E-Newsletter - June 4, 2021
Our Church doors are open!
All Services are now LIVE-STREAMED on
our website in addition to Facebook.
Send us a message if you have any questions.

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
NOTICE TO PARISHIONERS CONCERNING COVID-19 GUIDELINES
 
We are pleased to announce that beginning Sunday, May 23, 2021, in accordance with the updated federal and state guidelines, masks and social distancing will not be required for fully vaccinated parishioners while attending St. Sarkis church services. To respect the privacy of our parishioners, St. Sarkis will not be asking for COVID vaccine verification or status. However, those who are not fully vaccinated are asked to continue to wear a mask and maintain social distancing to protect themselves and others. 
 
We would like to thank our parishioners for their anticipated cooperation, and look forward to seeing you at the church for worship.

Pastor and Board of Trustees of St Sarkis Armenian Apostolic Church
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, June 6

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, June 7: The Holy Children of Bethlehem, Acacius the Martyr, Mucius the Priest, and Codratus the Soldier Proverbs 29:2-7; Isaiah 18:7; Hebrews 2:14-18; Matthew 2:16-18
  • Tuesday, June 8: Sts. Nooneh and Maneh the Virgins Song of Songs 8:14-24; Isaiah 27:11-13; 1 Peter 5:8-11; John 12:24-26
  • Wednesday, June 9: Romans 4:13-22; Matthew 10:34-42
  • Thursday, June 10: Sts. Sahag and Hovsep the Princes and Sts. Sarkis and Pacchus the Martyrs Proverbs 6:1-5; Isaiah 33:5-8; Romans 8:18-27; Luke 21:12-19
  • Friday, June 11:  Romans 5:12-21; Matthew 11:25-30
  • Saturday, June 12: St. Nerses the Great and Bishop Khat Wisdom 2:23-3:8; Isaiah 57:15-16; Hebrews 13:7-9; Matthew 10:16-22
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, June 6, 2021
Բ. ԿԻՐԱԿԻ ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԷՆ ԵՏՔ - ՏՕՆ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ
Second Sunday after Pentecost—Feast of Holy Echmiadzin
 
The Epistle of St Paul to the Hebrews 9:1-10
Now even the first covenant had regulations for worship and an earthly sanctuary. For a tent was constructed, the first one, in which were the lampstand, the table, and the bread of the Presence; this is called the Holy Place. Behind the second curtain was a tent called the Holy of Holies. In it stood the golden altar of incense and the ark of the covenant overlaid on all sides with gold, in which there were a golden urn holding the manna, and Aaron’s rod that budded, and the tablets of the covenant; above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Of these things we cannot speak now in detail.
Such preparations having been made, the priests go continually into the first tent to carry out their ritual duties; but only the high priest goes into the second, and he but once a year, and not without taking the blood that he offers for himself and for the sins committed unintentionally by the people. By this the Holy Spirit indicates that the way into the sanctuary has not yet been disclosed as long as the first tent is still standing. This is a symbol of the present time, during which gifts and sacrifices are offered that cannot perfect the conscience of the worshiper, but deal only with food and drink and various baptisms, regulations for the body imposed until the time comes to set things right.

The Holy Gospel of Jesus Christ According to St. John 10:22-30
At that time the festival of the Dedication took place in Jerusalem. It was winter, and Jesus was walking in the temple, in the portico of Solomon. So the Jews gathered around him and said to him, “How long will you keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly.” Jesus answered, I have told you, and you do not believe. The works that I do in my Father’s name testify to me; but you do not believe, because you do not belong to my sheep. My sheep hear my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them out of my hand. What my Father has given me is greater than all else, and no one can snatch it out of the Father’s hand. The Father and I are one.”

 ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ 9:1-10
Արդարեւ, առաջին Ուխտը եւս իրեն յատուկ պաշտամունքի կանոններ եւ երկրաւոր սրբարան մը ունէր, երկու մասերէ բաղկացած: Նախ կար վրանին առաջին սրահը, Սրբութիւն կոչուած, ուր կային աշտանակը եւ առաջաւորութեան հացերուն սեղանը: Ապա, երկրորդ վարագոյրին ետին՝ կար վրանին միւս սրահը, Սրբութիւն Սրբութեանց կոչուածը, ուր կային ոսկեայ սեղանը՝ խունկ ծխելու համար, եւ Ուխտի Տապանակը՝ ներսէն ու դուրսէն ոսկեպատ: Այս Տապանակին մէջ կը պահուէին մանանայով լեցուն ոսկեայ սափորը, Ահարոնի ծաղկած գաւազանը եւ Ուխտի Տասնաբանեայ Պատուիրաններուն քարէ տախտակները: Տապանակին վրայ կային Աս­տուծոյ փառքը ներկայացնող քերովբէները, որոնք իրենց թեւերով հովանի կ’ընէին Քաւութիւն կոչուած կափարիչին վրայ: Ուրիշ մանրամասնութիւններու մասին խօսիլ չեմ ուզեր հիմա:
Սրբարանը այդպէս յարդարուած էր ուրեմն: Քահանաներ պաշտամունքը կատարելու համար մշտականօրէն կը մտնէին վրանին առաջին սրահը: Բայց երկրորդ սրահը միայն քահանայապետը կը մտնէր, տարին մէկ անգամ, այն ալ, իր եւ ժողովուրդին անգիտութեամբ գործած մեղքերուն փոխարէն՝ զոհի արիւնը մատուցանելու համար Աստուծոյ: Այդ բոլորով Սուրբ Հոգին ցոյց կու տար, թէ որքան ատեն որ վրանին առաջին սրահը կանգուն կը մնար՝ բուն Սրբարանին մուտքը մեր առջեւ փակ էր, ինչ որ խորհրդանշականօրէն ցոյց կու տայ՝ թէ ներկայիս այդ Սրբարանը բաց է մեր առջեւ: Այնտեղ մատուցուած նուէրներն ու զոհերը չէին կրնար մաքրել պաշտամունքը մատուցանողին խղճմտանքը, որովհետեւ միայն ուտելիքի, խմելիքի եւ ծիսական պէս-պէս լուացումներու կապուած էին: Եւ այդ մարմնական կարգերը ի զօրու էին մինչեւ ուղղութեան, այսինքն նոր կարգերու հաստատման ժամանակը:

