E-Newsletter - July 24, 2021
Our Church doors are open!
All Services are now LIVE-STREAMED on
our website in addition to Facebook.
Send us a message if you have any questions.

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
NOTICE TO PARISHIONERS CONCERNING COVID-19 GUIDELINES
 
We are pleased to announce that beginning Sunday, May 23, 2021, in accordance with the updated federal and state guidelines, masks and social distancing will not be required for fully vaccinated parishioners while attending St. Sarkis church services. To respect the privacy of our parishioners, St. Sarkis will not be asking for COVID vaccine verification or status. However, those who are not fully vaccinated are asked to continue to wear a mask and maintain social distancing to protect themselves and others. 
 
We would like to thank our parishioners for their anticipated cooperation, and look forward to seeing you at the church for worship.

Pastor and Board of Trustees of St Sarkis Armenian Apostolic Church
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, July 25

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, July 26: The Holy Maccabees — Eleazar the Priest, and Solomonia, and his seven sons Proverbs 29: 2-7; 2 Maccabees 6:18-7:42; Hebrews 11:32-40; Matthew 5:17-20 
  • Tuesday, July 27: The Twelve Holy Prophets: Hosea, Amos, Micah, Joel, Obadiah, Nahum, Habakkuk, Jonah, Zephaniah, Haggai, Zachariah, Malachi Hosea 10:11-12; Amos 5:10-14; Micah 7:7-9; Joel 2:12-13; Obadiah 1:20-21; Jonah 4:2; Nahum 1:7-9; Habakkuk 1:2-3; Zephaniah 1:7-8; Haggai 2:6-9; Zechariah 7:9-13; Malachi 1:4-6; Romans 11:2-5; Luke 13:31-35. 
  • Wednesday, July 28:  1 Corinthians 7:25-35; Matthew 19:13-26 
  • Thursday, July 29: Sts. Sophia and her three daughters — Pistis, Elpis, and Agapi Proverbs 11:30-12:4; Hosea 12:6-9; 2 Corinthians 4:6-14; Luke 12:2-10. 
  • Friday, July 30:  I Corinthians 11:1-16; Mark 1:35-45 
  • Saturday, July 31: St. Gregory the Theologian Proverbs 8:33-36; Hosea 10:12; Amos 5:10-14; Acts 20:25-32; John 10:11-16
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, July 25, 2021
Գ. ԿԻՐԱԿԻ ԱՅԼԱԿԵՐՊՄԱՆ Third Sunday of Transfiguration
 
1 Corinthians 6:18-7:11
Shun fornication! Every sin that a person commits is outside the body; but the fornicator sins against the body itself. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, which you have from God, and that you are not your own? For you were bought with a price; therefore glorify God in your body.
Now concerning the matters about which you wrote: “It is well for a man not to touch a woman.” But because of cases of sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband. The husband should give to his wife her conjugal rights, and likewise the wife to her husband. For the wife does not have authority over her own body, but the husband does; likewise the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Do not deprive one another except perhaps by agreement for a set time, to devote yourselves to prayer, and then come together again, so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control. This I say by way of concession, not of command. I wish that all were as I myself am. But each has a particular gift from God, one having one kind and another a different kind. To the unmarried and the widows I say that it is well for them to remain unmarried as I am. But if they are not practicing self-control, they should marry. For it is better to marry than to be aflame with passion.
To the married I give this command—not I but the Lord—that the wife should not separate from her husband (but if she does separate, let her remain unmarried or else be reconciled to her husband), and that the husband should not divorce his wife.

The Holy Gospel of Jesus Christ According to Mathew 19:3-12
Some Pharisees came to him, and to test him they asked, “Is it lawful for a man to divorce his wife for any cause?” He answered, “Have you not read that the one who made them at the beginning ‘made them male and female,’ and said, ‘For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh’? So they are no longer two, but one flesh. Therefore what God has joined together, let no one separate.” They said to him, “Why then did Moses command us to give a certificate of dismissal and to divorce her?” He said to them, “It was because you were so hard-hearted that Moses allowed you to divorce your wives, but from the beginning it was not so. And I say to you, whoever divorces his wife, except for unchastity, and marries another commits adultery.”
His disciples said to him, “If such is the case of a man with his wife, it is better not to marry.” But he said to them, “Not everyone can accept this teaching, but only those to whom it is given. For there are eunuchs who have been so from birth, and there are eunuchs who have been made eunuchs by others, and there are eunuchs who have made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. Let anyone accept this who can.”

