E-Newsletter - March 26, 2021
Our Church doors are open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.
Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
Religious Calendar for Palm Sunday
the Holy Week and Holy Easter
 
Palm Sunday, March 29, 2021
Divine Liturgy 10:00 a.m.
Service of Terenpatsek (Opening of the Portal) 11:45 a.m.
Great Procession 12:15 p.m.

Holy Tuesday, March 30, 2021
Feast of the Ten Virgins 6:00 p.m.

Maundy Thursday, April 1, 2021
Divine Liturgy 5:00 p.m.
Washing of the Feet 6:30 p.m.
Tenebrae (Khavaroum) 8:00 p.m.

Good Friday, April 2, 2021
Service of Entombment 6:00 p.m.

Holy Saturday, April 3, 2021
Reading of Scriptures 5:00 p.m.
Easter Eve Divine Liturgy 6:00 p.m.

Easter Sunday, April 4, 2021
Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.
PALM SUNDAY
This Sunday, March 28, is Palm Sunday, which commemorates Jesus’ triumphal entry into Jerusalem and the beginning of Holy Week. The Church is joyful after forty days of repentance. Christ is coming to Jerusalem. He is coming in the name of the Lord in fulfillment of the prophecy (Zechariah 9:9-16).
 
Rejoice, O Jerusalem, and adorn your bridal chamber, O Sion, for behold your King Christ, seated on the new colt, shows meekness and comes to enter into your chamber. … Cry aloud, Hosanna, blessed is he that comes in the name of the Lord, who has great mercy. (From the Introit of Palm Sunday)
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, March 28 - Palm Sunday

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Great Monday, March 29: Morning: Matthew 21:18-22:14 Evening: Genesis 1:1-3:24; Proverbs 1:1-9; Isaiah 40:1-8; Matthew 20:17-28
  • Great Tuesday, March 30: Morning: Mark 12:13-44 Evening: Genesis 6:9-9:17; Proverbs 9:1-10:6; Isaiah 40:9-17; Matthew 24:1-26:2 Annunciation of the Holy Mother of God: Song of Songs 1:1-11; Proverbs 11:30-12:4; Isaiah 52:7-10; Zechariah 2:10-13; Malachi 3:1-2; 2 Corinthians 6:16-7:1; Luke 1:26-38 Corinthians 12:8-27
  • Great Wednesday, March 31: Morning: Mark 14:1-11 Evening: Genesis 18:1-19:30; Proverbs 1:10-19; Zechariah 11:11-14; Matthew 26:3-16
  • Great Thursday, April 1: Morning: John 12:27-43 Office of Penitents: Isaiah 60:20-22; Ezekiel 36:24-31; Hebrews 10:19-31; Luke 7:36-50 Holy Eucharist: Genesis 22:1-18; Isaiah 61:1-7; Acts 1:15-26; Mark 14:1-26; 1 Corinthians 11:23-32; Matthew 26:17-30 Washing of the Feet: Exodus 30:17-21; 1 Kings 7:38-40; 2 Chronicles 4:2-6; Isaiah 44:2-6; 1 Corinthians 10:1-4; 1 John 4:7-21; John 13:1-11; John 13:12-15
  • Great Friday, April 2: Passion: John 13:16-18:1; Luke 22:1-65; Mark 14:27-72; Matthew 26:31-56; Matthew 26:47-75; John 18:2-27; John 18:28-19:16 Crucifixion: Zechariah 11:11-14; Galatians 6:14-18; Isaiah 3:9-15; Philippians 2:5-11; Isaiah 50:4-9; Romans 5:6-11; Amos 8:9-12; 1 Corinthians 1:18-31; Isaiah 52:13-53:12; Hebrews 2:11- 18; Matthew 27:1-56; Isaiah 63:1-6; Hebrews 9:11-28; Mark 15:1-41; Jeremiah 11:18-12:8; Hebrews 10:19-31; Luke 22:66-23:49; Zechariah 14:5-11; 1 Timothy 6:13-16; John 19:17-37 Burial: Jeremiah 11:18-12:8; Isaiah 52:13-53:12; Wisdom 2:1-22; Zechariah 12:8-14; 1 Peter 3:17-20; Matthew 27:57-61
  • Great Saturday, April 3: Morning: Matthew 27:62-66 Easter Eve: Genesis 1:1-3:24; Genesis 22:1-18; Exodus12:1-24; Jonah 1:1-4:11; Exodus 13:24-15:21; Isaiah 60:1-13; Job 38:1-28; Joshua 1:1-9; 2 Kings 2:1-22; Daily Bible Readings for 2020 According to the Lectionary of the Armenian Apostolic Church Jeremiah 31:31-34; Ezekiel 37:1-14; Daniel 3:1-90; 1 Corinthians 15:1-11; Matthew 28:1-20
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, March 28, 2021
Palm Sunday - Ծաղկազարդ

THE EPISTLE OF ST. PAUL TO THE PHILIPPIANS (4.4-7)
Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice! Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
  
   ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ՆԱՄԱԿԸ ՓԻԼԻՊՊԵՑԻՆԵՐՈՒՆ (4.4-7) 
Միշտ ուրախ եղէք Տիրոջմով. դարձեալ կ'ըսեմ՝ ուրախ եղէք: Բոլորին հանդէպ ազնիւ եղէք: Շուտով Տէրը կու գայ: Ոեւէ բան թող չմտահոգէ ձեզ. այլ միշտ ձեր աղօթքներուն եւ աղաչանքներուն մէջ գոհաբանութեամբ Աստուծմէ խնդրեցէք ինչ բանի որ կարիքը կը զգաք, եւ այն ատեն Աստուծոյ խաղաղութիւնը, որ միտքով կարելի չէ հասկնալ, խաղաղ պիտի պահէ ձեր սիրտերն ու միտքերը, որոնք Քրիստոս Յիսուսի միացած են:
  
THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO MATTHEW (20.29-21.17)
As Jesus and his disciples were leaving Jericho, a large crowd followed him. Two blind men were sitting by the roadside, and when they heard that Jesus was going by, they shouted, "Lord, Son of David, have mercy on us!"   
The crowd rebuked them and told them to be quiet, but they shouted all the louder, "Lord, Son of David, have mercy on us!"   
Jesus stopped and called them. "What do you want me to do for you?" he asked.   
"Lord," they answered, "we want our sight."   
Jesus had compassion on them and touched their eyes. Immediately they received their sight and followed him.   
As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent two disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them, and he will send them right away."   
This took place to fulfill what was spoken through the prophet:   
"Say to Daughter Zion,   
   'See, your king comes to you,   
gentle and riding on a donkey,   
   and on a colt, the foal of a donkey.'"   
The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted,   
   "Hosanna to the Son of David!"   
   "Blessed is he who comes in the name of the Lord!"   
   "Hosanna in the highest heaven!"   
When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, "Who is this?"   
The crowds answered, "This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee."   
Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. "It is written," he said to them, "'My house will be called a house of prayer,' but you are making it 'a den of robbers.'"   
The blind and the lame came to him at the temple, and he healed them. But when the chief priests and the teachers of the law saw the wonderful things he did and the children shouting in the temple courts, "Hosanna to the Son of David," they were indignant.   
"Do you hear what these children are saying?" they asked him.   
   "Yes," replied Jesus, "have you never read,   
   "'From the lips of children and infants   
   you, Lord, have called forth your praise'?"   
And he left them and went out of the city to Bethany, where he spent the night.
   
ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ ( 20:29-21:17)
Երբ Յիսուս եւ իր աշակերտները Երիքովէն դուրս կ'ելլէին, մեծ բազմութիւն մը հետեւեցաւ իրեն: Ճամբու եզերքին նստած երկու կոյրեր, երբ լսեցին որ Յիսուս կ'անցնի, սկսան աղաղակել.
- Ողորմէ՛ մեզի, Յիսո՜ւս, Դաւիթի՛ Որդի:
Ժողովուրդը սաստեց զանոնք որ լռեն, բայց անոնք աւելի բարձր ձայնով շարունակեցին աղաղակել.
- Ողորմէ՛ մեզի, Տէ՜ր, Դաւիթի՛ Որդի:
Յիսուս կանգ առաւ, իր մօտ կանչեց կոյրերը եւ հարցուց.
- Ի՞նչ կ'ուզէք որ ընեմ ձեզի:
Անոնք պատասխանեցին.
- Տէ՛ր, թող մեր աչքերը բացուին:
Յիսուս գթաց եւ անոնց աչքերուն դպաւ: Կոյրերը անմիջապէս սկսան տեսնել եւ հետեւեցան Յիսուսի:
 
Երբ Երուսաղէմի մօտեցան եւ հասան Բեթփագէ, Ձիթենեաց լեռան կողին, Յիսուս իր աշակերտներէն երկուքը ղրկեց՝ անոնց պատուիրելով.
- Գացէք սա դիմացի գիւղը եւ անմիջապէս հոն կապուած էշ մը պիտի գտնէք իր աւանակին հետ. քակեցէք եւ ինծի բերէք: Եւ եթէ մէկը առարկէ, ըսէք. «Տէրը պէտք ունի», եւ անմիջապէս թոյլ պիտի տայ ձեզի:
 
Ասիկա պատահեցաւ, որպէսզի իրականանայ ինչ որ Տէրը ըսած էր մարգարէին բերնով.-«Երուսաղէմի ըսէք.-
Ահա թագաւորդ քեզի կու գայ.
անիկա հեզ է, նստած՝ իշու մը աւանակին վրայ»:
 