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 10:22-30
Ձմեռ էր. Երուսաղէմի մէջ տաճարին նաւակատիքի տօնակատարութիւնը տեղի կ’ունենար: Յիսուս տաճարին Սողոմոնի սիւնագաւիթին մէջ կ’երթեւեկէր, երբ իր շուրջ հաւաքուեցան Հրեաները եւ հարցուցին.
– Մինչեւ ե՞րբ մեր հոգին պիտի հանես. եթէ դուն ես Քրիստոսը՝ յստակ ըսէ մեզի:
Յիսուս պատասխանեց.
– Արդէն իսկ ձեզի ըսած եմ, սակայն չէք հաւատար: Այն գործերը որ Հօրս անունով կը կատարեմ, անոնք իսկ կը վկայեն՝ թէ ով եմ ես: Բայց դուք չէք հաւատար, որովհետեւ իմ ոչխարներէս չէք: Ես ոչխարներս կը ճանչնամ. անոնք ձայնս կը լսեն եւ կը հետեւին ինծի, եւ ես անոնց յաւիտենական կեանք կու տամ. անոնք բնաւ պիտի չկորսուին: Ոչ ոք պիտի կարենայ զանոնք յափշտակել իմ ձեռքէս: Հայրս այդ ոչխարները ինծի տուաւ, եւ ոչ ոք կրնայ յափշտակել զանոնք իմ Հօրս ձեռքէն, որովհետեւ Հայրս բոլորէն աւելի մեծ է: Ես եւ Հայրս մէկ ենք:
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
Thanks to generous sponsors from St. Sarkis Church, 10 brand new laptops were sent to the Armenian Theological Seminary of the Armenian Catholicosate of Cilicia in Bekfaya, Lebanon.
On Sunday, May 30, a Flag Blessing Ceremony was held with the participation of the Homenetmen of Detroit Scouts on the Occasion of May 28 Armenia's First Independence Day.

Click Here to watch the entire ceremony.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
SAINT JOHN THE FORERUNNER
Yesterday, June 3, we celebrate the Feast of St. John the Baptist (also called the Forerunner). John the Baptist is prominent in each of the four Gospels. He is associated with the beginning of the ministry of Jesus and is considered to be the “forerunner” to Jesus the Messiah. He baptized those who repented their sins, and he preached the coming of one after him who is greater than he and would baptize not with water but with the Spirit. In the third chapter of Matthew, John is reluctant to baptize Jesus and does so only after encouragement from Jesus. The Armenian Church considers St. John the Baptist as one of the three prime intercessors to Jesus, the other two being Soorp Asdvadzadzin and St. Stephen the Protomartyr.


