Mahalagang Pagbabago sa Proseso ng Pagbabayad ng Responsibilidad ng Kliyente
Magbabago na ang paraan ng pag-hire at pagbabayad sa iyo bilang isang Individual Provider (IP). Ang Consumer Direct Care Network Washington (CDWA) ang magsisilbing Consumer Directed Employer (CDE) ng lahat ng mga IP. 

Kapag nagtatrabaho ka na bilang empleyado ng CDWA, hindi ka na mangongolekta
ng Responsibilidad ng Kliyente (na kilala rin bilang pakikilahok) mula sa mga Kliyente. Direkta nang ibabayad ng mga kliyente ang kanilang Responsibilidad ng Kliyente sa CDWA. Babayaran ka ng CDWA para sa lahat ng awtorisadong oras na ginugol mo sa trabaho at isinumite mo.

Kapag nagsusumite ka na ng oras na ginugol mo sa trabaho sa CDWA, mahalagang HINDI ka na tumanggap ng mga Responsibilidad ng Kliyente mula sa mga Kliyente. 
Kung tatangkain ng iyong Kliyente na direktang magbayad sa iyo ng Responsibilidad
ng Kliyente, hindi mo ito dapat tanggapin. Kung mangyari ito, mangyaring hilingin sa iyong Kliyente na tumawag sa CDWA para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano magbayad ng Responsibilidad ng Kliyente.
Makipag-ugnayan sa CDWA 
Toll-Free na Numero ng Telepono: 866-214-9899 
 
Ang aming mga oras ng operasyon ay:
7 am - 7 pm Lunes hanggang Biyernes
8 am - 1 pm Sabado
 
Matuto pa sa paparating na webinar sa Responsibilidad ng Kliyente sa Martes, 11/23/2021, nang 10:30am PST. https://zoom.us/webinar/register/WN_iR_-mvqIRfKhfWtt9O8GFA

Taos-puso,  
Ang Team ng Consumer Direct Care Network Washington
Tulong ng CDWA sa iba pang wika at format
Para sa bingi at mahina ang pandinig: 877-398-7969