ᒫᑦᓯ 2019                                                                    English |   Français
ᐅᓪᓗᖓ ᕿᔅᓵᓂᕐᒧᑦ: ᐊᐃᕐᕆᓕ 28
ᐃᖅᑲᐅᒪᓗᒋᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐃᓅᒍᓐᓃᓚᐅᖅᑐᑦ

Day of Mourning ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᓃᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᕐᓂᐅᔪᑦ ᐊᒃᑐᖅᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᑦ ᓴᓇᔨᓂᒃ, ᓴᓇᔨᑖᓵᓂᒃ, ᓴᓇᓕᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐋᓐᓂᖅᑐᓄᑦ. ᐅᕙᒍᓕᒫᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓲᖑᕗᒍᑦ.  

ᐊᐃᕐᕆᓕ 28 ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓪᓗᕆᔭᖓ ᕿᔅᓵᓂᕐᒧᑦ. ᑖᓐᓇ ᐅᓪᓗᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᑦᑎᓇᐅᖕᒪᑦ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐱᔭᐅᓵᓕᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᐋᓐᓂᕐᓂᐅᔪᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᖅᑐᓄᑦ. ᐅᓪᓗᖁᑎᐅᖕᒥᔪᖅ ᓄᑖᙳᖅᑎᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᓂᕆᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒥᑦ ᓴᓇᔨᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᖃᓄᐃᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᕐᔪᐊᕐᓂᕐᒥᑦ. ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐋᓐᓂᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᒥᓲᓗᐊᖅᑐᖅ. 

ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ (NTFL) ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᖃᖅᑎᑦᑎᓛᖅᑐᑦ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᓴᓇᔨᓄᑦ ᐃᓅᒍᓐᓃᖅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᓂᒃ ᔨᐊᓗᓇᐃᕝ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓈᑦᑏᖑᔭᖅ, ᐊᐃᕐᕆᓕ 28, ᖁᓛᓂ. ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ ᑐᓐᖓᓱᑦᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᐸᖃᑕᐅᓗᑎ.

ᐅᓪᓗᕆᑎᓪᓗᓂᐅᒃ ᕿᔅᓵᓂᕐᒧᑦ ᓈᑦᑏᖑᔭᕐᒥᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ, ᐃᓕᓐᓂᑦ ᖃᐃᖁᔨᔪᒍᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓗᓂ ᐅᓪᓗᖓ ᕿᔅᓵᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᕐᓂᑦ ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᕐᒥᑦ, ᐊᐃᕐᕆᓕ 26, ᐅᓪᓗᕆᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᓈᑦᑏᖑᔭᒥ, ᐊᐃᕐᕆᓕ 28. ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᕿᔅᓵᓂᕐᒧᑦ ᐊᕙᓗᒥᐅᑕᒥᑦ , ᐊᑐᕐᓗᑎ ᕿᓐᓂᖅᑕᓂᑦ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᓗᑎ ᐃᑲᔪᖅᓯᓂᕐᒧᑦ, ᖃᕿᖅᑯᐊᕋᕐᒥᑦ ᑐᒃᓯᕋᕐᓗᑎᑦ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ , ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᐃᒪᓗᑎᑦ: ᐅᔾᔨᕈᓱᓐᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒥᑦ ᐃᓅᓯᕐᓂᒃ ᐱᐅᓕᔅᓯᒍᓐᓇᖅᑐᖅ.

 
ᐃᒡᓗᓂ ᓇᑉᐸᖅᑎᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍ ᐃᓗᐊᓂ 2019
ᓄᑖᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᔪᐊᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᓂᖅ

ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᑐᑭᓕᒃ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓂ ᓇᑉᐸᖅᑎᕆᓂᖅ ᐊᕐᕌᒍ ᐃᓗᐊᓂ ᐱᒋᐊᕈᑕᐅᓛᓕᕐᒥᔪᑦ. ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓕᕆᔨᐊᒥᓲᓂᖅᓴᐅᓕᓛᖅᑐᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒋᔭᖓ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒧᑦ ᓄᑖᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᔪᐊᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓄᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᖅ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᔪᓕᕆᔨᒧᑦ.

