Jan Pou N
Elve
Timoun
Ede Timoun Navige Pandan Tansyon Rasyal
Evènman resan mete timoun anfas pwoblèm rasyal
Lè w wè senbòl rasis anndan bilding Capitol la ansanm ak bandwòl, mayo ak pwopagann rasis pandan revòlt mwa janvye a fè w vreman sonje ke peyi sa a pa ko fin pare pou l fini ak relasyon rasyal li yo.
Edikasyon Anliy se Edikasyon Anliy- Men ki sa k ap vin Apre sa?
Edikasyon Anliy se Edikasyon Anliy- Men ki sa k ap vin Apre sa?
Paran kab se premye pwofesè pitit yo men nan afè edikasyon anliy sa a ki sanble l pap janm fini an, anpil paran santi yo vin gen plis chay sou do yo 24 sou 24. Fò paran asire pitit yo monte sou entènèt la chak jou epi pitit yo suiv kou yo anliy –timoun yo dwe evite distraksyon tankou Roblox. Elèv yo dwe motive tèt yo, fò yo fini devwa yo alè pou yo evite fè bak akòz Kovid la. Men tout fanmi gen dwa pran kèk desizyon pratik pou amelyore pèfòmans akademik elèv yo ak rezilta yo ka bay – epi amelyore esperyans aprantisaj elèv yo lè yo resi tounen nan klas yo. 
Men ki liv nou pral li mwa sa a
Istwa Ruby Bridges la, se istwa yon ti Amerikèn nwa ki gen 6 an ki rete New Orleans, ki te premye etidyan nwa ki te ale nan yon lekòl blan nèt nan Sid peyi a nan ane 1960. Istwa sa a se yon istwa ki reprezante kouraj ak posiblite pou chanjman. Istwa Ruby a sèvi kòm yon pon ant yon epòk kote te gen enjistis rasyal travèse sou epòk kote gen espwa pou yon demen miyò. 

Chak ane yo selebre Mwa Istwa moun nwa nan mwa Fevriye epi yo komemore reyalizasyon ak lit pèp Nwa Ameriken an ap mennen. Evènman ki pase an 2020 yo ak sa ki deja pase ane sa a, montre ki jan peyi nou an gen anpil travay pou l fè anvan l jwenn gerizon pou tout maleng ki nan istwa peyi a epi pou l korije inegalite ki egziste jodi a ap poblèm ras peyi a genyen yo. Li istwa Ruby a epi al tcheke ki liv Bibliyotèk piblik Miami-Dade sijere nou li mwa sa ki chita sou esperyans Ameriken nwa nan peyi sa a. Al sou sit sa a www.mdpls.org/staff-picks. Pou nou enskri nan klib liv The Children’s Trust la, kote yo bay timoun 0-5 an yon liv gratis pa lapòs chak mwa, voye mesaj sa a “LIV” sou nimewo telefòn sa a 786.460.CLUB (2582).

The Children’s Trust ak COVID-19
Ki Sa Nou Te Fè; Kisa Nap Fè
Pandan nap tann mwa kap vini yo ak jere sa kap pase jodi a, The Children’s Trust konnen ke li pral gen pou l fè fas ak kèk nan menm pwoblèm pandemi an, e ap gen lòt ankò kap vini. Erezman, nou gen eksperyans pou n ka ajiste a kondisyon enprevi e nou pwomèt kontinye bay sipò nou. Men yon rezime tou kout sou repons COVID-19 nou an.
Be Strong International: Ap ede Youn Kolabore ak lòt
Konsantre sou Founisè yo
Depi plis pase 25 lane, òganizasyon sa a Be Strong International ki pa la pou fè lajan kontinye ap ede timoun ak paran yo amelyore relasyon yo atravè tout yon seri pogram ak yon seri inisyativ. Nan yon patenarya 2 òganizasyon sa yo fè sa pa gen lontan The Children’s Trust ak Be Strong International mete espètiz yo a dispozisyon paran atravè klib sa a The Parent Club. Òganizasyon Be Strong pami òganizasyon ki òganize seyans fòmasyon pou paran ki dire 90 minit kote yo ofri paran kèk teknik ak kèk estrateji ki ede yo konstwi bon jan relasyon ant yo menm ak pitit yo. 
Lòt nouvèl
5 Bagay nou Aprann an 2020 Konsènan Elve Timoun

Vaksen COVID-19 Yo ak Timoun


4 Bagay Ou Dwe Konsidere Lè W Pral Voye Timoun Ou Tounen Lekòl An Pèsòn
Men kote ouka jwen enfòmasyon ki ka ede'w jere kriz Kowona nan
Paj Coronavirus Konte Miami-Dade la sou ki kote ak kijan pou enskri pou pran vaksen COVID-19:
CDC a te gen yon paj entènèt espesyal ak Kowona enfòmasyon, dènye yo ak konsèy.

Depatman Sante Eta Florid paj Kowona nan
Komisyon Konsèy Lekòl Miami-Dade la gen yon paj Coronavirus, osi byen ke yon Gid pou Paran pou Novel Coronavirus la.
Sekou Manje
Asistans pou granmoun aje yo
Pou aprann plis vizite www.TheChildrensTrust.org oswa rele 211
Ann rete konekte!