E-Newsletter - July 30, 2021
Our Church doors are open!
All Services are now LIVE-STREAMED on
our website in addition to Facebook.
Send us a message if you have any questions.

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
NOTICE TO PARISHIONERS CONCERNING COVID-19 GUIDELINES
 
We are pleased to announce that beginning Sunday, May 23, 2021, in accordance with the updated federal and state guidelines, masks and social distancing will not be required for fully vaccinated parishioners while attending St. Sarkis church services. To respect the privacy of our parishioners, St. Sarkis will not be asking for COVID vaccine verification or status. However, those who are not fully vaccinated are asked to continue to wear a mask and maintain social distancing to protect themselves and others. 
 
We would like to thank our parishioners for their anticipated cooperation, and look forward to seeing you at the church for worship.

Pastor and Board of Trustees of St Sarkis Armenian Apostolic Church
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, August 1

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, August 2: St. Vahan of Koghtûn, and the Martyrs Gordius, Polyeuctus, and Grigoris Proverbs 7:1-7; Ezekiel 12:17-19; Romans 8:12-27; Luke 9:23-27
  • Tuesday, August 3: Eugenia the Virgin, and her Father Philip and Mother Claudia, and her Brothers Sergius and Apito, and the two Eunuchs Proverbs 1:20-25; Isaiah 55:10-13; Romans 15:30-40; Luke 12:32-40
  • Wednesday, August 4:  1 Timothy 5:17-6:5; John 3:22-36
  • Thursday, August 5: Sts. Eugenius, Macarius, Valerius, Canditus and Aquila Zephaniah 3:19-20; 2 Corinthians 10:3-6; Matthew 10:23-33
  • Friday, August 6:  2 Timothy 3:1-7; John 6:64-72
  • Saturday, August 7: The 200 Fathers of the Holy Council of Ephesus (431 AD) Ezekiel 3:16-19; 2 Timothy 1:6-14; Luke 10:16-20 
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, August 1, 2021
Դ. ԿԻՐԱԿԻ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԵՆԷՆ ԵՏՔ
Fourth Sunday after Transfiguration
 
1 Timothy 4:12-5:10
Let no one despise your youth, but set the believers an example in speech and conduct, in love, in faith, in purity. Until I arrive, give attention to the public reading of scripture, to exhorting, to teaching. Do not neglect the gift that is in you, which was given to you through prophecy with the laying on of hands by the council of elders. Put these things into practice, devote yourself to them, so that all may see your progress. Pay close attention to yourself and to your teaching; continue in these things, for in doing this you will save both yourself and your hearers.
Do not speak harshly to an older man, but speak to him as to a father, to younger men as brothers, to older women as mothers, to younger women as sisters—with absolute purity.
Honor widows who are really widows. If a widow has children or grandchildren, they should first learn their religious duty to their own family and make some repayment to their parents; for this is pleasing in God’s sight. The real widow, left alone, has set her hope on God and continues in supplications and prayers night and day; 6 but the widow who lives for pleasure is dead even while she lives. Give these commands as well, so that they may be above reproach. And whoever does not provide for relatives, and especially for family members, has denied the faith and is worse than an unbeliever.
Let a widow be put on the list if she is not less than sixty years old and has been married only once; she must be well attested for her good works, as one who has brought up children, shown hospitality, washed the saints’ feet, helped the afflicted, and devoted herself to doing good in every way.
 
The Holy Gospel of Jesus Christ According to John 3:13-21
No one has ascended into heaven except the one who descended from heaven, the Son of Man. And just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life.
“For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not perish but may have eternal life.
“Indeed, God did not send the Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Those who believe in him are not condemned; but those who do not believe are condemned already, because they have not believed in the name of the only Son of God. And this is the judgment, that the light has come into the world, and people loved darkness rather than light because their deeds were evil. For all who do evil hate the light and do not come to the light, so that their deeds may not be exposed. But those who do what is true come to the light, so that it may be clearly seen that their deeds have been done in God.”

