E-Newsletter - July 24, 2020
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Vespers Service: 6:30 pm
Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
Guidelines for Reopening St. Sarkis Church

It is with great joy, tempered with diligent precautions, that we announce the planned reopening of our church doors to the faithful on Sunday, June 14, 2020. This will be a gradual process as we observe all the guidance that has been provided by ...

Read more
myemail.constantcontact.com
SUPPORT YOUR CHURCH WITH YOUR WEEKLY OFFERING

These are challenging times for all of us. The church is committed to supporting you in your spiritual and material needs, but it is a group effort. If you are able, please consider continuing to contribute to the church so that she can continue in her mission. Your Sunday offerings, collection plate and candle donations can all be done online or by mailing a check to the church.
LIGHT A VIRTUAL CANDLE
Lighting a candle is a way of extending one's prayer and showing solidarity with the person on whose behalf the prayer is offered. The candle symbolizes that prayer.  🕯
On Sundays, and Wednesdays, Rev. Fr. Hrant Kevorkian will lite a candle for every request received. If you would like to submit a request, you can contact Fr. Hrant, call the Church office at (313)336-6200, send us a message on social media , reply to this email, or click the button below.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, July 27: St. Cyprian (Gibryanos) and the Forty-Five Holy Martyrs Isaiah 46:12-13; Galatians 3:13-22; Luke 15:1-10
  • Tuesday, July 28: Proverbs 8:1-4; Malachi 2:5-7; 1 Peter 5:1-7; John 16:33-17:8
  • Wednesday, July 29: 1 Corinthians 2:12-3:10; Matthew 18:15-22
  • Thursday, July 30: The Holy Forefathers: Adam, Abel, Seth, Enosh, Enoch, Noah, Melchizedek, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Aaron, Eleazar, Joshua, Samuel, Samson, Jephthah, Barak, Gidon, and others Genesis 4:1-50:26 (selections); Numbers 20:23-30; Deuteronomy 34:5-12; Joshua 24:29-33; 1 Samuel 15:34-16:13; Hebrews 11:1-31; Luke 20:34-40
  • Friday, July 31: 1 Corinthians 5:9-6:10; Matthew 18:23-35
  • Saturday, August 1: Sons and grandsons of St. Gregory our Illuminator: Sts. Aristakes, Vrtanes, Housik, Grigoris, and Daniel Jeremiah 17: 7-8; Isaiah 61:3-7; 2 Timothy 1:6-14; Luke 11:29-32
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, July 26, 2020
Second Sunday of Transfiguration of our Lord Jesus Christ
Բ. ԿԻՐԱԿԻ ԱՅԼԱԿԵՐՊՄԱ Ն

1 Corinthians 1:22-2:5
For Jews demand signs and Greeks desire wisdom, but we proclaim Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles, but to those who are the called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. For God’s foolishness is wiser than human wisdom, and God’s weakness is stronger than human strength.

Consider your own call, brothers and sisters: not many of you were wise by human standards, not many were powerful, not many were of noble birth. But God chose what is foolish in the world to shame the wise; God chose what is weak in the world to shame the strong; God chose what is low and despised in the world, things that are not, to reduce to nothing things that are, so that no one might boast in the presence of God. He is the source of your life in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption, in order that, as it is written, “Let the one who boasts, boast in the Lord.”

When I came to you, brothers and sisters, I did not come proclaiming the mystery of God to you in lofty words or wisdom. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ, and him crucified. And I came to you in weakness and in fear and in much trembling. My speech and my proclamation were not with plausible words of wisdom, but with a demonstration of the Spirit and of power, so that your faith might rest not on human wisdom but on the power of God.

Matthew 18:10-14
“Take care that you do not despise one of these little ones; for, I tell you, in heaven their angels continually see the face of my Father in heaven. What do you think? If a shepherd has a hundred sheep, and one of them has gone astray, does he not leave the ninety-nine on the mountains and go in search of the one that went astray? And if he finds it, truly I tell you, he rejoices over it more than over the ninety-nine that never went astray. So it is not the will of your Father in heaven that one of these little ones should be lost.

