E-Newsletter - January 7, 2022
Our Church doors are open to welcome you in person.

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church would like to wish you a joyful and healthy 2022.
 May the Lord's blessings fill your homes and hearts with warmth and compassion in the new year.
And may the people of Artsakh and Armenia live in peace.
“Krisdos dznav yev haydnetsav. - Orhnyal é haydnootyoon’n Krisdosi.”
“Christ is born and revealed. - Blessed is the revelation of Christ.”
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, January 9

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, January 10: (Fifth Day of Nativity) Hebrews 12:18-27; Luke 1:39-56
  • Tuesday, January 11: (Sixth Day of Nativity) 1 Thessalonians 4:12-17; John 11:1-46
  • Wednesday, January 12: (Seventh Day of Nativity) Romans 1:1-7; Luke 2:1-7
  • Thursday, January 13: (Eighth Day of Nativity—Naming of our Lord Jesus Christ) Colossians 2:8-15; Luke 2:21
  • Friday, January 14: (Birth of St. John the Forerunner) Proverbs 8:4-11; Malachi 4:5-7; Isaiah 40:3-5; Acts 13:25-33; Luke 1:57-80
  • Saturday, January 15: 1 Timothy 4:1-12; John 2:23-3:12
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, January 9, 2022

Fourth Day of Nativity

The Letter of Paul to the Galatians 4:1-7

What I am saying is that as long as an heir is underage, he is no different from a slave, although he owns the whole estate. The heir is subject to guardians and trustees until the time set by his father. So also, when we were underage, we were in slavery under the elemental spiritual forces of the world. But when the set time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are his sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, “Abba,Father.” So, you are no longer a slave, but God’s child; and since you are his child, God has made you also an heir.

Պօղոս Առաքեալի Կողմէ Գաղատացիներուն Գրուած Նամակէն
(4:1-7)
 
Բայց գիտցէ՛ք նաեւ, թէ ժառանգորդ մը թէպէտ ամբողջ ժառանգութեան իսկական տէրն է, բայց որքան ատեն որ անչափահաս է՝ տարբերութիւն չունի ծառայէ մը, քանի խնամակալներու եւ հոգաբարձուներու ենթակայ է, մինչեւ հասնի իր հօրը որոշած ժամանակակէտը: Նոյնն է մեր ալ պա­րա­գան: Որքան ատեն որ հոգեւորապէս անչափահաս էինք՝ բնութեան ոյժերուն կ’ենթարկուէինք ու կը ծառայէինք: Բայց հիմա յարմար ժամանակը հասած համարելով, Աստուած աշխարհ ղրկեց իր Որդին, որ կնոջմէ մը ծնաւ եւ Օրէն­քին տակ ապրեցաւ, որպէսզի մեզ Օրէնքին գերութենէն փրկէ եւ Աս­տուծոյ որդիներ դարձնէ: Արդ, որովհետեւ իր որդիներն ենք՝ Աստուած մեր սիրտերուն մէջ ղրկեց իր Որդիին Հոգին, որով զԱստուած «Աբբա», այսինքն «Հայր» կը կոչենք: Ուստի այլեւս ծառայ չէք, այլ՝ որդի. եւ քանի որդի էք՝ Աստուծոյ խոստումը պիտի ժառանգէք:

The Holy Gospel According to Luke 1:26-38
 
             In the sixth month of Elizabeth’s pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin’s name was Mary. The angel went to her and said, “Greetings, you who are highly favored! The Lord is with you.”
Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, “Do not be afraid, Mary; you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus.  He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob’s descendants forever; his kingdom will never end.”
“How will this be,” Mary asked the angel, “since I am a virgin?”
The angel answered, “The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So, the holy one to be born will be called the Son of God.  Even Elizabeth your relative is going to have a child in her old age, and she who was said to be unable to conceive is in her sixth month.  For no word from God will ever fail.”
“I am the Lord’s servant,” Mary answered. “May your word to me be fulfilled.” Then the angel left her.

Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանէն Ղուկաս 1:26-38
 
Եղիսաբէթի յղութեան վեցերորդ ամսուան,Աստուած Գաբրիէլ հրեշտակը ղրկեց Գալիլեայի Նազարէթ քաղաքը, կոյսի մը մօտ, որ նշանուած էր Դա­ւիթի սերունդէն Յովսէփ անունով մէկու մը հետ: Կոյսին անունը Մարիամ էր: Հրեշտակը Մարիամի գալով ըսաւ.
- Ուրախացի՛ր, շնորհալի՛ կոյս, որովհետեւ Աստուած քեզի հետ է:
Մարիամ այս խօսքին վրայ խռովեցաւ. կը մտածէր թէ ի՛նչ կը նշանակէ այս ողջոյնը: Սակայն հրեշտակը ըսաւ իրեն.
- Մի՛ վախնար, Մարիա՛մ, որովհետեւ Աստուծոյ շնորհքին արժանացար: Ահա պիտի յղանաս եւ զաւակ մը ծնիս, որ Յիսուս պիտի կոչես: Անիկա մեծ պիտի ըլլայ եւ Բարձրեալին Որդին պիտի կոչուի: Տէր Աստուած անոր պիտի տայ իր հօրը՝ Դաւիթի գահը, եւ անիկա Յակոբի սերունդներուն վրայ յաւիտեանս պիտի թագաւորէ: Անոր թագաւորութիւնը անվախճան պիտի ըլլայ:
Մարիամ ըսաւ հրեշտակին.
- Ատիկա ի՞նչպէս կրնայ պատահիլ, երբ ամուսնացած չեմ:
Հրեշտակը պատասխանեց.
- Սուրբ Հոգին քեզի պիտի գայ եւ Բարձրեալին զօրութիւնը քու վրադ պիտի հանգչի. ուստի ծնելիք զաւակդ սուրբ է եւ Աստուծոյ Որդի պիտի կոչուի: Ահա ազգականդ Եղիսաբէթն ալ, հակառակ ծեր եւ ամուլ ըլլալուն՝ վեցերորդ ամիսն է որ յղի է: Գիտցի՛ր, որ Աստուծոյ համար անկարելի բան չկայ:
Մարիամ ըսաւ.
- Աստուծոյ աղախինն եմ, թող քու ըսածդ ըլլայ: Ապա հրեշտակը գնաց Մարիամի քովէն:
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
REQUIEM REQUESTS
In memory of: Violet “Miss Dee” Deovletian, 40 days
Requested by: Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church. Yervant and Mary Bedikian. Sarkis and Helen Yeghyazarian.
 
In memory of: Chawkat Mourad Mouradian, 1 year
Requested by: Milade Said. Peter, Sandra Said (Mouradian). Christine and Samer Madi.
 
In memory of: Yeprem Kendirdjian, 1 year
                         Anahid Kendirdjian, 1 year
Requested by: Krikor and Reba Pilibosian. Lori Pilibosian. Ishkhan and Marina Bozabalian and Lumina. Kendirdjian family members. Their children, grandchildren and great grandchildren.

In memory of: Michael Hagopian
Requested by: Karen Hagopian. Rich, Ani, Richie and Michael Florka.

May the Lord illuminate their souls and may they rest in peace.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
The candles illuminating the Holy Altar this Sunday are donated in loving memory of
Chawkat Mourad Mouradian
by Milade Said Peter, Sandra Said (Mouradian), and Christine and Samer Madi.
Many thanks to all the parishioners who generously donated for the poinsettias that beautify the sanctuary during this holiday season. 
And special thanks to Rose Gerjekian for organizing the fundraiser.

Ned and Aroxie Apigian
George Arakelian
Carolyn Arslanian
Mr. and Mrs. Carl Bargamian and family
Yervant and Mary Bedikian
Anthony & Roupina, Nayri, Vaughn Carman
Arpine Garbooshian
Violet and Nancy Gavoor, in memory of Sonny & Laura Gavoor
Rose Gerjekian
Karen Goulasarian
Lucie Gurganian, in memory of George Gurganian
Sousanna Hadjinian, in loving memory of Hovhanes & Rima Kizilian
Eleanore Homich & Rubina Aslanian, in memory of Margaret Aslanian
Phillip and Cynthia Kashigian
Bernice Kazarian
Rose Kehetian
James, Shakay, & Arev Majeska
Dick & Rose Maloian
Ann Michaelian, in memory of Ara & Lori Michaelian Jonikian
Alice Mouradian
Movses & Mary Anne Shrikian
Harold & Laura Sirabian, in memory of Nishan, Satenig, Harry, & Doris Sirabian
Peter and Anahid Sirian
GENERAL MEMBERSHIP BUDGET MEETING
 
Dear members,
 
The General Membership Budget Meeting of St. Sarkis Armenian
Apostolic Church will be held on Sunday, January 30, 2022, at 12:30 PM in the Church Sanctuary.
 
If those present do not constitute a quorum, another meeting will be held THE SAME DAY, IN THE SAME PLACE, with the same agenda, half an hour later. Those present at this meeting will constitute a quorum. In accordance with the by-laws, your 2022 annual membership dues must be paid in order to participate in the elections. To expedite the sign-in process, payments will be accepted until the time of the meeting.
 
The proposed budget will be available for members to pick up after January 23rd, so that they will have time to read and review the proposal. 
 
We encourage all of our dues paying members to participate in all
membership meetings.
 
Father Hrant and Board of Trustees
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200