E-Newsletter - June 12, 2021
Our Church doors are open!
All Services are now LIVE-STREAMED on
our website in addition to Facebook.
Send us a message if you have any questions.

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
NOTICE TO PARISHIONERS CONCERNING COVID-19 GUIDELINES
 
We are pleased to announce that beginning Sunday, May 23, 2021, in accordance with the updated federal and state guidelines, masks and social distancing will not be required for fully vaccinated parishioners while attending St. Sarkis church services. To respect the privacy of our parishioners, St. Sarkis will not be asking for COVID vaccine verification or status. However, those who are not fully vaccinated are asked to continue to wear a mask and maintain social distancing to protect themselves and others. 
 
We would like to thank our parishioners for their anticipated cooperation, and look forward to seeing you at the church for worship.

Pastor and Board of Trustees of St Sarkis Armenian Apostolic Church
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, June 13

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, June 14: St. Epiphanius of Cyprus and St. Babylas the Patriarch, and his three disciples Wisdom 8:7-10; Nahum 1:7-9; 1 Corinthians 12:4-11; Mark 6:45-52
  • Tuesday, June 15: Sts. Constantine the King and his mother Helen Proverbs 16:9-17; Baruch 3:31-4:4; 1 Timothy 2:1-7; Luke 7:1-10
  • Wednesday, June 16: Romans 7:1-11; Matthew 12:9-15
  • Thursday, June 17: Sts. Theodotus of Galatia, and Thalelaeus the Physician, and the Seven Virgins who were martyred at Ancyra Wisdom 6:11-21; 2 Corinthians 6:1-10; John 16:1-5 
  • Friday, June 18: Romans 7:12-25; Matthew 12:15-21
  • Saturday, June 19: Discovery of the Relics of St. Gregory the Illuminator Wisdom 4:7-15; Micah 7:7-10; Acts 20:22-32; John 10:11-16
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, June 13, 2021
Գ. ԿԻՐԱԿԻ ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԷՆ ԵՏՔ - ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԻ ՊԱՀՔԻ
Third Sunday after Pentecost - Eve of the Fast of our Holy Father St. Gregory the Illuminator
 
Romans 6:12-23
Therefore, do not let sin exercise dominion in your mortal bodies, to make you obey their passions. No longer present your members to sin as instruments of wickedness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and present your members to God as instruments of righteousness. For sin will have no dominion over you, since you are not under law but under grace.
What then? Should we sin because we are not under law but under grace? By no means! Do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey, either of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness? But thanks be to God that you, having once been slaves of sin, have become obedient from the heart to the form of teaching to which you were entrusted, and that you, having been set free from sin, have become slaves of righteousness. I am speaking in human terms because of your natural limitations. For just as you once presented your members as slaves to impurity and to greater and greater iniquity, so now present your members as slaves to righteousness for sanctification.
When you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. So what advantage did you then get from the things of which you now are ashamed? The end of those things is death. But now that you have been freed from sin and enslaved to God, the advantage you get is sanctification. The end is eternal life. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

Matthew 12:1-8
At that time Jesus went through the grain fields on the Sabbath; his disciples were hungry, and they began to pluck heads of grain and to eat. When the Pharisees saw it, they said to him, “Look, your disciples are doing what is not lawful to do on the Sabbath.” He said to them, “Have you not read what David did when he and his companions were hungry? He entered the house of God and ate the bread of the Presence, which it was not lawful for him or his companions to eat, but only for the priests. Or have you not read in the law that on the Sabbath the priests in the temple break the Sabbath and yet are guiltless? I tell you, something greater than the temple is here. But if you had known what this means, ‘I desire mercy and not sacrifice,’ you would not have condemned the guiltless. For the Son of Man is lord of the Sabbath.”

 ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 12:1-8
Շաբաթ օր մը, Յիսուս ցորենի արտերուն մէջէն կ’անցնէր։ Աշակերտները անօթեցած ըլլալով, սկսան հասկ փրցնել եւ ուտել։ Երբ Փարիսեցիները ասիկա տեսան, ըսին Յիսուսի.
– Տե՛ս, աշակերտներդ ի՛նչ կ’ընեն. բան մը, որ մեր Օրէնքը կ’արգիլէ Շաբաթ օրով ընել։
Յիսուս պատասխանեց .
– Չէ՞ք կարդացած թէ ի՛նչ ըրաւ Դաւիթ, երբ ինք եւ իր հետ եղողները անօթեցան։ Աստուծոյ տունը չմտա՞ւ եւ առաջաւորութեան հացերը չկերա՞ւ, բան մը՝ որ Օրէնքին համաձայն արտօնուած չէր իրեն եւ ոչ ալ իրեն հետ եղողներուն, այլ միայն քահանաներուն։ Կամ չէ՞ք կարդացած Օրէնքին մէջ, թէ Շաբաթ օրերը քահանաները տաճարին մէջ կը սրբապղծեն Շաբաթ օրը եւ սակայն ատիկա մեղք չի համարուիր իրենց։ Ահա կ’ըսեմ ձեզի, որ տաճարէն աւելի մեծ մէկը կայ հոս։ Եթէ իրապէս հասկնայիք թէ ի՛նչ կը նշանակէ Աստուծոյ սա խօսքը. «Ողորմութիւն կ’ուզեմ եւ ո՛չ թէ զոհ», այն ատեն չէիք դատապարտեր անմեղները, որովհետեւ Մարդու Որդին Տէրն է Շաբաթին։
 
ՀՌՈՄԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ 6:12-23
Այսուհետեւ մեղքը թող չթագաւորէ ձեր մահկանացու մարմիններուն մէջ, զանոնք իր ցանկութեանց հնազանդեցնելով։ Մեղքին անձնատուր մի՛ ըլլաք, ձեր անդամները անիրաւութեան գործիք դարձնելով, այլ՝ որպէս մահուընէ կեանքի եկած մարդիկ , դուք ձեզ Աստուծոյ յանձնեցէք եւ ձեր մարմինները Աստուծոյ ձեռքին մէջ արդարութեան գործիք դարձուցէք։ Մեղքը ձեր վրայ պէտք չէ իշխէ, քանի դուք Օրէնքին ենթակայ չէք, այլ՝ շնորհքին։
Ուրեմն ի՞նչ. քանի շնորհքին ենթակայ ենք եւ ոչ Օրէնքին, մե՞ղք գործենք։ Բնա՛ւ երբեք։ Լաւ գիտցէք, թէ որո՛ւ ծառայութեան որ նուիրուիք եւ հնազանդիք, անոր ծառան եղած կ’ըլլաք։ Մեղքին ծառայելով՝ մահուան կ’ենթարկուիք, մինչ Աստուծոյ հնազանդելով՝ կ’արդարանաք։ Գոհութիւն Աստուծոյ, որ թէպէտ ժամանակ մը մեղքին ծառայ դարձած էիք, բայց որովհետեւ սրտանց հնազանդեցաք ձեզի աւանդուած վարդապետութեան օրինակին, մեղքի տիրապետութենէն ազատեցաք եւ արդարութեան ծառայ դարձաք։ Ծառայի օրինակով կը խօսիմ, որովհետեւ այդպէս աւելի հասկնալի է ձեզի։ Ինչպէս որ ժամանակ մը ձեր մարմինները անօրէնութեան տուած՝ պղծութեան եւ անօրէնութեան կը ծառայէիք, այնպէս ալ հիմա սրբութեան տուէք ձեր մարմինները եւ արդարութեան ծառայեցէք։ Երբ մեղքին ծառայ էիք, հեռու էիք արդարութենէն։ Ի՞նչ շահեցաք այն ժամանակուան ձեր գործերէն, որոնցմէ կ’ամչնաք հիմա. որովհետեւ անոնց հետեւանքը մահ է։ Բայց հիմա մեղքին տիրապետութենէն ազատ էք եւ Աստուծոյ ծառաներն էք։ Ձեր շահը սրբութեան նուիրուած կեանք մըն է, որուն արդիւնքը պիտի ըլլայ յաւիտենական կեանքը։ Որովհետեւ մեղքին վարձատրութիւնը մահ է, մինչ Աստուած որպէս ձրի պարգեւ՝ յաւիտենական կեանք կու տայ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ։
NEWS AT ST. SARKIS CHURCH
The clergy of the Eastern Prelacy continues holding a special hour of prayer at 9:00 pm EST.
This time of prayer is live-streamed online on Facebook, You Tube, and the Prelacy website every Tuesday (in Armenian) and Thursday (in English).
Those who wish to make special requests to be remembered during the hour of prayer are kindly asked to send an email to aghotk@armenianprelacy.org. They may rest assured that their requests will only be forwarded to the priests and that their identity shall remain undisclosed.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
ST. NERSES THE GREAT AND BISHOP KHAT
This Saturday (June 12) the Armenian Church commemorates Catholicos Nerses the Great and Khat the Bishop. Nerses the Great was the father of Catholicos Sahak I. He succeeded two catholicoi whose reigns were unexceptional, and the people were eager to return to the line of their beloved Gregory the Illuminator.

CONSTANTINE AND HIS MOTHER HELENA
This Tuesday (June 15) the Armenian Church remembers Constantine the Great and his mother, Helena. Constantine was the first Christian emperor of Rome. In 330 he founded Constantinople as a “second Rome,” and considered himself to be a servant of God. He was buried amid the apostles in the basilica he founded in their honor in Constantinople.

Also this week...
Monday, June 14: St. Epiphanius of Cyprus and St. Babylas the Patriarch, and his three disciples.
HOKEHANKISD
In memory of: SALLY TARPINIAN (40 days).
Requested by: Sandy Mooradian. Rose Gerjekian.

In memory of: ARMEN MOURADJIAN, father.
Requested by: Karen Mouradjian.

In memory of: VATCHE DARAKDJIAN
Requested by: Karen Hagopian
SPECIAL ANNOUNCEMENTS

The altar flowers this Sunday are donated by
the children and grandchildren of
Peter and Anne Sirian
on the special occasion of their 70th wedding anniversary.

The altar candles this Sunday are lit by
Rose Gerjekian.


Razmig Kendirdjian requests prayers
for the good health and quick recovery of
Scott Oberembt and Greg Bridwell.  

Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church
pray for the good health and well-being of 
Mary Bedikian, Richard Kalajian,
Narses Gedigian and Diran Kochyan 
and wish them a speedy recovery.
THE PRELACY RAFFLE IS ON!
For many decades, the Prelacy has sponsored an annual raffle drawing that benefits its educational and religious programs. The drawing usually takes place in May at the conclusion of the National Representative Assembly. Like last year, the new drawing date has been set for September 12, 2021. The top prize is $5,000; second prize is $2,000; and third, fourth, and fifth prizes are $1,000. As we use to say, in this raffle there are no losers, because all of the money raised benefits our Prelacy programs.
Please consider purchasing one or more tickets ($100 each). For information, please contact out office at (313)336-6200 or office@saintsarkis.org.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200