E-Newsletter - June 26, 2020
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Vespers Service: 6:30 pm
Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
Guidelines for Reopening St. Sarkis Church

It is with great joy, tempered with diligent precautions, that we announce the planned reopening of our church doors to the faithful on Sunday, June 14, 2020. This will be a gradual process as we observe all the guidance that has been provided by ...

Read more
myemail.constantcontact.com
SUPPORT YOUR CHURCH WITH YOUR WEEKLY OFFERING

These are challenging times for all of us. The church is committed to supporting you in your spiritual and material needs, but it is a group effort. If you are able, please consider continuing to contribute to the church so that she can continue in her mission. Your Sunday offerings, collection plate and candle donations can all be done online or by mailing a check to the church.
LIGHT A VIRTUAL CANDLE
Lighting a candle is a way of extending one's prayer and showing solidarity with the person on whose behalf the prayer is offered. The candle symbolizes that prayer.  🕯
On Sundays, and Wednesdays, Rev. Fr. Hrant Kevorkian will lite a candle for every request received. If you would like to submit a request, you can contact Fr. Hrant, call the Church office at (313)336-6200, send us a message on social media , reply to this email, or click the button below.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, June 29: Wisdom 3:1-8; Isaiah 48:16-17; 2 Timothy 3:10-15; John 15:11-16 
  • Tuesday, June 30: Sts. Daniel the prophet and the three young men— Shadrach (Setrak), Meshach (Misak) and Abednego (Apetnakov) Daniel 2:1-49; Hebrews 11:32-40; Matthew 24:9-15 
  • Wednesday, July 1: Romans 9:1-16; Matthew 13:1-8 
  • Thursday, July 2: Our Holy Translators Sts. Sahag and Mesrob Wisdom 8:7-10; Isaiah 61:6-9; 1 Corinthians 12:4-11; Luke 12:32-40 
  • Friday, July 3: Romans 9:17-27; Matthew 13:16-23 
  • Saturday, July 4: Sts. Tiridates (Drtad) the King, Queen Ashkhen, and Khosrovitookhd Wisdom 6:2-10; Isaiah 45:1-2; 1 Timothy 2:1-7; Luke 11:14-23 
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, June 28, 2020
Fourth Sunday after Pentecost

The Epistle of Paul to the Romans 7:25-8:11
Thanks be to God, Who delivers me through Jesus Christ our Lord!
So then, I myself in my mind am a slave to God’s law, but in my sinful nature a slave to the law of sin.
Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit Who gives life has set you free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so He condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us, who do not live according to the flesh but according to the Spirit.
Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires; but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. The mind governed by the flesh is hostile to God; it does not submit to God’s law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God.
You, however, are not in the realm of the flesh but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteous- ness. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit Who lives in you.

The Holy Gospel of Jesus Christ According to Mathew 12:38-45
Then some of the Pharisees and teachers of the law said to Him, “Teacher, we want to see a sign from You.”
He answered, “A wicked and adulterous generation asks for a sign! But none will be given it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was three days and three nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be three days and three nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it; for they repented at the preach- ing of Jonah, and now something greater than Jonah is here. The Queen of the South will rise at the judgment with this generation and condemn it; for she came from the ends of the earth to listen to Solomon’s wisdom, and now something great- er than Solomon is here.
“When an impure spirit comes out of a person, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, ‘I will return to the house I left.’ When it ar- rives, it finds the house unoccupied, swept clean and put in order. Then it goes and takes with it seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that person is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation.” 

