E-Newsletter - January 28, 2022
Our Church doors are open to welcome you in person.

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Rev. Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, January 30

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, January 31 - (The Holy Maccabees — Eleazar the Priest, and Solomonia, and his seven sons) Proverbs 29: 2-7; 2 Maccabees 6:18-7:42; Hebrews 11:32-40; Matthew 5:17- 20
  • Tuesday, February 1 - (The Twelve Holy Prophets: Hosea, Amos, Micah, Nahum, Habakkuk, Jonah, Zephaniah, Haggai, Zachariah, Malachi) Hosea 10:11-12; Amos 5:10-14; Micah 7:7-9; Joel 2:12-13; Obadiah 1:20-21; Jonah 4:2; Nahum 1:7-9; Habakkuk 1:2-3; Zephaniah 1:7-8; Haggai 2:6-9; Zechariah 7:9-13; Malachi 1:4-6; Romans 11:2-5; Luke 13:31-35.
  •  Wednesday, February 2 - 2 Timothy 2:20—26; John 6:48-55
  •  Thursday, February 3 - (Sts. Sophia and her three daughters- Pistis, Elpis, and Agapi) Proverbs 11:30-12:4; Hosea 12:6-9; 2 Corinthians 4:6-14; Luke 12:2-10
  •  Friday, February 4 - I Corinthians 11:1-16; Mark 1:35-45
  • Saturday, February 5 - (Sons and grandsons of St. Gregory our Illuminator: Sts. Aristakes, Vrtanes, Housik, Grigoris, and Daniel) Jeremiah 17: 7-8; Isaiah 61:3-7; 2 Timothy 1:6-14; Luke 11:29-32
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, January 30, 2022

The Second Epistle of St Paul to Timothy 2:15-19
 
             Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Avoid godless chatter, because those who indulge in it will become more and more ungodly. Their teaching will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, who have departed from the truth. They say that the resurrection has already taken place, and they destroy the faith of some. Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are His,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.”
 In a large house there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay; some are for special purposes and some for common use. Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the Master and prepared to do any good work.
Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Don’t have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. And the Lord’s servant must not be quarrelsome but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Opponents must be gently instructed, in the hope that God will grant them repentance leading them to a knowledge of the truth, and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil, who has taken them captive to do his will.

The Holy Gospel of Jesus Christ According to John 6:39-47
 
And this is the will of Him who sent Me, that I shall lose none of all those He has given Me,but raise them up at the last day. For my Father’s will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day.” At this the Jews there began to grumble about Him because He said, “I am the bread that came down from heaven.” They said, “Is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How can He now say, ‘I came down from heaven’?”  “Stop grumbling among yourselves,” Jesus answered. “No one can come to Me unless the Father who sent Me draws them, and I will raise them up at the last day. It is written in the Prophets: ‘They will all be taught by God.’ Everyone who has
hem, and I will raise them up at the last day. It is written in the Prophets: ‘They will all be taught by God.’ Everyone who has heard the Father and learned from Him comes to Me. No one has seen the Father except the one who is from God; only he has seen the Father. Very truly I tell you, the one who believes has eternal life.

ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԱՄԱԿԸ ՏԻՄՈԹԷՈՍԻՆ (2.15-19) 

Ջանա՛ Աստուծոյ աչքին ընտիր ըլլալ, այնպիսի մշակ մը՝ որ իր գործերուն համար ամչնալիք բան մը չունի, որպէս մէկը՝ որ ուղիղ կերպով կ’ուսուցանէ Աստուծոյ ճշմարիտ պատգամը:
Հեռո՛ւ կեցիր հաւատքի ճշմարտութիւնները խեղաթիւրող պարապ վիճաբանութիւններէ, որոնք հետզհետէ մարդիկը Աստուծմէ հեռացնելու կը ծառայեն միայն: Այդպիսի խօսքերու ձգած թոյնը քաղցկեղի պէս կը կրծէ մարդս: Այդպիսի խեղաթիւրող վիճասէրներ էին Հիմենէոս եւ Ֆիլետոս, որոնք ճշմարտութենէն շեղեցան եւ շատերու հա-ւատքը քանդեցին, ըսելով՝ թէ մեռելներու յարութիւնը արդէն տեղի ունեցած է: Բայց Աստուծոյ դրած հաստատուն հիմը կանգուն կը մնայ: Անոր վրայ գրուած է. «Տէրը կը ճանչնայ անոնք՝ որոնք իրն են», եւ «Ով որ Տիրոջ անունը կը կրէ՝ թող հեռու մնայ անիրաւ գործերէ»:
 
 ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ (6.39-47) 