FEAST OF ST. GREGORY THE ILLUMINATOR: DELIVERANCE FROM PIT
This Saturday (June 5) is the Feast of St. Gregory the Illuminator’s deliverance from the pit (Khor Viraben Yelkuh). Gregory is revered as the patron saint of the Armenian Church. He is recognized and memorialized in both eastern and western hierarchical churches. The Armenian liturgical calendar reserves three feast days in his honor: Entrance into the pit; deliverance from the pit, and discovery of relics. In addition to these three days, there are several feast days to which he is closely connected, namely the feast days for Sts. Hripsimiantz, Sts. Gayaniantz, Shoghakat, Holy Etchmiadzin, and King Trdat. The Roman Catholic Church, Orthodox churches, and Oriental Orthodox churches have special days in their calendars for the veneration of St. Gregory, who is considered to be one of the Fathers of the early Christian church.
Gregory was condemned to the pit in 287 AD by King Trdat and the persecution of Christians began. After the martyrdom of a group of nuns who came to Armenia from Rome led by Hripsime and Gayane, Trdat was stricken with strange maladies. His sister, Khosrovidukht, had a dream that Gregory was the only person who could heal her brother. Miraculously, Gregory was still alive after many years in the pit, thanks to the daily visits of an angel. Gregory emerged from the pit; the king was healed and baptized, and he declared Christianity to be the official religion of Armenia.
Gregory was not the first to preach Christianity in Armenia. That distinction belongs to the apostles Thaddeus and Bartholomew who came to Armenia in the first century, and thus gave the Armenian Church its apostolic designation. Nevertheless, Gregory is revered and is considered by Armenians to be the father of their faith. Hundreds of churches have been built and named in his honor.
“The ancient calendars of the still undivided Church celebrated him [Gregory] on the same day in both the East and the West as a tireless apostle of truth and holiness. The father in faith of the whole Armenian people, St. Gregory still intercedes from heaven today, so that all the children of your great nation may at last gather round the one table prepared by Christ, the divine Shepherd of one flock.”
Pope John Paul II in his “Apostolic Letter for the 1700th Anniversary of the Baptism of the Armenian People,” issued February 2, 2001.

FEAST OF HOLY ETCHMIADZIN
This Sunday (June 6) is the Feast of Holy Etchmiadzin, the cathedral built by St. Gregory after his deliverance from the pit, to the specifications he saw in a vision, and on the place marked by the Lord with a golden hammer. This feast day commemorates the establishment of the Armenian Church and the end of paganism. Etchmiadzin is the oldest example of a four- pillar, cruciform church in Christian architecture. More than 1,700 years old, it is the oldest surviving Armenian Christian site. Relief sculptures on the exterior walls are some of the oldest examples of the Christian Armenian art of sculpting.
HOKEHANKISD
In memory of: SALLY TARPINIAN (40 days).
Requested by: Zovart Dakesian. Jack and Maureen Dakesian and family. Nancy and Allan Soave and family. Harry and Laurie Dakesian and family. Hachig and Christine Kazarian.

In memory of: VATCHE DARAKDJIAN (40 days).
Requested by: David, Ani and Helen Attar. Christopher, Maria and Isabella Attar. Steve Fermanian and family. Steven and Sonia Kalfayan. Michael Kalfayan. David and Linda Movsesian. Mardig and Sosi Palandjian. Mr. and Mrs. Hovig Sagherian and family. Tamitza Dakessian and family. Mr. and Mrs. Harout Dakesian and family. Mr. and Mrs. Harout Bedrossian and family. Mr. and Mrs. Hagop Bedrossian and family. Mr. and Mrs. Peter Bedrossian and family. Mr. and Mrs. Samo Bedrossian and family. Mr. and Mrs. Sebouh and Dzovinar Hamakordzian and family. Mr. and Mrs. Megerdich Bedrossian.  

In memory of: PETER TOPELIAN (40 days).
Requested by: Eric, Karen, Annika, and Andre Topelian. Larry, Rana, Jacqueline and Peter Emmons.

In memory of: ARAM SONNY GAVOOR (3 years). AZNIV MERIAN.
Requested by: Violet and Nancy Gavoor. Suzanne, Paula, and Stepan Arzoian.

In memory of: TERRY KAZANJIAN.
Requested by: Violet and Nancy Gavoor.

In memory of: JOHN HOVSEP PANOSIAN (36 years).
Requested by: J.R. and Alice Patrick. Gary and Donna Panosian, Lauren and Brendan.

In memory of: MARGO MOURADJIAN, sister.
Requested by: Karen Mouradjian.

In memory of: MICHAEL ALEXANDRE GULIAN (21 years); ALEXANDRE PAUL GULIAN (61 years); GHEVONT GULIAN; MIKAYEL GULIAN; SETRAK ADJEMIAN; SEBOUH GUIRAGOSSIAN.
Requested by: Colette Y. Gulian

In memory of: ANN "ANAHID" HALAGIAN (who passed away on June 5, 2016, 5 years ago).
Requested by: Michael Halagian. Michelle Halagian. Michael D. Halagian. Aram Halagian. Margie and Paul Wojciechowski and family.

In memory of: SIRVART MIKAELIAN. ANAHID MIKAELIAN. JUDY MIKAELIAN.
Requested by: Sarkis Mikaelian. Arsen Mikaelian and family. Haigan Ferhadson and family.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Churchpray for the good health and well-being of 
Richard Kalajian Jr.
and wish him a speedy recovery.
THE PRELACY RAFFLE IS ON!
For many decades, the Prelacy has sponsored an annual raffle drawing that benefits its educational and religious programs. The drawing usually takes place in May at the conclusion of the National Representative Assembly. Like last year, the new drawing date has been set for September 12, 2021. The top prize is $5,000; second prize is $2,000; and third, fourth, and fifth prizes are $1,000. As we use to say, in this raffle there are no losers, because all of the money raised benefits our Prelacy programs.
Please consider purchasing one or more tickets ($100 each). For information, please contact out office at (313)336-6200 or office@saintsarkis.org.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200