Ա. ԹՈՒՂԹ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 1:22-2:5
Եւ թէպէտ Հրեաներ հրաշք կ’ուզեն, իսկ Յոյներ իմաստութիւն կը փնտռեն, մենք խաչուած Քրիստոսը կը քարոզենք, որ գայթակղութիւն է Հրեաներուն համար եւ յիմարութիւն՝ հե­թանոսներուն համար, թէպէտ նոյն այդ Հրեաներէն ու Յոյներէն կանչուած­ներուն եւ դարձի եկածներուն համար՝ անիկա Քրիստոսն է, Աստուծոյ զօրութիւնը եւ Աստուծոյ իմաստութիւնը: Արդարեւ, Աստուծոյ տնօրինու­թիւնը, որ Յոյներ յիմարութիւն կ’որակեն, իմաստնագոյն է քան մարդկային ոեւէ իմաստութիւն. եւ Աստուծոյ խաչը, որ Հրեաներ տկարութիւն կը համարեն, աւելի զօրեղ է քան մարդկային ամէն զօրութիւն:

Եղբայրնե՛ր, դուք ձեզմէ դատեցէք. ի՛նչ էիք երբ Աստուած ձեզ կանչեց: Ձեզմէ քանի՞ն իմաստուն, հզօր կամ ազնուատոհմ էին մարդկային չափանիշներով: Բայց Աստուած ընտրեց այն՝ ինչ որ այս աշխարհը յիմար կը սեպէ, անով իմաստունները ամօթով ձգելու համար. ընտրեց այն՝ ինչ որ այս աշխարհը տկար կը համարէ, անով հզօրները ամչցնելու համար. եւ ընտրեց այն՝ ինչ որ այս աշխարհը անարժէք, արհամարհելի եւ ոչնչութիւն կը նկատէ, անով ոչնչացնելու համար այս աշխարհի մեծութիւնները: Եւ ասիկա՝ որպէսզի ոեւէ մարդ չպարծենայ Աստուծոյ առջեւ, որովհետեւ Աստուած ի՛նքն էր որ ձեզ բերաւ Քրիստոսի միացուց, եւ մենք Քրիստոսով ճանչցանք Աստուծոյ իմաստութիւնը եւ գտանք մեր արդարութիւնը, սրբու­թիւնը եւ փրկութիւնը, որպէսզի, ինչպէս մարգարէութեան մէջ գրուած է. «Ով որ կը պարծենայ՝ թող Տիրոջմով պարծենայ»:

Ես ալ, եղբայրնե՛ր, երբ ձեզի եկայ՝ իմաստասիրական 
մեծ-մեծ խօսքերով չէր որ ձեզի պատմեցի Աստուծոյ փրկութեան ծրագիրին մասին, որովհետեւ միակ նպատակ դրած էի՝ ձեզի ճանչցնել Յիսուսը՝ Քրիստոսը, այսինքն նոյնինքն խաչուած Փրկիչը: Եւ ձեր քով եկած ատենս ալ տկար էի, սաստիկ վախ ու դողի մէջ, եւ իմաստութեան ճարտար խօսքերով չէր որ խօսեցայ կամ քարոզեցի, այլ՝ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ եւ ներգործու­թեամբ, որպէսզի ձեր հաւատքը հիմնուի Աստուծոյ զօրութեան վրայ, եւ ո՛չ թէ մարդկային իմաստութեան:
 
ՄԱՏԹԷՈՍ 18:10-14
Զգո՜յշ, մի՛ արհամարհէք այս փոքրիկներէն մէկը. գիտցէք, որ անոնց հրեշտակները երկինքի մէջ միշտ կը տեսնեն իմ երկնաւոր Հայրս: Որովհետեւ Մարդու Որդին եկաւ կորսուածը փրկելու համար: 
 
Ի՞նչ կը կարծէք. եթէ մարդ մը իր հարիւր ոչխարներէն մէկը կորսնցնէ, չի՞ ձգեր ինըսունինը ոչխարները լեռան վրայ եւ չ’ե՞րթար փնտռելու կորսուած ոչխարը: Եւ եթէ պատահի որ գտնէ, վստահ եղէք որ աւելի՛ կ’ուրախանայ այդ ոչխարին համար, քան թէ ինըսունինը ոչխարներուն համար, որոնք կորսուած չեն: Նմանապէս ալ Հայրս, որ երկինքի մէջ է, չ’ուզեր որ այս փոքրիկներէն մէկը կորսուի:
LITURGICAL CALENDAR
ST. ISAIAH THE PROPHET
On Thursday, July 23, the Armenian Church commemorated the prophet Isaiah, who is best known for the longest prophetic book in the Old Testament (66 chapters) that bears his name. Isaiah foretells the birth of the Messiah by a virgin and describes the suffering of the Messiah’s church. Many of the New Testament teachings of Jesus refer to the book of Isaiah. Because of his clear foretelling about Christ the Savior, Isaiah is also recognized as an Old Testament evangelist. Although it is not recorded in the Bible, it is believed that Isaiah died a martyr’s death by order of the Hebrew king, Manasseh. Relics of the prophet are preserved at Mt. Athos in the Greek Orthodox Khilendaria Monastery in Greece.
SAINTS THADDEUS AND SANDUKHT
This Saturday, July 25, the Armenian Church commemorates Saint Thaddeus, one of two apostles who preached in Armenia, and Saint Sandukht, daughter of King Sanadrouk, and the first saint of the Armenian Church. It is not an exaggeration to say that these two—Thaddeus and Sandukht—were pioneer in bringing Christianity to Armenia in the first century.