Ա. ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 6:18-7:11
Հետեւաբար պոռնկութենէ հեռո՛ւ փախէք: Բոլոր միւս մեղքերը որ մարդ կը գործէ, իր մարմինին հետ կապ չունին. բայց պոռնկութիւն ընողը իր մարմինին դէմ կը մեղանչէ: Չէ՞ք գիտեր որ ձեր մարմինները տաճարն են Սուրբ Հոգիին որ Աստուծմէ առիք եւ ձեր մէջ կը բնակի: Գիտցէք որ դուք չէ՛ք ձեր անձերուն տէրը, այլ Աստուած՝ որ փրկագինով ձեզ գնեց: Հետեւաբար այնպէս ապրեցէք, որ Աստուած փառաւորուի ձեր մարմիններով:
Ձեր նամակին մէջ ինծի գրած էիք նաեւ այն մասին, թէ մարդ լաւ կ’ընէ՝ եթէ բնաւ չամուսնանայ: Բայց որպէսզի պոռնկութեան մէջ չիյնաք՝ ամէն մարդ թող իր կինը ունենայ եւ ամէն կին՝ իր ամուսինը, որպէսզի կնոջ պէտքերը այրը գոհացնէ եւ ամուսինին պէտքերը՝ կինը: Որովհետեւ կինը իր մարմինին տէրը չէ, այլ՝ ամուսինը. ո՛չ ալ այրը իր մարմինին տէրն է, այլ՝ կինը: Երկար ատեն հեռու մի՛ մնաք իրարմէ: Եթէ կ’ուզէք աղօթքի նուիրուիլ, կրնաք փոխադարձ համաձայնութեամբ ժամանակ մը իրարմէ հեռու մնալ. բայց յետոյ վերադարձէ՛ք ձեր կենակցութեան, որպէսզի չըլլայ որ Սատանան ձեզ փորձութեան մղէ՝ ձեր անժուժկալութենէն օգտուելով: Հրահանգ մը չէ այս տուածս, այլ պարզապէս՝ ներողամիտ կեցուածք: Որովհետեւ ես պիտի ուզէի որ ամէն մարդ ինծի պէս ապրէր, բայց Աստուած իւրաքան­չիւրին իրեն յատուկ շնորհք մը տուած է. մէկուն՝ այսպէս ապրելու շնորհք, միւսին՝ այնպէս:
Սակայն ամուրիներուն եւ այրիներուն կ’ըսեմ.- Աւելի լաւ կ’ընեն՝ եթէ ինծի պէս մնան. բայց եթէ չեն կրնար տոկալ՝ թող ամուսնանան, որովհետեւ նախընտրելի է ամուսնանալ քան ցանկութեամբ եռալ: Իսկ ամուսնացած զոյգերուն հետեւեալ պատուէրը կու տամ, ո՛չ թէ ես, այլ Տէրը.- Ոեւէ կին իր ամուսինէն թող չբաժնուի. իսկ եթէ բաժնուի, կա՛մ առանց ամուսնութեան թող ապրի եւ կամ դարձեալ հաշտուի իր ամուսինին հետ: Նոյնպէս, ոեւէ այր իր կինը թող չձգէ:

