E-Newsletter - March 11, 2022
Our Church doors are open to welcome you in person.

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Rev. Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
This Sunday, March 13th, is the start of Daylight Savings Time.
Remember to move your clocks one hour forward.
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, March 13

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, March 14 - Colossians 2:8-3:4
  • Tuesday, March 15 - Hebrews 11:1-31
  • Wednesday, March 16 - Exodus 2:23-3:15; Joel 2:21-32
  • Thursday, March 17 - Isaiah 45:17-26; Ephesians 3:14-4:13
  • Friday, March 18 - Deuteronomy 8:11-9:10; Job 12:1-13:6; Isaiah 42:1-8
  • Saturday, March 19 -  Sts. John of Jerusalem, and our Holy Fathers John of Otsoon (Hovnan Otsnetsi), John of Vorodan (Hovnan Vorodnetsi), and Gregory of Datev (Krikor Datevatsi) Proverbs 20:6-22; Jeremiah 4:21-24; 2 Corinthians 4:1-11; John 9:39-10:10
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, March 13, 2022

The Second Epistle of Paul to the Corinthians 6:1-7:1
 
             As God’s co-workers we urge you not to receive God’s grace in vain. For He says, “In the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I helped you.”  I tell you, now is the time of God’s favor, now is the day of salvation.
             We put no stumbling block in anyone’s path, so that our ministry will not be discredited. Rather, as servants of God we commend ourselves in every way: in great endurance; in troubles, hardships and distresses; in beatings, imprisonments and riots; in hard work, sleepless nights and hunger; in purity, understanding, patience and kindness; in the Holy Spirit and in sincere love; in truthful speech and in the power of God; with weapons of righteousness in the right hand and in the left; through glory and dishonor, bad report and good report; genuine, yet regarded as impostors; known, yet regarded as unknown; dying, and yet we live on; beaten, and yet not killed; sorrowful, yet always rejoicing; poor, yet making many rich; having nothing, and yet possessing everything.
We have spoken freely to you, Corinthians, and opened wide our hearts to you. We are not withholding our affection from you, but you are withholding yours from us. As a fair exchange—I speak as to my children—open wide your hearts also.
Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? Or what does a believer have in common with an unbeliever? What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. As God has said: “I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be My people.”  Therefore, “Come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you.” And, “I will be a Father to you, and you will be My sons and daughters, says the Lord Almighty.”
Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God.

 2 Կորնթացիներուն 6:1-7:1

Արդ, որովհետեւ Աստուծոյ գործակիցներն ենք, կ’աղաչենք ձեզի, մի՛ վատնէք Աստուծմէ ձեր ստացած շնորհքը: Որովհետեւ Աստուած կ’ըսէ.-
    «Երբ յարմար ժամանակը եկաւ՝ լսեցի քեզ,
երբ փրկութեան օրը հասաւ՝ օգնեցի քեզի»:
Ահա հիմա՛ է այդ յարմար ժամանակը. հիմա՛ է փրկութեան օրը:
Ոեւէ բանով պատճառ մի՛ ըլլաք որ Աստուծոյ գործը խափանուի կամ վարկաբեկուի. այլ՝ բոլոր պարագաներուն ալ, դուք ձեզ ցոյց տուէք որպէս Աստուծոյ պաշտօնեաներ, մեծ համբերութեամբ յանձն առնելով նեղութիւնը, վիշտը, չարչարանքը, ծեծը, բանտը, խռովարարներու վայրագութիւնները, յոգնութիւնը, անքնութիւնը, անօթութիւնը: Այս բոլորը տարէք՝ մաքուր սրտով, գիտակցօրէն, համբերատարութեամբ, քաղցրութեամբ, Սուրբ Հոգիով, անկեղծ սիրով, ճշմարտութիւնը քարոզելով, Աստուծոյ զօրութեամբ եւ արդարութեամբ զինուած՝ չարին դէմ յարձակելու եւ ինքզինք պաշտպանելու համար: Մի՛ այլայլիք՝ ո՛չ փառքէն եւ ո՛չ անարգանքէն, ո՛չ գովասանքէն եւ ո՛չ մեղադրանքէն: Մարդիկ մոլորած թող ըսեն մեզի. մենք գիտենք թէ ճշմարտութենէն չենք շեղած: Թող չուզեն մեզ ճանչնալ. մենք գիտենք թէ մեզ լաւ կը ճանչնան: Թող մեռած սեպեն մեզ. մենք ահա կենդանի ենք: Թող մեզ պատժապարտ համարեն. մենք գիտենք թէ մահուան դատապարտութենէն ազատած ենք: Թող մեր կեանքը տխուր կարծեն. մենք միշտ ուրախ ենք: Աղքատ թող սեպեն. մենք շատերու կեանքերը կը ճոխացնենք: Այո՛, կը թուի թէ ոչինչ ունինք, մինչդեռ ամէն ինչ ունինք:
Ահա, սիրելի՛ Կորնթացիներ, ամէն ինչ բաց եւ անկեղծ սրտով ըսի ձեզի: Դուք ինչո՞ւ կը դժուարանաք արտայայտուելու: Ո՛չ իմ պատճառովս հարկաւ, այլ պարզապէս՝ ձեր սէրը արտայայտելու կը քաշուիք: Բայց կ’ուզեմ որ ինծի պէս բանաք ձեր սիրտերը եւ ազատօրէն խօսիք դուք ալ. չէ՞ որ իմ զաւակներս էք դուք:
 
