E-Newsletter - May 1, 2020
Join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook,
You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.
Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Monday Prayers for the Sick: 6:30 pm
Wednesday Morning Service: 10:30 am
Friday Vespers Service: 6:30 pm
Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
SUPPORT YOUR CHURCH WITH YOUR WEEKLY OFFERING

These are challenging times for all of us. The church is committed to supporting you in your spiritual and material needs, but it is a group effort. If you are able, please consider continuing to contribute to the church so that she can continue in her mission. Your Sunday offerings, collection plate and candle donations can all be done online or by mailing a check to the church.
LIGHT A VIRTUAL CANDLE
Lighting a candle is a way of extending one's prayer and showing solidarity with the person on whose behalf the prayer is offered. The candle symbolizes that prayer.  🕯
On Sundays, Mondays, Wednesdays, and Fridays, Rev. Fr. Hrant Kevorkian will lite a candle for every request received. If you would like to submit a request, you can contact Fr. Hrant, call the Church office at (313)336-6200, send us a message on social media , reply to this email, or click the button below.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, May 4: 1) Luke 9:37-50; 2) Acts 13:44-14:6; 2 Peter 1:1-11; John 5:31-47; 3) Matthew 12:1-21; 4) Mark 4:35-5:20
  • Tuesday, May 5: 1) Luke 9:51-62; 2) Acts 14:7-17; 2 Peter 1:12-19; John 6:1-14; 3) Matthew 12:22-37; 4) Mark 5:21-34
  • Wednesday, May 6: 1) Luke 10:1-24; 2) Acts 14:18-27; 2 Peter 1:20-2:8; John 6:15-21; 3) Matthew 12:38-50; 4) Mark 5:35-43
  • Thursday, May 7: 1) Luke 10:25-42; 2) Acts 15:1-29; 2 Peter 2:9-22; John 6:22-38; 3) Matthew 13:1-23; 4) Mark 6:1-6
  • Friday, May 8: 1) Luke 11:1-13; 2) Acts 15:30-16:5; 2 Peter 3:1-9; John 6:39-72; 3) Matthew 13:24-35; 4) Mark 6:7-13
  • Saturday, May 9: 1) Luke 11:14-32; 2) Acts 16:6-40; 2 Peter 3:10-18; John 7:1-13; 3) Matthew 13:36-52; 4) Mark 6:14-29
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, May 3, 2020
ԿԱՐՄԻՐ ԿԻՐԱԿԻ - RED SUNDAY
THE FIRST EPISTLE OF ST. PETER THE APOSTLE (5.1-14)
To the elders among you, I appeal as a fellow elder, a witness of Christ's sufferings and one who also will share in the glory to be revealed: Be shepherds of God's flock that is under your care, serving as overseers-not because you must, but because you are willing, as God wants you to be; not greedy for money, but eager to serve; not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the Chief Shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away.  
Young men, in the same way be submissive to those who are older. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because, "God opposes the proud but gives grace to the humble." Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. Cast all your anxiety on him because he cares for you.  
Be self-controlled and alert. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings.  
And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. To him be the power for ever and ever. Amen.  
With the help of Silas, whom I regard as a faithful brother, I have written to you briefly, encouraging you and testifying that this is the true grace of God. Stand fast in it. She who is in Babylon, chosen together with you, sends you her greetings, and so does my son Mark. Greet one another with a kiss of love. Peace to all of you who are in Christ. Amen.

  ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱԿԸ (5.1-14)
Երէցնե՛ր, որպէս երիցակից մը որ ձեզի պէս վկայ եմ Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ ձեզի հետ ալ մասնակից պիտի ըլլամ գալիք փառքին որ պիտի յայտնուի, կ՚աղաչեմ ձեզի. ձեզի վստահուած Աստուծոյ հօտը արածեցէք ո՛չ թէ իբր պարտադրանք կատարելով վերակացութեան ձեր պաշտօնը, այլ կամաւորաբար, ինչպէս Աստուած կ՚ուզէ: Ո՛չ թէ դրամի սիրոյն, այլ յօժարութեամբ: Ո՛չ թէ ձեզի վստահուած մարդոց ձեր անձերը պարտադրելով, այլ օրինակ ըլլալով ձեր հօտին. որպէսզի երբ Հովուապետը յայտնուի՝ անթառամ փառքի պսակը ընդունիք: 
Նոյնպէս ալ դուք, երիտասարդնե՛ր, հնազա՛նդ եղէք ծերերուն: Բոլորդ ալ խոնարհաբար ծառայեցէք իրարու, որովհետեւ ինչպէս Առակաց Գիրքը կ՚ըսէ. «Աստուած հակառակ է ամբարտաւաններուն, մինչ խոնարհներուն շնորհք կու տայ»: 
Հետեւաբար Աստուծոյ հզօր ձեռքին տակ խոնարհեցէք, որպէսզի երբ յարմար ժամանակը գայ՝ ձեզ բարձրացնէ: Ձեր բոլոր հոգերը Աստուծոյ ձգեցէք, որովհետեւ ի՛նքը կը հոգայ ձեր մասին: 
Արթուն եւ պատրաստ եղէք, որովհետեւ ձեր թշնամին՝ Սատանան առծիւի պէս մռնչելով կը շրջի եւ կլլելու համար մէկը կը փնտռէ: Հաստատուն հաւատքով դէմ դրէք անոր, գիտնալով որ աշխարհի մէջ բոլոր ձեր եղբայրներն ալ նոյն չարչարանքներէն կ՚անցնին: Եւ բոլոր շնորհքներու պարգեւիչը՝ Աստուած, որ Քրիստոս Յիսուսի միջոցաւ իր յաւիտենական փառքին կանչեց ձեզ, նկատի ունենալով որ չափով մը մասնակից եղաք Յիսուսի չարչարանքներուն, պիտի ձեզ կազդուրէ, զօրացնէ եւ ամուր հիմերու վրայ հաստատէ ձեզ: Յաւիտեան ի՛րն են իշխանութիւնն ու փառքը: Ամէն: 
Այս հակիրճ նամակը ձեզի գրեցի Սիղուանոսի ձեռքով- որ ըստ իս մեր հաւատարիմ եղբայրներէն է- որպէսզի քաջալերեմ ձեզ եւ վստահեցնեմ թէ Քրիստոսի չարչարակից ըլլալը Աստուծմէ տրուած իսկական շնորհք մըն է, որ դուք կը վայելէք ապահովաբար: Այստեղ, Բաբելոնի մէջ գտնուող եկեղեցին, որ ձեր ընտրելակիցն է, կ՚ողջունէ ձեզ: Նոյնպէս բարեւներ Մարկոսէն, իմ որդիէս: Սիրոյ համբոյրով ողջունեցէք զիրար: Խաղաղութի՜ւն ձեր բոլորին որ Քրիստոս Յիսուսի միացած էք: Ամէն։
 
THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO JOHN (5.19-30)
Jesus gave them this answer: "I tell you the truth, the Son can do nothing by himself; he can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does the Son also does. For the Father loves the Son and shows him all he does. Yes, to your amazement he will show him even greater things than these. For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom he is pleased to give it. Moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son, that all may honor the Son just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father, who sent him.  
"I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned; he has crossed over from death to life. I tell you the truth, a time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God and those who hear will live. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself. And he has given him authority to judge because he is the Son of Man.  
"Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice and come out-those who have done good will rise to live, and those who have done evil will rise to be condemned. By myself I can do nothing; I judge only as I hear, and my judgment is just, for I seek not to please myself but him who sent me. 
 
ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ (5.19-30)
Յիսուս անոնց ըսաւ.- Հաստատ գիտցէք, թէ մարդու Որդին ինք իրմէ ոչինչ կը կատարէ, այլ կը կատարէ միայն այն՝ ինչ որ կը տեսնէ թէ Հայրը կը կատարէ: Որովհետեւ ինչ որ Հայրը կը գործէ, Որդին ալ նոյնը կը գործէ: Հայրը կը սիրէ Որդին եւ անոր ցոյց կու տայ ինչ որ ինք կը կատարէ: Տակաւին ձեր տեսածներէն աւելի սքանչելի գործեր ալ ցոյց պիտի տայ Որդիին, այնպէս որ դուք պիտի զարմանաք: Ինչպէս որ Հայրը մեռելները կը յարուցանէ եւ կեանք կու տայ անոնց, նոյնպէս ալ Որդին կեանք կու տայ անոնց՝ որոնց ինք կ՚ուզէ: Եւ Հայրը ոեւէ մէկը չի դատեր, այլ դատելու իշխանութիւնը ամբողջութեամբ յանձնած է իր Որդիին, որպէսզի բոլորն ալ պատուեն Որդին, ինչպէս որ Հայրը կը պատուեն: Ան որ չի պատուեր Որդին, չի պատուեր Հայրը որ զայն ղրկած է: 
Հաստատ գիտցէք, ան որ իմ խօսքերս կը լսէ եւ կը հաւատայ անոր որ զիս ղրկեց, յաւիտենական կեանք ունի եւ պիտի չդատապարտուի, որովհետեւ արդէն իսկ մահէն կեանքի անցած է: Վստահ եղէք, ժամանակ կու գայ- եւ արդէն իսկ եկած է- երբ մեռելները Աստուծոյ Որդիին ձայնը պիտի լսեն եւ լսողները պիտի ապրին: Որովհետեւ, ինչպէս որ Հայրը կեանք պարգեւելու զօրութիւնը ունի իր մէջ, այդ զօրութիւնը տուած է նաեւ Որդիին: Նոյնպէս ալ դատելու իշխանութիւնը տուաւ Որդիին, որովհետեւ անիկա մարդու Որդին է: Ուրեմն մի՛ զարմանաք որ ըսի, թէ ահա կու գայ ժամանակը, երբ բոլոր անոնք որոնք գերեզմաններու մէջ են՝ պիտի լսեն անոր ձայնը եւ դուրս գան. անոնք որ բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին, իսկ անոնք որ չարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ դատապարտուին: Ես ինձմէ չէ որ կը դատեմ, այլ կը դատեմ այնպէս ինչպէս Հօրմէս կը լսեմ. եւ ուրեմն իմ դատաստանս արդար է, որովհետեւ կը գործադրեմ ո՛չ թէ կամքս, այլ կամքը անոր՝ որ զիս ղրկեց:

LITURGICAL CALENDAR
RED SUNDAY
This Sunday (May 3) is the fourth Sunday of Eastertide, known as Red Sunday ( Garmir Giragi ). The name does not have an ecclesiastical origin. Red is the color of blood and this may be an appropriate time to honor the memory of the early Christian martyrs. The name Red Sunday is also believed to refer to the burst of color that comes forth from the land after a barren winter. Similar to last week’s Green Sunday, it is a celebration of nature and life, symbolizing rebirth after the Resurrection of our Lord.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
REQUIEM SERVICE - ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
In memory of: Mary Jo Agbabian.
Requested by: The Hawkes family.

In memory of: Takouhi Kazarian.
Requested by: Carolyn Arslanian and family.

In memory of: Mikhitar "Mike" Dono Vartanian (7 years).
Requested by: Jeanette Vartanian. Sandra Vartanian. Karen and Rich Demeyere. Liz, Jeff, Taleen, and Sosi Vartanian-Gibbs. Richard, Elizabeth, Lucy, and Samuel Demeyere. Natalie, Rory, and Penelope Kind.

In memory of: Hairabed Derderian.
Requested by: Harry and Margo Derderian and family.

In memory of: Maral Ani Avakian (14 Years)
Requested by: Shirley Avakian. Gareen Avakian and Loreen. Jeff & Rachael Garza.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Special Prayers

Father Hrant, the Board of Trustees, and all the auxiliary bodies of St. Sarkis Church request special prayers for the good health and safety of all our parishioners. May these trying days pass in peace and may we reunite again in our churches and celebrate mass together.
CLICK! CLICK! CLICK!
If you have not noticed, our e-blasts have become super interactive. There are many pictures, links, and flyers that can be clicked on and will take you to various different links.

HAVE SOMETHING TO SUBMIT?
All parish news, photographs, and calendar items should be emailed to office@saintsarkis.org. DEADLINE TO SUBMIT IS THURSDAYS AT 1:00PM. Send us your pictures from Sunday School, Special Services and other Church Events. If your event has an external link (ex. facebook event, eventbrite, etc) send that to us so that we can incorporate it with your flyer.

HAVE A QUESTION, COMMENT, OR SUGGESTION?
We would like to hear from you! Send us an email at office@saintsarkis.org, send us a message on facebook, instagram, or twitter, or chat with us on our website!

WEBSITE LINK: www.saintsarkis.org

FOLLOW US!!!
Click the links below to follow us on social media!
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Just visit our website  www.saintsarkis.org , go to the services tab,  and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
ALL IN-PERSON COMMUNITY EVENTS FOR THE MONTH OF APRIL HAVE BEEN CANCELLED OR POSTPONED UNTIL FURTHER NOTICE.
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200