E-Newsletter - May 15, 2020
Join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook,

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Monday Prayers for the Sick: 6:30 pm
Wednesday Morning Service: 10:30 am
Friday Vespers Service: 6:30 pm
Fr. Hrant Kevorkian, Pastor

A special candle lighting and prayer service will take place this Sunday for all those who have submitted a weekly offering.
See below for more information on how to submit an offering.
SUPPORT YOUR CHURCH WITH YOUR WEEKLY OFFERING

These are challenging times for all of us. The church is committed to supporting you in your spiritual and material needs, but it is a group effort. If you are able, please consider continuing to contribute to the church so that she can continue in her mission. Your Sunday offerings, collection plate and candle donations can all be done online or by mailing a check to the church.
LIGHT A VIRTUAL CANDLE
Lighting a candle is a way of extending one's prayer and showing solidarity with the person on whose behalf the prayer is offered. The candle symbolizes that prayer.  🕯
On Sundays, Mondays, Wednesdays, and Fridays, Rev. Fr. Hrant Kevorkian will lite a candle for every request received. If you would like to submit a request, you can contact Fr. Hrant, call the Church office at (313)336-6200, send us a message on social media , reply to this email, or click the button below.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, May 18: 1) Luke 16:1-31; 2) Acts 21:1-14; 1 John 3:7-10; John 10:11-21; 3) Matthew 17:14-20;   4) Mark 9:14-28
  • Tuesday, May 19: 1) Luke 17:1-19; 2) Acts 21:15-26; 1 John 3:10-20; John 10:22-42; 3) Matthew 17:21-18:9;   4) Mark 9:29-49
  • Wednesday, May 20: 1) Luke 17:20-37; 2) Acts 21:27-36; 1 John 3:21-4:6; John 11:1-46; 3) Matthew 18:10-35;   4) Mark 10:1-12
  • Thursday, May 21: Ascension of our Lord Jesus Christ  1) Luke 18:1-14; 2) Acts 1:1-14; Matthew 28:16-20; 3) Matthew 19:1-15; 4) Mark 10:13-27
  • Friday, May 22: 1) Luke 18:15-34; 2) Acts 21:37-22:29; 1 John 4:7-21; John 11:47-54; 3) Matthew 19:16-20:16; 4) Mark 10:28-32
  • Saturday, May 23: 1) Luke 18:35-19:28; 2) Acts 22:30-23:11; 1 John 5:1-12; John 11:55-12:11;   3) Matthew 20:17-28; 4) Mark 10:33-45
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, May 17, 2020
SIXTH SUNDAY AFTER EASTER
THE FIRST EPISTLE OF ST. JOHN THE APOSTLE (3.1-6)
See what love the Father has given us, that we should be called children of God; and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know him.
Beloved, we are God's children now; what we will be has not yet been revealed. What we do know is this: when he is revealed, we will be like him, for we will see him as he is. And all who have this hope in him purify themselves, just as he is pure.
Everyone who commits sin is guilty of lawlessness; sin is lawlessness. You know that he was revealed to take away sins, and in him there is no sin. No one who abides in him sins; no one who sins has either seen him or known him.

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱՏԷՆ (3.1-6)
Տեսէք թէ ի՛նչպիսի սիրով Հայրը մեզ սիրեց, ուզելով որ Աստուծոյ որդիներ կոչուինք, եւ արդարեւ Աստուծոյ որդիներն ենք: Աշխարհը մեզ չի ճանչնար, որովհետեւ չճանչցաւ զայն:
Սիրելիներ, այժմ Աստուծոյ որդիներ ենք: Թէ ի՛նչպէս պիտի ըլլանք յետոյ՝ չենք գիտեր տակաւին. բայց գիտենք թէ երբ Քրիստոս յայտնուի՝ իրեն նման պիտի ըլլանք, որովհետեւ զինք պիտի տեսնենք իր իսկութեան մէջ: Ով որ այս յոյսը ունի՝ ինքզինք կը մաքրէ, ինչպէս որ Քրիստոս ինք մաքուր է:
Ով որ կը մեղանչէ՝ Աստուծոյ օրէնքը կը խախտէ, եւ մեղքը ինքնին օրէնքին խախտումն է: Գիտէք թէ Քրիստոս յայտնուեցաւ մեր մեղքերը ջնջելու համար, եւ թէ իր մէջ մեղք չկայ: Ով որ Քրիստոսի միացած կը մնայ՝ չի մեղանչեր. իսկ ով որ կը մեղանչէ՝ զայն երբեք տեսած ու ճանչցած չէ:   

THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO JOHN (9.39-10.10)
Jesus said, "For judgment I have come into this world, so that the blind will see and those who see will become blind." 
Some Pharisees who were with him heard him say this and asked, "What? Are we blind too?" 
Jesus said, "If you were blind, you would not be guilty of sin; but now that you claim you can see, your guilt remains.
"I tell you the truth, the man who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The man who enters by the gate is the shepherd of his sheep. The watchman opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger; in fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice." Jesus used this figure of speech, but they did not understand what he was telling them. 
Therefore Jesus said again, "I tell you the truth, I am the gate for the sheep. All who ever came before me were thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate; whoever enters through me will be saved. He will come in and go out, and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may have life, and have it to the full.