Բնաւ անհաւատներուն լծակից մի՛ ըլլաք: Ի՞նչ կապ կրնայ ունենալ արդարը անօրէնին հետ, կամ ի՞նչ նոյնութեան եզր կրնայ ըլլալ լոյսին ու խաւարին միջեւ: Ի՞նչ համաձայնութիւն կրնայ ըլլալ Քրիստոսի եւ Սատանային միջեւ, կամ ի՞նչ գործ ունի հաւատացեալը անհաւատին հետ: Ի՞նչ նմանութիւն կայ Աստուծոյ տաճարին եւ մեհեաններուն միջեւ:
Արդարեւ, մե՛նք ենք կենդանի Աստուծոյ տաճարը, ինչպէս Աստուած ինք ըսաւ.-
    «Անոնց մէջ պիտի բնակիմ
եւ անոնց հետ պիտի ապրիմ:
    Ես իրենց Աստուածը պիտի ըլլամ
եւ անոնք՝ իմ ժողովուրդս»:
Ահա թէ ինչո՛ւ Աստուած կը հրահանգէ մեզի.-
    «Անջատ եւ հեռո՛ւ կեցէք հեթանոսներէն.
պիղծ բաներու մի՛ դպչիք,
եւ ես ձեզ պիտի ընդունիմ:
    Ես ձեզի Հայր պիտի ըլլամ
եւ դուք իմ տղաքս ու աղջիկներս պիտի ըլլաք,-
կ’ըսէ ամենակալ Տէրը»:
Սիրելինե՛ր, այս խոստումները մեզի եղած են: Ուստի հեռո՛ւ մնանք մարմնական եւ հոգեկան ամէն պղծութենէ, մենք մեզ կատարելապէս մաքրենք՝ Աստուծոյ երկիւղովը ապրելով:


The Holy Gospel According to Luke 15:1-32
 
The Parable of the Lost Sheep
 
            Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, “This man welcomes sinners and eats with them.”
             Then Jesus told them this parable: “Suppose one of you has a hundred sheep and loses one of them. Doesn’t he leave the ninety-nine in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, ‘Rejoice with me; I have found my lost sheep.’ I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who do not need to repent.
 
The Parable of the Lost Coin
 
“Or suppose a woman has ten silver coins and loses one. Doesn’t she light a lamp, sweep the house and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, ‘Rejoice with me; I have found my lost coin.’ In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents.”
 
