E-Newsletter - May 14, 2021
Our Church doors are open!
All Services are now LIVE-STREAMED on
our website in addition to Facebook.
Send us a message if you have any questions.

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, May 16 - Second Palm Sunday

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, May 17: 1) Luke 20:1-8; 2) Acts 24:1-26; 2 John 1:1-13; John 12:24-26; 3) Matthew 21:18-32; 4) Mark 11:12-26
  • Tuesday, May 18: 1) Luke 20:9-19; 2) Acts 24:27-25:12; 3 John 1:1-15; John 12:27-43; 3) Matthew 21:33-46; 4) Mark 11:27-22:17
  • Wednesday, May 19: 1) Luke 20:20-26; 2) Acts 25:13-22; Jude 1:1-7; John 12:44-50; 3) Matthew 22:1-14; 4) Mark 12:18-34
  • Thursday, May 20: 1) Luke 20:27-21:4; 2) Acts 25:23-26:32; Jude 1:8-15; John 13:1-15; 3) Matthew 22:15-46; 4) Mark 12:35-44
  • Friday, May 21: 1) Luke 21:5-38; 2) Acts 27:1-28:16; Jude 1:16; John 13:16-30; 3) Matthew 23:1-39; 4) Mark 13:1-37
  • Saturday, May 22: 1) Luke 22:1-30; 2) Acts 28:17-32; Jude 1:17-25; John 13:31-14:13; 3) Matthew 24:1-26:2; 4) Mark 14:1-26
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, May 16, 2021
SECOND PALM SUNDAY - Բ. ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ

FIRST EPISTLE OF ST. JOHN THE APOSTLE (5.13-21) 
I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us-whatever we ask-we know that we have what we asked of him.
If anyone sees his brother commit a sin that does not lead to death, he should pray and God will give him life. I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. I am not saying that he should pray about that. All wrongdoing is sin, and there is sin that does not lead to death.
We know that anyone born of God does not continue to sin; the one who was born of God keeps him safe, and the evil one cannot harm him. We know that we are children of God, and that the whole world is under the control of the evil one. We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true. And we are in him who is true-even in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.
Dear children, keep yourselves from idols.
 
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱԿԸ
(5.13-21) 
Ասիկա գրեցի ձեզի, Աստուծոյ Որդիին հաւատացողներուդ, որպէսզի գիտակցիք թէ յաւիտենական կեանք ունիք: Ուստի համարձակ կերպով կը դիմենք Աստուծոյ, այն վստահութեամբ որ երբ իր կամքին համաձայն բան մը խնդրենք՝ կը լսէ մեզ: Եւ երբ գիտենք թէ մեր խնդրանքները կը լսէ, գիտենք նաեւ թէ պիտի ստանանք ինչ որ կը խնդրենք իրմէ:
Երբ տեսնես թէ հաւատացեալներէն մին գործեց մեղք մը որ մահացու չէ, աղօթէ Աստուծոյ որ կեանք տայ անոր: Ասիկա կ՚ըսեմ միայն անոնց համար որոնց մեղքերը մահացու չեն, որովհետեւ մահացու մեղքեր ալ կան, որոնց համար չեմ ըսեր որ աղօթէք: Ամէն անիրաւութիւն մեղք է, բայց ամէն մեղք մահացու չէ:
Գիտենք թէ ով որ Աստուծմէ ծնան է՝ չի մեղանչեր, այլ Աստուծոյ ծնունդը՝ Քրիստոս, կը պահպանէ զայն եւ չարը անոր չի մօտենար: Թէպէտ ամբողջ աշխարհը չարին ենթակայ ըլլայ, մենք գիտենք թէ Աստուծմէ ենք: Եւ գիտենք թէ Աստուծոյ Որդին եկաւ ու բացաւ մեր միտքերը, որպէսզի ճանչնանք ճշմարիտ Աստուածը: Մենք միացած ենք ճշմարիտ Աստուծոյ եւ անոր Որդւոյն Յիսուս Քրիստոսի: Ա՛ն է ճշմարիտ Աստուածը եւ յաւիտենական կեանքը:
Որդիակներս, դուք ձեզ կուռքերէ հեռու պահեցէք: 
 
THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO JOHN (12.12-23)
The next day the great crowd that had come for the Feast heard that Jesus was on his way to Jerusalem. They took palm branches and went out to meet him, shouting, "Hosanna!", "Blessed is he who comes in the name of the Lord!", "Blessed is the King of Israel!" 
Jesus found a young donkey and sat upon it, as it is written, "Do not be afraid, O Daughter of Zion; see, your king is coming, seated on a donkey's colt."
At first his disciples did not understand all this. Only after Jesus was glorified did they realize that these things had been written about him and that they had done these things to him. 
Now the crowd that was with him when he called Lazarus from the tomb and raised him from the dead continued to spread the word. Many people, because they had heard that he had given this miraculous sign, went out to meet him. So the Pharisees said to one another, "See, this is getting us nowhere. Look how the whole world has gone after him!" 
Now there were some Greeks among those who went up to worship at the Feast. They came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, with a request. "Sir," they said, "we would like to see Jesus." Philip went to tell Andrew; Andrew and Philip in turn told Jesus. 
Jesus replied, "The hour has come for the Son of Man to be glorified.
 
ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ (12.12-23)
Յաջորդ օր ժողովուրդի մեծ բազմութիւն մը, որ զատկի տօնին առիթով Երուսաղէմ եկած էր, երբ լսեց թէ Յիսուս Երուսաղէմ կու գայ, արմաւենիի ճիւղեր առաւ եւ Յիսուսը դիմաւորելու ելաւ, բարձրաձայն աղաղակելով. «Ովսաննա՜, օրհնեա՛լ ըլլայ ան որ կու գայ Տիրոջ անունով, Իսրայէլի թագաւորը»: 
Յիսուս էշ մը գտնելով նստաւ անոր վրայ, ինչպէս որ Սուրբ Գիրքերուն մէջ գրուած է. «Մի՛ վախնար, ո՜վ Երուսաղէմ, Սիոնի՛ աղջիկ, որովհետեւ թագաւորդ քեզի կու գայ իշու մը աւանակին վրայ նստած»:
Յիսուսի աշակերտները այս բոլորը չհասկցան ատենին, բայց երբ Յիսուս փառաւորուեցաւ՝ այն ատեն յիշեցին թէ այս կատարուածները Յիսուսի համար գրուած էին եւ իրենք այդ գրուածն էր որ կատարեցին: Բոլորն ալ կը վկայէին թէ Յիսուս Ղազարոսը կանչեց գերեզմանէն եւ զայն մեռելներէն յարուցանեց: Այս իսկ պատճառով Երուսաղէմ գտնուողները բոլորն ալ զինք դիմաւորելու ելան, որովհետեւ լսած էին թէ ի՛նչպէս ան յարութեան հրաշքը գործած էր: Իսկ փարիսեցիները իրարու կ՚ըսէին. «Կը տեսնէ՞ք որ բան մըն ալ չենք կրնար ընել. ահա ամբողջ աշխարհը իրեն կը հետեւի»:
Տօնին առիթով կարգ մը յոյներ ալ եկած էին Երուսաղէմ՝ աստուծոյ երկրպագելու: Անոնք մօտեցան Փիլիպպոսի, որ Գալիլիայի Բեթսայիդա քաղաքէն էր, եւ աղաչելով ըսին. «Տէ՛ր, կ՚ուզենք Յիսուսը տեսնել»: Փիլիպպոս եկաւ Անդրէասին ըսաւ եւ երկուքը միասին Յիսուսի ներկայացուցին անոնց խնդրանքը: Յիսուս պատասխանեց. «Ահա մարդու Որդիին փառաւորուելու ժամը հասաւ»:
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
FEAST OF THE ASCENSION OF OUR LORD (HAMPARTSOUM)
Yesterday was the Feast of the Ascension of our Lord Jesus Christ (Hampartsoum), which is commemorated forty days after Easter. The universal church has celebrated the Ascension since the fourth century. According to biblical scripture the Ascension took place in the village of Bethany, on the Mount of Olives, in the presence of the disciples. After giving them commandments and blessings, the Lord was “was taken up into heaven and sat down at the right hand of God” (Mark 16:19), and “a cloud took him out of their sight” (Acts 1:9). The Gospels of Matthew and Luke conclude with the Ascension.