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 3. 13-21
Ո՛չ ոք երկինք ելաւ՝ բացի Մարդու Որդիէն, որ երկինքէն իջաւ, եւ որ երկինքի մէջ է: Եւ ինչպէս Մովսէս պղինձէ օձը բարձրացուց անապատին մէջ, նոյնպէս ալ Մարդու Որդին պէտք է բարձրանայ, որպէսզի անոր հաւատացողը յաւիտենական կեանք ունենայ: Որովհետեւ Աստուած ա՛յնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ իսկ իր միածին Որդին տուաւ, որպէսզի անոր հաւատացողը չկորսուի, այլ յաւիտենական կեանք ունենայ: Որովհետեւ Աստուած իր Որդին աշխարհ ղրկեց՝ ո՛չ թէ որպէսզի աշխարհը դատապարտէ, այլ որպէսզի աշխարհը փրկէ: Ով որ կը հաւատայ անոր, չի դատապարտուիր. իսկ ով որ չի հաւատար անոր, արդէն իսկ դատապարտուած է, Աստուծոյ միածին Որդիին չհաւատալուն համար:
Եւ դատապարտութիւնը այս է. Լոյսը աշխարհ եկաւ, բայց մարդիկ խաւարը լոյսէն աւելի սիրեցին, որովհետեւ չարութիւն կը գործէին: Ով որ չար գործ կը կատարէ՝ կ’ատէ լոյսը եւ լոյսին չի գար, որպէսզի իր գործերը չյայտնուին: Սակայն ով որ կը կատարէ ինչ որ ճշմարիտ է՝ լոյսին կու գայ, որպէսզի յայտնի ըլլայ թէ իր գործերը Աստուծոյ կամքին համաձայն գործուած են:
 
Ա. ԹՈՒՂԹ ՏԻՄՈԹԷՈՍԻՆ 4.12-5.10 
Եւ որպէսզի ոեւէ մէկը քեզ չարհամարհէ՝ երիտասարդ ըլլալուդ համար, հաւատացեալներուդ օրինակ եղիր՝ խօսքովդ, վարմունքովդ, սիրովդ, հաւատքովդ եւ մաքուր կենցաղովդ: Մինչեւ գալս հոգ տար իրենց՝ Աստուծոյ խօսքէն կարդալով, յորդորելով զիրենք եւ սորվեցնելով: Անփոյթ մի՛ գտնուիր այն շնորհքին նկատմամբ, որ մարգարէական հոգիով քեզի տրուեցաւ, երբ երէցները ձեռք դրին քու վրադ: Այս ըսածներուս մասին խորհէ եւ զանոնք գործի վերածելու աշխատէ, որպէսզի ամէն մարդ յայտնապէս տեսնէ քու յառաջդիմութիւնդ: Ուշադիր եղիր՝ թէ՛ դուն քեզի եւ թէ՛ սորվեցուցածիդ, եւ միշտ ալ այդպէ՛ս մնա, գիտնալով որ այդ ձեւով ո՛չ միայն ինքզինքդ կը փրկես, այլ նաեւ բոլոր քեզ լսողները:
Երբեք խստութեամբ մի՛ յանդիմաներ ծեր մէկը, այլ՝ մեղմութեամբ յորդորէ զայն, ինչպէս հօրդ պիտի ընէիր: Երիտասարդները եղբօրդ տեղը սեպէ, պառաւները՝ մօրդ, իսկ երիտասարդուհիները քրոջդ տեղը դիր եւ ամենայն մաքրութեամբ մօտեցիր անոնց: Պատուէ եւ խնամէ ա՛յն այրիները՝ որոնք իսկապէս որբեւայրի են: Իսկ երբ այրի մը զաւակներ ու թոռներ ունի, պէտք է անո՛նք նային իրեն, որպէսզի սորվին բարեպաշտութիւնը նախ տան մէջ կիրարկել՝ ծնողներէն իրենց տրուած խնամքին փոխարէն հոգ տանելով անոնց, որովհետեւ Աստուծոյ համար ա՛յդ է իրաւ եւ ընդունելի բարեպաշտութիւնը: Իսկական այրին ան է՝ որ մէկը չունի, յոյսը միայն Աստուծոյ վրայ դրած է եւ գիշերցերեկ աղօթքով ու խնդրանքով կ’անցընէ իր ժամանակը: Իսկ հանգստութիւն ու վայելք փնտռող այրին կենդանի մեռած մըն է արդէն: Այնպիսիներուն այս պատուէրները տուր, որպէսզի անարատ ըլլան: Իսկ մէկը՝ որ իրեններուն եւ մանաւանդ իր ընտանիքի անդամներուն հոգ չի տանիր, այնպիսին իր հաւատքը ուրացած մըն է, շատ աւելի գէշ՝ քան անհաւատ մը:
Այրի սեպէ միայն այն կիները՝ որոնք վաթսունը անց են, մէկ անգամ ամուսնացած, եւ բարի գործերով վկայուած են, այսինքն՝ զաւակներ մեծցուցած, հիւրասէր եղած, ճամբորդ հաւատացեալներուն խոնարհաբար ծառայած, նեղութեան մէջ եղողներուն օգնած, եւ իրենք զիրենք ամբողջութեամբ բարեգործութեան տուած են:
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
In memory of: NORMA HAROIAN (7 days)
Requested by: Phillip and Cynthia Kashigian. Rose Gerjekian.