The Parable of the Lost Son
 
Jesus continued: “There was a man who had two sons. The younger one said to his father, ‘Father, give me my share of the estate.’ So he divided his property between them. “Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. “When he came to his senses, he said, ‘How many of my father’s hired servants have food to spare, and here I am starving to death! I will set out and go back to my father and say to him: Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son; make me like one of your hired servants.’ So he got up and went to his father.
“But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him; he ran to his son, threw his arms around him and kissed him. “The son said to him, ‘Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.’ “But the father said to his servants, ‘Quick! Bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let’s have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again; he was lost and is found.’ So they began to celebrate.
“Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. ‘Your brother has come,’ he replied, ‘and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound.’ “The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, ‘Look! All these years I’ve been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours who has squandered your property with prostitutes comes home, you kill the fattened calf for him!’ “‘My son,’ the father said, ‘you are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad, because this brother of yours was dead and is alive again; he was lost and is found.’”

Ղուկաս 15:1-32

Շատ մը մաքսաւորներ եւ մեղաւորներ Յիսուսի կու գային՝ զինք լսելու համար: Փարիսեցիներն ու Օրէնքի ուսուցիչները սկսան տրտնջալ, ըսելով.
Ինչպէ՞ս կ’ըլլայ որ այս մարդը մեղաւորները կ’ընդունի եւ անոնց հետ կը ճաշէ:
Յիսուս հետեւեալ առակը պատմեց անոնց.
Ենթադրենք որ ձեզմէ մէկը հարիւր ոչխար ունի: Երբ անոնցմէ մէկը կորսնցնէ, չի՞ ձգեր ինըսունինը ոչխարները արօտավայրին մէջ եւ չ’ե՞րթար կորսուածին ետեւէն, մինչեւ որ գտնէ զայն: Եւ երբ գտնէ՝ ուրախութեամբ իր ուսերուն վրայ կը դնէ ոչխարը եւ տուն կը դառնայ, կը կանչէ իր բարեկամներն ու դրացիները եւ կ’ըսէ անոնց. «Ուրախացէ՛ք ինծի հետ, որովհետեւ կորսուած ոչխարս գտայ»: Կ’ըսեմ ձեզի, երկինքի մէջ նոյնպէս ուրախութիւն պիտի ըլլայ մէկ ապաշխարող մեղաւորի համար, քան ինըսունինը արդարներու համար, որոնք ապաշխարութեան պէտք չունին:
 
Կամ ենթադրենք թէ կին մը տասը արծաթ դահեկան ունի: Երբ անոնցմէ մէկը կորսնցնէ, ճրագը չի՞ վառեր եւ տունը ուշադրութեամբ չ’ա՞ւլեր, մինչեւ որ դահեկանը գտնէ: Եւ երբ գտնէ, կը կանչէ իր բարեկամուհիներն ու դրացիները եւ կ’ըսէ անոնց. «Ուրախացէ՛ք ինծի հետ, որովհետեւ կորսնցուցած դահեկանս գտայ»: Կ’ըսեմ ձեզի, Աստուծոյ հրեշտակները նոյն ձեւով պիտի ուրախանան մեղաւորի մը համար, որ կ’ապաշխարէ:
 
