E-Newsletter - January 22, 2021
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Vespers Service: 6:30 pm

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, January 24

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, January 24: No Readings
  • Tuesday, January 26: No Readings
  • Wednesday, January 27: No Readings
  • Thursday, January 28: No Readings
  • Friday, January 29: Jonah 1:1-4:11
  • Saturday, January 30: Sts. Sarkis the Captain and his son Mardiros and his 14 soldiers Proverbs 3:13-17; Isaiah 41:1-3; Ephesians 6:10-17; Luke 21:10-19 
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, January 24, 2021
Second Sunday after Nativity
Բ․ ԶԿՆԻ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ

THE SECOND EPISTLE OF ST. PAUL TO TIMOTHY (2:15-26)
Do your best to present yourself to God as one approved by him, a worker who has no need to be ashamed, rightly explaining the word of truth. Avoid profane chatter, for it will lead people into more and more impiety, and their talk will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, who have swerved from the truth by claiming that the resurrection has already taken place. They are upsetting the faith of some. But God's firm foundation stands, bearing this inscription: "The Lord knows those who are his," and, "Let everyone who calls on the name of the Lord turn away from wickedness."
In a large house there are utensils not only of gold and silver but also of wood and clay, some for special use, some for ordinary. All who cleanse themselves of the things I have mentioned will become special utensils, dedicated and useful to the owner of the house, ready for every good work. Shun youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. Have nothing to do with stupid and senseless controversies; you know that they breed quarrels. And the Lord's servant must not be quarrelsome but kindly to everyone, an apt teacher, patient, correcting opponents with gentleness. God may perhaps grant that they will repent and come to know the truth, and that they may escape from the snare of the devil, having been held captive by him to do his will. 

ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԱՄԱԿԸ ՏԻՄՈԹԷՈՍԻՆ (2.15-26) 
Աշխատէ որ Աստուծոյ աչքին ըլլաս այնպիսի մշակ մը որ իր գործերուն համար ամչնալիք բան մը չունի, որպէս մէկը՝ որ ուղիղ կերպով կ՚ուսուցանէ Աստուծոյ ճշմարիտ պատգամը:


Հեռու կեցիր հաւատքի ճշմարտութիւնները խեղաթիւրող պարապ վիճաբանութիւններէ, որոնք հետզհետէ մարդիկը Աստուծմէ հեռացնելու կը ծառայեն միայն: Այդպիսի խօսքերու ձգած թոյնը քաղցկեղի պէս կը կրծէ մարդս: Այդպիսի խեղաթիւրող վիճասէրներ էին Հիմենոս եւ Ֆիլետոս, որոնք ճշմարտութենէն շեղեցան եւ շատերու հաւատքը քանդեցին, ըսելով թէ մեռելներու յարութիւնը արդէն տեղի ունեցած է: Բայց Աստուծոյ դրած հաստատուն հիմը կանգուն կը մնայ: Անոր վրայ գրուած է. «Տէրը կը ճանչնայ անոնք որոնք իր են», եւ, «Ով որ Տիրոջ կը պատկանի՝ թող հեռու մնայ անիրաւ գործերէ»:

Մեծ տունի մը մէջ միայն ոսկիէ եւ արծաթէ անօթներ չեն ըլլար, այլ նաեւ փայտէ ու կաւէ անօթներ: Յստակ է՝ թէ առաջինները թանկագին են, իսկ միւսները՝ անարժէք: Արդ, ով որ ինքզինք մաքրէ նման մեղքերէ, Տիրոջ համար թանկագին անօթ մը կը դառնայ, մաքուր եւ պատրաստ՝ ամէն տեսակի բարի ծառայութիւն մատուցանելու:

Երիտասարդական ցանկութիւններէն փախիր, եւ արդարութեան, հաւատքի, սիրոյ, խաղաղութեան ու սրբութեան հետամուտ եղիր, անոնց պէս՝ որոնք մաքուր սրտով կ՚աղօթեն Աստուծոյ: Յիմար եւ անօգուտ վէճերէ հրաժարէ՛, գիտնալով որ անոնցմէ կռիւներ կը ծագին: Աստուծոյ ծառան պէտք չէ կռուի, այլ պէտք է հեզ ըլլայ բոլորին հանդէպ, կարող ըլլայ Աւետարանը սորվեցնելու, ներողամիտ ըլլայ՝ որպէսզի քաղցրութեամբ խրատէ հակառակողները, որովհետեւ Աստուած միշտ ալ առիթ կու տայ որ անոնք դառնան իրենց սխալէն եւ ճշմարտութիւնը ճանչնան, եւ զգաստանալով՝ դուրս գան Սատանային որոգայթներէն, որոնց մէջ բռնուած՝ անոր կամքը կը կատարեն:

THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO JOHN (6.15-21)
When Jesus realized that they were about to come and take him by force to make him king, he withdrew again to the mountain by himself.
When evening came, his disciples went down to the sea, got into a boat, and started across the sea to Capernaum. It was now dark, and Jesus had not yet come to them. The sea became rough because a strong wind was blowing. When they had rowed about three or four miles, they saw Jesus walking on the sea and coming near the boat, and they were terrified. But he said to them, "It is I; do not be afraid."  Then they wanted to take him into the boat, and immediately the boat reached the land toward which they were going.