Զիս ղրկող Հօրս կամքն է, որ չկորսնցնեմ ո՛չ իսկ մէկը բոլոր անոնցմէ՝ որ ինծի տուաւ, այլ յարուցանեմ զայն վերջին օրը: Հօրս կամքը հետեւեալն է.- Ով որ տեսնէ Որդին եւ հաւատայ անոր՝ յաւիտենական կեանք պիտի ունենայ, եւ ես պիտի յարուցանեմ զայն վերջին օրը:
Հրեաները սկսան տրտնջալ իրեն դէմ, որովհետեւ ըսած էր՝ թէ «Ես եմ երկինքէն իջած հացը», եւ կը հարցնէին.
Այս մարդը Յովսէփի որդին՝ Յիսուսը չէ՞, որուն հայրն ու մայրը կը ճանչնանք. ինչպէ՞ս ուրեմն կ’ըսէ՝ «Ես երկինքէն իջայ»:
Յիսուս անոնց պատասխանեց.
Կը բաւէ՛ դուք ձեզի քրթմնջէք: Ոեւէ մէկը չի կրնար ինծի գալ՝ եթէ զիս ղրկող Հայրը զայն ինծի չբերէ. եւ ես պիտի յարուցանեմ զայն վերջին օրը: Մարգարէութիւններուն մէջ գրուած է. «Ամէն մարդ Աստուծմէ սորված պիտի ըլլայ»: Ով որ Հօրմէս կը լսէ եւ իրմէ կը սորվի՝ ինծի կու գայ: Ոչ ոք Հայրը տեսած է, բացի անկէ՝ որ Աստուծմէ է, որովհետեւ միայն անիկա տեսած է Հայրը: Ու ես կ’ըսեմ ձեզի, թէ ով որ ինծի հաւատայ՝ յաւիտենական կեանք ունի:
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆ

Շաբաթ, 29 Յունուարին, Հայաստանեայց Եկեղեցին կը նշէ Սուրբ Գրիգոր Աստուածաբանի տօնը։ Ան նաեւ ծանօթ է Ս. Գրիգոր Նազիանզացի անունով եւ կը համարուի Արեւելեան Եկեղեցւոյ մեծ հայրերէն մէկը։ Նազիանզոսի (Կապադովկիա) եպիսկոպոսի որդին էր եւ մեծ հռետոր։ Անոր հինգ աստուածաբանական ճառերը հաւատքի հզօր հաստատումներ էին, որոնք ուղղափառութեան խօսուն պաշտպանութիւնը կատարած են։ Ան արժանացած է «Աստուածաբան» տիտղոսին։ Գրած է նաեւ բանաստեղծութիւններ ու նամակներ, եւ Ս. Բարսեղի հետ կազմած է Եկեղեցւոյ հայրերէն Որոգինէսի (184-253) գրութիւններու հաւաքածոյ մը։

ST. GREGORY THE THEOLOGIAN

This Saturday, January 29, the Armenian Church commemorates Saint Gregory the Theologian, also known as St. Gregory of Nazianzus, who is considered to be one of the great fathers of the Eastern Church. He was the son of the bishop of Nazianzus in Cappadocia. A great orator, his famous Five Theological Orations were powerful statements of faith and an eloquent defense of orthodoxy that earned him the title “the Theologian.” He also wrote poetry, letters, and with St. Basil compiled a selection of writings by Origen (184-253), one of the Church Fathers.

REQUIEM REQUESTS
In memory of: Jack Mitchell Shoushanian, 7 days
Requested by: Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church. 

In memory of: Alice Solakian, 40 days
Requested by: Chris, Michele, Cheryl, Nicole, Steve, Laura, and Ali Solakian. Charles Karibian and family. Michael Darragh and family. Dorothy Kachadourian. Violet Madvin. Patti Dirasian and Mark Dirasian. Rose Kehetian. Grace Kehetian, Johnny and Michael Kulegian. Janet Haroian, Melanie and Stephen. Karen Kehetian. Margaret Amroian and family. John Arpajian. Lisa Arpajian.

In memory of: Shirley Mae Avakian (nee: Olsen), 40 days. (Wife of the late Ardavast Avakian)
Requested by: Sonya Avakian. Gareen Avakian. Loreen, Jeff, and Rachael Avakian-Garza.

In memory of: Edward Tutelian, 40 days
Requested by: Seta Tchobanian and Rodney Bowman and family. Sona Tchobanian.

In memory of: Norma Haroian, 6 months
Requested by: Alice Demerjian and family.

In memory of: Hampartsoum Vosbigian, 1 year
Requested by: Sarkis, Rubina, Carlo, and Gacia Vosbigian. Toros Vosbigian and family. Heghig Margosian and family.

In memory of: Mary Der Stepanian, 13 years.  
                        Sarkis Kassamanian, 3 years.  
Requested by: Helen Kassamanian and family. Kay Der Stepanian and family. Jack Der Stepanian and family.

In memory of: Vandos Shadigian, 15 years
Requested by: His wife, Mary Shadigian. His daughters, Elizabeth and Vanda Shadigian. His grandchildren Karina Oganyan, Katherine, Claire and Cary Welsh.

In memory of: Ara Sogoian, 24 years
Requested by: Karen Hagopian. Ralph and Audrey Markarian and family. Rich, Ani, Richie and Michael Florka.


May the Lord illuminate their souls and may they rest in peace.

