano obrazovanje koje je u vezi s pitanjima važnim za povredu KPP-a (npr. kontinuirano obrazovanje koje se odnosi na etiku ili opseg prakse).
 
Dodavanjem tih dviju sankcija pružaju se dodatne mogućnosti u pogledu odrednica etike i discipline, uključujući i obvezu kontinuiranog obrazovanja koje se odnosi na relevantna pitanja nakon što se utvrdi povreda.


Etički i stegovni postupak
Članak o prednostima IBCLC-a u znanstvenom časopisu Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics

IBLCE-u je drago da s vama može podijeliti ovaj izvrstan članak iz stručno-pregledanog časopisa Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics (Časopis Akademije za prehranu i dijetetiku) o razlozima zbog kojih bi se registrirani dijetetičari i nutricionisti trebali usredotočiti na dojenje i razmisliti o tome da postanu IBCLC-i!  U članku se naglašava da je „dojenje globalna prehrambena strategija s dobro dokumentiranim zdravstvenim prednostima“ i uključuje mnoštvo referenci koje se odnose na dobrobit dojenja za zdravlje dojenčadi i majki, uključujući smanjenje učestalosti smrtnosti dojenčadi, kao i uštede troškova u javnom zdravstvu. U članku se navode putovi do i koristi od certifikata za IBCLC-a te se potiče zainteresirane registrirane dijetetičare i nutricioniste da razmisle o stjecanju certifikata.

Organizacija Academy of Nutrition and Dietetics velikodušno nam je dala poveznicu kako bi IBCLC-i mogli besplatno pristupiti ovom članku radi osobne upotrebe. Poveznica će biti u funkciji do 31. kolovoza 2019. Zahvaljujemo što razumijete da ona služi za vašu osobnu upotrebu i da je ne smijete dijeliti internetom, na društvenim medijima ili na drugim mrežnim platformama. Časopis uključuje i stručno pregledana istraživanja u području znanosti o hrani, prehrani i dijetetici.

IBLCE zahvaljuje dotičnoj organizaciji što je omogućila da ovaj važan članak bude dostupan IBCLC-ima diljem svijeta s pomoću ovog kratkog izvješća.
Pratite IBLCE na društvenim medijima!