 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᖃᖅᑐᓕᒫᑦ ᑕᐃᒪᐃᑎᑕᐅᕗᑦ ᐊᑖᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᑖᓵᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᔪᐊᖅᑐᒥᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᓚᖃᖅᑐᖅ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓂ ᑦ:

 
 • ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂᑦ ᓇᑉᐸᖅᑎᕆᓂᖅ
 • ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓂᑦ ᐅᐊᔭᑯᑖᓂᑦ ᓇᑉᐸᖅᑎᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ
 • ᐲᔭᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᖃᓪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐅᔭᖅᑲᓂᑦ
 • ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒃᑰᕈᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ
 • ᐊᖅᑯᓯᐅᕐᓂᕐᒥᑦ, ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᓄᓇᒃᑰᖓᔪᖅ ᓱᓪᓗᓕᐅᕐᓂᕐᒥᑦ, ᖃᓗᕋᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐲᔭᐃᓂᕐᒥᑦ
 • ᓴᕕᒃᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᕕᕋᔭᕐᓂᒃ ᐱᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᓂᕐᒥᑦ
 • ᓇᐹᖅᑐᓕᕆᓂᖅ
 • ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᕿᑯᖅᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᒃᓴᓂᒃ ᑭᑉᐹᕆᒃᑐᓂᒃ, ᐅᔭᖅᑲᙳᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᒪᕋᖕᒨᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑯᐃᑦ ᐱᖁᑏᑦ; ᐊᒻᒪᓗ
 • ᕿᔪᓕᕆᓂᖅ
ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒥᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓪᓗᐊᖅᑐᖅ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖓᔪᖅᑳᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓕᕆᔨᒧᑦ, ᕿᓚᒻᒥᐅᓛᒃᑯᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐅᓪᓗᐃᑦ 30 ᑐᖔᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓯᒋᐊᓚᐅᙱᓂᕐᓂᑦ. ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ ᑕᑯᒋᐊᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ 7(1) ᐊᒻᒪᓗ 7(2) ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ. .

ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎᑎᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᑐᓂᒃᑭᑦ!

ᒪᓕᑦᑎᐊᓂᕐᒧᑦ, ᐱᔭᕇᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᓗᒍ ᑖᓐᓇ ᓄᑖᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᔪᐊᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᕆᔪᒫᖅᑕᕐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᑦ. ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᔪᓕᕆᔨ ᐅᓪᓗᒥ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᕗᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᑉᐱᖅᑐᒐᖓ.

ᖃᐃᖁᔭᐅᕗᑎᑦ: ᐃᒡᓗᓂ ᓇᑉᐸᖅᑎᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍ ᐃᓗᐊᓂ ᐱᒋᐊᕈᑎᖓ ᖃᐅᔨᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᙵᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᔪᓂᒃ ᐅᕙᙵᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᓵᑑ ᓅᕙ ᑐᔪᕐᒥᕕᒃ ᑖᓐᓇᐅᓕᖅᐸᑦ 16 ᐊᐃᕐᕆᓕ 2019 2:30-ᒧᐊᖅᐸᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ 5:30-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ.


 
ᓴᖅᑮᓂᕐᒥᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ!ᐃᖅᑲᐅᒪᕕᐅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐊ? ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᓪᓗ (NAOSH) ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐊ ᐊᓯᖔᖑᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᑖᓐᓇᐅᓪᓗᓂ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ!

ᑭᓲᖕᒪ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ? ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᓕᒫᖑᔪᖅ ᑐᕌᖓᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᖕᓄᑦ, ᓴᓇᔨᓄᑦ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ, ᑐᕌᒐᖃᖅᖢᓂᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂ ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ, ᐊᖏᕐᕋᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥᑦ. ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᓕᒫᒥᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒃᑯᑦ ᒪᐃᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ. ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕌᒍᒥᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᑕᐃᒎᓯᓕᒃ ᐃᓄᐃᑦ, ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕈᒪᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᐃᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖅ.

