Pou aprann plis vizite www.ToutTimoun.org oubyen rele 211
16 Me 2020
The Children's Trust ap dedike dènye bilten pou paran yo sou suje ki ka ede yo jere kriz Kowona lan.
Enpak Pandemi Virus Kowonaviris Sou Timoun Yo
Konsyantizasyon ak aksyon kle pou limite twomatis nan jèn yo

De mwa apre kòmansman pandemi kowonaviris ki boulvèse la vi ak ravaje peyi nou an, enpak total li pral genyen sou lavi nou toujou enkoni. Li plizanpli posib ke pandemi a pral defini lavi jèn jenerasyon yo e pral make devlopman yo akòz chanjman sa a ki san parèy. Anpil moun kwè ke yo pral wè li sou menm echèl ak jenerasyon lajenès epòk Dezyèm Gè Mondyal la te wèl. Li piplis
 Yon jenn timoun sanble anvi soti fenèt la pandan yon pandemi kowona.
Photo brocreative/stock.adobe.com

Finalman ou kab di Timoun yo yo mèt jwe Boul Anndan kay la
US Soccer Foundation, The Children’s Trust met tèt ansanm pou fè pwomosyon pou yon nouvo pwogram

Ou sonje ekip foutbòl Inter Miami CF la, nouvo ekip foutbòl pwofesyonèl ki fèk kòmanse premye chanpyona li anvan Kowonaviris la debake bò isit la epi mete fren nan tout jwèt enteresan yo? Menm jan ak nou tout, jwè Inter Miami yo te oblije met soulye kranpon yo chita pou lemoman. Men kòm yo rekòmanse ap antrene ankò epi prepare yo pou lè y ap kab jwe, se kon sa tou pitit ou yo kab kòmanse prepare yo pou lè yo kab soti pou y al woule balon ak kèk zanmi ak kèk fanmi oubyen pou yo retounen al jwe nan lig foutbòl pa yo.  Li piplis

 Yon papa ak yon pitit gason pratike foutbòl andedan kay la.
Photo: Lightfield Studios/stock.adobe.com
Lòt nouvèl

Konte Miami-Dade degaje nouvo sistèm drapo ki gen koulè koulè pou gide re-ouvèti etablisman komèsyal ak rezidansyèl yo

Majistra Miami-Dade Carlos Gimenez anonse plan pou reouvri pifò biznis lendi kap vini an

Konte ki pèmèt fanmi yo vizite prizonye yo atravè cha videyo gratis

Gen kèk restoran Pollo Tropical ki ofri manje midi gratis nan timoun ki poko gen 12 ant 11 a.m. ak midi

Pediatric ak lòt vizit medikal yo kounye a sijè a nouvo direktiv

Lidè Edikasyon je fason pou relouvri lekòl nan otòn lan

Sipèentandan Lekòl Miami-Dade Alberto Carvalho anonse plan enprevi pou reouvri lekòl la

Bibliyotèk Miami-Dade ofri ti chèk-outs ak aplikasyon pou kat sou entènèt

Ki sa ki pral kan ete sanble ane sa a?

Majistra Carlos Gimenez, Miami-Dade, di evènman espòtif ki gen anpil ti foul moun oswa ki pa gen foul moun alavni

Gid Resous pou Platfòm Paran ak Edikatè yo

Vil Miami kounye a ki egzije moun pou mete mask oswa lòt twal kouvri figi sou rezidan nan makèt, famasi ak magazen konvenyans
Men kote ouka jwen enfòmasyon ki ka ede'w jere kriz Kowona nan

Ede founisè swen pou timoun plan pou yon lavni pandan ak apre pandemi coronavirus la. Paran ki gen timoun 0-5 yo mande yo pran yon sondaj senk minit yo pataje pèspektiv ou sou bezwen aktyèl. Klike la a

CDC a te gen yon paj entènèt espesyal ak Kowona enfòmasyon, dènye yo ak konsèy.

Konte Miami-Dade paj kowona a gen dènye ak lis nan plis resous entènèt

Depatman Sante Eta Florid paj Kowona nan

Komisyon Konsèy la Lekòl Miami-Dade tou te gen yon Kowona paj, osi byen ke yon Gid pou Paran Kowona nan Novel .

Sekou Manje

Asistans pou granmoun aje yo