E-Newsletter - January 30, 2021
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Vespers Service: 6:30 pm

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
On the occasion of the Feast of St. Sarkis the warrior, Happy Name Day to all named Sarkis and Mardiros. (Sarkis Atikian, Sarkis Bedikian, Sarkis Bardakjian, Sarkis Chalian, Sarkis Demircioglu, Sarkis Khatchadourian, Sarkis Kachaturoff, Sarkis Karadolian, Sarkis Marashlian, Sarkis Mikaelian, Sarkis Telbelian, Sako Sarkisian, Sarkis Hatsakordsian, Sarkis Yeghiazarian, Sako Vartanian, Sarkis Karjian, Sarkis Tcholakian and Mardig Palanjian.)

On Sunday, following the Divine Liturgy, Madagh will be handed out curb-side.

Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church would like to thank all parishioners who donated towards the Madagh meal. Special thanks to St. Sarkis Ladies’ Guild volunteers who prepared the Madagh.

This photo is from February 9, 2020 when all the men who are named Sarkis were invited to participate in cutting the cake in honor of their name day celebration.
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, January 31 - St. Sarkis...

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, February 1: Sts. Adom and Generals Wisdom 6:12-21; Isaiah 18:7-19:7; 2 Corinthians 4:10-5:5; John16:1-5
  • Tuesday, February 2: Sts. Sookias and Martyrs Proverbs 22:1-12; Isaiah 56:6-7; Hebrews 11:30-40; Luke 12:4-9
  • Wednesday, February 3: 2 Timothy 3:16-4:8; John 7:1-13
  • Thursday, February 4: Sts. Voski and Priests Proverbs 24:1-12; Jeremiah 30:18-22; 2 Timothy 3:10-12; Matthew 5:1-12
  • Friday, February 5: 2 Timothy 4:9-22; John 7:14-23
  • Saturday, February 6: St. Sahag Bartev Wisdom 7:12-18; Isaiah 61:3-7; Hebrews 13:17-21; John 10:11-16
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, January 31, 2021
Third Sunday after Nativity
Գ․ ԶԿՆԻ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ

 THE FIRST EPISTLE OF ST. PAUL TO TIMOTHY (3:1-12)
But mark this: There will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God- having a form of godliness but denying its power. Have nothing to do with them.
They are the kind who worm their way into homes and gain control over weak-willed women, who are loaded down with sins and are swayed by all kinds of evil desires, always learning but never able to acknowledge the truth. Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so also these men oppose the truth-men of depraved minds, who, as far as the faith is concerned, are rejected. But they will not get very far because, as in the case of those men, their folly will be clear to everyone.
You, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance, persecutions, sufferings-what kinds of things happened to me in Antioch, Iconium and Lystra, the persecutions I endured. Yet the Lord rescued me from all of them. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted.
 
ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ Ա. ՆԱՄԱԿԸ ՏԻՄՈԹԷՈՍԻ (3:1-12)
Սա եւս գիտցիր, թէ վերջին օրերուն դժուար ժամանակներ պիտի գան, որովհետեւ մարդիկ պիտի դառնան անձնասէր, դրամապաշտ, ամբարտաւան, հպարտ, հայհոյիչ, ծնողներուն անհնազանդ, ապերախտ, սրբութիւնները ոտնակոխող, տմարդի, անգութ, չարախօս, անհանդուրժող, դաժան, բարիին թշնամի, մատնիչ, անպատկառ, գոռոզ, եւ աւելի հեշտանքը սիրող՝ քան զԱստուած: Երեւութապէս աստուածապաշտ են անոնք, բայց խորքին մէջ չեն հաւատար աստուածպաշտութեան զօրութեան: Զգուշացի՛ր անոնցմէ: Անոնց մէջ կան նաեւ այնպիսիներ, որոնք տունէ տուն կը մտնեն եւ իրենցմով կը հրապուրեն մեղքերով ծանրաբեռնուած եւ զանազան ցանկութիւններէ բռնուած թեթեւաբարոյ կիները, որոնք միշտ կ՚ուզեն գիտնալ, բայց երբեք ճշմարիտ գիտութեան չեն հասնիր: Այնպէս ինչպէս Եանէս եւ Եամբրէս մոգերը Մովսէսի հակառակեցան, միտքով ապականած եւ հաւատքով սնանկ այս մարդիկն ալ ճշմարտութեան կը հակառակին: Բայց իրենց յաջողութիւնը երկար չի տեւեր, որովհետեւ իրենց անմտութիւնը շուտով յայտնի պիտի ըլլայ բոլորին, ճիշդ ինչպէս այն երկուքինը եղաւ:
Բայց դուն կառչած մնա իմ ուսուցումիս, կեանքի օրինակիս, յօժարութեանս, հաւատքիս, համբերատարութեանս, սիրոյս եւ յարատեւութեանս, որոնք ցուցաբերեցի՝ նոյնիսկ հալածանքներուս եւ չարչարանքներուս մէջ: Գիտես թէ ի՛նչ պատահեցաւ ինծի Անտիոքի, Իկոնիոնի եւ Լիստրիայի մէջ. թէ ինչպիսի հալածանքներ կրեցի, եւ այդ բոլորէն Տէրը զիս ազատեց: Նոյնպէս, բոլոր անոնք որոնք կ՚ուզեն աստուածպաշտութեամբ Քրիստոս Յիսուսի միացած ապրիլ, անպայման հալածանքներու պիտի ենթարկուին:
 
THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO JOHN (6.22-38)
The next day the crowd that had stayed on the other side of the sea saw that there had been only one boat there. They also saw that Jesus had not got into the boat with his disciples, but that his disciples had gone away alone. Then some boats from Tiberias came near the place where they had eaten the bread after the Lord had given thanks. So when the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into the boats and went to Capernaum looking for Jesus.
When they found him on the other side of the sea, they said to him, "Rabbi, when did you come here?" Jesus answered them, "Very truly, I tell you, you are looking for me, not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Do not work for the food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For it is on him that God the Father has set his seal." Then they said to him, "What must we do to perform the works of God?" Jesus answered them, "This is the work of God, that you believe in him whom he has sent." So they said to him, "What sign are you going to give us then, so that we may see it and believe you? What work are you performing?  Our ancestors ate the manna in the wilderness; as it is written, 'He gave them bread from heaven to eat.'" Then Jesus said to them, "Very truly, I tell you, it was not Moses who gave you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world." They said to him, "Sir, give us this bread always."
Jesus said to them, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. But I said to you that you have seen me and yet do not believe.  Everything that the Father gives me will come to me, and anyone who comes to me I will never drive away; for I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me.
 
ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ (6.22-38) 
Յաջորդ օր, ժողովուրդը՝ որ մնացած էր լիճին միւս կողմը, տեսաւ թէ հոն միայն մէկ նաւակ կար, որուն մէջ Յիսուսի աշակերտները մտան եւ առանձինն գացին. իսկ Յիսուս աշակերտներուն հետ նաւակ չմտաւ: Յետոյ Տիբերիայէն ուրիշ նաւակներ ալ եկան հոն, ուր Յիսուս Աստուծոյ գոհութիւն տալով բազմացուցած էր հացը եւ տուած ժողովուրդին, որպէսզի ուտեն: Ժողովուրդը տեսնելով թէ Յիսուս հոն չէր, ոչ ալ իր աշակերտները, նաւակները առին եւ Կափառնաում եկան Յիսուսը փնտռելու համար: Երբ զինք գտան լիճին միւս կողմը, հարցուցին.- Վարդապետ, ե՞րբ եկար հոս: 

Յիսուս անոնց պատասխանեց.- Կ՚ըսեմ ձեզի, վստահաբար դուք զիս կը փնտռէք՝ ոչ թէ որովհետեւ հրաշքներ տեսաք, այլ որովհետեւ այդ հացէն կերաք եւ կշտացաք: Փոխանակ կորստական ուտելիքը փնտռելու, ջանացէք ապահովել այն կերակուրը որ յաւիտենական կեանքի մէջ կը մնայ: Այդ կերակուրը Մարդու Որդին պիտի տայ ձեզի, որովհետեւ Հայրն Աստուած իր հաւանութեան կնիքը դրաւ անոր վրայ: 

Անոնք հարցուցին.- Ի՞նչ ընենք, որ Աստուծոյ ուզածը կատարած ըլլանք: 

Յիսուս անոնց պատասխանեց.- Աստուծոյ ուզած գործը այն է, որ հաւատաք անոր՝ որ ինք ղրկեց: 

Անոնք ըսին.- Ի՞նչ հրաշք պիտի գործես, որպէսզի տեսնենք եւ քեզի հաւատանք. ի՞նչ պիտի ընես: Մեր հայրերը մանանան կերան անապատին մէջ, ինչպէս գրուած է. «Անոնց երկինքէն հաց տուաւ ուտելու համար»: 

Յիսուս անոնց ըսաւ.- Ճշմարտութիւնը կ՚ըսեմ ձեզի, թէ ինչ որ Մովսէս ձեզի տուաւ՝ երկինքէն իջած հացը չէր: Հայրս է որ ձեզի կու տայ երկինքէն իջած ճշմարիտ հացը: Որովհետեւ Աստուծոյ տուած հացը այն է՝ որ երկինքէն կ՚իջնէ եւ կեանք կու տայ աշխարհին: 

Անոնք ըսին.- Տէ՜ր, միշտ տուր մեզի այդ հացը: 

Յիսուս ըսաւ անոնց.- Ես եմ կեանքի հացը: Ան որ ինծի կու գայ՝ բնաւ պիտի չանօթենայ եւ ան որ ինծի կը հաւատայ՝ երբեք պիտի չծարաւնայ: Բայց հիմա ըսի ձեզի, տեսաք ալ զիս, եւ տակաւին չէք հաւատար: Բոլոր անոնք որ Հայրը ինծի կու տայ՝ ինծի պիտի գան, եւ ես ինծի եկողը պիտի չմերժեմ. որովհետեւ ես երկինքէն իջայ՝ ո՛չ թէ իմ կամքս կատարելու, այլ կամքը անոր՝ որ զիս ղրկեց: 
HOKEHANKISD
In memory of: REV. FR. BEDROS MAMPREIAN. REV. FR. SOUREN PAPAKHIAN. REV. DR. GORUN SHRIKIAN.
Requested by: Fr. Hrant and the Board of Trustees.
 