Ապա շարունակեց.
Մարդ մը երկու որդի ունէր: Կրտսերը հօրը ըսաւ. «Հա՛յր, քու ստացուածքէդ ինծի ինկած բաժինը հիմա՛ տուր ինծի»: Եւ հայրը իր զաւակներուն միջեւ բաժնեց իր ունեցածը: Քանի մը օր ետք, կրտսեր զաւակը առաւ իր ամբողջ հարստութիւնը եւ հեռու երկիր մը գնաց: Հոն անառակ կեանք մը ապրելով՝ մսխեց հարստութիւնը եւ սպառեց իր ամբողջ ունեցածը:
Պատահեցաւ որ այդ երկրին մէջ մեծ սով մը տիրեց, երբ արդէն ինք սկսած էր աղքատանալ:  Ուստի գնաց այդ երկրի քաղաքացիներէն մէկուն քով ծառայ եղաւ, եւ անիկա իր ագարակը ղրկեց զինք՝ խոզ արածելու համար: Նոյնիսկ պատրաստ էր խոզերուն կերած եղջիւրներէն իր փորը լեցնելու, սակայն ոչ ոք կու տար իրեն: Երբ անդրադարձաւ իր վիճակին, ինքնիրեն ըսաւ. «Հօրս տան մէջ քանի՜ գործաւորներ կան, որոնք իրենց պէտք եղած կերակուրէն աւելին ունին, մինչ ես հոս անօթութենէ կը մեռնիմ: Ելլեմ երթամ հօրս քով եւ ըսեմ իրեն.- Հա՛յր, մեղանչեցի Աստուծոյ եւ քեզի դէմ. այլեւս արժանի չեմ քու որդիդ կոչուելու. զիս քու գործաւորներէդ մէկը նկատէ»: Ապա ելաւ
եւ հօրը քով գնաց:
Տակաւին տունէն բաւական հեռու էր, երբ հայրը տեսաւ զինք ու գթաց. վազելով դիմաւորեց զայն, վիզին փաթթուեցաւ եւ համբուրեց: Որդին հօրը ըսաւ. «Հա՛յր, մեղանչեցի Աստուծոյ եւ քեզի դէմ. այլեւս արժանի չեմ քու որդիդ կոչուելու»: Հայրը իր ծառաներուն հրամայեց. «Անմիջապէս բերէք լաւագոյն պատմուճանը եւ հագցուցէք իրեն. մատանի անցուցէք իր մատին եւ կօշիկ տուէք իրեն: Բերէ՛ք պարարտ հորթը, մորթեցէք, ուտենք եւ ուրախանանք: Որովհետեւ իմ այս զաւակս մեռած էր՝ ողջնցաւ, կորսուած էր՝ գտնուեցաւ»: Եւ սկսան խրախճանքի:
Մինչ այդ, երէց զաւակը ագարակ կը գտնուէր: Վերադարձին, երբ տան մօտեցաւ, երգի ու պարի ձայներ լսեց: Կանչեց ծառաներէն մէկը եւ հարցուց թէ ի՛նչ կայ: Ծառան ըսաւ իրեն. «Եղբայրդ եկաւ, եւ որովհետեւ ողջ-առողջ վերադարձաւ, հայրդ պարարտ հորթը մորթեց»: Երէց եղբայրը զայրացաւ եւ չուզեց ներս մտնել: Այս մասին իմանալով, հայրը դուրս ելաւ եւ աղաչեց որ ներս մտնէ: Իսկ անիկա պատասխանեց. «Տարիներէ ի վեր քեզի կը ծառայեմ. ոեւէ մէկ հրահանգդ չանտեսեցի, եւ սակայն նոյնիսկ ուլ մը չտուիր ինծի, որ ուրախանայի բարեկամներուս հետ: Մինչդեռ, երբ եկաւ այդ որդիդ, որ քու ստացուածքդ պոռնիկներուն հետ մսխեց, պարարտ հորթը մորթեցիր անոր համար»: Հայրը ըսաւ. «Տղա՛ս, դուն միշտ ինծի հետ ես եւ ամբողջ ունեցածս քուկդ է: Սակայն հիմա պէտք է ուրախանանք եւ ցնծանք, որովհետեւ այս եղբայրդ մեռած էր՝ ողջնցաւ, կորսուած էր՝ գտնուեցաւ»:
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
ST. CYRIL OF JERUSALEM
This Saturday, March 12, the Armenian Church commemorates St. Cyril of Jerusalem (315-386), a doctor of the church. St. Cyril had a pleasant and conciliatory disposition, but he lived at a time when bishops were embroiled in bitter controversies and were quick to condemn any attempts at compromise, even calling such attempts as treason. Sixteen years of his thirty-five years as a bishop were spent in exile. When a famine hit Jerusalem, he sold some of the possessions of the church to raise money for the poor starving people. He was condemned for selling church property and banished. His best-known work that has survived, “The Catechetical Lectures,” is believed to be one of the earliest systematic accounts of Christian theology. The lectures consist of an introductory lecture, followed by eighteen lectures on the Christian faith, given during Lent to those preparing to be baptized on Easter, and five lectures on the sacraments of baptism and Eucharist delivered after Easter. The lectures have been translated into many languages, including English and Armenian, and are noted for their presentation of the Christian faith in a positive light and maintaining a balance between correct belief and holy action.
Thousands of pilgrims would come to Jerusalem for Holy Week. Cyril instituted the liturgical forms for that week as they were observed in Jerusalem. A detailed account of Holy Week observances in Jerusalem in the fourth century is available thanks to a woman named Egeria (Etheria), believed to be a Spanish nun, who made a pilgrimage to Jerusalem and kept a journal describing the liturgical practices at the various holy sites.
 
