Jan Pou N
Elve
Timoun
 Yon timoun Afriken Ameriken chita anlè zepòl papa li. Pa Akarawut/stock.adobe.com
Kenbe Bon Sa Nou Aprann Pandan COVID-19 La
Pandan nap eseye bliye move a
Pandan n ap re-sòti deyò nou pa ta vle panse sou lapè, enkyetid ak laterè koronavirus la. Si nou panse sou lavi nou pandan tan tan sa a, n ap remake anpil bagay ki te pase 15 mwa dènye yo pat tèlman mal. Kèk nan yo te bon. Sa nou te aprann pandan nou te oblije ansanm lwen lemonn bannou yon bon fondasyon pèmanan.

Olye nou eseye bliye move tan, ann sonje bon eksperyans nou epi kenbe yo tout tan.
 Yon jèn ti gason Latino gaye bra l 'nan kè kontan. Pa Jasmin Merdan/stock.adobe.com
Ankouraje Rezistan: Anseye Timoun Pou yo Rete Veyatif
Pran san w pou w apresye sa w genyen. Jwi lavi a jodi a. Fè sa ki enpòtan. Imajine w ap danse konpa epi ou fè yon bèl pa. Se tout bagay sa yo nou di pitit nou fè – menm si nou ka gen difikilte pou n fè yo nou menm. Men, ki sa yo vle di si nou ale pi lwen pase pawòl sa yo nou abitye tande yo? Ki mantalite ki valè nou reyèlman ap eseye antre nan tèt pitit nou? Vrè kesyon an se rete veyatif.
The Elephant Keeper: Caring for Orphaned Elephants in Zambia pa Margriet Ruurs
The Elephant Keeper: Caring for Orphaned Elephants in Zambia
Liv Mwa A
Pawòl la di, elefan pa janm bli-ye. Ni paran ni timoun ki li The Elephant Keeper: Caring for Or-phaned Elephants in Zambia, yon liv ki rakonte vre istwa lavi yon ti gason, Arawon, ak yon ti bebe elefan, Bezi, li ede sove nan Zanbi. Ensidan an chan-je lavi yo nèt e sa ka rapwoche moun ki swenyen bèt, ak timoun nan wayòm zannimo. 

Timoun yo ka aprann anpil bagay lè y ap li sou zannimo, kit istwa yo se verite oswa fè-kwè. Li ede yo konprann wòl bèt yo ak imen nan lemonn lan ak kouman pou trete moun ak respè e atan-syon. Tcheke rès chwa mansyèl anplwaye Sistèm Bibliyotèk Mi-ami-Dade la nan www.mdpls. org/staff-picks. 
 Yon pwofesè aprantisaj byen bonè pale ak yon gwoup timoun ki antoure li sou yon tab. Pa WavebreakmediaMicro/stock.adobe.com
Ansèyman Timoun Piti, Jistis pou Timoun fè Pati Pwojè lwa yo Vote
Priyorite lejislatif Trust yo jwenn apwobasyon
Apre timoun ak fanmi Miami-Dade County fin pase tray anba anpil nan difikilte COVID-19 yo pou plis pase 15 mwa, yo resevwa yon bourad nan men Tallahassee ane sa a avèk nouvèl ki anonse gen plizyè pwojè lwa yo vote nan lachanm ki pral gen efè dirèk sou koze lavi miyò pou yo.

Menm jan ak chak ane, ekip lejislatif Children’s Trus la travay di nan defann dwa timoun ak dwa fanmi nan Miami-Dade County pandan tout fen sesyon lejislatif la nan mwa me a. Epi gen bon nouvèl, avèk lwa yo vote ki pral fè efè sou ansèyman timoun piti, sou aprantisaj lekti ak ekriti, sou fi ki fèk vin manman, sou jèn timoun ki nan sistèm lajistis la epi sou fanmi ki gen difikilte pou yo resevwa èd gouvènman e ki prèske rive oswa ki sou liy povrete federal la.
Prezidan ak Direktè Jeneral Trust Timoun yo James Haj chaje liv pandan yon evènman distribisyon nan sezon lete an.
Pou Kòmanse Ete a Anfòs Trust La Delivre Liv ak PPE 
16,000 liv ak plis pase yon milyon PPE bay soti
Ete a rive e pandan timoun ap chèche amizman, ret poze epi evite responsablite pou de mwa oswa plis, paran yo konnen ete sa a dwe diferan. Ak COVID-19 k ap raple bès etid pandan ete, paran ak moun kap bay swen bezwen asire pitit yo kontinye aprann anvan yo retounen lekòl an otòn. Kit retou nan nòmalite toupre, nap toujou bezwen kenbe sèten pwotokòl ki te ede kominote nou jere viris la.

Motivasyon pou distribye liv ak Ekipman Pwoteksyon Pèsonèl (PPE) nan katye jeneral Trust la, nan evènman mwa Jen an, soti nan dezi ede timoun kontinye aprann epi kenbe yo san danje. Plis pase 30 anplwaye Trust la pase 5 èdtan ap distribye 16,000 liv ak preske 1 milyon mask, gan ak sanitayzè
Resous pou paran yo
Kap chèche yon kan ete pou pitit ou a? Timoun yo Trust fon diferan kan ki estrès angaje, amizan ak edikasyon kan yo.

Nan nouvo The Children’s Trust Book Club la ap vini ankò ak kèk nouvo liv gratis, chak mwa, kote y ap voye yo ba wou palapòs pou tout timoun nan Miami-Dade ki fèk fèt rive nan laj 5 an. 
The Children’s Trust Parent Club ofri atelye GRATIS, nan tout konte a sou sijè ki enpòtan sou elve timoun ki gen siksè, ki an sante, ak kè kontan.

Men kote ouka jwen enfòmasyon ki ka ede'w jere kriz Kowona nan
Paj Coronavirus Konte Miami-Dade la sou ki kote ak kijan pou enskri pou pran vaksen COVID-19:
CDC a te gen yon paj entènèt espesyal ak Kowona enfòmasyon, dènye yo ak konsèy.

Depatman Sante Eta Florid paj Kowona nan
Komisyon Konsèy Lekòl Miami-Dade la gen yon paj Coronavirus, osi byen ke yon Gid pou Paran pou Novel Coronavirus la.
Sekou Manje
Asistans pou granmoun aje yo
Pou aprann plis vizite www.TheChildrensTrust.org oswa rele 211.
Ann rete konekte!