In memory of: MINNIE SHOUSHANIAN (40 days)
Requested by: Rose Gerjekian

In memory of: ARMEN AND YERANOUHI HAROUTUNIAN. DEACON VARTKES AND MARY HAROUTUNIAN. JOHN AGAJAN AND ROSEMARY HAROUTUNIAN. HMAYAG AND TOURVANDA HAROUTUNIAN. LORIS AND NEVART HAROUTUNIAN. ARDASH AND SATENIG BOZOIAN.
Requested By Gerald and Sandra Gerjekian. Rose Gerjekian

In memory of: HASMIG TASHJIAN (11 years)
Requested by: Naro, Mark, Gregory and Kellie Sigler

In memory of: MIHRAN, HAGOPIG, NOOBAR MANOUGIAN. HAGOP AND GAKAV PARTICKIAN. HAIG AND LOUCINE GHAZARIAN. ZAKAR AND VARSENIG GHAZARIAN. ANAHID GARABEDIAN
Requested by: Sona and Mehran Manoukian

In memory of: JAMES KUZIRIAN
Requested by: John Arpajian, Lisa Arpajian
LITURGICAL CALENDAR
Saints of the Week
Saturday, July 31: St. Gregory the Theologian.
Monday, August 2: St. Vahan of Koghtûn, and the Martyrs Gordius, Polyeuctus, and Grigoris.
Tuesday, August 3: Eugenia the Virgin, and her Father Philip and Mother Claudia, and her Brothers Sergius and Apito, and the two Eunuchs.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Father Hrant, the Board of Trustees and all the auxiliary bodies of St. Sarkis Church pray for the good health and speedy recovery of
Lauren Evarian-Bloetscher.

Eleanor Howard requests prayers for the good health and speedy recovery of
Shawn Howard.
Employment Opportunity:  
The Manoogian Manor is looking for a cook, preferably one who speaks Armenian. For more information please inquire at the Manoogian Manor at 734-522-5780.
THE PRELACY RAFFLE IS ON!
For many decades, the Prelacy has sponsored an annual raffle drawing that benefits its educational and religious programs. The drawing usually takes place in May at the conclusion of the National Representative Assembly. Like last year, the new drawing date has been set for September 12, 2021. The top prize is $5,000; second prize is $2,000; and third, fourth, and fifth prizes are $1,000. As we use to say, in this raffle there are no losers, because all of the money raised benefits our Prelacy programs.
Please consider purchasing one or more tickets ($100 each). For information, please contact out office at (313)336-6200 or office@saintsarkis.org.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200