SUNDAY OF THE PRODIGAL SON
Our journey through Great Lent continues. This Sunday, March 13, is the Sunday of the Prodigal Son. The parable of the prodigal son shows God’s fatherly love and eagerness to forgive those who repent.
Light, begotten and emanating from Light, you came to seek us, the sheep that had gone astray, whom you carried together with the cross on your shoulder, cleanse us from our sins. 
Holiest of the holy, purifier of those who exist, you swept your house, purified the world from sins and having found your image in it you renewed it, renew us also from our ancient sins.
With the prodigal son we cry out to you, tender-hearted Father, we have sinned against heaven and before you, the purifier from sins; come out with love to meet us, embrace us with a kiss and purify us from our sins.
Holy Mother of God, fountain of life flowing from Eden, through which the thirsting earth was watered with the Spirit’s wisdom, pray that we may be given a fountain of tears to cleanse us from our sins.
(From the Liturgical Canons of the Armenian Church for the Third Sunday of Lent, Sunday of the Prodigal Son)
REQUIEM REQUESTS
In memory of: Barkey Mossoian
Requested by: Dave and Kathy Mossoian

In memory of: Salpie Papakhian Hughes
Requested by: Scott and Noreen Mollon and their children Rhys and Max.

In memory of: Genevieve Sarkisian, 1 year. Makrouhie Kushigian, 23 years. Arpine Katcherian, 14 years. Ara Katcherian, 1 year
Requested by: Greg Sarkisian. Nicole Sarkisian

In memory of: Mardig Apigian, 59 years (Grantford, Ontario). Mary (Ohanesian) Apigian, 40 days (Grantford, Ontario)
Requested by: Ned and Aroxie Apigian

In memory of: John Afetian, 43 years. Val Afetian, 2 years
Requested by: Richard and Sandy Afetian. Rosemary Lescanec

May the Lord illuminate their souls and may they rest in peace.

 If you’d like to request a requiem prayer in memory of your loved ones, and/or would like to sponsor the altar flowers, candles, or incense, please submit your request through the church’s website, saintsarkis.org, or by calling the church office at 313-336-6200 by noon on Thursday.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
The flowers adorning the Holy Altar this Sunday
are donated
by Marty and Kim Krikorian Tatoian and family
in honor of
Krikor “George” and Ann Krikorian’s
60th wedding anniversary.
 Wishing them good health and many more years together.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS
The Central Executive is excited to announce that AYF Camp Haiastan Staff applications for the 2022 season are now open!
AYF Camp Haiastan has played a large role in many of our lives, both as young Armenians and AYF members. We encourage all of our members to take advantage of this amazing leadership opportunity, which also serves as a way to give back to the Camp that gifted us many lifelong friendships and memories. We are the current leaders of our younger generation, and we must ensure they are taught to never stop working towards our goal of a united,
free, and independent Armenia.

