E-Newsletter - July 3, 2021
Our Church doors are open!
All Services are now LIVE-STREAMED on
our website in addition to Facebook.
Send us a message if you have any questions.

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
NOTICE TO PARISHIONERS CONCERNING COVID-19 GUIDELINES
 
We are pleased to announce that beginning Sunday, May 23, 2021, in accordance with the updated federal and state guidelines, masks and social distancing will not be required for fully vaccinated parishioners while attending St. Sarkis church services. To respect the privacy of our parishioners, St. Sarkis will not be asking for COVID vaccine verification or status. However, those who are not fully vaccinated are asked to continue to wear a mask and maintain social distancing to protect themselves and others. 
 
We would like to thank our parishioners for their anticipated cooperation, and look forward to seeing you at the church for worship.

Pastor and Board of Trustees of St Sarkis Armenian Apostolic Church
July 4th
The church office will be closed on Monday, July 5th, in observance of the Independence Day holiday. In case of emergency please contact Father Hrant directly.
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, July 4

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, July 5: Romans 11:25-36; Matthew 14:22-36
  • Tuesday, July 6: Romans 15:1-13; Matthew 15:1-20
  • Wednesday, July 7: Romans 15:14-29; Matthew 15:21-28  
  • Thursday, July 8: Romans 15:30-16:16; Matthew 15:29-38
  • Friday, July 9: Romans 16:17-27; Matthew 15:39-16:12
  • Saturday, July 10: Commemoration of the Old Ark [of the covenant] and the Feast of the New One—the Holy Church Exodus 25:10-14; Joshua 3:14-4:18; 1 Samuel 6:18-7:2; 2 Samuel 6:12-19; Hebrews 9:1-10; Matthew 5:17-20
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, July 4, 2021
Զ. ԿԻՐԱԿԻ ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԷՆ ԵՏՔ - Sixth Sunday after Pentecost
 
The Epistle of Paul to the Romans 11:13-24
Now I am speaking to you Gentiles. Inasmuch then as I am an apostle to the Gentiles, I glorify my ministry in order to make my own people jealous, and thus save some of them. For if their rejection is the reconciliation of the world, what will their acceptance be but life from the dead! If the part of the dough offered as first fruits is holy, then the whole batch is holy; and if the root is holy, then the branches also are holy.
But if some of the branches were broken off, and you, a wild olive shoot, were grafted in their place to share the rich root of the olive tree, do not boast over the branches. If you do boast, remember that it is not you that support the root, but the root that supports you. You will say, “Branches were broken off so that I might be grafted in. That is true. They were broken off because of their unbelief, but you stand only through faith. So do not become proud, but stand in awe. For if God did not spare the natural branches, perhaps he will not spare you. Note then the kindness and the severity of God: severity toward those who have fallen, but God’s kindness toward you, provided you continue in his kindness; otherwise you also will be cut off. And even those of Israel, if they do not persist in unbelief, will be grafted in, for God has the power to graft them in again. For if you have been cut from what is by nature a wild olive tree and grafted, contrary to nature, into a cultivated olive tree, how much more will these natural branches be grafted back into their own olive tree.

The Holy Gospel of Jesus Christ According to Mathew 14:13-21
Now when Jesus heard this, he withdrew from there in a boat to a deserted place by himself. But when the crowds heard it, they followed him on foot from the towns. When he went ashore, he saw a great crowd; and he had compassion for them and cured their sick. When it was evening, the disciples came to him and said, “This is a deserted place, and the hour is now late; send the crowds away so that they may go into the villages and buy food for themselves.” Jesus said to them, “They need not go away; you give them something to eat.” They replied, “We have nothing here but five loaves and two fish.” And he said, “Bring them here to me.” Then he ordered the crowds to sit down on the grass. Taking the five loaves and two fish, he looked up to heaven, and blessed and broke the loaves, and gave them to the disciples, and the disciples gave them to the crowds. And all ate and were filled; and they took up what was left over of the broken pieces, twelve baskets full. And those who ate were about five thousand men, besides women and children.

