Pou aprann plis vizite www.ToutTimoun.org oubyen rele 211
10 avril 2020
The Children's Trust ap dedike dènye bilten pou paran yo sou suje ki ka ede yo jere kriz Kowona lan.
Selebrasyon Pak, Passover oswa Ramadan pandan mwa Avril la
Gen yon nouvo nòmalite pandan coronavirus la 

Premye konfli reyèl ki egziste ant jou ferye ak anpil relijyon etabli e ak pandemi coronavirus la nan Etazini, rive kounye an nan mwa avril la. Pak pou kretyen, (Passover) fèt Delivrans jwif yo ak (Ramadan) Nwit Padon pou Mizilman yo, tout pral selebre nan mwa sa a, men akòz coronavirus la, bagay sa yo pral diferan nèt ane sa a.  Li piplis
 Bouji wouj ki reprezante divès kalite kwayans pandan jou konje.
Photo: dong/stock.adobe.com

Distans Sosyal pou timoun
Anseye timoun nou yo kijan pou yo fè sa nou toujou ap aprann

De mwa de sa ou te kab byen ap konfonn fraz distans sosyal la ak lòt mo angle sa a “ghosting,” se yon tèm milenè yo abitye sèvi ki vle di lè yon moun kite ak yon menaj san l pa ba menaj la okenn esplikasyon. Men kounye a, sanble tèm distans sosyal vin antre nan tout aspè nan lavi nou. Li piplis
Timoun yo demontre distans sosyal pandan yon dat jwe.
Photo: Crystal McCormick
FLIPANY Ap Chanje Senaryo a Pandan Pandemi Kowona La
Yon konpayi ki charitab ap konsantre sou ofri manje bay elèv ki nan nesesite pandan kriz la

Sèl bagay ki ret menm jan se chanjman. Nouvo reyalite nan monn nou an fè ansyen pwovèb sa a vin klè anpil anpil. Tout bagay chanje e tout moun dwe evalye konpòtman yo pou kalkile kijan yo pral chanje pou yo ka jere reyalite sa yo. Senaryo ki ta ka pi bon, se itilize sa nou te konn fè anvan ki kapab ede nou antann youn ak lòt jodi a ak nan lavni.  Li piplis
Ranje nan manje midi sache pou elèv yo.
Photo: jannoon028/stock.adobe.com
Lòt nouvèl

Lekòl Leta Miami-Dade County anonse patenarya ak FIU pou leson patikilye elèv yo

Gratis Uber ak Lyft parcours pou fen-lannwit vwayaj esansyèl apre sispansyon nan sèvis Metrobus an reta

Vil Miami kounye a ki egzije pou mask oswa lòt kouvri figi sou rezidan nan makèt, famasi ak magazen konvenyans

Konte Miami-Dade ap enprime fòm chomaj pou ranmase nan kèk bibliyotèk

M-DCPS lanse Plan Kontinuite Enstriksyon 2.0

Resansman kontinye malgre pandemi Kowona
Men kote ouka jwen enfòmasyon ki ka ede'w jere kriz Kowona nan

CDC a te gen yon paj entènèt espesyal ak Kowona enfòmasyon, dènye yo ak konsèy.

Konte Miami-Dade paj Kowona la tou te gen dènye kòm byen ke yon lis nan plis resous sou entènèt. 

Depatman Sante Eta Florid paj Kowona nan

Komisyon Konsèy la Lekòl Miami-Dade tou te gen yon Kowona paj, osi byen ke yon Gid pou Paran Kowona nan Novel .

Sekou Manje

Asistans pou granmoun aje yo