E-Newsletter - January 9, 2021
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Vespers Service: 6:30 pm

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.
Please consider making your offering to the church through this electronic donation platform. Father Hrant will light a candle for every donation received.
"Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." - 2 Corinthians 9:7
May God accept your prayers, bless you, and reward you for all of your good deeds.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, January 11: Sixth Day of Nativity 1Thessalonians 4:12-17; John 11:1-46
  • Tuesday, January 12: Seventh Day of Nativity Romans 1:1-7; Luke 2:1-7
  • Wednesday, January 13: Eighth Day of Nativity—Naming of our Lord Jesus Christ Colossians 2:8-15; Luke 2:21
  • Thursday, January 14: Birth of St. John the Forerunner Proverbs 8:4-11; Malachi 4:5-7; Isaiah 40:3-5; Acts 13:25-33; Luke 1:57-8
  • Friday, January 15: 1 Timothy 4:1-12; John 2:23-3:12
  • Saturday, January 16: Sts. Peter the Patriarch, Bishop Blaise and Deacon Absolom Wisdom 5:1-8; Baruch 3:31-4:4; Romans 8:28-39; John 10:11-16
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, January 10, 2021
Fifth Day of Nativity
Ե. ՕՐ ՊԱՀՈՑ ԾՆՆԴԵԱՆ

The Epistle of St. Paul to the Hebrews 12:18-27
You have not come to something that can be touched, a blazing fire, and darkness, and gloom, and a tempest, and the sound of a trumpet, and a voice whose words made the hearers beg that not another word be spoken to them. (For they could not endure the order that was given, “If even an animal touches the mountain, it shall be stoned to death.” Indeed, so terrifying was the sight that Moses said, “I tremble with fear.”) But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect, and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel.
 
See that you do not refuse the one who is speaking; for if they did not escape when they refused the one who warned them on earth, how much less will we escape if we reject the one who warns from heaven! At that time his voice shook the earth; but now he has promised, “Yet once more I will shake not only the earth but also the heaven.” This phrase, “Yet once more,” indicates the removal of what is shaken—that is, created things—so that what cannot be shaken may remain.
 
The Gospel of Jesus Christ According to Luke 1:39-56
In those days Mary set out and went with haste to a Judean town in the hill country, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary’s greeting, the child leaped in her womb. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit and exclaimed with a loud cry, “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And why has this happened to me, that the mother of my Lord comes to me? For as soon as I heard the sound of your greeting, the child in my womb leaped for joy. And blessed is she who believed that there would be[a] a fulfillment of what was spoken to her by the Lord.”
And Mary[b] said,
“My soul magnifies the Lord,
and my spirit rejoices in God my Savior,
for he has looked with favor on the lowliness of his servant.
   Surely, from now on all generations will call me blessed;
for the Mighty One has done great things for me,
   and holy is his name.
His mercy is for those who fear him
   from generation to generation.
He has shown strength with his arm;
   he has scattered the proud in the thoughts of their hearts.
He has brought down the powerful from their thrones,
   and lifted up the lowly;
he has filled the hungry with good things,
   and sent the rich away empty.
He has helped his servant Israel,
   in remembrance of his mercy,
according to the promise he made to our ancestors,
   to Abraham and to his descendants forever.”
And Mary remained with her about three months and then returned to her home.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍՈՒ 1:39-56
Նոյն օրերուն, Մարիամ ճամբայ ելլելով՝ աճապարանքով գնաց Յուդայի լեռնային շրջանի քաղաքներէն մէկը: Հոն Զաքարիայի տունը մտնելով՝ Եղիսաբէթի ողջոյն տուաւ: Երբ Եղիսաբէթ Մարիամի ողջոյնը լսեց, իր որովայնին մէջ երեխան շարժեցաւ, եւ Եղիսաբէթ Սուրբ Հոգիով ներշնչուած՝ բարձրաձայն ըսաւ.
– Կիներուն մէջ օրհնեա՜լ ես դուն եւ օրհնեա՜լ է զաւակը որ կը կրես որովայնիդ մէջ: Ի՜նչ երջանկութիւն, որ Տիրոջս մայրը ինծի կ’այցելէ. որովհետեւ երբ ողջոյնդ լսեցի, երեխաս ուրախութեամբ շարժեցաւ որովայնիս մէջ: Երանի՜ քեզի որ հաւատացիր, որովհետեւ Աստուծոյ կողմէ քեզի ըսուածները պիտի կատարուին:
Մարիամի օրհներգութիւնը
Մարիամ ըսաւ.
     «Տէրը պիտի գովաբանեմ.
    Ահա հոգիս կ’ուրախանայ
Աստուծմով, իմ Փրկիչովս,
     որովհետեւ ան տեսաւ
իր աղախինին հեզութիւնը:
Ասկէ ետք բոլոր սերունդները
երանի պիտի տան ինծի,
   քանի հզօրն Աստուած ինծի համար
մեծամեծ գործեր կատարեց.
սուրբ է անունը անոր:
    Բոլոր ժամանակներուն մէջ
ողորմութեամբ ան կը նայի
աստուածավախ մարդոց վրայ:
    Իր բազուկով ան զօրութիւն ցոյց տուաւ,
ոչնչացուց հպարտները՝
իրենց բոլոր խորհուրդներով:
     Գահազրկեց արքաները
եւ բարձրացուց խոնարհները:
     Անօթիները բարիքներով լիացուց,
մինչ հարուստները դատարկաձեռն արձակեց:
     Պաշտպան եղաւ իր ծառային՝ Իսրայէլի,
հաւատարիմ մնալով իր ողորմութեան,
     ինչպէս որ խոստացած էր մեր հայրերուն՝
Աբրահամի եւ անոր զաւակներուն»:
Մարիամ Եղիսաբէթի մօտ շուրջ երեք ամիս մնալէ ետք վերադարձաւ իր տունը:
 