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ (6.15-21) 
Յիսուս երբ գիտցաւ թէ պիտի գան զինք բռնութեամբ թագաւոր ընելու, դարձեալ լեռը ելաւ, առանձինն:

Երեկոյեան, Յիսուսի աշակերտները լիճին եզերքը իջան եւ նաւակ մտնելով՝ սկսան երթալ լիճին դիմացի կողմը, դէպի Կափառնաում: Երբ մթնցաւ, տակաւին Յիսուս իրենց չէր եկած: Լիճը զօրաւոր հովէն կ՚ալեկոծէր: 

Աշակերտները հազիւ հինգ կամ վեց քիլոմեթր նաւարկած էին, երբ տեսան Յիսուսը, որ լիճին վրայէն քալելով կը մօտենար նաւակին: Բոլորը սարսափեցան: Յիսուս ըսաւ անոնց.- Ես եմ, մի՛ վախնաք:

Անոնք կ՚ուզէին զինք նաւակին մէջ առնել, բայց արդէն նաւակը հասաւ այն տեղը, ուր կ՚երթային:
HOKEHANKISD
In memory of: YEPREM KENDIRDJIAN (7 days)
Requested by: Krikor & Reba Pilibosian. Lori Pilibosian. Ishkhan, Marina, Lumina Bozabalian. Vahe Kendirdjian. Serina Kendirdjian. Antranig & Betty Makerian. Roupen & Talar Minassian. Melkon Makerian. Razmig, Shant, Vartan, Sarkis, & Armen Kendirdjian. Hagop, Alene & Juniper Hagopian. Fr. Hrant & Yn. Tamar Kevorkian. 

In memory of: ALBERT SARKISIAN (7 DAYS)
Requested by: Fr. Hrant and the Board of Trustees.
 
In memory of: ASPED PAPAKHIAN (40 days)
Requested by: Marguerite Hadjian.
 
In memory of: VANDOS SHADIGIAN (14 years) 
Requested by: Mary Shadigian. Elizabeth and 
Vanda Shadigian. Karina Oganyan. Katherine, Claire and Cary Welsh. 
 
In memory of: NASH SOGOIAN. MARTHA SOGOIAN.
Requested by: Robert & Sonia Tacoma. Christina Tacoma. Blake Bean. Bobby & Ashley Tacoma.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
HOLY FATHERS STS. ATHANASIUS AND CYRIL
On Saturday, January 23, the Armenian Church commemorates the Holy Fathers Athanasius and Cyril. Athanasius is known as the “champion of orthodoxy” and “Father of Orthodoxy.” He served as bishop of Alexandria for 45 years (17 years in exile). He attended the Council of Nicaea in 325 AD where he was regarded as a theological expert. He is respected and revered in the Armenian Church. Cyril of Alexandria succeeded his uncle, Theophilus, as patriarch of Alexandria in 412. He was a brilliant theologian in the Alexandrian tradition, and like Athanasius, is highly regarded by the Armenian Church. He presided over the third ecumenical council in Ephesus in 431 AD. He wrote treatises clarifying the doctrines of the Trinity and the Incarnation, commentaries on the Gospels of John and Luke, dogmatic theology, and many letters and sermons.

EVE OF THE FAST OF THE CATECHUMENS
This Sunday, January 24, is the Paregentan or Eve of the Fast of the Catechumens. A catechumen is someone who is receiving instruction in the fundamentals of the faith while preparing for baptism. This occurs three weeks before Poun Paregentan (Eve of Great Lent) and ten weeks before Easter. The Fast of the Catechumens is five days of strict fast (dzom). Traditionally, the Catechumens were instructed for several hours daily and required to stand through every church service, separate from the baptized congregation. This continued until Easter when the catechumens were baptized and anointed and received their first communion.
 
A NOTE ABOUT THE READINGS
There are no Bible readings according to the Armenian Liturgical calendar four days next week, Monday to Thursday. These four days without designated readings coincide with the Fast of the Catechumens, which begins Monday and ends on Friday. There is only one Bible reading for Friday, January 26, the entire book of Jonah. This period is traditionally a time for reflection and repentance, and a time for the clergy and laity to witness their faith to the un-baptized who are preparing for baptism. The Fast of the Catechumens, which is unique to the Armenian Church, leads to the Church's remembrance of the prophet Jonah, whose "entombment" in the belly of the whale represents the three-day burial of Jesus, and Jonah's release represents the resurrection of our Lord.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS

Ophelia Alabakoff requests prayers for
good health and wellbeing of her and her family.
This week’s incense, candles, and flowers were donated
in loving memory of
Vandos Shadigian (14 years)
from his wife Mary Shadigian, daughters Elizabeth and Vanda Shadigian, and grandchildren Karina Oganyan, Katherine, Claire and Cary Welsh.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200