ᒪᐃ 2019                                                                       English |   FRANÇAIS    
ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᒡᓗᖃᖅᑏᑦ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᖏᑦ
ᐸᕐᓇᒃᐲᒃ ᐊᖏᕐᕋᒥᑦ ᐱᐅᓯᒋᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᐅᔭᐅᔪᖅ? ᐸᐃᑉᐹᖅᑖᖅᑎᑦᑕᐅᔭᕆᐊᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑎᒃ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᑲᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ (WSCC).

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑦ ᓂᕆᐅᒃᐳᑦ ᐊᐅᔭᑦᑎᐊᕙᐅᓂᖅᓴᒥᒃ ᑕᖅᑭᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕿᓐᓂᖃᑦᑕᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᕕᖃᕐᓇᐅᖕᒪᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᓂᒃ! ᖃᐅᔨᒪᕖᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᐅᑎᓪᓗᑏᑦ, ᐃᒪᐃᖁᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕋᕕᑦ ᐸᐃᑉᐹᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᑲᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓂᑦ (WSCC) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᖃᖅᑎᓪᓗᑎᑦ? ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᖅᑎᑦᑎᒍᕕᑦ ᐃᒡᓗᓕᐅᖅᑎᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒥᒃ, ᐅᓪᓗᓕᒫᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᓪᓘᑉ ᐃᓚᖓᓄᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕋᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᒃ.

ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖃᕈᕕᑦ, ᐃᓚᔮᑎᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᔨᓪᓚᑦᑖᑦ ᐱᓕᕆᔪᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓇᑎᒃ ᐃᓕᕆᔪᑦ ᐅᓗᐊᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐊᖏᕐᕋᕐᓂᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕋᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᒃ.  ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒍᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᒃ, ᒪᓕᒋᐊᖃᕐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᖅᓯᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᖁᔭᖓᓐᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᑦ. ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓃᑦ ᑭᓱᓂᒃ ᐱᔭᒃᓴᓂᑎᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᐅᑎᓪᓗᑎᑦ.

ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒐᓗᐊᕈᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᒃᑲ, ᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᐃᓐᓇᐅᔭᖅᐳᑎᑦ:
 • ᑳᓐᑐᕌᒃᑎ ᐊᐱᕆᓗᒍ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᐃᓗᓂ ᐸᐃᑉᐹᖅᑖᖅᓯᒪᖕᒪᖔᑦ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᑲᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓂᑦ (WSCC);
 • ᐊᐱᕆᓗᒋᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᖏᑦ;
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᑕᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᓄᓇᖁᑎᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᓗᐊᑕ ᐃᓗᐊᓂᑦ; 
 • ᖃᐅᔨᒪᓇᓱᒡᓗᒋᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖁᔭᕐᓂᒃ; 
 • ᐱᔪᒪᓗᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᓂᒃ ᐋᓐᓂᖅᑐᓄᑦ ᑲᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ; ᐊᒻᒪᓗ
 • ᖃᐅᔨᒪᓇᓱᒡᓗᒋᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᑎᖃᕐᒪᖔᑕ ᐱᐊᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓛᒃᑯᑦ.
ᓇᓗᕈᔪᒃᑯᕕᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓇᔭᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ ᑭᓱᑦ ᐊᑐᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᐊᑐᕐᖢᑎᒃ ᐱᖁᔭᕐᒥᒃ, ᐅᖃᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᑲᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ (WSCC) ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᕆᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᖁᑎᓕᖕᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᕝᕕᖁᑎᖏᓐᓂᒃ.
 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᔩᑦ
ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᑦ ᐃᑲᔫᖅᐃᔾᔪᑎᓂᒃ ᐋᓐᓂᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ


ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᔨᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓐᓂᑦ (WAO) ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐋᓐᓂᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᖅᑭᔭᖏᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᓄᑦ  ᐱᓕᕆᓂᖅᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍ . ᑖᓐᓇ ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒃ, ᐃᒪᐃᖢᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᒫᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑭᖃᙱᖢᓂ.

ᑭᓱᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᔩᑦ ᐅᕙᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᐸᑦ?
 • ᐱᓂᖅ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᑲᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ (WSCC) ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓗᒋᑦ;
 • ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᔾᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᑲᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ (WSCC);
 • ᐅᓂᒃᑳᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᑲᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ (WSCC) ᐱᓕᕆᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖏᓐᓂᒃ;
 • ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖏᑕ ᓇᓗᓇᐃᕈᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓂᖅ ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᕈᑎᓂᒃ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ;
 • ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᓯᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᑕᑎᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᑕᖏᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᑲᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ (WSCC) ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒧᑦ ᖁᕝᕙᓯᓕᕇᖕᓂᓕᒫᖏᓐᓄᑦ; ᐊᒻᒪᓗ
 • ᑐᕌᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᔾᔭᐅᕙᒃᑐᓂ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᔾᔨᓂᐅᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᕙᒃᑐᓄᑦ.
   
ᓄᑖᖅ ᑎᑎᖃᖅᕕᖕᓄᑦ ᐃᓃᑦ ᔭᓗᓇᐃᕝᒥᑦ

ᔭᓗᓇᐃᕝᒥᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓄᑑᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓂᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑐᕈᒪᔪᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᔨᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓐᓂᑦ.

ᓄᑖᖅ ᑐᕌᕈᑎᖓ ᐅᕝᕙ: ᐃᒡᓗ #206, 4817 49 ᐊᖅᑯᑦ. ᔭᓗᓇᐃᕝ, ᓄᓇᑦᑎᐊᖅ - ᐊᖅᓴᓄᑦ ᐊᔭᖃᑦᑖᕐᕕᒃ ᐆᔭᐅᔭᖅ ᐃᒡᓗᐊᓗᒃ (Unit #206, 4817 49th St. Yellowknife, NT - The Bowling Green Building).

ᔭᓗᓇᐃ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ
ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ:867-444-0051
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ:867-873-5477
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑖ: advisor@workersadvisor.ca

ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ, ᓄᓇᕗᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: 867-979-5303
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-983-2187
ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: 1-866-727-3830
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑖ: deputyadvisor@workersadvisor.ca
ᐸᕐᓇᕙᒌᓂᕐᒧᑦ (#GEARUP) ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓅᓕᒃᓯᓂᕐᒧᑦ!
ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒋ: ᓇᑦᓰᖑᔭᓛᕐᓂᐊᖅ, ᔫᓂ 1 ᑕᐃᑲᓂ ᔭᓗᓇᐃᕝᒥᑦᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᐃᓅᓕᒃᓯᓂᕐᒧᑦ ᓵᓚᒃᓴᖃᑦᑕᐅᑎᓂᖅ 62-ᖓᓂᑦ ᐊᕐᕌᒍᖓᓃᓕᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᓛᓕᕆᓪᓗᓂ ᓇᑦᓰᖑᔭᓛᕐᓂᐊᖅ, ᔫᓂ 1. ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᐃᓅᓕᒃᓯᓂᕐᒧᑦ ᑕᐱᕇᖑᔪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓗᒃᑖᒥᑦ ᑲᑎᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᖢᓂᔾᔪᑦ ᑎᒥᒥᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒥᒃᑯᑦ ᓴᙱᓂᖏᑦ, ᐊᒃᓱᕈᖅᑎᖢᑎᒃ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᐃᓅᓕᒃᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑲᒪᓂᒧᑦ ᐱᒡᒍᓴᐅᔾᔪᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑕᖐᔪᖅ ᓄᓇᐅᑉ ᑳᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᐅᑉ ᐃᑭᖓᓂ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᐃᓅᓕᒃᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᓯᐊᓂᒃ. ᑖᓐᓇ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔪᒪᕙᑦᑎᒋᑦ ᑕᐃᑲᓂ!

ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᐃᓅᓕᒃᓯᓂᕐᒧᑦ ᓵᓚᒃᓴᖃᑦᑕᐅᑎᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᕙ? ᓲᖃᐃᒻᒪ, ᐃᓚᒋᐊᕐᓗᒍ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᖕᒪᑦ ᑐᙵᓇᕐᓗᑎᒃ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥᒃ, ᑖᒃᑯᐊ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂᑦ, ᑲᓇᑕᓗᒃᑖᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᑦ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑕ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᑐᓴᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ ᓴᓇᕖᑦ ᐱᓕᕆᓂᕆᕙᒃᑕᖏᓐᓂᒃ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ. ᑕᐱᕇᑦ ᐃᓕᑦᑎᖃᑦᑕᐅᑎᕙᒃᐳᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓪᓗᒥᒨᖓᓕᕐᓗᑎᒃ ᓄᑖᖑᓛᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ. ᐱᕐᕈᓗᒃᑐᖃᖅᐸ, ᐊᔪᙱᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᐃᓅᓕᒃᓯᓂᕐᒧᑦ ᑕᐱᕇᖑᔪᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᖅᑐᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓐᓇᐅᒪᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᓛᖅᑐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑏᑦ

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖅ:  2019−ᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᐃᓅᓕᒃᓯᓂᕐᒧᑦ ᓵᓚᒃᓴᖃᑦᑕᐅᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑏᑦ ᓂᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑦ (ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᒐᓂᖅ)
ᐅᓪᓗᖅ: ᓇᑦᓰᖑᔭᓛᕐᓂᐊᖅ, ᔫᓂ 1, 2019
ᖃᔅᓯᒧᐊᖅᐸᑦ: 8:00-ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 3:00-ᒧ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᐅᐊᓕᓂᕐᒥ
ᓇᒥ: ᔭᓗᓇᐃᕝᒥ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᒥ ᓄᓇᓯᐅᑎᖃᕐᕕᖓᓂ (41 ᑳᒻ ᑕᓯᖅ ᐊᑐᕆᐊᖅ)

ᑖᓐᓇ ᐃᓚᒌᖑᔪᓄᑦ ᑐᕌᖓᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑦᑎᑎᓂ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᑕᐅᑐᖕᓂᕐᒥᑦ ᑕᐱᕇᖑᔪᓂ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖏᓐᓂ ᐊᔾᔨᒌᙱᑐᓂ ᐊᔪᙱᓐᓂᑭᓴᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᐅᔪᓂ. ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ, ᑕᐱᕇᖑᔪᑦ:

ᓄᓇᐅᑉ ᖄᖓᓂ ᑕᐱᕇᑦ
 • ᒑᓱ ᑯ ᑕᐃᒪᓐ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ (ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ) - De Beers Canada Inc. (ᑎ ᑕᐱᐅᔅᑯᓐᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᑎᒥᖁᑎᖓ)
 • ᐹᕙᓐᓛᓐ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ (ᓄᓇᕗᑦ) − Baffinland Iron Mines Corporation (ᐹᕙᓐᓛᓐ ᓴᕕᒃᓴᕐᓯᐅᕐᑎᑦ ᑯᐊᐸᕇᓴᖓ)
 • ᐊᐳᖅᑎᓐᓈᖅᑐᒥᑦ ᒎᓗᒧᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ (ᓄᓇᕗᑦ) - Agnico Eagle Mines Ltd. (ᐋᒡᓃᑯ ᐄᒍ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦ)
ᓄᓇᐅᑉ ᐊᑖᓂ ᑕᐱᕇᑦ
 • ᑕᐃᕕᒃ ᑕᐃᒪᓐ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ (ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ) - Rio Tinto Ltd. (ᕇᐅ ᑎᓐᑐ ᑎᒥᖓᑦ)
 • ᐊᕝᕚᖅᑑᖅ ᒎᓗᒥᐅᕐᕕᒃ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ (ᓄᓇᕗᑦ) - TMAC Resources Inc. (TMAC ᓱᓇᒃᑯᑖᖏᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓ)
 • ᐃᖃᓗᒑᕐᔪᒃ ᒎᓗᒥᐅᕐᕕᒃ ᐱᓕᕆᐊᖅ (ᓄᓇᕗᑦ) - Agnico Eagle Mines Ltd. (ᐋᒡᓃᑯ ᐄᒍ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦ)
ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᓛᖅᑐᒧᑦ, ᐅᕗᖓᕐᓗᑎ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᐃᓅᓕᒃᓯᓂᕐᒧᑦ ᓵᓚᒃᓴᖃᑦᑕᐅᑎᓂᖅ ᒪᑉᐱᖅᑐᒐᖓᓄ. ᐊᑏᑑᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᑰᑎᓛᖅᐳᒍ.


ᓴᓇᕐᕈᑎᒃᑯᕕᖕᒥ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓃᑦ 101
ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᓂᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᔫᓂᒥᑦ


ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ (ᒪᐃ 5-ᒥᑦ 11−ᒧᑦ) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᑲᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᖏᑦ (WSCC) ᓴᖅᑭᑦᑎᓯᒪᕗᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᒃᑯᕕᖕᒥᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓃᑦ 101. ᖁᔭᓕᔪᒪᔭᐃᓐᓇᕆᕙᔅᓯ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᕋᔅᓯ. ᐳᓚᕋᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᐅᖓᑖᓂᑦ 30 ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᖕᓂᑦ 6-ᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᓄᓇᑦᑎᐊᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕘᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᓯᓂᐊᖅᖢᑕ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᓐᓄᑦ ᔫᓂ 24-ᒥᑦ 28-ᒧᑦ. 

ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ − ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᑲᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᖏᑦ (WSCC) ᐃᑲᔪᕈᒪᔪᑦ ᐃᓕᖕᓂᒃ ᐸᕐᓇᐃᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᓗᑎᒃ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᓴᓇᕐᕈᑎᒃᑯᕕᖕᒥᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᕐᓂᒃ. ᐃᓕᔅᓯᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᐊᐳᒍᑦ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᓴᓇᕝᕕᖁᑎᔅᓯᓐᓂᒃ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᐸᕐᓇᒃᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒍ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᐃᓕᒃᓯᓐᓄᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖃᑎᒋᔭᑦᓯᓐᓄᑦ. ᐊᑐᕐᓗᓯ ᐅᖃᓪᓚᐅᑕᐅᖁᔭᐅᔪᒥᒃ ᐃᓕᔅᓯ ᓂᕈᐊᖅᑕᖓᓐᓂᑦ, ᐊᔪᕆᖅᓲᑎᕙᓪᓕᐊᓂᖅᐸᑦᑎᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᕙᒌᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᔅᓯ ᐱᓕᕆᔪᔾᑎᒃᓴᖁᑎᔅᓯᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓗᓂᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᒃᑲᓂᕈᑎᔅᓯᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᒋᐊᓚᐅᖏᓐᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᔫᑎᔪᒪᓪᓗᓯ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᐱᕆᔪᖃᕐᓂᖅᐸᑦ ᑭᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᖓ. 

ᐃᓚᐅᓂᖅ ᐊᔪᕐᓇᙱᑦᑐᖅ; ᑕᐃᑯᙵᐅᑐᐃᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐸᐃᑉᐹᖅᑖᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑎᓕᐅᕆᐊᖅᑐᕐᓗᑎᑦ ᐅᓪᓗᒥ!


ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᓇᑉᐸᖅᑎᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ (WSCC) ᐱᓕᕆᐊᖃᓚᐅᑦᑐᑦ ᐅᓄᖅᑐᓂᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᓇᑉᐸᖅᑎᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᑲᑎᓐᓂᐅᔪᓂᑦ ᐊᐃᕐᕆᓕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᐃᒥ. ᑖᒃᑯᐊ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ ᐃᖃᓗᖕᓃᓚᐅᖅᑐᑦ, ᔭᓗᓇᐃᕝᒥᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᕼᐊᐃ ᕆᕗᒥᑦ, ᐅᖃᖃᑎᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᕙᑎᑦ (20) ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓂᒃ ᓇᑉᐸᖅᑎᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓂᑦ.

ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᑦ ᐃᓚᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ, ᐃᓗᐊᒍᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐅᔪᒥᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥ, ᐊᖏᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᑦ, ᓴᓇᕝᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐊᐱᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᑭᐅᓯᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓄᖁᑎᖃᐅᖅᖢᑎᒃ. 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ (WSCC) ᐅᖃᕐᕕᖃᕈᒪᖕᒥᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᖕᓂᒃ, ᑲᒻᐸᓂᖁᑏᑦ ᑕᐃᒫᔅᓴᐃᓐᓇᐸᓗᖕᒥᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᖁᔨᒃᐸᑕ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᒃᓯᕋᕐᕕᐅᓗᑕ ᐱᓕᕆᐊᖃᓂᕐᒧᑦ ᐅᕙᓂ  ohsregs@wscc.nt.ca .


ᐊᒡᓚᒡᕕᑦ ᒪᑐᓯᒪᓂᖏᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᑲᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ (WSCC) ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᓄᓇᑦᑎᐊᒥᑦ ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐃᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᑕᓪᓕᒻᒥᖅ ᔫᓂ 21-ᒥᑦ. ᑎᑎᕋᕐᕖᑦ ᒪᒃᐃᒃᑲᓐᓂᓛᖅᑐᑦ ᓇᒡᒐᔾᔭᐅ, ᔫᓂ 24, 8:30 ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ.

ᐅᖃᓗᒋᑦ 1-800-661-0792-ᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᖅᑐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᒍᒪᒍᕕᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐅᓇ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᓂᖅ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᓂ ᑕᐃᑲᓂ WSCC Connect .


wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407