Pou aprann plis vizite www.ToutTimoun.org oubyen rele 211
4 Me 2020
The Children's Trust ap dedike dènye bilten pou paran yo sou suje ki ka ede yo jere kriz Kowona lan.
Lekòl Anndan kay: Fò w Reyalis, Etabli Yon Woutin, Repoze w
Pou paran epòk sa a, pou ka fè lekòl lakay ou, men eksplikasyon de baz

Akòz lekòl yo ki fèmen tanporèman pou ede sispann koronaviris la, paran yo toupatou nan peyi a, ak repiyans, ap oblije vin pran wòl pwofesè lakay yo. Pou lemoman, poutèt anpil manman ak papa kounye an obilije travay nan kay, sa vle di ke santèn de milye paran yo pral gen defi ant balanse aprantisaj lekòl a distans, ak responsablite travay chak jou yo.  Li piplis
Pou paran epòk sa a, pou ka fè lekòl lakay ou, men eksplikasyon de baz
Photo Serhii/stock.adobe.com

Fason pou Timoun yo Kenbe Relasyon yo ak Granpè ak Granmè
Kèk konsèy sou fason nou kab kenbe kontak pandan epòk distans sosyal sa a

Difèt nou tout an karantèn akòz viris Kowona a – epi difèt nou pa pwoche pre fanmi ak zanmi – se pa yon bagay ki fasil, sitou lè n ap pale de granpè ak granmè ak pitit pitit yo. Sa pi enpòtan toujou pou nou kenbe distans sosyal nou paske COVID-19 la fè pi gwo dega sou granmoun ki nan laj avanse.  Li piplis
 Yon adolesan vizite ak granparan li sou grenn li.
Photo: fizkes/stock.adobe.com
10yèm Edisyon Anyèl Kopetisyon Talan “Young Talent Big Dream” Tounen Vityèl
Emisyon an dwe kontinye, e se sa kap fèt kounye an ak konpetisyon Actors' Playhouse

Youn nan aspè pi enpòtan e negatif ak pandemi aktyèl coronavirus la se ke li fè anpil evènman enpòtan nan lavi jèn nou yo sispann. Gradyasyon lekòl segondè, vakans prentan ak vwayaj ete yo, e menm rankont ansanm ak zanmi, tout bagay sa yo sispann tou. Te gen yon tan ke nou te kwè ke yon lòt aktivite pou lajenès nan Miami-Dade Konte ta pral soufri menm sò a. Se aktivite ke lajenès pi renmen, konpetisyon anyèl “Young Talent Big Dreams”, ki pi gran konpetisyon nan konte a, kote jèn yo ka demontre talan yo -. Men se pa ka a. Li piplis
Yon odisyon jèn ti fi pandan konpetisyon 2020 nouvo talan an gwo.
Photo: Matthew Porter
Lòt nouvèl

Pak, Marinas ak teren gòlf relanse nan Konte Miami-Dade

Vil Miami pak, pisin, Marinas ak plaj rete fèmen pou tan ke yo te

Lekòl Leta Miami-Dade County bay previzyon de ki lekòl ta ka sanble nan otòn lan

Lopital Konte Miami-Dade akòz kowonaviris nivelman

Gid Resous pou Platfòm Paran ak Edikatè yo

Vil Miami kounye a ki egzije moun pou mete mask oswa lòt twal kouvri figi sou rezidan nan makèt, famasi ak magazen konvenyans
Men kote ouka jwen enfòmasyon ki ka ede'w jere kriz Kowona nan

CDC a te gen yon paj entènèt espesyal ak Kowona enfòmasyon, dènye yo ak konsèy.

Konte Miami-Dade paj kowona a gen dènye ak lis nan plis resous entènèt

Depatman Sante Eta Florid paj Kowona nan

Komisyon Konsèy la Lekòl Miami-Dade tou te gen yon Kowona paj, osi byen ke yon Gid pou Paran Kowona nan Novel .

Sekou Manje

Asistans pou granmoun aje yo