October 10, 2021

3rd Sunday of LukeEpistle Reading (10/3/2021): ll Corinthians 6:1-10
Gospel Reading (10/3/2021): Luke 7:11-16
Memorials      
With the Saints give rest, O Christ, to the soul of Your servant where there is no pain,
nor sorrow, nor suffering; but life everlasting.
 Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων,
ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.

Ioannis Lambrinos +40 days
St. Demetrios Parish Information

 This Week at St. Demetrios


Sunday, October 10th
3rd Sunday Of Luke
Όρθρος, 8π.μ. / Orthros, 8a.m.
Θεία Λειτουργία, 9:30π.μ. / Divine Liturgy, 9:30a.m.

Monday, October 11th
National Observance: Columbus Day
No school


Tuesday, October 12th
Pythagoras Children's Academy 8:30 - 3:15pm.


Wednesday, October 13th
Pythagoras Children's Academy 8:30 - 3:15pm.
Pythagoras Greek School PGS 4:30-6:30pm

Thursday, October 14th
Pythagoras Children's Academy 8:30 - 3:15pm.

Friday, October 15th
Pythagoras Children's Academy 8:30 - 3:15pm.

Saturday, October 16th
Pythagoras Saturday Greek School PSGS 9-12:30pm


Sunday, October 17th
Sunday of The 7th Ecumenical Council
Όρθρος, 8π.μ. / Orthros, 8a.m.
Θεία Λειτουργία, 9:30π.μ. / Divine Liturgy, 9:30a.m.
Email for Fr. Dionysios: paterdionysio@gmail.com

Email for Fr. Theofanis: fr.theofanis.rauch@gmail.com 
Sacraments this Week

Baptisms
"All who have been baptized into Christ, have put on Christ. Alleluia"
We welcome into the Greek Orthodox Faith

Sunday, October 10

Nikolaos

Son of Demetrios and Konstantina Drake
Sponsor: Speridoula Katsafaros

Suturday, October 16

Anastasia

Daughter of Constantinos and Kassia Loukeris
Sponsor: Dr. Lambros Tsonis


Weddings
"Join them together in oneness of mind; crown them with wedlock into one flesh; grant to them the fruit of the womb, and the gain of well favored children."

Sunday, October 10

Dimitrios Maris and Emily Haddad
Sponsor: Panagiotis MarisChurch Office Hours

Monday-Friday: 9a.m.-3p.m.
Saturday & Sunday: Closed

Due to staffing shortage in the office,
please call first before visiting.
630-834-7010


Please consider emailing the office at saintdemetriosoffice@gmail.com
if you need to request an action.

2021 Stewardship of
The Greek Orthodox Church of St. Demetrios

Stewardship as of Friday, October 8

482 Stewards
JULY & AUGUST 2021 FINANCIALS
As we start our new year, we are excited to announce that our parish will participate in Project HOPE (Humanitarian Outreach & Philanthropic Engagement). Project HOPE is a Metropolis initiative to support children, families, and individuals by partnering with parishes and local networks to help achieve food security and stable housing (https://www.chicago.goarch.org/hope). This is a continuous year round effort. The goal for each parish is to help this effort by providing 20 bags of food each month. We are confident that our generous parish will be able to meet and exceed this goal.

Each bag must contain only the non-perishable items shown below. During your weekly grocery shopping, please remember our brothers and sisters in need and purchase a few items from the list for them.

When you have collected all of the items, bring your bag to church with you on Sundays, or arrange a drop-off day/time during the week with the church office. Once a month, we will bring all the bags we have collected to the Hellenic Museum in Chicago for distribution. Extra bags will be distributed to our local food pantry.  

You can also support Project HOPE by making a monetary donation. The cost for All the items in the bag is less than $20. Any amount will be greatly appreciated. 

If you have any questions please contact Fannie Theodore (ttheodore1@gmail.com) or Dimitri Katsamberis (katsam1@gmail.com).

