E-Newsletter - June 19, 2020
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Vespers Service: 6:30 pm
Fr. Hrant Kevorkian, Pastor

A special candle lighting and prayer service will take place this Sunday for all Fathers - including Father-in-laws, uncles, brothers, brother-in-laws, husbands, and grandfathers.  Reply to this email or contact us to let us know their name.  
Remember to mention if they have passed.
Guidelines for Reopening St. Sarkis Church

It is with great joy, tempered with diligent precautions, that we announce the planned reopening of our church doors to the faithful on Sunday, June 14, 2020. This will be a gradual process as we observe all the guidance that has been provided by ...

Read more
myemail.constantcontact.com
SUPPORT YOUR CHURCH WITH YOUR WEEKLY OFFERING

These are challenging times for all of us. The church is committed to supporting you in your spiritual and material needs, but it is a group effort. If you are able, please consider continuing to contribute to the church so that she can continue in her mission. Your Sunday offerings, collection plate and candle donations can all be done online or by mailing a check to the church.
LIGHT A VIRTUAL CANDLE
Lighting a candle is a way of extending one's prayer and showing solidarity with the person on whose behalf the prayer is offered. The candle symbolizes that prayer.  🕯
On Sundays, Mondays, Wednesdays, and Fridays, Rev. Fr. Hrant Kevorkian will lite a candle for every request received. If you would like to submit a request, you can contact Fr. Hrant, call the Church office at (313)336-6200, send us a message on social media , reply to this email, or click the button below.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, June 22: St. Epiphanius of Cyprus and St. Babylas  Wisdom 8:7-10; Nahum 1:7-9; 1 Corinthians 12:4-11; Mark 6:45-52
  • Tuesday, June 23: Sts. Constantine the King and his mother Helen  Proverbs 16:9-17; Baruch 3:31-4:4; 1 Timothy 2:1-7; Luke 7:1-10
  • Wednesday, June 24: Romans 7:1-11; Matthew 12:9-15
  • Thursday, June 25: Wisdom 6:11-21; 2 Corinthians 6:1-10; John 16:1-5
  • Friday, June 26: Romans 7:12-25; Matthew 12:15-21
  • Saturday, June 27:Discovery of the relics of St. Gregory the Illuminator   Wisdom 4:7-15; Micah 7:7-10; Acts 20:22-32; John 10:11-16
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, June 21, 2020
Third Sunday after Pentecost