 If you’d like to request a requiem prayer in memory of your loved ones, and/or would like to sponsor the altar flowers, candles, or incense, please submit your request through the church’s website, saintsarkis.org, or by calling the church office at 313-336-6200 by noon on Thursday.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
The flowers adorning the holy altar this Sunday are sponsored by
Dan and Denise Sullivan and family
in memory of
Norma Haroian,
on what would have been her
93rd birthday.
 
May she rest in peace.
The altar candles and incense this Sunday
are donated in loving memory of
Vandos Shadigian (15 years)
by his wife Mary Shadigian, daughters Elizabeth
and Vanda Shadigian,
and grandchildren Karina Oganyan,
Katherine, Claire and Cary Welsh.
 
May he rest in peace.
Prayers are requested for the good health of Rose Maloian,
by Peter and Anne Sirian and family and by Diane Masropian Mercuri
Prayers are requested for the good health of Krikor (George) and Ann Krikorian’s by Diane Masropian Mercuri.
GENERAL MEMBERSHIP BUDGET MEETING
 
Dear members,
 
The General Membership Budget Meeting of St. Sarkis Armenian Apostolic Church will be held on Sunday, January 30, 2022, at 12:30 PM in the Church Sanctuary.
 
If those present do not constitute a quorum, another meeting will be held THE SAME DAY, IN THE SAME PLACE, with the same agenda, half an hour later. Those present at this meeting will constitute a quorum. In accordance with the by-laws, your 2022 annual membership dues must be paid in order to participate in the elections. To expedite the sign-in process, payments will be accepted until the time of the meeting.
 
The proposed budget will be available for members to pick up after January 23rd, so that they will have time to read and review the proposal. 
 
We encourage all of our dues paying members to participate in all
membership meetings.
 
Father Hrant and Board of Trustees
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS
The Armenian Students' Cultural Association at the University of Michigan invites you to our 2022 Hye Hop Fundraiser Dance! This year, we will be donating to the Society of Orphaned Armenian Relief (SOAR), an organization that focuses on providing humanitarian aid to orphaned Armenian Children. We will specifically be donating to SOAR’s two new initiatives: the Families of Fallen Soldiers Relief Fund and the Artsakh Family Restoration Fund. Logistical are detailed as follows:

February 5th, 2022, at 7pm
University of Michigan League Ballroom
911 N. University Ave, Ann Arbor, MI 48104

Tickets are available to purchase via this link

In order to ensure the success of this year’s Hye Hop, we are turning to the greater Armenian community for their love and support. To produce outstanding results, and to provide a substantial donation to SOAR, the ASCA is asking for any financial donations or silent auction items you may be able to provide. If you would like to donate an item for our silent auction, please email Hye Hop Chairperson, Ariana Nigoghosian (arianamn@umich.edu), and note the specific item you would like to donate. You may bring the item on the day of the event. In addition, checks may be payable to “Armenian Students’ Cultural Association”; please specify how you would like your name to be listed so that we may acknowledge your patronage. Checks may be brought on the day of the event or sent to prior (please email arianamn@umich.edu for mailing information).

COVID Safety Policy: Per current University of Michigan Guidelines, and to ensure the safety of Hye Hop for all individuals, it is required that all attendees wear a mask during the event and show proof of vaccination upon arrival (this includes a physical vaccination card or image). Food and beverages will still be served, during which is an exception to such requirements. We understand that this may not be the most ideal situation, however, it is the best way to ensure a safe and successful Hye Hop that is accessible for our organization and students, while also following university protocol. 
The Central Executive is excited to announce that AYF Camp Haiastan Staff applications for the 2022 season are now open!
AYF Camp Haiastan has played a large role in many of our lives, both as young Armenians and AYF members. We encourage all of our members to take advantage of this amazing leadership opportunity, which also serves as a way to give back to the Camp that gifted us many lifelong friendships and memories. We are the current leaders of our younger generation, and we must ensure they are taught to never stop working towards our goal of a united,
free, and independent Armenia.

Dates for the sessions of 2022 camping seasons are:

Staff Week: June 19 - June 25
Teen Session: June 26 - July 9
Day Camp: June 27 - July 1
Session One: July 10 - July 23
Session Two: July 24 - August 6
Session Three: August 7 - August 20

Deadlines:
February 11th - Summer & Day Camp Directors
March 1st - Specialty Positions (Nurse, Head Cook, Head Counselor, Assistant Cook, Aquatics
Director, Lifeguard, Armenian School Teacher)
March 14th - Counselors & Staff In-Training (SIT)
For any questions please reach out to U. Kenar Charchaflian at execdirector@camphaiastan.org or via phone at (508) 520-1312.
Ընկերական Ջերմ Բարեւներով / Ungeragan Cherm Parevnerov,
Հ.Ե.Դ. Ա.Մ.Ն. Արեւելեան Շրջանի Կեդրոնական Վարչութիւն
AYF-YOARF Central Executive, Eastern Region USA
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200