E-Newsletter - January 15, 2021
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Vespers Service: 6:30 pm

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
2021 YEAR OF ARTSAKH - MESSAGE OF H.H. ARAM I - Armenian ...

At the year 2021 begins, from the Catholicosate of the Great House of Cilicia in Antelias, we greet and bless the National General Assembly, the Religious and Executive Councils of the National Central Committee, the Brotherhood, the Prelates and ...

Read more
armenianprelacy.org
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, January 17

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, January 18: Sts. Anthony, Tryphon, Barsauma, and Onouphrius the Hermits Proverbs 21:16-24; Jeremiah 19:19-21; Hebrews 11:32-40; Matthew 10:37-42
  • Tuesday, January 19: Sts. Theodosius the King and the Holy Children of Ephesus Wisdom 6:2-10; Jeremiah 45:1-2; 1 Timothy 2:1-7; Luke 7:1-10
  • Wednesday, January 20: 1 Timothy 2:8-3:13; John 2:12-22
  • Thursday, January 21: Giragos and his mother Julita Proverbs 14:1-6; Zechariah 8:4-5; Isaiah 60:8-9; Hebrews 2:14-18; Luke 9:44-48
  • Friday, January 22: 2 Timothy 2:3-14; John 5:31-47
  • Saturday, January 23: Holy Fathers Sts. Athanasius and Cyril Proverbs 11:2-11; Isaiah 61:3-7; Hebrews 13:7-9; John 16:33-17:8
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, January 17, 2021
First Sunday after Nativity
Ա․ ԶԿՆԻ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ

The First Epistle of Paul to Timothy 1: 1-11 
          Paul, an apostle of Christ Jesus by the command of God our Savior and of Christ Jesus our hope; to Timothy my true son in the faith: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.
As I urged you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus so that you may command certain people not to teach false doctrines any longer or to devote themselves to myths and endless genealogies. Such things promote controversial speculations rather than advancing God’s work—which is by faith. The goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Some have departed from these and have turned to meaningless talk. They want to be teachers of the law, but they do not know what they are talking about or what they so confidently affirm.
We know that the law is good if one uses it properly. We also know that the law is made not for the righteous but for      lawbreakers and rebels, the ungodly and sinful, the unholy and irreligious, for those who kill their fathers or mothers, for         murderers, for the sexually immoral, for those practicing           homosexuality, for slave traders and liars and perjurers—and for whatever else is contrary to the sound doctrine that conforms to the gospel concerning the glory of the blessed God, which he  entrusted to me.

The Gospel of Jesus Christ According to John 2: 1-11
             On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus’ mother was there, and Jesus and His disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus’ mother said to Him, “They have no more wine.”
“Woman, why do you involve Me?” Jesus replied. “My hour has not yet come.”
His mother said to the servants, “Do whatever He tells you.”
Nearby stood six stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from twenty to thirty gallons.
Jesus said to the servants, “Fill the jars with water”; so they filled them to the brim.
Then He told them, “Now draw some out and take it to the master of the
banquet.”
They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, “Everyone brings out the choice wine first and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink; but you have saved the best till now.” What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which He revealed His glory; and His disciples believed in Him.