THE EPISTLE OF ST. PAUL TO THE ROMANS (6.12-23)
Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Do not offer the parts of your body to sin, as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God, as those who have been brought from death to life; and offer the parts of your body to him as instruments of righteousness. For sin shall not be your master, because you are not under law, but under grace.   
What then? Shall we sin because we are not under law but under grace? By no means! Don't you know that when you offer yourselves to someone to obey him as slaves, you are slaves to the one whom you obey-whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness? But thanks be to God that, though you used to be slaves to sin, you wholeheartedly obeyed the form of teaching to which you were entrusted. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness.   
I put this in human terms because you are weak in your natural selves. Just as you used to offer the parts of your body in slavery to impurity and to ever-increasing wickedness, so now offer them in slavery to righteousness leading to holiness. When you were slaves to sin, you were free from the control of righteousness. What benefit did you reap at that time from the things you are now ashamed of? Those things result in death! But now that you have been set free from sin and have become slaves to God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ՆԱՄԱԿԸ ՀՌՈՄԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ (6.12-23) 
Այսուհետեւ մեղքը թող չթագաւորէ ձեր մահկանացու մարմիններուն մէջ, զանոնք իր ցանկութեանց հնազանդեցնելով: Մեղքին անձնատուր մի՛ ըլլաք, ձեր անդամները անիրաւութեան գործիք դարձնելով, այլ որպէս մահունէ կեանքի եկած մարդիկ՝ դուք ձեզ Աստուծո՛յ յանձնեցէք եւ ձեր մարմինները Աստուծոյ ձեռքին մէջ արդարութեան գործիք դարձուցէք: Մեղքը ձեր վրայ պէտք չէ իշխէ, քանի դուք օրէնքին ենթակայ չէք, այլ շնորհքին:
Ուրեմն ի՞նչ. քանի շնորհքին ենթակայ ենք եւ ո՛չ օրէնքին, մե՞ղք գործենք: Բնա՛ւ երբեք: Լաւ գիտցէք թէ որո՛ւ ծառայութեան որ նուիրուիք եւ հնազանդիք՝ անոր ծառան եղած կ՚ըլլաք: Մեղքին ծառայելով՝ մահուան կ՚ենթարկուիք, մինչ Աստուծոյ հնազանդելով՝ կ՚արդարանաք: Գոհութի՜ւն Աստուծոյ, որ թէպէտ ժամանակ մը մեղքին ծառայ դարձած էիք, բայց որովհետեւ սրտանց հնազանդեցաք ձեզի աւանդուած վարդապետութեան օրինակին, մեղքի տիրապետութենէն ազատեցաք եւ արդարութեան ծառայ դարձաք: Ծառայի օրինակով կը խօսիմ, որովհետեւ այդպէս աւելի հասկնալի է ձեզի: Ինչպէս որ ժամանակ մը ձեր մարմինները անօրէնութեան տուած՝ պղծութեան եւ անօրէնութեան կը ծառայէիք, այնպէս ալ հիմա սրբութեան տուէք ձեր մարմինները եւ արդարութեան ծառայեցէք: Երբ մեղքին ծառան էիք, հեռու էիք արդարութենէն: Ի՞նչ շահեցաք այն ժամանակուան ձեր գործերէն, որոնցմէ կ՚ամչնաք հիմա. որովհետեւ անոնց հետեւանքը մահ է: Բայց հիմա մեղքին տիրապետութենէն ազատ էք եւ Աստուծոյ ծառաները: Ձեր շահը սրբութեան նուիրուած կեանք մըն է, որուն արդիւնքը պիտի ըլլայ յաւիտենական կեանքը: Որովհետեւ մեղքին վարձատրութիւնը մահ է, մինչ Աստուած որպէս ձրի պարգեւ՝ յաւիտենական կեանք կու տայ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ: 
THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO MATTHEW (12.1-8)
At that time Jesus went through the grain fields on the Sabbath. His disciples were hungry and began to pick some heads of grain and eat them. When the Pharisees saw this, they said to him, "Look! Your disciples are doing what is unlawful on the Sabbath."   
He answered, "Haven't you read what David did when he and his companions were hungry? He entered the house of God, and he and his companions ate the consecrated bread-which was not lawful for them to do, but only for the priests. Or haven't you read in the Law that on the Sabbath the priests in the temple desecrate the day and yet are innocent? I tell you that one greater than the temple is here. If you had known what these words mean, 'I desire mercy, not sacrifice,' you would not have condemned the innocent. For the Son of Man is Lord of the Sabbath."
ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ (12.1-8)
