E-Newsletter - January 1, 2021
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Christmas Eve (January 5) Services: 4:30 pm
Christmas (January 6) Services: 10:00 am

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.
Please consider making your offering to the church through this electronic donation platform. Father Hrant will light a candle for every donation received.
"Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." - 2 Corinthians 9:7
May God accept your prayers, bless you, and reward you for all of your good deeds.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, January 4: Sixth Day of the Fast of the Nativity Hebrews 12:5-17; Luke 20:41-21:4
  • Tuesday, January 5: Christmas Eve Genesis 1:1-3:24; Isaiah 7:10-17; Exodus 14:24-15:21; Micah 5:2-7; Proverbs 1:1-9; Isaiah 9:5-7; Isaiah 11:1-9; Isaiah 35:3-8; Isaiah 40:10-17; Isaiah 42:1-8; Daniel 3:1-90. Divine Liturgy: Titus 2:11-15; Matthew 2:1-12; Dismissal: Luke 2:8-14
  • Wednesday, January 6: Christmas and Epiphany Titus 2:1-15; Matthew 1:18-25; 1 Corinthians 10:1-4; Matthew 3:1-17 Blessing of Water: 1 Corinthians 10:1-4; Matthew 3:1-17
  • Thursday, January 7: Second Day of Nativity Acts 6:8-8:2; John 12:24-26
  • Friday, January 8: Third Day of Nativity Hebrews 1:1-12; Matthew 2:13-23
  • Saturday, January 9: Fourth Day of Nativity Galatians 4:1-7; Luke 1:26-38
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, January 3, 2021
Sixth Sunday of Advent
ՅԻՍՆԱԿԻ Զ. ԿԻՐԱԿԻ

The Holy Gospel of Jesus Christ According to Luke 22:24-30
A dispute also arose among them as to which one of them was to be regarded as the greatest. But he said to them, “The kings of the Gentiles lord it over them; and those in authority over them are called benefactors. But not so with you; rather the greatest among you must become like the youngest, and the leader like one who serves. For who is greater, the one who is at the table or the one who serves? Is it not the one at the table? But I am among you as one who serves.
“You are those who have stood by me in my trials; and I confer on you, just as my Father has conferred on me, a kingdom, so that you may eat and drink at my table in my kingdom, and you will sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.

The Epistle of St Paul to the Hebrews 13:18-25
Pray for us; we are sure that we have a clear conscience, desiring to act honorably in all things. I urge you all the more to do this, so that I may be restored to you very soon.
Now may the God of peace, who brought back from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, make you complete in everything good so that you may do his will, working among us[a] that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. Amen.
I appeal to you, brothers and sisters, bear with my word of exhortation, for I have written to you briefly. I want you to know that our brother Timothy has been set free; and if he comes in time, he will be with me when I see you. Greet all your leaders and all the saints. Those from Italy send you greetings. Grace be with all of you.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍՈՒ 22:24-30
Աշակերտներուն մէջ վէճ ծագեցաւ թէ իրենցմէ ո՛վ պիտի նկատուի մեծը: Յիսուս անոնց ըսաւ. 
_ Ազգերու թագաւորները կը տիրեն իրենց ժողովուրդներուն վրայ եւ իշխողները բարերար կը կոչուին իրենց հպատակներուն կողմէ: Բայց ձեր պարագային այդպէս պէտք չէ ըլլայ: Ընդհակառակը, ձեր մէջէն ամենէն մեծը թող ամենէն պզտիկին պէս ըլլայ, եւ առաջնորդը՝ սպասաւորին պէս: Ո՞վ է մեծը. սեղան բազմո՞ղը թէ սպասաւորը: Անշուշտ որ սեղան բազմողը: Բայց ես ձեր մէջ սպասաւորի պէս եմ:
Դուք միշտ քովս մնացիք փորձութիւններուս ընթացքին, եւ ես ահա կը խոստանամ թագաւորութիւն տալ ձեզի, ինչպէս Հայրս ինծի տալ խոստացաւ: Իմ թագաւորութեանս մէջ իմ սեղանէս պիտի ուտէք ու խմէք եւ պիտի բազմիք գահերու վրայ՝ դատելու համար Իսրայէլի տասնըերկու ցեղերը:
 
