Pou aprann plis vizite www.TheChildrensTrust.org oubyen rele 211
25 septanm 2020
The Children's Trust ap dedike dènye bilten pou paran yo sou suje ki ka ede yo jere kriz Kowona lan.
4 Bagay Ou Dwe Konsidere Lè W Pral Voye Timoun Ou Tounen Lekòl An Pèsòn
Èske pitit mwen pare pou li tounen lekòl an pèsòn? E mwen menm?

Menm si detay yo pa ko fin detèmine sou ki jan tounen lekòl an pèsòn la pral derape, pifò paran yo ak moun kap pran swen timoun yo ap fè fas kounye a ak reyalite pou voye timoun yo tounen lekòl pou premye fwa pandan pandemi koronavirus lan sou yon baz ki konsistan. Alafen, paran yo dwe fè sa ki pi bon pou fanmi yo, men kat bagay pou sonje ki ka gide w pande wap panse voye timoun ou yo tounen lekòl an pèsòn. Li piplis
 Timoun yo kòmanse pwosesis pou retounen nan lekòl an pèsòn.
Photo: VAKSMANV/stock.adobe.com
Final Konpetisyon Young Talent Big Dreams nan Pral fèt Samdi sa a Anliy
9 ganyan yo pral kouwone

Cho televizyon sa yo The Voice, America’s Got Talent, American Idol ak kèk lòt cho televizyon ki fè konkou talan se cho ki gen kèk jou depi yo popilè. Rezon ki fè yo fè cho sa yo se yon fason pou yo wè ki vedèt peyi a kab pwodui pou pi devan. Men, sa k ap pase nan Miami-Dade? Apa de talan nou yo ki pran pa nan cho sa yo tanzantan, kouman n ap fè pou nou gen yon ide ki kalite talan nou genyen k ap evolye nan kominote pa nou an? Li piplis
 Young Talent Big Dreams ap vini Samdi, 26 septanm.
Photo:YTBD
Ekite Rasyal ak Komite Jistis Sosyal Etabli Priyorite yo
Priyorite komite gwoup travay yo yo va pataje ak sektè konsène yo

Kòm yon pakèt kote nan peyi a pran anba boulvès ak manifestasyon akòz poblèm rasyal ak poblèm sosyal ki te genyen pandan ete a epi ki kontinye jis jounen jodi a, Òganizasyon The Children’s Trust refize fè bak devan kesyon difisil moun ap soulve yo epi li chwazi abòde kesyon sa yo avèk espwa li va fè yon diferans anndan Òganizasyon an epi nan kominote a. Li piplis
 Komite a ap delivre sou pwomès la.
Photo: MIA Studios/stock.adobe.com
Lòt nouvèl

Lekòl Leta Miami-Dade toujou ofri manje gratis pou vin chèche yo

Sèvis Animal gen tout pouvwa a Drive-Thru Bank Manje bèt nan Vandredi pou ede mèt bèt kay nouri manm fanmi fourur yo

Plis pase mwatye nan anplwaye lekòl yo ta ka nan ogmante risk pou yo COVID-19, etid jwenn

Tout pak vil Miami yo pou relouvri 28 septanm

US ofri repo sou dat limit imigrasyon akòz pandemi

Sipèentandan lekòl la Alberto Carvalho anonse ke platfòm K12 la pa bon; retounen nan Ekip Microsoft ak Zoom
Men kote ouka jwen enfòmasyon ki ka ede'w jere kriz Kowona nan

CDC a te gen yon paj entènèt espesyal ak Kowona enfòmasyon, dènye yo ak konsèy.

Konte Miami-Dade paj kowona a gen dènye ak lis nan plis resous entènèt

Depatman Sante Eta Florid paj Kowona nan

Komisyon Konsèy la Lekòl Miami-Dade tou te gen yon Kowona paj, osi byen ke yon Gid pou Paran Kowona nan Novel .

Sekou Manje

Asistans pou granmoun aje yo