Պօղոս Առաքեալի Կողմէ Տիմոթէոսի Գրուած Առաջին Նամակէն (1:1-11)
Ես՝ Պօղոս, որ Քրիստոս Յիսուսի առաքեալն եմ՝ մեր փրկիչ Աստուծոյ եւ մեր յոյսը եղող Քրիստոս Յիսուսի հրամանով, քեզի՛ կը գրեմ, հաւատքի հարազատ որդիս, Տիմոթէոս: Թող Հայրն Աստուած եւ մեր Տէրը Քրիստոս Յիսուս՝ շնորհք, ողորմութիւն եւ խաղաղութիւն պարգեւեն քեզի:
Երբ Մակեդոնիա կ’երթայի, խնդրեցի որ Եփեսոս մնաս եւ խօսիս քանի մը հոգիներու, որպէսզի դադրին օտար վարդապետութիւններ ուսուցանելէ եւ չզբաղին սկիզբ ու վերջ չունեցող առասպելներով եւ ազգահամարներով, որոնք վէճերու դուռ կը բանան, փոխանակ օգնելու մարդոց հաւատքին եւ Աստուծոյ ծրագրին իրականացման: Գերագոյն պատուիրանը սէրն է. անարատ սրտէ, մաքուր խղճմտանքէ եւ անկեղծ հաւատքէն բղխած սէրը: Շատեր այս պատուէրները մոռցած, դատարկ վիճաբանութեանց մէջ մտնելով՝ մեզի Օրէնք սորվեցնելու ելեր են, մինչդեռ ո՛չ իրենց խօսածը գիտեն, ո՛չ ալ Աստուծոյ Օրէնքը, որուն մասին այնքան վստահութեամբ կը ճառեն:
Գիտենք թէ Օրէնքը լաւ է՝ երբ պէտք եղած ձեւով գործադրուի: Սակայն գիտենք նաեւ, թէ Օրէնքը արդարներուն համար դրուած չէ, այլ՝ անօրէններուն եւ անհնազանդներուն, ամբարիշտներուն ու մեղաւորներուն, սրբութիւնները ոտնակոխ ընողներուն ու պիղծերուն, հայր ու մայր անարգողներուն, մարդասպաններուն, պոռնկութիւն ընողներուն, արուագէտներուն, մարդ առեւանգողներուն, ստախօսներուն, սուտ երդում ընողներուն, եւ բոլոր այն արարքներուն համար, որոնք հակառակ են իմ փոխանցած առողջ ուսուցումներուս. պատուէրներու՝ որոնք համաձայն են երանելի Աստուծոյ փառքը պատմող Աւետարանին, որ ես հաւատարմօրէն քարոզեցի:
 
Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանէն Ըստ Յովհաննէսի (2:1-11)
Յիսուսի Գալիլեա հասնելուն երրորդ օրը հարսանիք մը կար Կանա քաղաքին մէջ, եւ Յիսուսի մայրը հոն էր: Յիսուս եւ իր աշակերտներն ալ հրաւիրուած էին հարսանիքին: Երբ գինին պակսեցաւ, Յիսուսի մայրը իրեն ըսաւ.
– Գինի չունին:
– Մա՜յր, մեզի ի՛նչ,- պատասխանեց Յիսուս,- իմ ժամանակս տակաւին չէ՛ հասած:
Սակայն իր մայրը ըսաւ սպասաւորներուն.
– Ինչ որ ըսէ ձեզի, կատարեցէ՛ք:
Հրեաներու ծիսական մաքրութեան սովորութեան համաձայն, հոն քարէ վեց կարասներ կային, որոնցմէ իւրաքանչիւրը ութսունէն հարիւր լիթր կ’առնէր: Յիսուս ըսաւ սպասաւորներուն.
– Կարասները ջուրով լեցուցէք:
Եւ սպասաւորները լեցուցին մինչեւ բերան: Յետոյ ըսաւ անոնց.
– Հիմա առէք եւ սեղանապետին տարէք:
Անոնք ալ տարին: Սեղանապետը համտեսեց գինիի փոխուած ջուրը, բայց չգիտցաւ թէ ուրկէ էր. թէեւ սպասաւորները, որոնք ջուրը լեցուցած էին, գիտէին: Այն ատեն սեղանապետը փեսային ըսաւ.
– Ամէն մարդ նախ ընտիր գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ գինովնան՝ այն ատեն հասարակը, մինչ դուն ընտիր գինին պահեր ես մինչեւ հիմա:
Յիսուս իր այս առաջին հրաշքը կատարեց Գալիլեայի Կանա քաղաքին մէջ: Հոն ան իր փառքը յայտնեց, եւ աշակերտները հաւատացին իրեն:
HOKEHANKISD
In memory of: YEPREM KENDIRDJIAN (3 DAYS)
Requested by: Fr. Hrant and the Board of Trustees.
 
