E-Newsletter - June 19, 2021
Our Church doors are open!
All Services are now LIVE-STREAMED on
our website in addition to Facebook.
Send us a message if you have any questions.

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
NOTICE TO PARISHIONERS CONCERNING COVID-19 GUIDELINES
 
We are pleased to announce that beginning Sunday, May 23, 2021, in accordance with the updated federal and state guidelines, masks and social distancing will not be required for fully vaccinated parishioners while attending St. Sarkis church services. To respect the privacy of our parishioners, St. Sarkis will not be asking for COVID vaccine verification or status. However, those who are not fully vaccinated are asked to continue to wear a mask and maintain social distancing to protect themselves and others. 
 
We would like to thank our parishioners for their anticipated cooperation, and look forward to seeing you at the church for worship.

Pastor and Board of Trustees of St Sarkis Armenian Apostolic Church
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, June 20

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, June 21: Holy Martyrs Antonius, Theophilus, Anectus, and Photinus Wisdom 3:1-8; Isaiah 48:16-17; 2 Timothy 3:10-15; John 15:11-16
  • Tuesday, June 22: Sts. Daniel the prophet and the three young men—Shadrach (Setrak), Meshach (Misak) and Abednego (Apetnakov) Daniel 2:1-49; Hebrews 11:32-40; Matthew 24:9-15
  • Wednesday, June 23: Romans 9:1-16; Matthew 13:1-8
  • Thursday, June 24:  Our Holy Translators Sts. Sahag and Mesrob Wisdom 8:7-10; Isaiah 61:6-9; 1 Corinthians 12:4-11; Luke 12:32-40
  • Friday, June 25: Romans 9:17-27; Matthew 13:16-23
  • Saturday, June 26: Sts. Tiridates (Drtad) the King, Queen Ashkhen, and Khosrovitookhd Wisdom 6:2-10; Isaiah 45:1-2; 1 Timothy 2:1-7; Luke 11:14-23
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, June 20, 2021
Դ. ԿԻՐԱԿԻ ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԷՆ ԵՏՔ - Fourth Sunday after Pentecost
 
The Epistle of Paul to the Romans 7:25-8:11
Thanks be to God, Who delivers me through Jesus Christ our Lord!
So then, I myself in my mind am a slave to God’s law, but in my sinful nature a slave to the law of sin.
Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit Who gives life has set you free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so He condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us, who do not live according to the flesh but according to the Spirit.
Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires; but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. The mind governed by the flesh is hostile to God; it does not submit to God’s law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God.
You, however, are not in the realm of the flesh but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteous- ness. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit Who lives in you.

The Holy Gospel of Jesus Christ According to Mathew 12:38-45
Then some of the Pharisees and teachers of the law said to Him, “Teacher, we want to see a sign from You.”
He answered, “A wicked and adulterous generation asks for a sign! But none will be given it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was three days and three nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be three days and three nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it; for they repented at the preach- ing of Jonah, and now something greater than Jonah is here. The Queen of the South will rise at the judgment with this generation and condemn it; for she came from the ends of the earth to listen to Solomon’s wisdom, and now something great- er than Solomon is here.
“When an impure spirit comes out of a person, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, ‘I will return to the house I left.’ When it ar- rives, it finds the house unoccupied, swept clean and put in order. Then it goes and takes with it seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that person is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation.” 

ԹՈՒՂԹ ՀՌՈՄԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ 7:25-8:11
Ապա ուրեմնես ինքս միտքով Աստուծոյ Օրէնքին կը ծառայեմիսկ մարմինով՝մեղքի օրէնքին :
 