Շաբաթ օր մը Յիսուս արտերուն մէջէն կ՚անցնէր: Աշակերտները անօթեցած ըլլալով սկսան հասկ փրցնել եւ ուտել: Երբ փարիսեցիները ասիկա տեսան, ըսին Յիսուսի. «Տե՛ս, աշակետներդ ի՛նչ կ՚ընեն. բան մը՝ որ արգիլուած է Շաբաթ օրով ընել»:   
Յիսուս պատասխանեց. «Չէ՞ք կարդացած թէ ի՛նչ ըրաւ Դաւիթ, երբ ինք եւ իր հետ եղողները անօթեցան: Աստուծոյ տունը չմտա՞ւ եւ Առաջաւորութեան հացը չկերա՞ւ, որ օրէնքին համաձայն միայն քահանաներուն արտօնուած էր եւ ո՛չ թէ իրեն կամ իր հետ եղողներուն: Կամ չէ՞ք կարդացած Մովսէսի Օրէնքին մէջ, թէ Շաբաթ օրեր քահանաները տաճարին մէջ կը սրբապղծեն Շաբաթը եւ սակայն ատիկա մեղք չի համարուիր իրենց: Ահա կ՚ըսեմ ձեզի, որ տաճարէն աւելի մեծ մէկը կայ հոս: Եթէ իրապէս հասկնայիք թէ ի՛նչ կը նշանակէ մարգարէին խօսքը. «Ողորմութիւն կ՚ուզեմ եւ ոչ զոհ», այն ատեն չէիք դատապարտեր անմեղները, որովհետեւ մարդու Որդին Տէրն է Շաբաթին»: 
LITURGICAL CALENDAR
ST. NERSES THE GREAT AND BISHOP KHAT
This Saturday (June 20) the Armenian Church commemorates Catholicos Nerses the Great and Khat the Bishop. Nerses the Great was the father of Catholicos Sahak I. He succeeded two catholicoi whose reigns were unexceptional, and the people were eager to return to the line of their beloved Gregory the Illuminator. Nerses was a student of St. Basil of Caesarea, one of three great Cappadocian Fathers. Nerses’ pontificate was the beginning of a new era. He brought the church closer to the people, rather than to royals and nobles. He convened the Council of Ashtishat that resulted in numerous laws on issues related to marriage, worship, and customs. He built many schools, hospitals, and monasteries. He sent monks to preach the Gospel throughout the country. His bold actions resulted in great displeasure by the royal family and in 373 he was reportedly poisoned by the king. His accomplishments for the spiritual and social wellbeing of the common people earned him the gratitude of the entire nation and the honorific “Great.” The office of the Prelacy’s charity in Yerevan is named St. Nerses the Great Charitable and Social Organization in honor of the saint.
Khat the Bishop worked closely with St. Nerses the Great. Like Nerses he had great passion for social issues, especially helping the poor. Nerses entrusted most of the benevolent work of the church to Khat. He is so closely associated with St. Nerses that the church honors them on the same day.
CONSTANTINE AND HIS MOTHER HELENA
This Tuesday (June 23) the Armenian Church remembers Constantine the Great and his mother, Helena. Constantine was the first Christian emperor of Rome. In 330 he founded Constantinople as a “second Rome,” and considered himself to be a servant of God. He was buried amid the apostles in the basilica he founded in their honor in Constantinople. Helena followed her son in becoming a Christian and devoted her life to charitable work. She built many churches and monasteries and is believed to have played an important role in the recovery of the true cross in Golgotha. She is also believed to have helped find Christ’s exact place of burial where later the Church of the Holy Sepulcher was built.
Also commemorated this week:
Thursday, June 18, Holy Princes Sahag and Joseph
Monday, June 22: St. Epiphanius of Cyprus 
NEWS AT ST. SARKIS CHURCH
GRADUATES SUNDAY
On Sunday, June 7, 2020 a special prayer service was held to honor our 2020 graduates. Father Hrant provided words of encouragement and reminded them to lean on God for guidance on this next chapter of their life.
Congratulations to all!
FLAG DAY
On Sunday, June 14, 2020 a special flag blessing of the American Flag took place in honor of Flag day. It was a touching moment to hear the entire congregation sing the Star Spangled Banner on the first day of the opening of the church doors.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
REQUIEM SERVICE - ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
In memory of: Mary Antonian. (7 days) Joann Srabian Arvanigian (7 days)
Requested by: Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church.