In memory of: ASPED PAPAKHIAN (40 DAYS)
Requested By: Fr. Hrant and the Board of Trustees. Sosi, Lily, and Sareen Papakhian. Garabed, Hasmig and Maral Arslanian. Simon, Maria and Sareen Arslanian. Tamar and Harout Matossian & Family. Mihran and Silva Dolkarian & Family. Ned and Aroxie Apigian. Yervant and Mary Bedikian. Mr. & Mrs. Hachig Kazarian.
 
In memory of: ARA SOGOIAN, FRANCES SOGOIAN, MICHAEL HAGOPIAN, ANNA TOSOIAN, AND CORY TOSOIAN.
Requested By: Ralph, Audrey, Raffi,& Ara Markarian. Sasun & Melanie Orak. Jill & Michael Dolik. Kathy & John Tosoian. Jenny & Jonathan Rosenthal. Jeff Tosoian. Stephanie & Sam Hagopian. Constantina & Corey Dolik. Nick Dolik & Families.
 
In memory of : MARGIE ARVANIGIAN, LOUISE TOPELIAN, PARSEGH AND AROUSIAG TOPELIAN.
Requested By : Aram and Linda Bagdasarian and Family. Kari Guido and Family
 
In memory of : SARGIS ASLANIAN (24 YEARS)
Requested By: Rubina Aslanian and Eleanore Homich.
 
In memory of : HARRY (ZAVEN) AVAKIAN (35 YEARS), ARSHALOUSE AVAKIAN (5 YEARS) and STEPHEN AVAKIAN (15 YEARS)
Requested By: Sonya Avakian
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
ST. THEODOSIUS THE KING AND THE HOLY CHILDREN OF EPHESUS
On Tuesday, January 19, the Armenian Church commemorates Theodosius, the Roman Emperor who put an end to the last of paganism and the Arian heresy in the empire. He was recognized as a “just and mighty Christian emperor,” and was called “the Great.” During his reign he devoted considerable time and energy to the establishment of the universal and orthodox faith. The conventicles of the heretics were not to be called churches. He is also remembered for his pious behavior. When Ambrose, the Bishop of Milan, forbade his entry into the cathedral as punishment for the massacre he had ordered in Thessalonica, the king obeyed and only after repenting for eight months he walked into the church, taking part in the holy liturgy.
The legend of the Seven Children of Ephesus dates back to the 3 rd century A.D. during the rule of Emperor Decius, who persecuted Christians. Seven youths, all children of notable men, secretly got baptized and were named Maximian, Marcian, Jamblichus, Dionysius, Constantine, Antonius, and John. When they were exposed as Christians, they fled Ephesus in 250 and hid in a cave outside the city walls and fell asleep for a century and a half. An earthquake opened the cave and awakened them in 389 during the reign of Theodosius. When people became aware of that divine miracle, the king and the residents of Ephesus met the persecuted Christians with great respect and honor. The seven young men returned to the cave, where they passed away and were entombed, with the site becoming a shrine.

Saints Of The Week
Saturday, January 16: Sts. Peter the Patriarch, Bishop Blaise and Deacon Absolom.
Monday, January 18: Sts. Anthony, Tryphon, Barsauma, and Onouphrius the Hermits    
Tuesday, January 19: Sts. Theodosius the King and the Holy Children of Ephesus.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Prayers for speedy recovery and get well soon of
Dr. Sarkis Bedikian is requested by
Yervant and Mary Bedikian, Kristina Bedikian, Dr. Shant, Heba, Madlyn, and Olivia Bedikian.

This week’s Altar candles are donated by Virginia Dee Deovletian in request of prayers of good health and wellbeing of
Alice Jean Helmes. 
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200