In memory of: DOROTHY AVAKIAN (7 DAYS)
Requested by: Fr. Hrant and the Board of Trustees.

In memory of: BERJ MOUMDJIAN (7 DAYS)
Requested by: Fr. Hrant and the Board of Trustees.
 
In memory of: YEPREM KENDIRDJIAN (14 days). ANAHID KENDIRDJIAN (28 days). REV. FR. VAHAN “SARKIS” KENDIRDJIAN. YN. REBECCA KENDIRDJIAN. PENIAMINE MANOUKIAN. BERJOUHI MANOUKIAN.
Requested by: Mr. & Mrs. Krikor & Reba Pilibosian. Lori Pilibosian. Mr & Mrs. Ishkhan & Marina Bozabalian. Lumina Meghri Bozabalian. 

In memory of: MANYA KORKIGIAN (40 days) 
Requested by: Harry & Margo Derderian. Anne and Peter Sirian.

In memory of: SARKIS KUPELIAN 
Requested by: Peter, Kathy, Lauren & Pierce Kupelian. Betty & Lisa Anahid Kupelian. Nancy, Brian, Mya, Ella Der-Stepanian & Family.

In memory of: SARKIS KASSAMANIAN (2 years). MARY DER STEPANIAN (13 years). ALL DECEASED MEMBERS OF THE DER STEPANIAN, MANOIAN, AND KASSAMANIAN FAMILIES. 
Requested by: Helen Kassamanian & family. Kay Der Stepanian & family. Jack Der Stepanian & family.

In memory of: UNCLE SARKIS DARDARIAN 
Requested by: Yvonne & Edward Korkoian & family.

In memory of: JOHN GOULASARIAN 
Requested by: Karen Goulasarian.

In memory of: ANTRANIG KARADOLIAN. HAGOP KARADOLIAN. SIMA KARADOLIAN. ALL DECEASED MEMBERS OF THE KARADOLIAN FAMILY.
Requested by: Sarkis & Silva Karadolian.
 
In memory of: ARA MICHAELIAN (15 years). LORI MICHAELIAN JANIGIAN (8 years). 
Requested by: Anahid Michaelian & family. 
 
In memory of: JERAIR KOURTJIAN (18 years). HARRY ENOKIAN (26 years). AZNIV ENOKIAN (22 years). SIMON KOURTJIAN (66 years). ARSHALOUS KOURTJIAN (68 years).
Requested by: Mrs. Alice Kourtjian. Mr. & Mrs. Claude Ohanesian & family. Mr. & Mrs. Ralph Kourtjian & family.

In memory of: LORI JANIGIAN
Requested by: Nicholas, Jessica, Brian and Tony Janigian.

In memory of: ARDAVAST AVAKIAN
Requested by: Shirley Avakian.

In memory of: ANTRANIG ARAKELIAN
Requested by: Knar Cirrito.
 
In memory of: LEVON & HASVART SOGOIAN
Requested by: Shakay Majeska.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
SAINT SARKIS THE WARRIOR
Saturday, January 30, the Armenian Church commemorates St. Sarkis the Warrior, his son Mardiros, and 14 faithful soldiers. This is a moveable feast that can occur between January 11 and February 16. It follows the Fast of the Catechumens, which is not connected to St. Sarkis, but has become associated with this saint, even often referred to as the fast of St. Sarkis.

Sarkis was a 4th century Roman soldier who became a Christian. He rose through the military ranks because of his valiant campaign on behalf of the Emperor Constantine. With the accession of Emperor Julian, Sarkis and his son took refuge in Armenia, where Christianity had already been the nation's official religion. Later they went to Persia to join the Persian army to fight Julian. Both fought with exceptional bravery. The Persian leader, Shapur II, tried to convince them to abandon their Christian faith and embrace Zorastrianism. Both refused, and father and son were martyred. Fourteen loyal Christian soldiers who went to claim the bodies were also killed. Eventually, Christians secured the remains and sent them to Assyria where they remained until the fifth century when Mesrob Mashdots had the remains transferred to the city of Karpi in the area of Vaspurakan in Armenia. A monastery was built over the site of the graves.

Also commemorated this week:
Monday, February 1: Sts. Adom the Generals and companions
Tuesday, February 2: St. Sookias the Martyr and companions
Thursday, February 4: St. Voski the Priest and companions
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
In honor of St. Sarkis Name Day & in memory of
Sarkis Kupelian
this week’s Altar candles are donated by
Peter, Kathy, Lauren & Pierce Kupelian
Betty & Lisa Anahid Kupelian
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200