In memory of: Suzy Arakelian (1 year)
Requested by: Rosemary Arakelian and family.

In memory of: George Krikor Zamanian (2 years)
Requested by: Anne Zamanian. Lilly Marinelli. Nareg Bezjian. Edward and Caroline Zamanian and Taleen. Souren and Susan Etyemezian, Alik and Arek. Mary Abbamonte and family. Gar and Armenouhi Zamanian. Barbara Zamanian and family. Ricky and Dory Zamanian and family. Andre’ and Connie Najarian and family. Richard and Hedi Najarian and family. Paul and Rachel Najarian and family.

In memory of: Nash Sogoian Robert Tacoma Sr.
Requested by: Bob and Sonia Tacoma. Christina Tacoma and Blake Bean. Bobby and Ashley Tacoma.

In memory of: Ann Donoian (7 years)
Requested by: Matthew, Michele, Matt, and Benjamin Bucher. Ralph, Roxanne, Alec, and Christopher Kourtjian.

In memory of: Mitch Kehetian, father
Requested by: Grace Kehetian Kulegian. Janet Kehetian Haroian. Karen Kehetian.

In memory of: Mesrop Sarkisian, father
Requested by: Rose Kehetian.

In memory of: Sha-Kay Dirasian Kaypekian, wife, mother Havo Kaypekian, grandfather, great grandfather Khatounig Kaypekian, grandmother, great grandmother Havo Basmajian, grandfather, great grandfather Victoria Basmajian, grandmother, great grandmother Krikor Kaypekian, father, grandfather Verjine Kaypekian, mother, grandmother Gordon Dirasian, father-in-law, grandfather Garabed Kaypekian, brother, uncle Haig Kaypekian, brother, uncle George’s Douzjian, brother-in-law, great uncle
Requested by: Jirair and Ara Kaypekian.

In memory of: Robert Ichran Kochyan Charles Armen Kaiton Harry Derderian Nelson Kasapashian
Requested by: Diran and Patti Kochyan.

In memory of: Elinor Harley DeCoopman, cousin Louise Aram Duchesneau, cousin Betty Harley, mother-in-law
Requested by: Adreena Tamakian Harley & children. Siran Tamakian. Kay Tamakian & children. Siran Tamakian and children.

In memory of: Frank Asadoorian (2 years)
Requested by: Martha Asadoorian

In memory of: Hagop Karadolian, Garo Ghazourian, Antranig Karadolian (1 year) 
Requested by: Sarkis and Silva Karadolian
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
ARMENIAN PRELACY ANNUAL RAFFLE DRAWING UPDATE!
For many decades, the Prelacy has sponsored an annual raffle drawing that benefits its educational and religious programs. The drawing usually takes place in May at the conclusion of the National Representative Assembly. This year, the coronavirus pandemic hit when the raffle was underway, and the National Representative Assembly, to be originally hosted by St. Gregory the Illuminator Church of Philadelphia, Pa., had to be postponed. The new drawing date has been set for September 12, 2020. The top prize is $5,000; second prize is $2,000; and third, fourth, and fifth prizes are $1,000. However, we always like to point out that in this raffle there are no losers, because all of the money raised benefits our Prelacy programs. 
 
Please consider purchasing one or more tickets ($100 each). For information, please contact our office ( office@saintsarkis.org  or 313-336-6200).
Special Prayers

Father Hrant, the Board of Trustees, and all the auxiliary bodies of St. Sarkis Church request special prayers for the good health and safety of all our parishioners. May these trying days pass in peace and may we reunite again in our churches and celebrate mass together.
CLICK! CLICK! CLICK!
If you have not noticed, our e-blasts have become super interactive. There are many pictures, links, and flyers that can be clicked on and will take you to various different links.

HAVE SOMETHING TO SUBMIT?
All parish news, photographs, and calendar items should be emailed to office@saintsarkis.org. DEADLINE TO SUBMIT IS THURSDAYS AT 1:00PM. Send us your pictures from Sunday School, Special Services and other Church Events. If your event has an external link (ex. facebook event, eventbrite, etc) send that to us so that we can incorporate it with your flyer.

HAVE A QUESTION, COMMENT, OR SUGGESTION?
We would like to hear from you! Send us an email at office@saintsarkis.org, send us a message on facebook, instagram, or twitter, or chat with us on our website!

WEBSITE LINK: www.saintsarkis.org

FOLLOW US!!!
Click the links below to follow us on social media!
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website  www.saintsarkis.org , go to the services tab,  and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200