Please scroll down for the Ukrainian version.

BCU Wealth Management

Dear BCU Financial member, 


This month’s newsletter will offer some investment strategies that you can adopt based on 2024 market trends and predictions.


The electrification drive is reshaping industries and markets globally, with a significant focus on the growing adoption of electric vehicles (EVs) and the essential role of minerals like copper in this transition. We would like to share some insights from the report on the evolving electric landscape in 2024 from our partner Raymond James Ltd.'s analysts, emphasizing key areas for investors.

EV Sales Surge and Copper Demand

Michael Glen, Raymond James Ltd.'s automotive industry analyst, anticipates a challenging year for auto volumes in 2024, especially in North America and Europe. However, EV sales are expected to outpace the overall market. Battery electric vehicle (BEV) penetration rates since 2020 in the US and Europe suggest continued growth. EVs, despite higher price points compared to traditional vehicles, are likely to see increased sales, especially in the US, with penetration rates possibly exceeding 10%.

Farooq Hamed, the metals & mining analyst, highlights the impact of EV adoption on copper demand. As EVs require more copper than traditional internal combustion engine (ICE) vehicles, the growing popularity of electric transportation contributes to a potential copper supply/demand deficit in the latter half of the decade. Engineering innovations aimed at reducing EV weight might slightly decrease copper usage by 2030, but the overall trend indicates a substantial impact on copper demand.

Investment Opportunities

Aligned with the electrification trend, potential investment opportunities in companies in this market are easily identifiable. Auto parts manufacturers, such as Martinrea and Magna, should be highlighted, along with ATS Corporation, specializing in battery module assembly systems. These companies are expected to benefit from the increasing focus on ramping up EV sales.

Copper Market Dynamics

Considering the crucial role of copper in EV production, Raymond James Ltd.'s analysts delve into the copper market. While the market was initially expected to have a surplus in 2024, recent mining disruptions are altering expectations, potentially leading to a more balanced market. However, a closer analysis suggests that the copper market could move into a deficit in the latter half of the decade, driven by the growing demand from the expanding EV sector.

Technical Review of Relevant Companies

The report contains a technical review of companies like ATS Corporation, Martinrea Intl Inc., and Magna Intl Inc. The analysis suggests that these companies exhibit positive technical profiles, with indicators such as long-term trend, relative strength, and on-balance volume pointing towards potential upside. This technical analysis aims to guide investors in assessing the strength of these companies in the current market conditions.

In summary, the global shift towards electrification, particularly in the automotive industry, presents compelling investment opportunities. As EV sales surge, the demand for minerals like copper rises, creating potential imbalances in supply and contributing to market dynamics. Investors can explore opportunities in companies strategically positioned to capitalize on the ongoing electrification trend.

Speak with the BCU Wealth Management team for professional advice to help you review your investment objectives!


Sincerely,

The BCU Wealth Management Team


Raymond James Ltd. is the Canadian arm of North American investment dealer Raymond James Financial, Inc.


Buduchnist Credit Union Limited is carrying on business as BCU Financial (“BCU Financial”). BCU Financial is a registered trade name and trademark of Buduchnist Credit Union Limited.

CONTACT US TODAY

Відділ Управління Майном

Шановний члене КС Будучність, 


Інформаційний бюлетень цього місяця запропонує кілька інвестиційних стратегій, які ви можете взяти до уваги на основі ринкових тенденцій і прогнозів 2024 року.


Електрифікація транспорту змінює галузі та ринки в усьому світі, приділяючи значну увагу зростаючому поширенню електромобілів (EV) і важливій ролі у цьому переході мінералів - таких, як мідь. Ми хотіли б поділитися деякими думками зі звіту аналітиків нашого партнера Raymond James Ltd. про еволюцію ландшафту електричної галузі у 2024 році, наголошуючи на ключових сферах для інвесторів.

Зростання продажів електромобілів і попит на мідь

Майкл Ґлен, аналітик автомобільної промисловості Raymond James Ltd., прогнозує, що 2024 рік буде складним для обсягів виробництва автомобілів, особливо в Північній Америці та Європі. Однак очікується, що продажі електромобілів випереджатимуть загальний ринок. Рівень поширення акумуляторних електромобілів (BEV) у США та Європі з 2020 року свідчить про постійне зростання. Продажі електромобілів, незважаючи на вищі ціни порівняно з традиційними транспортними засобами, очевидно збільшаться, особливо в США, причому рівень розширення ймовірно перевищить 10%.

Фарук Хамед, аналітик металів і гірничодобувної промисловості, підкреслює вплив впровадження електромобілів на попит на мідь. Оскільки електромобілі потребують більше міді, ніж традиційні транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ), зростання популярності електричного транспорту сприятиме потенційному дефіциту пропозиції/попиту на мідь у другій половині десятиліття. Інженерні інновації, спрямовані на зменшення ваги електромобілів, можуть трохи зменшити використання міді до 2030 року, але загальна тенденція вказує на суттєвий вплив на попит на мідь.

Інвестиційні можливості

Відповідно до тенденції електрифікації, потенційні інвестиційні можливості в компаніях на цьому ринку легко передбачити. Слід виділити виробників автозапчастин, таких як Martinrea і Magna, а також ATS Corporation, що спеціалізується на системах збірки акумуляторних модулів. Очікується, що ці компанії отримають вигоду від збільшення уваги до зростання продажів електромобілів.

Динаміка ринку міді

Враховуючи вирішальну роль міді у виробництві електромобілів, аналітики компанії Raymond James Ltd. докладно досліджують ринок міді. Хоча спочатку очікувалося, що ринок матиме надлишок у 2024 році, нещодавні збої у видобутку змінюють очікування, потенційно призводячи до більш збалансованого ринку. Однак більш ретельний аналіз показує, щоринок міді може перейти у фазу дефіциту у другій половині десятиліття через збільшення попиту в галузі зростаючого сектору продажів електромобілів.

Технічний огляд відповідних компаній

Аналітичний звіт містить технічний огляд таких компаній, як ATS Corporation, Martinrea Intl Inc. і Magna Intl Inc. Аналіз показує, що ці компанії демонструють позитивні технічні профілі з такими показниками, як довгострокова тенденція, відносна потужність і балансовий обсяг, вказуючи на потенційне зростання. Цей технічний аналіз має на меті допомогти інвесторам оцінити силу цих компаній у поточних ринкових умовах.

Таким чином, глобальний рух до електрифікації, особливо в автомобільній промисловості, надає привабливі інвестиційні можливості. У міру зростання продажів електромобілів зростає попит на такі мінерали, як мідь, що створює потенційний дисбаланс у постачанні та сприяє динаміці ринку. Інвестори можуть досліджувати можливості в компаніях, які мають міцну стратегію на отримання вигоди від поточної тенденції електрифікації.

Зверніться до команди Відділу управління майном, щоб отримати професійну пораду, яка допоможе вам переглянути свої інвестиційні цілі!


З повагою,

Команда Відділу управління майном при Кредитовій Спілці Будучність Raymond James Ltd. - це канадське відділення північноамериканського інвестиційного брокера Raymond James Financial, Inc.


Buduchnist Credit Union Limited здійснює діяльність як BCU Financial («BCU Financial»). BCU Financial є зареєстрованою торговою назвою та торговою маркою Buduchnist Credit Union Limited.

ЗАПИСАТИСЬ НА ЗУСТРІЧ
Facebook  Instagram  LinkedIn  YouTube