January 16, 2022

12th Sunday of LukeEpistle Reading (1/16/2022): Colossians 3:4-11
Gospel Reading (1/16/2022): Luke 17:12-19
Memorials      
With the Saints give rest, O Christ, to the soul of Your servant where there is no pain,
nor sorrow, nor suffering; but life everlasting.
 Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων,
ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.

Olga Sperando + 40 Days
George Apostolou + 1 Year

St. Demetrios Parish Information

 This Week at St. Demetrios


Sunday, January 16th
12th Sunday of Luke
Όρθρος, 8π.μ. / Orthros, 8a.m.
Θεία Λειτουργία, 9:30π.μ. / Divine Liturgy, 9:30a.m.
Sunday School immediately after Communion

Monday, January 17th
Anthony the Great
Όρθρος, 8π.μ. / Orthros, 8a.m.
Θεία Λειτουργία, 9:30π.μ. / Divine Liturgy, 9:30a.m.
Martin Luther King - No school for PCA and PGS


Tuesday January 18th
Athanasios and Cyril
Services will be at St. Athanasios Greek Orthodox Church in Aurora, IL
Όρθρος, 8:30π.μ. / Orthros, 8:30a.m.
Θεία Λειτουργία, 9:30π.μ. / Divine Liturgy, 9:30a.m.
Pythagoras Children's Academy 8:30 - 3:15pm

Wednesday, January 19th
Children's Liturgy for PCA
Pythagoras Children's Academy 8:30 - 3:15pm.
Pythagoras Greek School PGS 4:30-6:30pm
PGS-Vasilopita

Thursday, January 20th
Philoptochos visit - Greek American Nursing Home 1 pm
Pythagoras Children's Academy 8:30 - 3:15pm
Paraklesis 6 p.m.
Philoptochos monthly meeting 7 p.m.

Friday, January 21st
Pythagoras Children's Academy 8:30 - 3:15pm

Saturday, January 22nd
Pythagoras Greek School PSGS 9:00am-12:30pm
PSGS-Vasilopita

Sunday, January 23rd
14th Sunday of Luke
Όρθρος, 8π.μ. / Orthros, 8a.m.
Θεία Λειτουργία, 9:30π.μ. / Divine Liturgy, 9:30a.m.
Sunday School immediately after Communion
Email for Fr. Dionysios: paterdionysio@gmail.com

Email for Fr. Theofanis: fr.theofanis.rauch@gmail.com 
Sacraments this Week

Baptisms
"All who have been baptized into Christ, have put on Christ. Alleluia"
We welcome into the Greek Orthodox Faith


Weddings
"Join them together in oneness of mind; crown them with wedlock into one flesh; grant to them the fruit of the womb, and the gain of well favored children."

Church Office Hours

Monday-Friday: 9a.m.-3p.m.
Saturday & Sunday: Closed

Due to staffing shortage in the office,
please call first before visiting.
630-834-7010


Please consider emailing the office at saintdemetriosoffice@gmail.com
if you need to request an action.

2022 Stewardship of
The Greek Orthodox Church of St. Demetrios

Stewardship as of Friday January 14, 2022
71 Stewards
YDear Stewards, Parishioners & Friends,

In our commitment to the financial transparency of our beloved Parish, The Parish Council, Fr. Dionysios and Fr. Theofanis welcome you to review our November 2021 financial results. 

Thank you,
PC Treasurer
2021-2022
GOAL
Athletic Season


Good luck to the 3rd/4th, 5th/6th and 7th/8th grade teams participating the Jr. NHIBT Jan 14-16.

Next scheduled GOAL games
1/22 Saturday @ HOME vs Holy Apostles and Holy Cross
   2:30 High School 
   3:30 5th/6th Grade
   4:30 High School

1/23 Sunday @ HOME vs St. John The Baptist
   1:30 3rd/4th Grade
   2:30 5th/6th Grade
   3:30 7th/8th Grade
   4:30 High School

Teams practice schedule 
Mon. 6:45pm-8:15pm 3rd/4th Grade
Tue.  6:30pm-8:30pm 7th/8th Grade
Wed. 6:45pm-8:15pm 5th/6th Grade
Thu.  7:00pm-9:00pm High School
Fri.   5:00pm-6:00pm 1st/2nd Grade

Thank you,
SDE Athletics
GO SPARTANS!

As we start our new year, we are excited to announce that our parish will participate in Project HOPE (Humanitarian Outreach & Philanthropic Engagement). Project HOPE is a Metropolis initiative to support children, families, and individuals by partnering with parishes and local networks to help achieve food security and stable housing (https://www.chicago.goarch.org/hope). This is a continuous year round effort. The goal for each parish is to help this effort by providing 20 bags of food each month. We are confident that our generous parish will be able to meet and exceed this goal.

