E-Newsletter - January 26, 2024


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m.

 

Third Sunday After Nativity

Գ. Կիրակի Յայտնութենէն ետք Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, January 29: Sts. Adom and Generals, and Sts. Mark the Bishop, Plonius the Priest, Cyril and Benjamin the Deacons, and Martyrs Abdelmasih, Ormisdan, and Sayen Wisdom 6:12-21; Isaiah 18:7-19:7; 2 Corinthians 4:10-5:5; John16:1-5
  • Tuesday, January 30: Sts. Sookias and Martyrs Proverbs 22:1-12; Isaiah 56:6-7; Hebrews 11:30-40; Luke 12:4-9
  • Wednesday, January 31: 2 Timothy 3:16-4:8; John 7:1-13
  • Thursday, February 1: Sts. Voski and Priests Proverbs 24:1-12; Jeremiah 30:18-22; 2 Timothy 3:10-12; Matthew 5:1-12
  • Friday, February 2: 2 Timothy 4:9-22; John 7:14-23 
  • Saturday, February 3: St. Sahag Bartev Wisdom 7:12-18; Isaiah 61:3-7; Hebrews 13:17-21; John 10:11-16 

VERSE OF THE WEEK

FEAST OF JANUARY 2024

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for January 28, 2024


The Second Epistle of Paul to Timothy (3:1-12)

You must understand this, that in the last days distressing times will come. For people will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, inhuman, implacable, slanderers, profligates, brutes, haters of good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, holding to the outward form of godliness but denying its power. Avoid them! For among them are those who make their way into households and captivate silly women, overwhelmed by their sins and swayed by all kinds of desires, who are always being instructed and can never arrive at a knowledge of the truth. As Jannes and Jambres opposed Moses, so these people, of corrupt mind and counterfeit faith, also oppose the truth. But they will not make much progress, because, as in the case of those two men, their folly will become plain to everyone.

Now you have observed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, my persecutions and suffering the things that happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra. What persecutions I endured! Yet the Lord rescued me from all of them. Indeed, all who want to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted.


Պօղոս Առաքեալի Կողմէ

Տիմոթէոսի Գրուած Երկրորդ Նամակէն

(3:1-12)

Սա՛ եւս գիտցիր, թէ վերջին օրերուն դժուար ժամանակներ պիտի գան, որովհետեւ մարդիկ պիտի դառնան անձնասէր, դրամապաշտ, ամբար­տաւան, հպարտ, հայհոյիչ, ծնողներուն անհնազանդ, ապերախտ, սրբու­թիւնները ոտնակոխող, տմարդի, անգութ, չարախօս, անհանդուրժող, դաժան, բարիին թշնամի, մատնիչ, անպատկառ, գոռոզ, եւ աւելի հեշտանքը սիրող՝ քան զԱստուած: Երեւութապէս աստուածապաշտ են անոնք, բայց խորքին մէջ չեն հաւատար աստուած-պաշտութեան զօրութեան: Զգուշացի՛ր անոնցմէ: Անոնց մէջ կան նաեւ այնպիսիներ, որոնք տունէ տուն կը մտնեն եւ իրենցմով կը հրապուրեն մեղքերով ծանրաբեռնուած եւ զանազան ցանկութիւններէ բռնուած թեթեւաբարոյ կիները, որոնք միշտ կ’ուզեն գիտնալ, բայց երբեք ճշմարիտ գիտութեան չեն հասնիր: Այնպէս ինչպէս Եանէս եւ Եամբրէս մոգերը Մովսէսի հակառակեցան, միտքով ապականած եւ հաւատքով սնանկ այս մարդիկն ալ ճշմարտութեան կը հակառակին: Բայց իրենց յաջողութիւնը երկար չի տեւեր, որովհետեւ իրենց անմտութիւնը շուտով յայտնի պիտի ըլլայ բոլորին, ճիշդ ինչպէս այն երկուքինը եղաւ:

Բայց դուն կառչած մնա իմ ուսուցումիս, կեանքի օրինակիս, յօժա­րութեանս, հաւատ-քիս, համբերատարութեանս, սիրոյս եւ յարատեւու­թեանս, որոնք ցուցաբերեցի՝ նոյնիսկ հալածանքներուս եւ չարչարանք-ներուս մէջ: Գիտես թէ ի՛նչ պատահեցաւ ինծի Անտիոքի, Իկոնիոնի եւ Լիստրայի մէջ. թէ ի՛նչպիսի հալածանքներ կրեցի, եւ այդ բոլորէն Տէրը զիս ազատեց: Նոյնպէս, բոլոր անոնք որոնք կ’ուզեն աստուածպաշտութեամբ Քրիստոս Յիսուսի միացած ապրիլ, անպայման հալածանքներու պիտի ենթարկուին: 


The Gospel of Jesus Christ According to John (6:22-38)

The next day the crowd that had stayed on the other side of the sea saw that there had been only one boat there. They also saw that Jesus had not got into the boat with his disciples, but that his disciples had gone away alone. Then some boats from Tiberias came near the place where they had eaten the bread after the Lord had given thanks. So when the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into the boats and went to Capernaum looking for Jesus.

When they found him on the other side of the sea, they said to him, “Rabbi, when did you come here?” Jesus answered them, “Very truly, I tell you, you are looking for me, not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Do not work for the food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For it is on him that God the Father has set his seal.” Then they said to him, “What must we do to perform the works of God?” Jesus answered them, “This is the work of God, that you believe in him whom he has sent.” So they said to him, “What sign are you going to give us then, so that we may see it and believe you? What work are you performing? Our ancestors ate the manna in the wilderness; as it is written, ‘He gave them bread from heaven to eat.’ ” Then Jesus said to them, “Very truly, I tell you, it was not Moses who gave you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world.” They said to him, “Sir, give us this bread always.”