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ (9.39-10.10)
Յիսուս ըսաւ. «Աշխարհ եկայ յայտնելու թէ որո՛նք են կոյրերը եւ որոնք՝ տեսնողները. որպէսզի կոյրերը տեսնեն եւ անոնք որ կը տեսնեն՝ կուրնան»: 
Փարիսեցիներէն ոմանք որոնք իր շուրջն էին, լսեցին ասիկա եւ հարցուցին. «Արդեօք մե՞նք ալ կոյր ենք»: 
Յիսուս անոնց պատասխանեց. «Եթէ կոյր ըլլայիք, մեղք պիտի չունենայիք. բայց քանի կ՛ըսէք թէ կը տեսնէք, կը նշանակէ թէ ձեր մեղաւոր ըլլալը կը հաստատէք: Հաստատ գիտցէք, ան որ ոչխարներուն փարախը դռնէն չի մտներ, այլ ուրիշ տեղէ կը մագլցի, անիկա գող է եւ աւազակ. իսկ ան որ դռնէն կը մտնէ, անիկա ոչխարներուն հովիւն է: Դռնապանը դուռը կը բանայ անոր եւ ոչխարները իր ձայնին կը հետեւին: Իրենց անուններով կը կանչէ իր ոչխարները եւ դուրս կը տանի զանոնք: Եւ երբ իր ոչխարները դուրս կը հանէ, ի՛նք կ՚առաջնորդէ, եւ ոչխարները կը հետեւին իրեն, որովհետեւ իր ձայնը կը ճանչնան: Օտարին չեն հետեւիր. ընդհակառակը, կը փախչին անկէ, որովհետեւ օտարներու ձայնը չեն ճանչնար»:
Յիսուս այս առակը խօսեցաւ անոնց, սակայն անոնք չհասկցան թէ ի՛նչ ըսել կ՚ուզէր իրենց: Ուստի Յիսուս կրկին ըսաւ անոնց. «Հաստատ գիտցէք, թէ ե՛ս եմ ոչխարներուն դուռը: Բոլոր անոնք որոնք ինձմէ առաջ եկան, գող էին եւ աւազակ. բայց ոչխարները անոնց չհետեւեցան: Ես եմ դուռը. ով որ ինձմէ անցնելով ներս մտնէ՝ պիտի փրկուի. պիտի մտնէ եւ ելլէ եւ ճարակ գտնէ: Գողը կու գայ միայն գողնալու, սպաննելու եւ փճացնելու համար: Ես եկայ որպէսզի կեանք ունենան, եւ լեցուն կեանք ունենան»:
NEWS AT ST. SARKIS
A CANDLE & PRAYER FOR OUR MOTHERS
After the Divine Liturgy on Sunday, May 10, 2020 Father Hrant held a special candle lighting service that was dedicated to all mothers. He lit a candle and prayed for every name that was received.

This Sunday's candles will be dedicated to all those who have submitted a weekly offering. You may do so by clicking here.
A "social-distanced" MOTHER'S DAY BLESSING
Also on Sunday, May 10, 2020, a special event took place in the church parking lot following the services. Blessed flowers donated by Nancy Gavoor and maas were handed to those who drove-by. Each parishioner remained in their cars as Father Hrant gave them a special blessing from a distance.

We hope everyone had a safe and blessed Mother's Day!
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
REQUIEM SERVICE - ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
In memory of: Josephine Kalustian (2 years)
Requested by: Jeff, Nikki, Chanel, Juliet, and Valentino Dore. Ralph, Sharae, Anaya, and Omari Kalian. John, Sandy, Vanessa, Sophia, and Ava Menzo.

In memory of : Laura Gavoor
Requested by: Violet Gavoor, Nancy Gavoor.

In memory of: Louise Vartabedian
Requested by: Sylvia Vartabedian.

In memory of: Charlie Takissian (35 years) Ruben Mugrditchian (15 years) Haik Zakarian (37 years) Siran Marookian (26 years)
Requested by: Kaiser and Marguerite Krekorian.

In memory of: Paravon and Haiganoush Sogoian Leo and Arshalous Kalajian Ralph and Eva Keteian Gourgen and Mariam Eloyan Eleanor Sogoian Gloria Sogoian Nashan and Martha Sogoian Audrey Derderian John and Mary Metzigian
Requested by: Mr. and Mrs. Richard and Virginia Kalajian and family.

In memory of: Aram Harazian Liza Harazian
Requested by: David and Barbara Harazian. Toros, Nargeze , and Anto Sarkissian. Raymond and Margaret Martyniuk. Glenn and Amalia Evich.

In memory of: Annie Almasian (2 years) Humpo Almasian (5 years)
Requested by: Dyane Almasian Gadwa. Stephanie and Shaun, Casey, Harper Dolan. Kevin Gadwa. Zak Gadwa. Serop Almasian. David and Judy Almasian.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Special Prayers

Father Hrant, the Board of Trustees, and all the auxiliary bodies of St. Sarkis Church request special prayers for the good health and safety of all our parishioners. May these trying days pass in peace and may we reunite again in our churches and celebrate mass together.
CLICK! CLICK! CLICK!
If you have not noticed, our e-blasts have become super interactive. There are many pictures, links, and flyers that can be clicked on and will take you to various different links.

HAVE SOMETHING TO SUBMIT?
All parish news, photographs, and calendar items should be emailed to office@saintsarkis.org. DEADLINE TO SUBMIT IS THURSDAYS AT 1:00PM. Send us your pictures from Sunday School, Special Services and other Church Events. If your event has an external link (ex. facebook event, eventbrite, etc) send that to us so that we can incorporate it with your flyer.

HAVE A QUESTION, COMMENT, OR SUGGESTION?
We would like to hear from you! Send us an email at office@saintsarkis.org, send us a message on facebook, instagram, or twitter, or chat with us on our website!

WEBSITE LINK: www.saintsarkis.org

FOLLOW US!!!
Click the links below to follow us on social media!
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website  www.saintsarkis.org , go to the services tab,  and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
ALL IN-PERSON COMMUNITY EVENTS FOR THE MONTH OF APRIL HAVE BEEN CANCELLED OR POSTPONED UNTIL FURTHER NOTICE.
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200