Each bag must contain only the non-perishable items shown below. During your weekly grocery shopping, please remember our brothers and sisters in need and purchase a few items from the list for them.

When you have collected all of the items, bring your bag to church with you on Sundays, or arrange a drop-off day/time during the week with the church office. Once a month, we will bring all the bags we have collected to the Hellenic Museum in Chicago for distribution. Extra bags will be distributed to our local food pantry.  

You can also support Project HOPE by making a monetary donation. The cost for All the items in the bag is less than $20. Any amount will be greatly appreciated. 

If you have any questions please contact Fannie Theodore (ttheodore1@gmail.com) or Dimitri Katsamberis (katsam1@gmail.com).

"for I was hungry and you gave Me food; I was thirsty and you gave Me drink; I was a stranger and you took Me in; I was naked and you clothed Me; I was sick and you visited Me; I was in prison and you came to Me" Matthew 25:35-36
Καθώς ξεκινάμε την νέα μας χρονιά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η ενορία μας θα συμμετάσχει στο Project HOPE (Humanitarian Outreach & Philanthropic Engagement). Το Project HOPE είναι μια πρωτοβουλία της Μητροπόλεως του Σικάγου για την υποστήριξη παιδιών, οικογενειών και ατόμων σε συνεργασία με ενορίες και τοπικά δίκτυα, για την επίτευξη μιας ασφάλειας φαγητού και σταθερής στέγασης (https://www.chicago.goarch.org/hope). Είναι μια συνεχής προσπάθεια όλο το χρόνο. Ο στόχος για κάθε ενορία είναι να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια παρέχοντας 20 σακούλες φαγητού κάθε μήνα. Είμαστε βέβαιοι ότι η γενναιόδωρη ενορία μας όχι μόνο θα πετύχει αλλά και θα ξεπεράσει αυτόν τον στόχο.

Κάθε σακούλα πρέπει να περιέχει μόνο τα μη αλλοιωμένα τρόφιμα της λίστας. Όταν πηγαίνετε στο super market για τα δικά σας τρόφιμα, να θυμάστε τους αδελφούς και τις αδελφές μας που έχουν ανάγκη και αγοράστε μερικά τρόφιμα από τη λίστα γι 'αυτούς.

Όταν έχετε μαζέψει όλα τα τρόφιμα, φέρτε την σακούλα στην εκκλησία μαζί σας τις Κυριακές, ή κανονίστε μια μέρα/ώρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας με το γραφείο της εκκλησίας για να την φέρετε. Μια φορά το μήνα, θα πηγαίνουμε όλες τις σακούλες με τα τρόφιμα που έχουμε μαζέψει στο Ελληνικό Μουσείο στο Σικάγο για διανομή. Επιπλέον τρόφιμα θα διανέμονται σε οργανισμούς και άτομα της περιοχής μας.

Μπορείτε επίσης να υποστηρίξετε το Project HOPE με χρηματικές δωρεές. Το κόστος για Όλα τα τρόφιμα στην σακούλα είναι λιγότερο από $20. Οποιοδήποτε ποσό θα εκτιμηθεί πολύ.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινωνήστε με την Fannie Theodore (ttheodore1@gmail.com) ή τον Dimitri Katsamberis (katsam1@gmail.com).

«γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και με επισκεφθήκατε, φυλακισμένος κι ήρθατε να με δείτε» Ματθαίον 25: 35-36

Job Opening for Office Manager
at St. Demetrios

The Office Manager is responsible for an efficient operation of the church office, including the coordination of all clerical activities and facility operations.
 
Key responsibilities include:

1. Handle church correspondence
2. Preparation of weekly e-bulletin
3. Secretarial support to pastoral staff and Parish Council
4. Maintenance of office files
5. Oversee and manage distribution of keys to personnel
6. Distribute and handle incoming mail
7. Receive visitors to office and respond to their needs
8. Handle incoming calls and respond to messages

Please contact Mr. Anthony Louras (aclouras@gmail.com) or Fr. Dionysios (paterdionysio@gmail.com) for more information.
Saint Demetrios Parish Bookstore

Thinking about graduation,
wedding or baby gifts?
Don't forget your Parish Bookstore! 

We have many beautiful items in our bookstore for you to chose from, including books and icons, and religious favors for weddings or baptisms.

Please contact Mrs. Kekatos at tkekatos@hotmail.com or 708.373.5614 for inquiries, to place your order and/or arrange a time for pick up. Exact cash, check or credit card is required for payment. Thank you!
The Greek Orthodox Church of St. Demetrios
ONLINE GIVING
Have you visited our Online Giving page
found on our parish website?
Here you can contribute towards
"Light a Vigil Candle" and more.
Your Church Office of The Greek Orthodox Church of St. Demetrios
Elmhurst, IL
630.834.7010
The Greek Orthodox Church of St. Demetrios - Elmhurst, IL