ՆԱՄԱԿ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ 12:18-27
Այն լեռը, որուն մօտեցած էք հիմա, շօշափելի չէ՛ Սինա լեռան պէս, որ կրակով կը վառէր եւ պատուած էր մշուշով, խաւարով ու մրրիկով. ուր փողը կը հնչէր եւ Աստուծոյ պատգամող ձայնը կը լսուէր: Ժողովուրդը որ այդ ձայնը լսեց՝ կ’աղաչէր որ չլսէ զայն կրկին, որովհետեւ սարսափած էր այն հրամանէն՝ որ կ’ըսէր. «Ով որ մօտենայ լեռան, նոյնիսկ անասուն մը, պէտք է քարկոծուելով մեռնի»: Ա՛յնքան ահաւոր էր տեսարանը, որ Մովսէս ալ կ’ըսէր. «Զարհուրանքէս կը դողամ»: Դուք, սակայն, մօտեցած էք Սիոն լեռան, կենդանի Աստուծոյ քաղաքին, երկնաւոր Երուսաղէմին, հրեշտակ­ներու անհամար բանակներուն: Մօտեցած էք երկինքի մէջ արձանագրուած Աստուծոյ անդրանիկ զաւակներու ուրախական հաւաքոյթին. Աստուծոյ՝ որ բոլորին դատաւորն է, կատարելութեան հասած արդարներու հոգիներուն, Նոր Ուխտի միջնորդին՝ Յիսուսի եւ անոր թափուած արիւնին, որ լաւագոյն արդարութիւն մը կը պահանջէ, քան Աբէլի արիւնը:
Զգոյշ եղէք, որ չըլլայ թէ մերժէք Աստուծոյ խօսքը լսել, որովհետեւ եթէ անոր հրամանները մարդոց փոխանցող Մովսէսին չհնազանդողները ազատում չունեցան, մենք բնա՛ւ ազատում չենք ունենար՝ եթէ կռնակ դարձնենք Աստուծոյ, որ երկինքէն կը խօսի մեզի: Անոր ձայնը երկիրը շարժեց այն ատեն, իսկ հիմա կը մնայ իր խոստումը, որ կ’ըսէ.-
    «Անգամ մը եւս պիտի շարժեմ.
եւ ո՛չ միայն երկիրը, այլ՝ երկինքն ալ»:
«Անգամ մը եւս» խօսքը ցոյց կու տայ, որ ստեղծագործութեան մէջ խախտած բաները պիտի փոխուին, մինչ անշարժ մնացածները անփոփոխ պիտի մնան:
HOKEHANKISD
In memory of: ANAHID KENDIRDJIAN (7 days)
Requested by: Krikor & Reba Pilibosian. Lori Pilibosian. Ishkhan, Marina, Lumina Bozabalian. Vahe Kendirdjian. Serina Kendirdjian. Antranig & Betty Makerian. Roupen & Talar Minassian. Melkon Makerian. Razmig, Shant, Vartan, Sarkis, & Armen Kendirdjian. Alene & Juniper Hagopian. Fr. Hrant & Yn. Tamar Kevorkian. Kaloust & Sonia Manoukian. Manouk & Anahid Manoukian. Mr. & Mrs. Joseph & Araxi Bozabalian.
 
In memory of: JAMES HAMAZASB BEGIAN (7 days)
Requested by: Fr. Hrant and the Board of Trustees. 
 