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 19:3-12
Փարիսեցիներ Յիսուսը փորձելու մտադրութեամբ մօտեցան անոր եւ հարցուցին.
– Մեր Օրէնքով մէկը իրաւունք ունի՞ ոեւէ պատճառով իր կինը արձակելու:
Յիսուս անոնց պատասխանեց.
– Չէ՞ք կարդացած Սուրբ գիրքերուն մէջ, թէ Աստուած սկիզբէն «արու եւ էգ ստեղծեց մարդիկը եւ ըսաւ անոնց. “Այս պատճառով այրը պիտի ձգէ իր հայրն ու մայրը եւ իր կնոջ միանայ, եւ երկուքը մէկ մարմին պիտի ըլլան”»: Հետեւաբար այլեւս երկու չեն, այլ՝ մէկ մարմին: Ուրեմն ոեւէ մէկը թող չբաժնէ անոնք, որ Աստուած միացուց:
Փարիսեցիները դարձեալ հարցուցին.
– Հապա ինչո՞ւ Մովսէս օրէնք սահմանեց՝ բաժանման թուղթ տալ կնոջ եւ արձակել զայն:
Յիսուս պատասխանեց.
– Մովսէս ձեր խստասրտութեան պատճառով արտօնեց արձակել ձեր կիները, սակայն ստեղծագործութեան ժամանակ արձակելու խօսք չկար: Գիտցէք նաեւ, թէ ո՛վ որ իր կինը կ’արձակէ առանց պոռնկութեան պատճառի եւ ուրիշ մը կ’առնէ՝ շնութիւն ըրած կ’ըլլայ, եւ ով որ արձակուած կինը կ’առնէ՝ ան ալ շնութիւն ըրած կ’ըլլայ:
Աշակերտները ըսին Յիսուսի.
– Եթէ ամուսնութիւնը այդպէս դատապարտութեան պատճառ կրնայ ըլլալ այր մարդուն եւ կնոջ համար, աւելի լաւ է չամուսնանալ:
Յիսուս ըսաւ.
– Բայց ամէն մարդ չի կրնար առանց ամուսնութեան մնալ, այլ միայն անոնք՝ որոնց Աստուած կարողութիւն տուած է: Որովհետեւ մարդիկ չեն ամուսնանար ա՛յն պարագաներուն, երբ ծնունդով ներքինի են, կամ՝ մարդոց կողմէ ներքինի եղած են եւ կամ՝ իրենք զիրենք ներքինի դարձուցած են երկինքի արքայութեան համար: Ով որ կրնայ ընդունիլ իմ հաստատումս, թող կատարէ զայն:
NEWS FROM ST. SARKIS CHURCH
The 46th Annual Golf Classic
The 46th Annual St. Sarkis Golf Outing which took place on Monday, July 12, 2021 at the Walnut Creek Country Club was a great success and so much fun! Thank you to all participants, donors, and volunteers! Swipe to enjoy some photos from the event! So see more phots from this wonderful event, Click Here!
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
In memory of: The Lisbon 5 - Sarkis Abrahamian, Setrak Ajemian, Vatche Daghlian, Ara Kuhrjulian, Simon Yahniyan. The heroes of the Khanasor Expedition
Requested by: ARF Azadamard Gomideh. AYF Kopernik Tandourjian Chapter. Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church.
 
In memory of: Roubina Kendirjian (40 days)
Requested by: Father Hrant, Yn. Tamar, Nareg and Lori Kevorkian.

In memory of: Ara Vorsganian (1 year)
Requested by: Sara Vorsganian. Daron Vorsganian. Jirair, Ani, Nayiri, and Nora Ourlian.
LITURGICAL CALENDAR
SONS AND GRANDSONS OF ST. GREGORY
The Armenian Church collectively remembers the sons and grandsons of St. Gregory the Illuminator this Saturday, July 24, namely, Saints Aristakes, Vrtanes, Housik, Grigoris, as well as Daniel, who was not related, but was a distinguished and beloved student. All of them continued the work of St. Gregory, preaching the word of Christ at great personal peril.

Saturday, July 24:
Sons and grandsons of St. Gregory our Illuminator: Sts. Aristakes, Vrtanes, Housik, Grigoris, and Daniel

Monday, July 26: 
The Holy Maccabees: Eleazar the Priest, and Solomonia, and his seven sons.

Tuesday, July 27:
The Twelve Holy Prophets: Hosea, Amos, Micah, Joel, Obadiah, Nahum, Habakkuk, Jonah, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS

Father Hrant, the Board of Trustees and all the auxiliary bodies of St. Sarkis Church pray for the good health and speedy recovery of
Lauren Evarian-Bloetscher.
Employment Opportunity:  
The Manoogian Manor is looking for a cook, preferably one who speaks Armenian. For more information please inquire at the Manoogian Manor at 734-522-5780.
THE PRELACY RAFFLE IS ON!
For many decades, the Prelacy has sponsored an annual raffle drawing that benefits its educational and religious programs. The drawing usually takes place in May at the conclusion of the National Representative Assembly. Like last year, the new drawing date has been set for September 12, 2021. The top prize is $5,000; second prize is $2,000; and third, fourth, and fifth prizes are $1,000. As we use to say, in this raffle there are no losers, because all of the money raised benefits our Prelacy programs.
Please consider purchasing one or more tickets ($100 each). For information, please contact out office at (313)336-6200 or office@saintsarkis.org.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200