E-Newsletter - January 13, 2024


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m.

 

First Sunday After Nativity

Ա. Կիրակի Յայտնութենէն ետք Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

NEWS FROM ST. SARKIS CHURCH

On the Eve of the Feast of the Nativity, Very Rev. Barouyr Shernezian delivered a wonderful service along with the reading of scriptures

The Christmas Eve Concert was a joyous performance. Special thanks to Deacon Garo Balian, the Church Choir, Sunday School students, Natalya & André Katcherian, and Mihran Kochyan for this caroling celebration. Click the link below to watch the full concert. https://fb.watch/pvPbORM5D1/

On the Feast of the Nativity and Epiphany, Reverend Father Hrant Kevorkian celebrated the Divine Liturgy and delivered the Christmas message, followed by the blessing of the water where Alec Topouzian served as the Godfather of the Cross. After the Divine Liturgy, we enjoyed the Ladies’ Guild Luncheon!

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, January 15: Birth of St. John the Forerunner Proverbs 8:4-11; Malachi 4:5-7; Isaiah 40:3-5; Acts 13:25-33; Luke 1:57-80
  • Tuesday, January 16: Sts. Peter the Patriarch, Bishop Blaise and Deacon Absolom Wisdom 5:1-8; Baruch 3:31-4:4; Romans 8:28-39; John 10:11-16
  • Wednesday, January 17: 1 Timothy 2:8-3:13; John 2:12-22
  • Thursday, January 18: St. Anthony, and the Hermits Tryphon, Barsama, and Onouphrius Proverbs 21:16-24; Jeremiah 19:19-21; Hebrews 11:32-40; Matthew 10:37-42
  • Friday, January 19: 1 Timothy 4:1-12; John 2:23-3:12
  • Saturday, January 20: Sts. Theodosius the King and the Holy Children of Ephesus Wisdom 6:2-10; Jeremiah 45:1-2; 1 Timothy 2:1-7; Luke 7:1-10

VERSE OF THE WEEK

FEAST OF JANUARY 2024

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for January 14, 2024Պօղոս Առաքեալի Կողմէ Տիմոթէոսի Գրուած Առաջին նամակէն (1:1-11)

Ես՝ Պօղոս, որ Քրիստոս Յիսուսի առաքեալն եմ՝ մեր փրկիչ Աստուծոյ եւ մեր յոյսը եղող Քրիստոս Յիսուսի հրամանով, քեզի՛ կը գրեմ, հաւատքի հարազատ որդիս, Տիմոթէոս: Թող Հայրն Աստուած եւ մեր Տէրը Քրիստոս Յիսուս՝ շնորհք, ողորմութիւն եւ խաղաղութիւն պարգեւեն քեզի:

Երբ Մակեդոնիա կ’երթայի, խնդրեցի որ Եփեսոս մնաս եւ խօսիս քանի մը հոգիներու, որպէսզի դադրին օտար վարդապետութիւն-ներ ուսուցանելէ եւ չզբաղին սկիզբ ու վերջ չունեցող առասպելներով եւ ազգա-համարներով, որոնք վէճերու դուռ կը բանան, փոխանակ օգնելու մարդոց հաւատքին եւ Աստուծոյ ծրագրին իրականացման: Գերագոյն պատուիրանը սէրն է. անարատ սրտէ, մաքուր խղճմտանքէ եւ անկեղծ հաւատքէն բղխած սէրը: Շատեր այս պատուէրները մոռցած, դատարկ վիճաբանութեանց մէջ մտնելով՝ մեզի Օրէնք սորվեցնելու ելեր են, մինչդեռ ո՛չ իրենց խօսածը գիտեն, ո՛չ ալ Աստուծոյ Օրէնքը, որուն մասին այնքան վստահութեամբ կը ճառեն:

Գիտենք թէ Օրէնքը լաւ է՝ երբ պէտք եղած ձեւով գործադրուի: Սակայն գիտենք նաեւ, թէ Օրէնքը արդարներուն համար դրուած չէ, այլ՝ անօրէն­ներուն եւ անհնազանդներուն, ամբարիշտներուն ու մեղաւորներուն, սրբու­թիւնները ոտնակոխ ընողներուն ու պիղծերուն, հայր ու մայր անար­գող­ներուն, մարդասպաններուն, պոռնկութիւն ընողներուն, արուագէտ­ներուն, մարդ առեւանգողներուն, ստախօսներուն, սուտ երդում ընողներուն, եւ բոլոր այն արարքներուն համար, որոնք հակառակ են իմ փոխանցած առողջ ուսուցումներուս. պատուէրներու, որոնք համաձայն են երանելի Աստուծոյ փառքը պատմող Աւետարանին, որ ես հաւատարմօրէն քարո­զեցի:

 

The First Epistle of Paul to Timothy 1: 1-11

             Paul, an apostle of Christ Jesus by the command of God our Savior and of Christ Jesus our hope; to Timothy my true son in the faith: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. As I urged you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus so that you may command certain people not to teach false doctrines any longer or to devote themselves to myths and endless genealogies. Such things promote controversial speculations rather than advancing God’s work—which is by faith. The goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Some have departed from these and have turned to meaningless talk. They want to be teachers of the law, but they do not know what they are talking about or what they so confidently affirm. We know that the law is good if one uses it properly. We also know that the law is made not for the righteous but for lawbreakers and rebels, the ungodly and sinful, the unholy and irreligious, for those who kill their fathers or mothers, for murderers, for the sexually immoral, for those practicing homosexuality, for slave traders and liars and perjurers—and for whatever else is contrary to the sound doctrine that conforms to the gospel concerning the glory of the blessed God, which he  entrusted to me.


Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանէն Որ Ըստ Յովհաննէսի (2:1-11)


Յիսուսի Գալիլեա հասնելուն երրորդ օրը հարսանիք մը կար Կանա քաղաքին մէջ, եւ Յիսուսի մայրը հոն էր: Յիսուս եւ իր աշակերտներն ալ հրաւիրուած էին հարսանիքին: Երբ գինին պակսեցաւ, Յիսուսի մայրը իրեն ըսաւ.

- Գինի չունին:

- Մա՜յր, մեզի ի՛նչ,- պատասխանեց Յիսուս,- իմ ժամանակս տակաւին չէ՛ հասած:

Սակայն իր մայրը ըսաւ սպասաւորներուն.

- Ինչ որ ըսէ ձեզի՝ կատարեցէ՛ք:

Հրեաներու ծիսական մաքրութեան սովորութեան համաձայն, հոն քարէ վեց կարասներ կային, որոնցմէ իւրաքանչիւրը ութսունէն հարիւր լիթր կ’առնէր: Յիսուս ըսաւ սպասաւորներուն.

- Կարասները ջուրով լեցուցէք:

Եւ սպասաւորները լեցուցին մինչեւ բերան: Յետոյ ըսաւ անոնց.

- Հիմա առէք եւ սեղանապետին տարէք:

 Անոնք ալ տարին: Սեղանապետը համտեսեց գինիի փոխուած ջուրը, բայց չգիտցաւ թէ ուրկէ էր. թէեւ սպասաւորները, որոնք ջուրը լեցուցած էին, գիտէին: Այն ատեն սեղանապետը փեսային ըսաւ.

- Ամէն մարդ նախ ընտիր գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ գինովնան՝ այն ատեն հասարակը, մինչ դուն ընտիր գինին պահեր ես մինչեւ հիմա:

Յիսուս իր այս առաջին հրաշքը կատարեց Գալիլեայի Կանա քաղաքին մէջ: Հոն ան իր փառքը յայտնեց, եւ աշակերտները հաւատացին իրեն։

Այս դէպքէն ետք՝ Յիսուս իր մօրը, եղբայրներուն եւ աշակերտներուն հետ Կափառնաում գնաց եւ քանի մը օր հոն մնաց:


The Gospel of Jesus Christ According to John 2: 1-11

On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus’ mother was there, and Jesus and His disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus’ mother said to Him, “They have no more wine.”

“Woman, why do you involve Me?” Jesus replied. “My hour has not yet come.” His mother said to the servants, “Do whatever He tells you.” Nearby stood six stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from twenty to thirty gallons. Jesus said to the servants, “Fill the jars with water”; so they filled them to the brim. Then He told them, “Now draw some out and take it to the master of the banquet.” They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, “Everyone brings out the choice wine first and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink; but you have saved the best till now.” What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which He revealed His glory; and His disciples believed in Him.


REQUIEM REQUESTS

In memory of: John Bogosian, 40 days

Requested by: Lu Bogosian; Anoosh & Gjon Ivezaj, Caleb, Noah, Nina; Raffi & Cara Bogosian, Chloe, Bode, Isla; Jirair Kaypekian; Ara Kaypekian; Nan Bogosian; Nancy Bogosian & family; Margaret Amroian; Edward and Yvonne Korkoian & family


In memory of: Dr. Harold R. Marderosian, 40 days

Requested by: Zee Sarkesian, Susan Sarkesian, Diane Sarkesian

In memory of: Srpoohi Javizian, 1 year

Requested by: John Javizian, Vanouhi Kojoian


In memory of: Chawkat Mourad Mouradian, 3 years

Requested by: Milade Said, Peter Said, Sandra Said (Mouradian), and Christine, Samer & Eden Madi


In memory of: Rose Kurtjian, 18 years; Harry Kurtjian, 5 years

Requested by: Mike & Sandi Keossian & Family


In memory of: Arsen & Verjin Baligian

Requested by: Garo Baligian


In memory of: Michael Hagopian

Requested by: Karen Hagopian; Rich, Ani, Richie & Michael Florka; Audrey and Ralph Markarian & family 


In memory of: Sargis Aslanian

Requested by: Rubina Aslanian, Eleanore Homich


In memory of: Seta Mesrobian, 8 years; Andranik Mesrobian, 13 years; Verdi Mesrobian, 15 years; Agavni Surmenian; Parunag and Dikranouhi Surmenian; Pevreciyan Family; Cerciyan Family; Antaram Reizian; Barkevuhi Kasparian; Armenuhi and Sukias Jevahirian; Beatris Exeros

Requested by: Anna Mesrobian, Lynn Mesrobian, Alexandria Levitin & Fred Soligan, Daniel Levitin, Margaret Lutz, Alexander and Kate Lutz

ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200
Facebook  Twitter  Instagram