ᐱᓕᕆᐊᖃᑦᑎᐊᕈᒪᔪᒍᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒥᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖕᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᒪᔪᒍᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᐃᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖅ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᖁᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂᑦ. ᓴᙱᓂᖅᑖᖅᑎᑦᑎᒍᒪᔪᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᓱᕈᒪᔪᒍᑦ ᒥᑭᓐᓂᖅᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑯᓐᓂᖅᓱᖅᑐᓂᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᕕᐅᔪᓂᒃ ᐊᑐᓕᖃᓯᐅᑎᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᑕᒡᕘᓇ ᓴᓇᕐᕈᑎᒃᑯᕕᖕᒥ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓃᑦ! ᑖᒃᑯᐊ ᕿᓚᒻᒥᐅᓇᖅᑐᑦ ᑲᑎᙵᓗᑎᒃ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᐅᔪᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᐸᒃᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᔪᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᑦ ᐃᒡᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓᓂ.


ᐸᕐᓇᐃᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᑦᑎᐊᕙᖕᓂᒃ ᔭᓗᓇᐃᕝᒥ, ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᔪᒫᖅᑕᑦᑎᓐᓂᒃ ᒫᓐᓇᑦᑎᐊᕈᓗᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᑦ ᐅᐸᒍᒪᖕᒥᔭᕗᑦ! ᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᐅᐸᒍᑎᖁᓐᓂᕈᕕᒋᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᕕᒋᔭᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᒐᒪᔪᒍᑦ ᖄᖏᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ ᐊᐃᕐᕆᓕ 1 ᐅᕙᓂ safetynet@wscc.nt.ca ; ᐃᓕᓐᓂ ᑕᑯᔭᖅᑐᒍᒪᓪᓚᕆᑦᑐᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓗᑕ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒥᑦ!ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖏᑦ

ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᖃᐅᔨᓴᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᒋᓪᓗᒋᑦ ᐅᑯᐊ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑐᑭᒧᐊᕈᑎᖏᑦ ᒫᑦᓯ 2019 ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ:
 • ᐊᑐᐊᒐᖅ 02.05, ᐅᓂᒃᑳᕆᓂᖅ ᑮᓇᐅᔾᔭᕈᑎᓂᒃ
 • ᐊᑐᐊᒐᖅ 2.06, ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᓐᓂᒃ ᐊᑎᓕᐅᕆᓂᖅ
 • ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑐᑭᒧᐊᕈᑎᖓ, B-012, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔩᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ
ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᑖᓐᓇ WSCC Policy Manual (ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᐊᒐᖅᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ) ᕿᒥᕐᕈᐊᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐃᕐᒃᑲᓇᐃᔭᕐᒃᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᕐᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᕐᑲᐅᔨᓴᕐᒃᑏᑦ ᐊᑐᐊᒐᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑖᓐᓇ Governance Council Directives (ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑐᑭᒧᐊᕈᑎᖏᑦ) ᕿᒥᕐᕈᐊᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᕈᑎᓂ.
ᐊᒡᓚᒡᕕᑦ ᒪᑐᓯᒪᓂᖏᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᓛᖅᑐᑦ ᑐᖁᑕᐅᕕᐊᑉ ᓄᙳᖏᓐᓂᒃ ᑕᓪᓕᒻᒥᖅ ᐊᐃᕐᕆᓕ 19-ᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᒡᒐᔾᔭᐅ ᐊᐃᕐᕆᓕ 22-ᒥᑦ. ᐊᓪᓚᕕᖓ ᒪᑐᐃᒃᑲᓐᓂᓛᖅᑐᖅ ᐊᐃᑉᐱᖅ, ᐊᐃᕐᕆᓕ 23-ᒥᑦ 8:30 ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ.

ᐅᖃᓗᒋᑦ 1-800-661-0792−ᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᖅᑐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᒍᒪᒍᕕᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐅᓇ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᓂᖅ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᓂ ᑕᐃᑲᓂ WSCC Connect .

wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407