Princess Sandukht was converted to Christianity by Thaddeus, and she in turn converted many others. Her father tried to have her renounce her conversion and finally gave her a choice of the crown or the sword. She chose the sword and became the first witness for Christianity in Armenia and the first saint of the Armenian Church. Shortly after her martyrdom, Thaddeus was martyred at Artaz (in present day northern Iran). The Armenian monastery of St. Thaddeus is built on the apostle’s tomb. During the early 20 th century the monastery was an important crossroads for travelers and pilgrims. A popular annual pilgrimage by Armenians from around the world takes place in July to coincide with this Feast day. During the four-day festival, thousands gather in tents pitched on the vast monastery grounds.
SAINT CYPRIAN THE BISHOP AND 45 MARTYRS
On Monday, July 27, the Armenian Church commemorates St. Cyprian (Gibrianos), bishop of Carthage, and 45 martyrs. Cyprian was an important early Christian writer and a major theologian of the early African church. Many of his works in Latin have survived. One of his best-known works is “On the Unity of the Church.” Many of his epistles, treatises, and pastoral letters are extant. He urged Christians to recite the Lord’s Prayer every day, meditating on each phrase. He wrote a commentary on the Lord’s Prayer showing how it is the model for prayer.

Born in 200, he was the son of wealthy parents and became a teacher of rhetoric and literature. He converted to Christianity in his middle years and ordained a priest. He elected to serve as bishop of Carthage. He was subject to persecution after his conversion and in the year 258 was beheaded along with forty-five martyrs.
Also remembered this week:
Tuesday, July 28: Saint Athenogenes the Bishop, ten disciples, and five witnesses.
NEWS AT ST. SARKIS CHURCH
On Tuesday, July 21, Father  Hrant Kevorkian  joined 6 Religious leaders from all denominations and gave a special prayer of healing and protection on the Prayer vs. Covid19 - Statewide Prayer Call program by the  Coalition for Black and Jewish Unity  and  JCRC / AJC - Detroit .

Click Here to watch the entire program.
St Sarkis Church 45th Annual Golf Classic took place on Monday July 20th at Walnut Creek Country Club in South Lyon. Over 130 golfers enjoyed the beautiful sunny day of golf, fellowship, cocktail hour, and prizes. Many thanks to the generous sponsors, participants, volunteers, and committee members: Jack Demirjian, Sevag Vartanian, David Attar, Licia Yangouyian, Greg Sarkisian, Jack Garbooshian, Arnold Kourtjian, Haig Aznavoorian, and Greg Tarpinian who assisted in making the outing a success. A good time was had by all!
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
REQUIEM SERVICE - ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
In memory of: ALL FALLEN ARMENIAN SOLDIERS ESPECIALLY THE ONES OF THE RECENT AZERI AGGRESSION - ARTHUR PAKRADI MURADYAN, KAROOSH HAMPARTSOUMYAN, SOS ELPAGYAN, SMBAT KAPRIELYAN, KRISHA MATEVOSYAN
Requested by: Pastor and Board of Trustees, ARF Azadamard Gomideh & All Sister Organizations
 
In memory of: THE LISBON 5 - SARKIS ABRAHAMIAN, SETRAK AJEMIAN, VATCHE DAGHLIAN, ARA KUHRJULIAN, SIMON YAHNIYAN. 
Requested by: ARF Azadamard Gomideh & All Sister Organizations
 
In memory of: GEORGE GOPOIAN (40 days)
Requested by: Carol Gopoian, Nicole & Adam Gopoian Wirick, George & Emily Gopoian, Mitchell Shooshanian, Jim & Patricia Stanboulian, Vicki Carlin, Carolyn Arslanian Family, Sam & Linda Karalambo, Diana & Marty Shoushanian, Sona & Christopher Manzo, Elizabeth & Koko Oknayan, Karen & Andrew Shoushanian, Mitchell Shoushanian
 