ԹՈՒՂԹ ՀՌՈՄԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ 7:25-8:11
Ապա   ուրեմն ես   ինքս   միտքով   Աստուծոյ   Օրէնքին   կը   ծառայեմ իսկ   մարմինով՝մեղքի   օրէնքին  :
 
Եթէ   այդպէս   է կը   նշանակէ   թէ   անոնք   որ   Քրիստոս   Յիսուսի   միացած   են  ,  դատապարտութեան   ենթակայ   չեն քանի   մարմնաւորապէս   չեն   ապրիր այլ՝հոգեւորապէս Որովհետեւ   Հոգիին   Օրէնքը   զիս   Քրիստոս   Յիսուսի   միացնելովկենդանացուց   եւ   ազատեց   մեղքի   եւ   մահուան   ենթակայութենէն Արդարեւ ինչոր   Օրէնքը   չէր   կրնար   ընել մարդկային   բնութեան   տկար   ըլլալուն   պատճառով Աստուած   իրագործեց՝   աշխարհ   ղրկելով   իր   Որդին որ   մեղքը   յաղթահարելուհամար   մեր   մեղանչական   բնութիւնը   իր   վրայ   առաւ   եւ   իր   մարմինին   մէջդատապարտեց   մեղքը  ,  որպէսզի   մենք որ   հոգեւորապէս   կ ապրինք   եւ   ո՛չմարմնաւորապէս կարենանք   լրիւ   գործադրել   Օրէնքին   բոլոր   պահանջքները Անոնք   որ   միայն   իրենց   մարմնական   պահանջքներով   կը   ղեկավարուին  ,  անոնցմտածելակերպը   մարմնական   է մինչդեռ   անոնք   որ   Հոգիին   թելադրած   ձեւովկ ապրին անոնց   մտածելակերպը   հոգեւոր   է Մարմնականը   խորհիլը   մահ   կըպատճառէ մինչ   հոգեկանը   խորհիլը՝   կեանք   եւ   խաղաղութիւն  :  Մարմնականինկառչած   միտքը   Աստուծոյ   թշնամի   է որովհետեւ   Աստուծոյ   օրէնքներուն   չիհնազանդիր ո՛չ   ալ   կրնայ   հնազանդիլ Ահա   թէ   ինչու  ,  անոնք   որ   մարմնականինկը   հետեւին Աստուծոյ   հաճելի   չեն   կրնար   ըլլալ  :
 
Եթէ   իրապէս   Աստուծոյ   Հոգին   ձեր   մէջ   կը   բնակի կը   նշանակէ՝   թէ   դուք   այլեւսմարմնական   ցանկութիւններուն   համաձայն   չէք   ապրիր այլ՝   Սուրբ   Հոգիինկամեցած   ձեւով Իսկ   ով   որ   Քրիստոսի   Հոգին   չունի  ,  անոր   չի   պատկանիր ԵթէՔրիստոս   ձեր   մէջն   է թէպէտեւ   ձեր   մարմինները   պիտի   մեռնին  ,  որովհետեւմեղանչեցիք սակայն   Սուրբ   Հոգին   դարձեալ   կեանք   պիտի   տայ   ձեզի որովհետեւարդարացաք։   Այսինքն  ,  եթէ   Աստուծոյ   Հոգին   ձեր   մէջ   կը   բնակի Աստուած՝   որՅիսուս   Քրիստոսը   մեռելներէն   յարուցանեց իր   Հոգիին   միջոցաւ՝   որ   ձեր   մէջ   կըբնակի պիտի   կենդանացնէ   նաեւ   ձեր   մահկանացու   մարմինները։
 
ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 12:38-45  
Այն ատեն Օրէնքի ուսուցիչներէն եւ Փարիսեցիներէն ոմանք ըսին Յիսուսի.
  Վարդապե՛տ, կ’ուզենք որ հրաշք մը գործես եւ տեսնենք:
Յիսուս անոնց պատասխանեց.
 