Եթէ այդպէս էկը նշանակէ թէ անոնք որ Քրիստոս Յիսուսի միացած են , դատապարտութեան ենթակայ չենքանի մարմնաւորապէս չեն ապրիրայլ՝հոգեւորապէսՈրովհետեւ Հոգիին Օրէնքը զիս Քրիստոս Յիսուսի միացնելովկենդանացուց եւ ազատեց մեղքի եւ մահուան ենթակայութենէնԱրդարեւինչոր Օրէնքը չէր կրնար ընելմարդկային բնութեան տկար ըլլալուն պատճառովԱստուած իրագործեց՝ աշխարհ ղրկելով իր Որդինոր մեղքը յաղթահարելուհամար մեր մեղանչական բնութիւնը իր վրայ առաւ եւ իր մարմինին մէջդատապարտեց մեղքը , որպէսզի մենքոր հոգեւորապէս կապրինք եւ ո՛չմարմնաւորապէսկարենանք լրիւ գործադրել Օրէնքին բոլոր պահանջքներըԱնոնք որ միայն իրենց մարմնական պահանջքներով կը ղեկավարուին , անոնցմտածելակերպը մարմնական էմինչդեռ անոնք որ Հոգիին թելադրած ձեւովկապրինանոնց մտածելակերպը հոգեւոր էՄարմնականը խորհիլը մահ կըպատճառէմինչ հոգեկանը խորհիլը՝ կեանք եւ խաղաղութիւն : Մարմնականինկառչած միտքը Աստուծոյ թշնամի էորովհետեւ Աստուծոյ օրէնքներուն չիհնազանդիրո՛չ ալ կրնայ հնազանդիլԱհա թէ ինչու , անոնք որ մարմնականինկը հետեւինԱստուծոյ հաճելի չեն կրնար ըլլալ :
 
Եթէ իրապէս Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակիկը նշանակէ՝ թէ դուք այլեւսմարմնական ցանկութիւններուն համաձայն չէք ապրիրայլ՝ Սուրբ Հոգիինկամեցած ձեւովԻսկ ով որ Քրիստոսի Հոգին չունի , անոր չի պատկանիրԵթէՔրիստոս ձեր մէջն էթէպէտեւ ձեր մարմինները պիտի մեռնին , որովհետեւմեղանչեցիքսակայն Սուրբ Հոգին դարձեալ կեանք պիտի տայ ձեզիորովհետեւարդարացաք։ Այսինքն , եթէ Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակիԱստուած՝ որՅիսուս Քրիստոսը մեռելներէն յարուցանեցիր Հոգիին միջոցաւ՝ որ ձեր մէջ կըբնակիպիտի կենդանացնէ նաեւ ձեր մահկանացու մարմինները։
 
ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 12:38-45 
Այն ատեն Օրէնքի ուսուցիչներէն եւ Փարիսեցիներէն ոմանք ըսին Յիսուսի.
 Վարդապե՛տ, կ’ուզենք որ հրաշք մը գործես եւ տեսնենք:
Յիսուս անոնց պատասխանեց.
 
 Աստուծոյ անհաւատարիմ եւ չար սերունդ, նշան մը կ’ուզէք, բայց Յովնան մարգարէին նշանէն զատ ուրիշ նշան պիտի չտրուի ձեզի: Ինչպէս Յովնան երեք օր ցերեկ ու գիշեր կէտ ձուկի փորին մէջ մնաց, նոյնպէս ալ Մարդու Որդին երեք օր, ցերեկ ու գիշեր, պիտի մնայ երկրի ընդերքին մէջ: Դատաստանի օրը Նինուէացիները ձեզի դէմ պիտի ելլեն եւ դատապարտեն ձեզ, որովհետեւ անոնք Յովնանի քարոզութեամբ զղջացին իրենց մեղքերուն համար: Եւ ահա, Յովնանէն աւելի մեծ մէկը կայ հոս: Դարձեալ, Դատաստանի օրը Հարաւի թագուհին պիտի ելլէ եւ դատապարտէ ձեզ, որովհետեւ անիկա իր հեռաւոր երկրէն եկաւ Սողոմոնի իմաստուն ուսուցումները լսելու համար: Եւ ահա, Սողոմոնէն աւելի մեծ մէկը կայ հոս:
 
 Երբ չար ոգին դուրս կ’ելլէ մարդու մը մէջէն, կ’երթայ եւ անջրդի վայրեր կը շրջի՝ հանգիստ տեղ մը գտնելու համար: Եւ երբ չի գտներ, ինքնիրեն կ’ըսէ. «Ելլեմ երթամ իմ տունս, ուրկէ ելայ»: Ուստի կը վերադառնայ իր նախկին տունը եւ զայն կը գտնէ պարապ, մաքուր եւ յարդարուած: Ապա կ’երթայ եւ կը բերէ իրմէ աւելի չար եօթը այլ ոգիներ, որոնց հետ ներս մտնելով՝ կը բնակի հոն, որով այդ մարդուն վերջը իր նախկին վիճակէն աւելի գէշ կ’ըլլայ: Գիտցէ՛ք, որ նոյնը պիտի պատահի նաեւ այս չար սերունդին:
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
DISCOVERY OF THE RELICS OF ST. GREGORY THE ILLUMINATOR
This Saturday (June 19) the Armenian Church observes one of the three feast days dedicated to St. Gregory the Illuminator (Krikor Lousavorich): the discovery of his relics. St. Gregory is considered to be the “Apostle of Armenia,” and the patron saint of the Armenian Church. He preached throughout Armenia, built churches, including the great cathedral in Etchmiadzin, established the first canon laws, wrote many prayers, and organized the liturgical services.