In memory of: ALICE NAJARIAN (7 days)
Requested by: Karen Hagopian. Taline & Hrag Chalian & Family. Sosi & Aram Hovagimian & Family. Ani & Richard Florka & Family.
 
In memory of: MOURAD MOURADIAN (10 days)
Requested by: Fr. Hrant and the Board of Trustees. 
 
In memory of: ANAHID GARABEDIAN (40 days). SYLVIA BJORNSTAD (10 days). ANAHID KENDIRDJIAN (7 days). ALL THE PATRICKIAN, MANOUGIAN AND GHAZARIAN DECEASED FAMILY MEMBERS.
Requested by: Sona, Kevork, Sevag, Tamar and Shaghig Manougian.
 
In memory of: BENO NALBANDYAN (40 days)
Requested by: Narod Kiwanian. Abraham Kiwanian.
 
In memory of: MIHRAN KUPELIAN (40 days)
Requested by: Betty & Lisa Kupelian. Peter, Kathy, Lauren, and Pierce Kupelian. Nancy DerStepanian. Brian DerStepanian and Family.
 
In memory of: MICHAEL HAGOPIAN (5 years)
Requested by: Karen Hagopian. Taline & Hrag Chalian & Angele, Raffi, & Sarkis. Sosi & Aram Hovagimian & Vrej, Lulu & Sofi. Ani & Richard Florka & Richie. Ralph, Roxanne, Alec, and Christopher Kourtjian.

In memory of: BENNY KOLOYAN (27 years). COREY SARKISSIAN (11 years)
Requested by: Mr. & Mrs. Kaiser Krekorian.
 
In memory of: ROSE KURTJIAN (15 years). HARRY KURTJIAN (2 years).
Requested by: Sandi & Mike Keossian. Annette, Rob, Katelyn, Sophia, & Allison Farkas.
 
In memory of: ROUPEN FERMANIAN. SHOUSHAN FERMANIAN. VICTOR ATTAR. HELEN ATTAR. 
Requested by: David, Ani & Helen Attar. Christopher, Maria, & Isabella Attar. 
 
In memory of: SETA MESROBIAN (5 YEARS), ANDRANIK MESROBIAN (10 Years), VERDI MESROBIAN (12 YEARS), AGAVNI SURMENIAN, PARUNAG AND DIKRANOUHI SURMENIAN, PEVRECIYAN FAMILY, CERCIYAN FAMILY, ANTARAM REIZIAN, BARKEVUHI KASPARIAN, ARMENUHI AND SUKIAS JEVAHIRIAN, BEATRIS EXEROS.
Requested by: Anna Mesrobian, Lynn Mesrobian, Allie and Danie Darmon, Margaret and Alexander Lutz .
 
In memory of: DIKRAN KASSABIAN AND ALL DECEASED MEMBERS OF THE KASSABIAN FAMILY 
Requested by: Salpi Kassabian, Sona Tchobanian, Seta Tchobanian/Rodney Boman and Family.
NEWS AT ST. SARKIS CHURCH
FEAST OF THE NATIVITY AND EPIPHANY
On Wednesday, January 6, 2021, Divine Liturgy was held with a special ceremony of the blessing of the water where Joey Garabedian was the Godfather of the Cross.
LADIES' GUILD ARMENIAN CHRISTMAS COOKIE TRAYS
In lieu of the Annual Christmas Luncheon, the St. Sarkis Church Ladies’ Guild 
prepared delicious “Armenian Christmas Cookie Trays.”The trays included an assortment of sweet simit, choreg, nazook, pakhlava, namoura, knafe w/walnuts, sugar cookies, Christmas candies, & more! Thank you Ladies for providing the sweet treats for the holiday season!
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Prayers are requested by
Krikor & Reba Pilibosian, Lori Pilibosian, Ishkhan, Marina & Lumina Bozabalian, Vahe Kendirdjian. Serina Kendirdjian, Antranig & Betty Makerian, Roupen & Talar Minassian, Melkon Makerian, Razmig, Shant, Vartan, Sarkis, & Armen Kendirdjian, Alene & Juniper Hagopian, Fr. Hrant & Yn. Tamar Kevorkian, Kaloust & Sonia Manoukian, Manouk & Anahid Manoukian, and Joseph & Araxi Bozabalian for the wellbeing and good health of
Yeprem Kendirdjian


This week’s Altar candles are donated by Karen Hagopian & family in loving memory of
Michael Hagopian. 


Alice Ghazourian
requests prayers and asks for God’s Mercy and for peace of the whole world. 

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200