Jesus said to them, “I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. But I said to you that you have seen me and yet do not believe. Everything that the Father gives me will come to me, and anyone who comes to me I will never drive away; for I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me.


Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանէն Ըստ

Յովհաննէսի (6:22-38)

Յաջորդ օր, ժողովուրդը՝ որ մնացած էր լիճին միւս կողմը, տեսաւ թէ հոն միայն մէկ նաւակ կար, որուն մէջ Յիսուսի աշակերտները մտան եւ առանձինն գացին. իսկ Յիսուս աշակեր-ներուն հետ նաւակ չմտաւ: Յետոյ Տիբերիայէն ուրիշ նաւակներ ալ եկան հոն, ուր Յիսուս Աստուծոյ գոհութիւն տալով բազմացուցած էր հացը եւ տուած ժողովուրդին, որպէսզի ուտեն: Ժողովուրդը տեսնելով թէ Յիսուս հոն չէր, ոչ ալ իր աշակերտները, նա­ւակները առին եւ Կափառնաում եկան Յիսուսը փնտռելու համար: Երբ զինք գտան լիճին միւս կողմը, հարցուցին.

- Վարդապե՛տ, ե՞րբ եկար հոս:

Յիսուս անոնց պատասխանեց.

- Կ’ըսեմ ձեզի, վստահաբար դուք զիս կը փնտռէք՝ ո՛չ թէ որովհետեւ հրաշքներ տեսաք, այլ որովհետեւ այդ հացէն կերաք եւ կշտացաք: Փոխա­նակ կորստական ուտելիքը փնտռելու, ջանացէք ապահովել այն կերակուրը որ յաւիտենական կեանքի մէջ կը մնայ: Այդ կերակուրը Մար­դու Որդին պիտի տայ ձեզի, որովհետեւ Հայրն Աստուած իր հաւանութեան կնիքը դրաւ անոր վրայ:

Անոնք հարցուցին.

- Ի՞նչ ընենք, որ Աստուծոյ ուզածը կատարած ըլլանք:

Յիսուս անոնց պատասխանեց.

- Աստուծոյ ուզած գործը այն է, որ հաւատաք անոր՝ որ ինք ղրկեց:

Անոնք ըսին.

- Ի՞նչ հրաշք պիտի գործես, որպէսզի տեսնենք եւ քեզի հաւատանք. ի՞նչ պիտի ընես: Մեր հայրերը մանանան կերան անապատին մէջ, ինչպէս գրուած է. «Անոնց երկինքէն հաց տուաւ ուտելու համար»:

Յիսուս անոնց ըսաւ.

- Ճշմարտութիւնը կ’ըսեմ ձեզի, թէ ինչ որ Մովսէս ձեզի տուաւ՝ երկինքէն իջած հացը չէր: Հայրս է որ ձեզի կու տայ երկինքէն իջած ճշմարիտ հացը: Որովհետեւ Աստուծոյ տուած հացը ան է՝ որ երկինքէն կ’իջնէ եւ կեանք կու տայ աշխարհին:

Անոնք ըսին.

- Տէ՜ր, մի՛շտ տուր մեզի այդ հացը:

Յիսուս ըսաւ անոնց.

- Ես եմ կեանքի հացը: Ան որ ինծի կու գայ՝ բնաւ պիտի չանօթենայ եւ ան որ ինծի կը հաւատայ՝ երբեք պիտի չծարաւնայ: Բայց հիմա ըսի ձեզի, տեսաք ալ զիս, եւ տակաւին չէք հաւատար: Բոլոր անոնք որ Հայրը ինծի կու տայ՝ ինծի պիտի գան, եւ ես ինծի եկողը պիտի չմերժեմ. որովհետեւ ես երկինքէն իջայ՝ ո՛չ թէ իմ կամքս կատարելու, այլ կամքը անոր՝ որ զիս ղրկեց:


REQUIEM REQUESTS

In memory of All who Envisioned, Build, and Served St. Sarkis Armenian Apostolic Church: Rev. Fr. Bedros Mampreian; Archpriest Souren Papakhian; Rev. Dr. Gorun Shrikian; Yn. Hunazant Mampreian; Yn. Shoushanig Papakhian; Yn. Arpineh Shrikian

Requested by: The Pastor and the Board of Trustees and all auxiliary bodies of Saint Sarkis Church

 

In memory of: Alice Atanosian, 7 days

Requested by: Der Hrant & The Board of Trustees


In memory of: Rose Maloian, 2 years

Requested by: George Maloian; Jim, Anne, Mathew & Amanda Berger; George Nersesian Family (AZ); Zee Sarkesian; Susan Sarkesian; Diane Sarkesian; Karen Goulasarian; Anne Sirian; Mike Crane & family; Paul and Kim Sirian & family; Vasken and Annette Cholakian & family;


In memory of: Ara Michaelian, 18 years; Lori Michaelian Janigian, 11 years; and all deceased  members of Bagian & Michaelian Families 

Requested by: Anahid Michaelian & family


In memory of: Arsen Khelokian, 17 years; Cletus Gresham JR, 11 years; Douglas Maust, 2 years; Janis Bazian Sea, 1 year

Requested by: Arlene Khelokian


ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200
Facebook  Twitter  Instagram