ԹՈՒՂԹ ՀՌՈՄԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ 11:13-24
Բայց ձեզի՝ հեթանոսներուդ կ’ըսեմ.- Հեթանոսներուն առաքեալ ըլլալու իմ պաշտօնովս կը պարծենամ, մտածելով որ թերեւս այս ձեւով ազգակիցներուս նախանձը գրգռեմ եւ յաջողիմ անոնցմէ ոմանք փրկել: Որովհետեւ, եթէ Աստուած զանոնք մերժեց, որպէսզի հեթանոս աշխարհը հաշտեցնէ իրեն հետ, կը նշանակէ թէ երբ վերստին ընդունի զանոնք՝ մեռելներու յարութիւնը տեղի պիտի ունենայ:
Թէ Աստուած վերստին պիտի ընդունի զանոնք՝ յստակ է, որովհետեւ երբ բերքին երախայրիքը Աստուծոյ ընծայուած է, կը նշանակէ թէ ամբողջը Աստուծոյ ընծայուած է. նոյնպէս, եթէ ծառին արմատները Աստուծոյ նուիրուած են, կը նշանակէ թէ ճիւղերն ալ Աստուծոյ նուիրուած են: Ճիշդ է որ այդ ճիւղերէն ոմանք կտրուեցան, եւ դուն՝ որ վայրի ձիթենի մըն էիր՝ անոնց տեղ պատուաստուեցար եւ այդ ձիթենիին արմատներէն եկող հարուստ աւիշը ըմպեցիր: Բայց մի՛ պարծենար եւ մի՛ արհամարհեր կոտրած ճիւղերը. մի՛ մոռնար որ դո՛ւն արմատներուն վրայ հաստատուած ես եւ ո՛չ թէ արմատները քու վրադ: Հիմա պիտի ըսես՝ «Աստուած այդ ճիւղերը կտրեց՝ զիս պատուաստելու համար»: Իրաւ է, անոնք՝ Հրեաները կտրուեցան, որովհետեւ չհաւատացին, եւ դուն՝ հեթանոսդ, հաւատալուդ համար արմատին վրայ հաստատուեցար. բայց մի՛ հպարտանար, այլ՝ վախցիր: Որովհետեւ եթէ Աստուած բուն ճիւղերուն չխնայեց, թերեւս քեզի երբեք չխնայէ: Տե՛ս թէ ո՛րքան բարի է Աստուած եւ խիստ՝ միաժամանակ: Խիստ է հաւատքի մէջ կործանածներուն հանդէպ եւ բարի՝ քեզի հանդէպ, պայմանաւ որ շարունակես անոր բարութեան արժանի մնալ. այլապէս դուն ալ պիտի կտրուիս: Նոյնպէս ալ, եթէ Հրեաները թողուն իրենց անհաւատութիւնը, կրկին պիտի պատուաստուին արմատին վրայ, որովհետեւ Աստուած կրնայ զանոնք վերստին պատուաստել: Եթէ դուն, որ իսկականին մէջ վայրի ձիթենի մըն էիր, կտրուեցար եւ պատուաստուեցար ընտանի ձիթենիին վրայ, որ քու բունդ չէր, որքա՜ն աւելի դիւրութեամբ պիտի պատուաստուին նոյն այդ ձիթենիին բնական ճիւղերը:

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 14:13-21
Երբ Յիսուս Յովհաննէսի գլխատումը լսեց, առանձինը նաւակ մտնելով՝ այդտեղէն գնաց ամայի վայր մը: Շրջանի քաղաքներուն բնակիչները լսելով ասիկա, քալելով հետեւեցան իրեն: Երբ Յիսուս նաւակէն դուրս ելաւ, տեսաւ մեծ բազմութիւնը, գթաց անոնց վրայ եւ հիւանդները բժշկեց:
Երեկոյեան, իր աշակերտները մօտեցան իրեն եւ ըսին.
  – Ամայի տեղ ենք եւ ժամանակն ալ ուշ է. արձակէ՛ ժողովուրդը, որպէսզի երթան շրջակայ գիւղերը իրենց համար ուտելիք գնելու:
Յիսուս ըսաւ.
– Իրենք պէտք չունին երթալու: Դո՛ւք տուէք անոնց ուտելիքը:
Անոնք ըսին Յիսուսի.
– Հոս գրեթէ ոչինչ ունինք, բացի հինգ հացէ եւ երկու ձուկէ:
Յիսուս ըսաւ.
– Հո՛ս բերէք ատոնք:
Եւ հրամայեց որ ժողովուրդը նստեցնեն խոտին վրայ: Ապա առաւ հինգ հացը եւ երկու ձուկը, աչքերը երկինք բարձրացուց, օրհնեց, կտրեց հացերը եւ տուաւ աշակերտներուն, որոնք բաժնեցին ժողովուրդին: Բոլորն ալ կերան ու կշտացան. եւ աշակերտները աւելցած կտորները հաւաքելով՝ տասնըերկու սակառ լեցուցին: Իսկ ուտողները շուրջ հինգ հազար հոգի էին, կիներն ու մանուկները չհաշուած:
NEWS FROM ST. SARKIS CHURCH
On Sunday, June 27 a special blessing and prayer took place for all the graduates of our parish. We congratulate all the graduates and their families and pray for God's abundant blessing upon them all and success to all.
Please look forward for the special graduates edition of our newsletter.
ST. GREGORY OF DATEV INSTITUTE PROGRAM