"for I was hungry and you gave Me food; I was thirsty and you gave Me drink; I was a stranger and you took Me in; I was naked and you clothed Me; I was sick and you visited Me; I was in prison and you came to Me" Matthew 25:35-36
Καθώς ξεκινάμε την νέα μας χρονιά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η ενορία μας θα συμμετάσχει στο Project HOPE (Humanitarian Outreach & Philanthropic Engagement). Το Project HOPE είναι μια πρωτοβουλία της Μητροπόλεως του Σικάγου για την υποστήριξη παιδιών, οικογενειών και ατόμων σε συνεργασία με ενορίες και τοπικά δίκτυα, για την επίτευξη μιας ασφάλειας φαγητού και σταθερής στέγασης (https://www.chicago.goarch.org/hope). Είναι μια συνεχής προσπάθεια όλο το χρόνο. Ο στόχος για κάθε ενορία είναι να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια παρέχοντας 20 σακούλες φαγητού κάθε μήνα. Είμαστε βέβαιοι ότι η γενναιόδωρη ενορία μας όχι μόνο θα πετύχει αλλά και θα ξεπεράσει αυτόν τον στόχο.

Κάθε σακούλα πρέπει να περιέχει μόνο τα μη αλλοιωμένα τρόφιμα της λίστας. Όταν πηγαίνετε στο super market για τα δικά σας τρόφιμα, να θυμάστε τους αδελφούς και τις αδελφές μας που έχουν ανάγκη και αγοράστε μερικά τρόφιμα από τη λίστα γι 'αυτούς.

Όταν έχετε μαζέψει όλα τα τρόφιμα, φέρτε την σακούλα στην εκκλησία μαζί σας τις Κυριακές, ή κανονίστε μια μέρα/ώρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας με το γραφείο της εκκλησίας για να την φέρετε. Μια φορά το μήνα, θα πηγαίνουμε όλες τις σακούλες με τα τρόφιμα που έχουμε μαζέψει στο Ελληνικό Μουσείο στο Σικάγο για διανομή. Επιπλέον τρόφιμα θα διανέμονται σε οργανισμούς και άτομα της περιοχής μας.

Μπορείτε επίσης να υποστηρίξετε το Project HOPE με χρηματικές δωρεές. Το κόστος για Όλα τα τρόφιμα στην σακούλα είναι λιγότερο από $20. Οποιοδήποτε ποσό θα εκτιμηθεί πολύ.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινωνήστε με την Fannie Theodore (ttheodore1@gmail.com) ή τον Dimitri Katsamberis (katsam1@gmail.com).

«γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και με επισκεφθήκατε, φυλακισμένος κι ήρθατε να με δείτε» Ματθαίον 25: 35-36

Job Opening for Office Manager
at St. Demetrios

The Office Manager is responsible for an efficient operation of the church office, including the coordination of all clerical activities and facility operations.
 
Key responsibilities include:

1. Handle church correspondence
2. Preparation of weekly e-bulletin
3. Secretarial support to pastoral staff and Parish Council
4. Maintenance of office files
5. Oversee and manage distribution of keys to personnel
6. Distribute and handle incoming mail
7. Receive visitors to office and respond to their needs
8. Handle incoming calls and respond to messages

Please contact Mr. Anthony Louras (aclouras@gmail.com) or Fr. Dionysios (paterdionysio@gmail.com) for more information.
Athletics Update
2020-2021
GOAL
Athletic Season
Saint Demetrios Parish Bookstore

Thinking about graduation,
wedding or baby gifts?
Don't forget your Parish Bookstore! 

We have many beautiful items in our bookstore for you to chose from, including books and icons, and religious favors for weddings or baptisms.

Please contact Mrs. Kekatos at tkekatos@hotmail.com or 708.373.5614 for inquiries, to place your order and/or arrange a time for pick up. Exact cash, check or credit card is required for payment. Thank you!
The Greek Orthodox Church of St. Demetrios
ONLINE GIVING
Have you visited our Online Giving page
found on our parish website?
Here you can contribute towards
"Light a Vigil Candle" and more.
Your Church Office of The Greek Orthodox Church of St. Demetrios
Elmhurst, IL
630.834.7010
The Greek Orthodox Church of St. Demetrios - Elmhurst, IL