Pou aprann plis vizite www.ToutTimoun.org oubyen rele 211
18 avril 2020
The Children's Trust ap dedike dènye bilten pou paran yo sou suje ki ka ede yo jere kriz Kowona lan.
Vizit Telehealth (Telemedsin): Preparasyon ak Atant pou Èd Medikal Vityèl
COVID-19, Pedyatri ak Sante Mantal yo disponib nan egzamen nan vityèl 

Entènèt la kapab fè w pè lè wap chèche yon repons sou yon kesyon medikal. Nenpòt moun ki gen menm yon ti kras karakteristik ak moun ki gen foli maladi ap konnen enkonvenyans ki genyen lè wap cheche enfòmasyon nan entènèt la pou dyagnostike, trete oswa menm si pou bay ak aprann kalite swen pou diferan maladi ak viris yo.  Li piplis
 Yon doktè pale ak yon papa ak yon pitit gason sou yon telefòn selilè.
Photo: DiversityPhotos Lite/stock.adobe.com

The Children’s Trust Louvri sit Entènèt StayHome.Miami
Nouvo mini sit sa a ap gen anpil resous ak anpil aktivite pou tout fanmi ki oblije ret lakay yo kounye a

The Children’s Trust fèk lanse ofisyèlman yon nouvo sit wèb ki pote non angle StayHome.Miami, ki vle di tout moun Miami rete lakay nou. Se yon sit wèb ki gen aktivite gratis ak kèk resous gratis epi li gen lòt zouti dijital pou ede paran, pou ede moun k ap okipe timoun epi timoun k ap oblije ret lakay yo pandan pandemi viris Kowona a. Li piplis
 Yon ti fi se emosyone sou paj la devan nan StayHome.Miami
Photo: StayHome.Miami
Easterseals South Florida ap Antre pi fon nan Tout kay Pandan Pandemi a
Ap gen klas sou entènèt, videyo edikatif ki fèt espesyalman pou timoun andikape

Pandan peryòd pandemi viris Kowona a tout timoun fè fas ak difikilte, ak laperèz men sa pi grav toujou pou timoun ki andikape ak sa ki bezwen yon kout men anplis. Met sou sa, gen enkyetid epi gen esètitid ki nan tèt tout timoun, anpil fwa sa ki bon pou timoun an jeneral pa nan avantaj timoun ki andikape yo.  Li piplis
Photo: StayHome.Miami
Lòt nouvèl

Sipèentandan Lekòl Miami-Dade County Alberto Carvalho te twonpe ke yon retou lekòl sa a (lekòl) ane se pa sèlman fasil, men enpreviz

Depatman Timoun ak Fanmi Florid te anonse moun ki resevwa koupon pou achte manje yo pral kapab achte manje sou entènèt nan Walmart oswa Amazon

Gid Resous pou Platfòm Paran ak Edikatè yo

Lekòl yo te kòmanse 2yèm semèn li nan aprantisaj distans ak yon gwo pousantaj de prezans elèv yo

Lekòl Leta Miami-Dade County te distribiye plis pase yon demi-milyon repa, ak sèvis "pwan ak ale" kontinye

Selebre Jounen Latè ak Travay Vèt nan ekran ou an 20-27 avril

Gratis Uber ak Lyft parcours pou fen-lannwit vwayaj esansyèl apre sispansyon nan sèvis Metrobus an reta

Vil Miami kounye a ki egzije pou mask oswa lòt kouvri figi sou rezidan nan makèt, famasi ak magazen konvenyans
Men kote ouka jwen enfòmasyon ki ka ede'w jere kriz Kowona nan

CDC a te gen yon paj entènèt espesyal ak Kowona enfòmasyon, dènye yo ak konsèy.

Konte Miami-Dade paj Kowona la tou te gen dènye kòm byen ke yon lis nan plis resous sou entènèt. 

Depatman Sante Eta Florid paj Kowona nan

Komisyon Konsèy la Lekòl Miami-Dade tou te gen yon Kowona paj, osi byen ke yon Gid pou Paran Kowona nan Novel .

Sekou Manje

Asistans pou granmoun aje yo