ՆԱՄԱԿ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ 13:18-25
Աղօթեցէ՛ք մեզի համար, որովհետեւ համոզուած ենք թէ մեր խիղճը մաքուր է, եւ կ’ուզենք ամէն բանի մէջ ուղիղը գործել: Մանաւանդ կ’աղաչեմ որ աղօթէք ինծի համար, որպէսզի կարենամ աւելի շուտ ձեզի վերադառնալ:
Թող խաղաղութեան Աստուածը ձեզի կարողութիւն տայ՝ ամէն տեսակ բարեգործութեամբ իր կամքը կատարելու, որովհետեւ ի՛նքն էր որ մեռելներէն յարուցանեց մեր Տէր Յիսուսը, ան՝ որ իր արիւնով կնքուած յաւիտենական ուխտով Հովուապետ եղաւ ամբողջ հօտին: Աստուած ինչ որ կը կամենայ՝ թող ներգործէ մեր մէջ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ, որուն փա՜ռք յաւիտեանս: Ամէն:
Եղբայրնե՛ր, կ’աղաչեմ որ լսէք այս կարճ նամակով տուած յորդորներս: Կ’ուզեմ որ գիտնաք, թէ մեր եղբայրը՝ Տիմոթէոս, բանտէն արձակուած է հիմա: Եթէ շուտով մօտս գայ, միասին կու գանք ձեզ տեսնելու:
Ողջոյններս հաղորդեցէք ձեր բոլոր առաջնորդներուն եւ բոլոր հաւատացեալներուն: Իտալիայի եղբայրները կ’ողջունեն ձեզ:
Աստուծոյ շնորհքը բոլորիդ հետ ըլլայ: Ամէն:
LITURGICAL CALENDAR
Christmas and Epiphany 
Wednesday, January 6, is Christmas. The Armenian Church has remained faithful to the celebration of the Nativity and Theophany on January 6. In the mid-fourth century the Roman Church separated the two events, celebrating the birth on December 25 and the baptism and visit of the magi on January 6.

On Christmas Eve a solemn Mass is celebrated, preceded by readings taken from various parts of the Bible about the birth or the coming of the Messiah. The third chapter from the book of Daniel is read, usually by a deacon and three young men representing Shadrach, Meshack, and Abednego, the youths who would not renounce their faith in spite of torture. Following Christmas Eve services, traditionally choir members would go from house to house singing hymns, spreading the Good News of the birth of our Savior.

On Christmas Day, after the Divine Liturgy, a special service is performed symbolizing the baptism of Jesus, which was a turning point in His life and the beginning of His ministry. This service, which is called Blessing of the Water (Churorhnek), commemorates the Baptism and the Manifestation of Christ recognizing Him as the true Son of God.

Memorial Day
Thursday, January 7, the day after Christmas, is Memorial Day. As is the custom in the Armenian Church, the day after each of the five great tabernacle feasts is a memorial day. Traditionally, the Divine Liturgy is celebrated on this day and afterwards the faithful go to the cemetery to honor the memory of their loved ones and have their graves blessed. This year the day following Christmas falls on a Sunday.
HOKEHANKISD
In memory of: ANAHID KENDIRDJIAN (3 days)
Requested by: Fr. Hrant and the Board of Trustees. Lori Pilibosian.

In memory of: MOURAD MOURADIAN (7 days)
Requested by: Fr. Hrant and the Board of Trustees.

In memory of: VIOLET APKARIAN (40 days)
Requested by: Mr. & Mrs. Murray & Rochelle (Apkarian) Grandon. Violet Gavoor. Nancy Gavoor.

In memory of: DIKRAN KASSABIAN AND ALL DECEASED MEMBERS OF THE KASSABIAN FAMILY
Requested by: Salpi Kassabian, Sona Tchobanian, Seta Tchobanian/Rodney Boman and Family.

In memory of: ARAKELIAN AND GONONIAN DECEASED FAMILY MEMBERS INCLUDING ANTRANIG AND SOPHIE ARAKELIAN, YESAHI AND ARMENOUHI GONONIAN, ALBERT GONONIAN, SARA HAMAMJIAN, ZABEL ARAKELIAN, EDWARD ARAKELIAN, LILLIAN ARAKELIAN
Requested by: Helen Knar and Michael Cirrito, Andrea and Michael.

In memory of: VICTORIA DARAKDJIAN - Beloved Wife and Mother. JACK DARAKDJIAN - Beloved Son and Brother.
Requested by: Garabed, Patricia, Rosanne and Gregory Darakdjian.

In memory of: SHAHZIG DERBABIAN. SHEMAVON DERBABIAN. OHANNES JOHN DERBABIAN. EDWARD DERBABIAN.
Requested by: Peter & Anahid Sirian. Mike & Carolyn Crane and Family. Paul & Kim Sirian and Family. Vasken & Annette Cholakian and Family.

In memory of: HAIGOUHI MALKADJIAN PAPISSIAN (1 year). MISAK PAPISSIAN (7 years). MISAK JUNIOR PAPISSIAN (28 years). HRAIR JUNIOR PAPISSIAN (28 years). ALL DECEASED MEMBERS OF THE MALKADJIAN AND PAPISSIAN FAMILIES.
Requested by: Hagop, Garine, Chris, & Armen Chopjian.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Special Prayer
Prayers are requested by
Krikor and Reba Pilibosian, Lori Pilibosian, and
Ishkhan, Marina & Lumina Bozabalian
for the wellbeing and good health of
Yeprem Kendirdjian.

Reminder
Pick up your free 2021 wall calendar from the church lobby!
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200