In memory of: ANAHID MARDIROSSIAN (1 year)
Requested by: Assadour Mardirossian, Antranik Mardirossian, Krikor Mardirossian, Anthony and Natalie Ibrahim
 
In memory of: DONALD “ GEORGE” GEORGE (2 years), SEMON & AGNES (20 years) AFETIAN, DOMINIC & STELLA GEORGE
Requested by: Mary Afetian-George, Flora Simonian and family, Matios & Katie Simonian and family, Robert & Jani George and family
 
In memory of: ELIZABETH J HOCK (4 years)
Requested by: Arabian and Hock Families
 
In memory of: AZAD MERIAN (10 YEARS), HAROLD MARDOIAN (10 years)
Requested by: The Merian, Magar, and Nazaretian Families, Violet Gavoor, Nancy Gavoor, Jeff & Ani Niffin, Mark & Judy Gavoor
 
In memory of: ANAHIG HASMIG TASHJIAN (10 years)
Requested by: Naro Tashjian-Sigler
 
In memory of: ARMENAG & YERANOUHI HAROUTUNIAN, DEACON VARTKES & MARY HAROUTUNIAN, AGAJAN & ROSEMARY HAROUTUNIAN, HMAYAG & TOURVANDA HAROUTUNIAN, LORIS & NVART HAROUTUNIAN, ARDASH & SATENIG BOZOIAN
Requested by: Jerry & Sandy Gerjekian, Rose Gerjekian
 
In memory of: KHOREN BOGHOSSIAN
Requested by: Lucine Boghossian, Silva and Libo Stamboulian, Sosy and Hovsep Jalhaian, Bedros and Vicken Boghossian, Maggie and Harout Kurdian, and all grandchildren.  
 
In memory of: VERJIN & ARSEN BALIGIAN
Requested by: Garo Baligian
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
As the Prelacy has redoubled its efforts in these trying days of the Covid-19 emergency, so have grown its needs. More than ever in our living memory, we need your support. Please give as generously as you can, “remembering the words of the Lord Jesus, for he himself said, ‘it is more blessed to give than to receive.’” (Acts 20:35)

Please help us keep alive the huge achievements we have attained with our joint efforts. We will emerge stronger with the hand you lend us.

ARMENIAN PRELACY ANNUAL RAFFLE DRAWING UPDATE!
For many decades, the Prelacy has sponsored an annual raffle drawing that benefits its educational and religious programs. The drawing usually takes place in May at the conclusion of the National Representative Assembly. This year, the coronavirus pandemic hit when the raffle was underway, and the National Representative Assembly, to be originally hosted by St. Gregory the Illuminator Church of Philadelphia, Pa., had to be postponed. The new drawing date has been set for September 12, 2020. The top prize is $5,000; second prize is $2,000; and third, fourth, and fifth prizes are $1,000. However, we always like to point out that in this raffle there are no losers, because all of the money raised benefits our Prelacy programs. 
 
Please consider purchasing one or more tickets ($100 each). For information, please contact our office ( office@saintsarkis.org  or 313-336-6200).
Special Prayers

Father Hrant, the Board of Trustees, and all the auxiliary bodies of St. Sarkis Church request special prayers for the good health and safety of all our parishioners. May these trying days pass in peace and may we reunite again in our churches and celebrate mass together.
Karen Hagopian

Dear Facebook Friends, This is difficult for me to write, but I very much appreciate your willingness to read it through. As you may or may not already know, in 1995 I was diagnosed with Primary...

Read more
www.facebook.com
CLICK! CLICK! CLICK!
If you have not noticed, our e-blasts have become super interactive. There are many pictures, links, and flyers that can be clicked on and will take you to various different links.

HAVE SOMETHING TO SUBMIT?
All parish news, photographs, and calendar items should be emailed to office@saintsarkis.org. DEADLINE TO SUBMIT IS THURSDAYS AT 1:00PM. Send us your pictures from Sunday School, Special Services and other Church Events. If your event has an external link (ex. facebook event, eventbrite, etc) send that to us so that we can incorporate it with your flyer.

HAVE A QUESTION, COMMENT, OR SUGGESTION?
We would like to hear from you! Send us an email at office@saintsarkis.org, send us a message on facebook, instagram, or twitter, or chat with us on our website!

WEBSITE LINK: www.saintsarkis.org

FOLLOW US!!!
Click the links below to follow us on social media!
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website  www.saintsarkis.org , go to the services tab,  and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200