In the early centuries of Christianity, Hampartsoum was one of the most popular feast days for the faithful and was celebrated with merriment and festivities. There are many Armenian traditions associated with this dominical feast. Perhaps the most well-known is fortune-telling (vijagakhagh), especially for young women anticipating their future as memorably portrayed in the Armenian opera Anoush.
HOKEHANKISD
In memory of: DANIEL MALABASHIAN
Requested by: Angie Benian, Diane and Armen Garbooshian and Family, Dr. Richard Benian, Dr. Guy Benian, Donna and Joe Smolinskii; Bernice Kazarian; Karen Kazarian; Mark and Chery Kazarian

In memory of: JAQUELINE DAWLI (KHANJIAN) AGHBABIAN (40 DAYS)
Requested by: Dawli Family

In memory of: VIRGINIA ULUHOGIAN (40 DAYS)
Requested by: John Arpajian; Lisa Arpajian

In memory of: AROUSIAG KEHETIAN; HRIPSEMEH SARKISIAN 
Requested by: Rose Kehetian

In memory of: HAYRABED DERDERIAN
Requested by : Harry and Margo Derderian & Family

In memory of: ERNEST ASADOORIAN (1 YEAR)
Requested by: Rose Asadoorian & Family

In memory of: JOSEPHINE KALUSTIAN
Requested by:  The Dore, Kalian, & Manzo Families

In memory of: PENIAMIN YESSAYAN; MARIE YESSAYAN; KRIKOR ARMAN; KNAR ARMAN; RICK SANTOURIAN; OVSANNA NIGOHOSIAN
Requested by: Kerop & Zmrukhd Arman & Family

In memory of: VIRGINIA TARPINIAN (25 YEARS)
Requested by: Eric & Jill Tarpinian; Stephen & Erica Head & family; & Michael Joel Tarpinian; Violet Gavoor; Nancy Gavoor

In memory of: ANNIE ALMASIAN (3 YEARS); HUMPO ALMASIAN (5 YEARS)
Requested by: Dyane Almasian Gadwa; Stephanie & Shaun Dolan & Kasey & Harper; Kevin Gadwa; Zak Gadwa; Serop Almasian; David & Judy Almasian

In memory of: CHARLIE TAKESSIAN (36 YEARS); SIRAN MAROUKIAN (27 YEARS); RUBEN MUGRDITCHIAN (16 YEARS); HAIK ZAKARIAN (38 YEARS)
Requested by: Mr. & Mrs. Kaiser Krekorian

In memory of: NEVART HAROUTUNIAN; LOUIS HAROUTUNIAN; ANTHONY LICATA; MARION LICATA; MEGERDITCH OHANESIAN; ARAXE OHANESIAN; ARMENAG HAROUTUNIAN; YERANOUHI HAROUTUNIAN; HMAYAG HAROUTUNIAN; VICTORIA HAROUTUNIAN; VARTKES HAROUTUNIAN; MARY HAROUTUNIAN; BERJ GERJEKIAN; JOHN HAROUTUNIAN; ROSEMARY HAROUTUNIAN; MELKONE GARABEDIAN; MIRIAM GARABEDIAN, AGHAJOHN HAROUTUNIAN; VARTOUHI HAROUTUNIAN; ESKANDAR HAROUTUNIAN; VAHAGN AGBABIAN; MARY JO AGBABIAN; EDWARD DERBABIAN
Requested by: Edward, Susan, & Krista Haroutunian

In memory of: LAURA GAVOOR
Requested by: Violet Gavoor; Nancy Gavoor

In memory of: MITCH KEHETIAN
Requested by: Violet Gavoor; Nancy Gavoor
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
This Sunday the Altar flowers,
incense candles are donated and lit by
The Dore Family, the Kalian Family and the Manzo Family
in memory of Josephine Kalustian
remembering her birthday
“Happy Birthday Mama”
May she rest in peace.
THE PRELACY RAFFLE IS ON!
For many decades, the Prelacy has sponsored an annual raffle drawing that benefits its educational and religious programs. The drawing usually takes place in May at the conclusion of the National Representative Assembly. Like last year, the new drawing date has been set for September 12, 2021. The top prize is $5,000; second prize is $2,000; and third, fourth, and fifth prizes are $1,000. As we use to say, in this raffle there are no losers, because all of the money raised benefits our Prelacy programs.
Please consider purchasing one or more tickets ($100 each). For information, please contact out office at (313)336-6200 or office@saintsarkis.org.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200