Dates for the sessions of 2022 camping seasons are:

Staff Week: June 19 - June 25
Teen Session: June 26 - July 9
Day Camp: June 27 - July 1
Session One: July 10 - July 23
Session Two: July 24 - August 6
Session Three: August 7 - August 20

Deadlines:
February 11th - Summer & Day Camp Directors
March 1st - Specialty Positions (Nurse, Head Cook, Head Counselor, Assistant Cook, Aquatics
Director, Lifeguard, Armenian School Teacher)
March 14th - Counselors & Staff In-Training (SIT)
For any questions please reach out to U. Kenar Charchaflian at execdirector@camphaiastan.org or via phone at (508) 520-1312.
Ընկերական Ջերմ Բարեւներով / Ungeragan Cherm Parevnerov,
Հ.Ե.Դ. Ա.Մ.Ն. Արեւելեան Շրջանի Կեդրոնական Վարչութիւն
AYF-YOARF Central Executive, Eastern Region USA
The Armenian Genocide Education Committee (AGEC) of Michigan continues to pursue its mission to facilitate the teaching of the Armenian Genocide in Middle and High Schools across the state, as mandated by state legislation. Our goal is to eventually reach out to all school districts as well as private schools in the state to assist with teacher training and resources needed to teach about the Armenian Genocide in accordance with the requirements of the said law.
The AGEC is seeking volunteers among teachers, school administrators, superintendents, experts in professional development, and other interested individuals with the necessary enthusiasm and contacts to act as ambassadors to connect with districts, schools, and teachers across the state.

Our desire is to establish a network which will help the Committee
a) organize teacher training workshops on the Armenian Genocide, and
b) make teaching resources on this topic available to schools across the state.

If you are interested in attending a brainstorming session via zoom on this issue in the coming weeks, please email Richard Norsigian at rnorsigian@gmail.com.
You are welcome to share this message with friends and colleagues who also may be interested.
Register for 2022 Petag
Արձանագրուէ’ Փեթակի 2022 տարեշրջանին

August 5 – 19, 2022
Hamazkayin’s Petag Western Armenian Immersion program is a 14-day, overnight Western Armenian immersion experience designed to bring young Armenians aged 10-14 together to create, explore, and bring the Armenian language to life.

Location: St Raphaela Retreat Center, Haverford, PA 19083 (30 minutes outside Philadelphia)
Համազգայինի «Փեթակ» ճամբարը արեւմտահայերէնի խորացման 14-օրեայ ծրագիր մըն է, նախատեսուած՝ 10-14 տարեկաններու համար. անոնք պիտի կարենան խաղալ, սորվիլ ու ստեղծագործել հայերէնով։
DIRECTOR APPLICATIONS
APPLICATIONS DUE APRIL 15TH

With the conclusion of our Intern applications, the Central Internship Council is still in search of a program Director(s) for the 2022 AYF Internship in Armenia. We are looking for passionate, responsible, and capable Director applicants to lead in this summer’s edition of the Internship program.
This is one of the best leadership experiences that the AYF-YOARF has to offer, and we are looking for someone who is motivated to inspire and inform interns about their homeland! You will spend your summer in Armenia directing the Internship participants with the main responsibility of showing them all the amazing aspects that Armenia has to offer.
This summer you will be the face of our Internship program, organizing excursions for the weekends, arranging and communicating the housing for Interns, managing the program budget, and leading all other aspects within the Internship program. This position requires great responsibility but is something that you do not want to miss out on!
APPLY FOR THE DIRECTOR POSITION TODAY!

QUALIFICATIONS
- Must speak Armenian fluently
- Must be a strong/quick communicator & be easily accessible via technology
- Must have spent significant time in Armenia
- Must be comfortable leading a group of college-age students for two months
- Must be at least 21 years of age

While the position is not a paid one, the travel to and from Armenia for the Director is covered by the AYF-YOARF, along with housing during the Internship.
The Director(s) will also be provided with a weekly stipend of $200 a week, totaling $2,000 for the full two months, to help pay for any other additional expenses and costs during their stay in Armenia.

For more information, please visit www.ayf.org/internship,
or contact internship@ayf.org.
AYF Camp Haiastan is excited to announce the

70th Anniversary Gala

to be held on
Saturday, July 23, 2022, at Gillette Stadium! 

Over the last 70 seasons, AYF Camp Haiastan has brought together hundreds of campers, counselors, and staff from all over the world to explore all aspects of Armenian culture and history while building lifelong friendships. 

Please join us to celebrate this milestone! It will be an event you will not want to miss!

Tickets:
$150

Additional accommodation details to follow.
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200