The Eastern Prelacy’s St. Gregory of Datev Institute, under the auspices of His Eminence Archbishop Anoushavan, our Prelate, took place between June 28th and July 2nd, with the participation of 51 students from 12 communities, and 13 instructors. This annual youth summer program is sponsored and organized by the Prelacy’s Armenian Religious Education Council, and directed by Very Rev. Fr. Sahag Yemishian, Vicar of the Eastern Prelacy and pastor of Sts. Vartanantz Armenian Apostolic Church (NJ).
On Monday, His Eminence Archbishop Anoushavan opened the weeklong Program with an encouraging message to the youth, reflecting on his experience of the pandemic through the eyes of faith. Before his presentation, Srpazan Hayr invited the youth to share their positive experiences during the pandemic, things that they have learned. Here are some of their comments:
“Learned to appreciate every moment.” “I was given the opportunity to be with my family more… and we got to bond more.” “I learned to always have faith and that there is light at the end of the tunnel.” “The pandemic has encouraged and gave more time to invest in my faith…[reading] the Bible.” “I learned the importance of family and how to appreciate every moment.” “Be patient.” “I learned to appreciate the little things in life that we take for granted…” “I got to spend more time with my family.” “Learned to be patient and not take anything in life for granted.” “Spending time with friends and family.” “Learned to always stay hopeful and remember that good things will come.” “Tolerance!” “Trust in God always. Try to not take things for granted.” “I learned to have faith in God during the difficult times in life.”
Each day, the program began with a short prayer followed by two consecutive 30-minute lectures for three different age groups. The instructors of the Institute this year were: Very Rev. Fr. Sahag Yemishian, Very Rev. Fr. Ghevont Pentezian, Archpriest Fr. Antranig Baljian, Archpriest Fr. Gomidas Baghsarian, Rev. Fr. Nareg Terterian, Rev. Fr. Stephan Baljian, Rev. Fr. Hrant Kevorkian, Rev. Fr. Torkom Chorbajian, Rev. Fr. Mikael Der Kosrofian, Rev. Fr. Kapriel Nazarian, Rev. Fr. Vahan Kouyoumdjian, Archdeacon George Leylegian, and Archdeacon Shant Kazanjian.
St Sarkis Church, Dearborn participated with five students: Ani Boman, Taleen Boman, Sarina Khatchadourian, Stephan Khatchadourian, and Nayiri Ourlian. 
It is our hope and prayer that next year, God willing, the Institute will be able to resume its annual weeklong Summer Program in person at St. Mary of Providence Center in Elverson, Pennsylvania.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
ELISHA THE PROPHET
The Armenian Church celebrates the Feast of Elisha the Prophet, whose life and works are recorded in 1 and 2 Kings. Elisha (“God is Salvation”) was a disciple of the Prophet Elijah, who at God’s command anointed Elisha, a simple farmer, to be his successor much like Jesus later did in calling his disciples in Galilee. Elisha performs miracles, healing the sick and reviving the dead, a harbinger of the Gospel miracles. His message to his followers was that they should return to traditional religious practices and acknowledge God’s sovereignty over all aspects of life. When he healed the sick, it was to demonstrate God’s power over life and death: when he helped in battle, it was to demonstrate God’s power over nations.

TWELVE APOSTLES OF CHRIST AND SAINT PAUL,
THE THIRTEENTH APOSTLE
On Saturday (July 3) the Armenian Church celebrates the Feast of the Twelve Apostles of Christ and Saint Paul, who is considered to be the “thirteenth apostle.”
Jesus selected twelve apostles to carry on His work and instructed them to preach and to baptize converts all over the world (Mt. 28:19-20). He gave the title “apostle” to the twelve (Luke 6:13; Mark 3:14).

PAREGENTAN OF THE FAST OF TRANSFIGURATION
This Sunday, the sixth Sunday after Pentecost, is the Paregentan of the Fast of the Transfiguration—the five-day (Monday to Friday) period of fasting prior to the Feast of the Transfiguration (Aylagerboutyan/Vartavar ) that we will celebrate next Sunday, July 11.
HOKEHANKISD
In memory of: SALPI KASSABIAN (40 days)
Requested by: Sona Tchobanian, Seta Tchobanian, Rodney Boman and family, Dickran and Heather Tchobanian
 
In memory of: ARPINE PROUDIAN HEKIMIAN (40 days)
Requested by: Silva, Yervant and Nyree Tufenkjian.  
 
In memory of: ROSEMARY KASPARIAN (40 days)
Requested by: The Kasparian family
Her husband: Jean Kasparian 
Children: Michael Kasparian, Robert Kasparian, David Kasparian, Nicole Kasparian 
 
In memory of: FRANK ASADOORIAN (1 year)
Requested by: John and Pearl Sarkissian
 
In memory of: ALICE SABBAGH
Requested by: Pauline Moore, Daughter, & Family
 
In memory of: SETRAK ADAJIAN (6 years). SARKIS VARTANIAN.
Requested by: Hanoug and Sona, Sanan, Talar Malkadjian. Vartan and Ani, Nareh, Sako Vartanian
 
In memory of: MICHAEL MANOOG TARPINIAN (8 Years)
Requested by: Jill Tarpinian
 
In memory of: MARGARITE TEHLIRIAN
Requested by: Lori Tehlirian
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
THE PRELACY RAFFLE IS ON!
For many decades, the Prelacy has sponsored an annual raffle drawing that benefits its educational and religious programs. The drawing usually takes place in May at the conclusion of the National Representative Assembly. Like last year, the new drawing date has been set for September 12, 2021. The top prize is $5,000; second prize is $2,000; and third, fourth, and fifth prizes are $1,000. As we use to say, in this raffle there are no losers, because all of the money raised benefits our Prelacy programs.
Please consider purchasing one or more tickets ($100 each). For information, please contact out office at (313)336-6200 or office@saintsarkis.org.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200