Աշակերտները գացին եւ կատարեցին ինչ որ Յիսուս պատուիրեց իրենց: Բերին էշն ու աւանակը եւ իրենց վերարկուները անոնց վրայ դրին: Ապա Յիսուս նստաւ աւանակին վրայ: Ժողովուրդէն շատեր իրենց վերարկուները կը փռէին ճամբուն վրայ, ուրիշներ ծառերէն ոստեր կը կտրէին եւ կը տարածէին ճամբուն վրայ: Եւ ամբողջ բազմութիւնը, որ թափօրին մէջ Յիսուսի առջեւէն կ'երթար կամ կը հետեւէր իրեն, կ'աղաղակէր.-
«Օրհնութի՜ւն Դաւիթի Որդիին,
օրհնեալ է ան՝ որ կու գայ Տիրոջ անունով:
Օրհնութի՜ւն Բարձրեալին»:
 
Երբ Յիսուս Երուսաղէմ մտաւ, ամբողջ քաղաքը դղրդեցաւ:
- Ո՞վ է ասիկա,- կը հարցնէին քաղաքի բնակիչները:
Եւ ամբոխը կը պատասխանէր.
- Ասիկա Յիսուս մարգարէն է, Գալիլեայի Նազարէթ քաղաքէն:
 
Ապա Յիսուս տաճար մտաւ եւ դուրս վռնտեց բոլոր անոնք, որոնք տաճարի շրջափակին մէջ առուծախ կ'ընէին. լումայափոխներուն սեղանները եւ աղաւնեվաճառներուն աթոռները շրջեց եւ ըսաւ անոնց.
- Սուրբ գիրքերուն մէջ գրուած է. «Իմ տունս աղօթքի տուն պիտի կոչուի», մինչ դուք զայն աւազակներու որջի վերածած էք:
 
Տաճարին մէջ Յիսուսի մօտեցան կոյրեր ու կաղեր, եւ անիկա բժշկեց զանոնք: Երբ աւագ քահանաները եւ Օրէնքի ուսուցիչները տեսան Յիսուսի կատարած հրաշքները եւ լսեցին աղաղակը մանուկներուն, որոնք տաճարին մէջ կը գոչէին. «Օրհնութի՜ւն Դաւիթի Որդիին», բարկացան եւ Յիսուսի ըսին.
- Կը լսե՞ս ինչ կ'ըսեն ատոնք:
Յիսուս պատասխանեց.
- Այո՛, չէ՞ք կարդացած Սուրբ գիրքին սա խօսքը, թէ «Մանուկներու եւ կաթնկեր երեխաներու բերնով գովեստ հիւսեցիր»:
 
Ապա Յիսուս զանոնք ձգելով քաղաքէն դուրս ելաւ՝ դէպի Բեթանիա, եւ հոն գիշերեց:
NEWS AT ST. SARKIS CHURCH
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
REMEMBRANCE OF THE RAISING OF LAZARUS
This Saturday, March 27, we commemorate the Raising of Lazarus as told in the Gospel of John, Chapter 11. Lazarus and his sisters Mary and Martha were good friends of Jesus. Their home in Bethany (near Jerusalem) was Jesus' home whenever he was in Jerusalem. Lazarus' sudden death threw his sisters into deep mourning. Jesus also wept for his friend. John's gospel account emphasizes the fact that Lazarus was indeed dead by pointing out that his body was in the tomb. Jesus' raising of Lazarus convinced many people of his divine powers, and according to John, the authorities took steps to try to silence him.

Lazarus represents humankind and Bethany represents the whole world. The major themes of this day are the forthcoming victory of Christ over death, the supreme sacrifice of love, and the resurrection as the ultimate triumph of love. 
The forty days of Great Lent (Medz Bahk) come to an end with Vespers on Friday prior to the commemoration of the Raising of Lazarus. A new fasting period for Holy Week begins on Monday and continues through Holy Saturday.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
EASTER LILY DONATIONS
It is in our Church’s custom to decorate the sanctuary for Palm Sunday and Easter Sunday with palm leaves and lilies. We invite all parishioners to honor a loved one with a donation to the fund of fresh lilies to beautify the altar and the sanctuary. All donations will be listed in the Easter Sunday bulletin, unless otherwise requested.
Please contact Rose Gerjekian at 248-321-2618.
Position Available

St. Sarkis Church is looking for a part-time Administrative Assistant. Responsibilities include clerical and receptionist tasks, such as answering phones, drafting letters, maintaining the church's and pastor's calendar, publishing the weekly bulletin, greeting visitors, and other duties as assigned.  

The ideal candidate will be detail oriented, proficient in Microsoft Office (Word, Excel, and Publisher), and have good organizational skills. Knowledge of the Armenian language is a plus.

To be considered for this position, send a resume' to St. Sarkis Church at office@saintsarkis.org by March 31.

Pastor and Board of Trustees,
St Sarkis Armenian Apostolic Church
Holy Easter Home Blessing
 
Home blessing is a tradition in the Armenian Church which is done twice a year: after Christmas and after Easter. During this visit, the clergy will have the opportunity to personally congratulate the family on the feast and bring the blessings of God to the home, and to it’s family members, bread, salt, and water. If you wish to have your home blessed during the Easter season, please contact Rev. Fr. Hrant Kevorkian for an appointment at 857-318-9799.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200