  Աստուծոյ անհաւատարիմ եւ չար սերունդ, նշան մը կ’ուզէք, բայց Յովնան մարգարէին նշանէն զատ ուրիշ նշան պիտի չտրուի ձեզի: Ինչպէս Յովնան երեք օր ցերեկ ու գիշեր կէտ ձուկի փորին մէջ մնաց, նոյնպէս ալ Մարդու Որդին երեք օր, ցերեկ ու գիշեր, պիտի մնայ երկրի ընդերքին մէջ: Դատաստանի օրը Նինուէացիները ձեզի դէմ պիտի ելլեն եւ դատապարտեն ձեզ, որովհետեւ անոնք Յովնանի քարոզութեամբ զղջացին իրենց մեղքերուն համար: Եւ ահա, Յովնանէն աւելի մեծ մէկը կայ հոս: Դարձեալ, Դատաստանի օրը Հարաւի թագուհին պիտի ելլէ եւ դատապարտէ ձեզ, որովհետեւ անիկա իր հեռաւոր երկրէն եկաւ Սողոմոնի իմաստուն ուսուցումները լսելու համար: Եւ ահա, Սողոմոնէն աւելի մեծ մէկը կայ հոս:
 
  Երբ չար ոգին դուրս կ’ելլէ մարդու մը մէջէն, կ’երթայ եւ անջրդի վայրեր կը շրջի՝ հանգիստ տեղ մը գտնելու համար: Եւ երբ չի գտներ, ինքնիրեն կ’ըսէ. «Ելլեմ երթամ իմ տունս, ուրկէ ելայ»: Ուստի կը վերադառնայ իր նախկին տունը եւ զայն կը գտնէ պարապ, մաքուր եւ յարդարուած: Ապա կ’երթայ եւ կը բերէ իրմէ աւելի չար եօթը այլ ոգիներ, որոնց հետ ներս մտնելով՝ կը բնակի հոն, որով այդ մարդուն վերջը իր նախկին վիճակէն աւելի գէշ կ’ըլլայ: Գիտցէ՛ք, որ նոյնը պիտի պատահի նաեւ այս չար սերունդին:
LITURGICAL CALENDAR
DISCOVERY OF THE RELICS OF ST. GREGORY THE ILLUMINATOR
This Saturday (June 27) the Armenian Church observes one of the three feast days dedicated to St. Gregory the Illuminator (Krikor Lousavorich): the discovery of his relics. St. Gregory is considered to be the “Apostle of Armenia,” and the patron saint of the Armenian Church. He preached throughout Armenia, built churches, including the great cathedral in Etchmiadzin, established the first canon laws, wrote many prayers, and organized the liturgical services.

After years of evangelizing, St. Gregory sought solitude and an ascetic life. He retired to a cave at Mount Sepouh where he died in solitude. Shepherds found his body and without realizing his identity they buried him under a pile of stones. Later a hermit, known as Garnik of Basen, who was a disciple of Gregory, saw a vision and went to Mount Sepouh and found the burial site. He took the saint’s remains to the village of Tordan for burial where King Drtad was buried.

Relics from the right hand of St. Gregory, encased in a golden arm, are at the Holy Mother See of Etchmiadzin and the Holy See of Cilicia. Continuing long established traditions, the Catholicoi mix the new Muron (holy oil) with the old Muron with the golden arm of St. Gregory.
ST. DANIEL THE PROPHET AND COMPANIONS
SHEDRACH, MESCHACK, AND ABEDNEGO
This Tuesday (June 30) the Armenian Church commemorates Daniel the Prophet and his companions. Daniel and his youthful companions Shadrach (Setrak), Meshack (Misak), and Abednego (Apetnakov), found favor with the Babylonian king Nebuchadnezzar after their captivity. When the king gave orders for a large statue of himself to be worshipped like a god, Daniel and the three youths refused. Shadrack, Meshack, and Abednego were put into a large furnace. The flames shot out of the furnace and attacked those standing nearby, but the three boys walked in the flames without harm. Seeing this, the king ordered their release from the furnace. (See the Book of Daniel, chapters 1 to 3 for the full account).
Also commemorated this week:
Monday, June 29: St. Antoninus, St. Theophilus, St. Anicetus and St. Potinus
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
REQUIEM SERVICE - ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
In memory of: Pierre Mouradian (7 days)
Requested by: Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church. 