ST. DANIEL THE PROPHET AND COMPANIONS
SHADRACH, MESHACH, AND ABEDNEGO
This Tuesday (June 22) the Armenian Church commemorates Daniel the Prophet and his companions. Daniel and his youthful companions Shadrach (Setrak), Meshach (Misak), and Abednego (Apetnakov), found favor with the Babylonian king Nebuchadnezzar after their captivity.

Also this week...
Monday, June 21: Holy Martyrs Antonius, Theophilus, Anectus, and Photinus
HOKEHANKISD
In memory of: ROUBINA KENDIRJIAN (3 days)
Requested by: Der Hrant, Yn. Tamar, Nareg and Lori Kevorkian. Krikor & Reba Pilibosian. Lori Pilibosian. Ishkhan, Marina & Lumina Meghri Bozabalian. 

In memory of: TOM SASS (40 days)
Requested by: Christine Sheremeta

In memory of: AGNES SOHEGIAN (10 years), SIMON KEOSSIAN (52 years)
Requested by: Mike and Sandi Keossian, and Annette and Robert Farkas, Katelyn, Sophia and Allison; Art, Sharla and Matthew Vartanian; Ben, Rachel and Amelia Frost; Norman Vartanian; Rose Gerjekian

In memory of: ANTRANIK KECHIAN (40 days)
Requested by: Shant and Sylvia Kasparian, Talia and Cecille. Mr. & Mrs. Sako Korian. Mr. & Mrs. Garen Torossian & Monte. The Garbooshian Family. The Boghikian Family. The Kasparian Family. The Terziyan Family.

In memory of: SHOOSHANIK HACHIGIAN (10 years)
Requested by: Jack and Niky Hachigian. Christina Szukielowicz. Stephen Hachigian. Nichole Schlagheck. Levon and Susie Hachigian. Sarkis and Diane Hachigian and Ryan

In memory of: MESROP SARKISIAN
Requested by: Rose Kehetian

In memory of: MITCH KEHETIAN
Requested by: Grace, Johnny, and Michael Kulegian; Janet, Melanie, and Stephen Haroian; Karen Kehetian

In memory of: VANIG ROBERT DERDERIAN; LEVON SOGOIAN; ATANAS DERDERIAN
Requested by: James, Shakay, & Arev Majeska

In memory of: SETRAK AND KEGOUI DEROVAKIMIAN, SIRANOUSH TERZIAN
Requested by: Manouk & Sona Derovakimian, Lucie Gurganian

In memory of: BERGE BOYAJIAN
Requested by: John Arpajian

In memory of: DON ARSLANIAN. PAUL POLADIAN. PELOS POLADIAN. YEPREM SARKISIAN. HAMAZASB ARSLANIAN.
Requested by: Carolyn Arslanian Family. 

In memory of: ALICE JAVIZIAN (10 years) wife, mother, and grandmother.
Requested by: Simon Javizian & Family. 

In memory of: KHOSROV GASPARIAN
Requested by: Lorig Tehlirian. Maro Tehlirian & Family.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
The altar flowers, altar candles, and the incense this Sunday are sponsored in memory of
Antranik Kechian
by Shant and Sylvia, Talia, Cecille Kasparian.

Special greetings to Der Hayr on Fathers Day
from Carolyn Arslanian Family.

THE PRELACY RAFFLE IS ON!
For many decades, the Prelacy has sponsored an annual raffle drawing that benefits its educational and religious programs. The drawing usually takes place in May at the conclusion of the National Representative Assembly. Like last year, the new drawing date has been set for September 12, 2021. The top prize is $5,000; second prize is $2,000; and third, fourth, and fifth prizes are $1,000. As we use to say, in this raffle there are no losers, because all of the money raised benefits our Prelacy programs.
Please consider purchasing one or more tickets ($100 each). For information, please contact out office at (313)336-6200 or office@saintsarkis.org.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200