In memory of: Vazrig Manoogian (1 year)
Requested by: Hovagim and Hermine Manoogian. Sarkis and Sirvart Telbelian. Mirijanian family. Michael and Tamar Kadian and family.

In memory of: Anna Dschawadian. Karachan Dschawadian. Knarik Martirosian. Tigris Martirosian. Eduardo Martirosian. Elizabeth Satrakian. Karpo Satrakian. Sergei Sartakian.
Requested by: Margaret Aslanian. Rubina Aslanian. Eleanore Homich.

In memory of: Khosrob Gasparian. Mariam Gasparian
Requested by: Lorig Tehlirian.

In memory of: George Krekorian (77 years)
Requested by: Mr. and Mrs. Kaiser Krekorian. 

In memory of: Ernest Asadoorian (40 days). Abraham Asadoorian. Zarouhie Asadoorian. Mary (Harry) Asadoorian. Harry Asadoorian George Asadoorian. Aram Asadoorian. David Asadoorian. Frank Asadoorian. And all deceased members of the Asadoorian family.
Requested by: Rose Asadoorian and family.

In memory of: Ernest Asadoorian, Uncle (40 days). Debbie Asadoorian, Cousin. Abraham and Zarouhie Asadoorian, Grand parents and Great-Grandparents. Harry and Mary Dardarian, Parents and Grandparents and Great-Grandparents. George and Roxie Asadoorian, Uncle and Aunt. Harry Asadoorian, Uncle. Aram and Sue Asadoorian, Uncle and Aunt. David Asadoorian, Uncle. Frank Asadoorian, Uncle.
Requested by : Yvonne and Edward Korkoian and family, Michael and Diana Dardarian and family. David and Marianne Dardarian and family. 

In memory of: Michael Manoog Tarpinian
Requested by: Jill Tarpinian
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
ARMENIAN PRELACY ANNUAL RAFFLE DRAWING UPDATE!
For many decades, the Prelacy has sponsored an annual raffle drawing that benefits its educational and religious programs. The drawing usually takes place in May at the conclusion of the National Representative Assembly. This year, the coronavirus pandemic hit when the raffle was underway, and the National Representative Assembly, to be originally hosted by St. Gregory the Illuminator Church of Philadelphia, Pa., had to be postponed. The new drawing date has been set for September 12, 2020. The top prize is $5,000; second prize is $2,000; and third, fourth, and fifth prizes are $1,000. However, we always like to point out that in this raffle there are no losers, because all of the money raised benefits our Prelacy programs. 
 
Please consider purchasing one or more tickets ($100 each). For information, please contact our office ( office@saintsarkis.org  or 313-336-6200).
Special Prayers

Father Hrant, the Board of Trustees, and all the auxiliary bodies of St. Sarkis Church request special prayers for the good health and safety of all our parishioners. May these trying days pass in peace and may we reunite again in our churches and celebrate mass together.
CLICK! CLICK! CLICK!
If you have not noticed, our e-blasts have become super interactive. There are many pictures, links, and flyers that can be clicked on and will take you to various different links.

HAVE SOMETHING TO SUBMIT?
All parish news, photographs, and calendar items should be emailed to office@saintsarkis.org. DEADLINE TO SUBMIT IS THURSDAYS AT 1:00PM. Send us your pictures from Sunday School, Special Services and other Church Events. If your event has an external link (ex. facebook event, eventbrite, etc) send that to us so that we can incorporate it with your flyer.

HAVE A QUESTION, COMMENT, OR SUGGESTION?
We would like to hear from you! Send us an email at office@saintsarkis.org, send us a message on facebook, instagram, or twitter, or chat with us on our website!

WEBSITE LINK: www.saintsarkis.org

FOLLOW US!!!
Click the links below to follow us on social media!
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website  www.saintsarkis.org , go to the services tab,  and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200