E-Newsletter - May 22, 2020
Join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook,

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Monday Prayers for the Sick: 6:30 pm
Wednesday Morning Service: 10:30 am
Friday Vespers Service: 6:30 pm
Fr. Hrant Kevorkian, Pastor

A special requiem service will take place this Sunday for all Martyrs and Heros of Armenia's May 28 Independence.
Click here to submit their names.
SUPPORT YOUR CHURCH WITH YOUR WEEKLY OFFERING

These are challenging times for all of us. The church is committed to supporting you in your spiritual and material needs, but it is a group effort. If you are able, please consider continuing to contribute to the church so that she can continue in her mission. Your Sunday offerings, collection plate and candle donations can all be done online or by mailing a check to the church.
LIGHT A VIRTUAL CANDLE
Lighting a candle is a way of extending one's prayer and showing solidarity with the person on whose behalf the prayer is offered. The candle symbolizes that prayer.  🕯
On Sundays, Mondays, Wednesdays, and Fridays, Rev. Fr. Hrant Kevorkian will lite a candle for every request received. If you would like to submit a request, you can contact Fr. Hrant, call the Church office at (313)336-6200, send us a message on social media , reply to this email, or click the button below.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, May 25: 1) Luke 20:1-8; 2) Acts 24:1-26; 2 John 1:1-13; John 12:24-26; 3) Matthew 21:18-32; 4) Mark 11:12-26
  • Tuesday, May 26: 1) Luke 20:9-19; 2) Acts 24:27-25:12; 3 John 1:1-15; John 12:27-43; 3) Matthew 21:33-46; 4) Mark 11:27-22:17
  • Wednesday, May 27: 1) Luke 20:20-26; 2) Acts 25:13-22; Jude 1:1-7; John 12:44-50; 3) Matthew 22:1-14; 4) Mark 12:18-34
  • Thursday, May 28: 1) Luke 20:27-21:4; 2) Acts 25:23-26:32; Jude 1:8-15; John 13:1-15; 3) Matthew 22:15-46; 4) Mark 12:35-44
  • Friday, May 29: 1) Luke 21:5-38; 2) Acts 27:1-28:16; Jude 1:16; John 13:16-30; 3) Matthew 23:1-39; 4) Mark 13:1-37
  • Saturday, May 30: . 1) Luke 22:1-30; 2) Acts 28:17-32; Jude 1:17-25; John 13:31-14:13; 3) Matthew 24:1-26:2; 4) Mark 14:1-26
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, May 24, 2020
SECOND PALM SUNDAY - Բ. ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ
FIRST EPISTLE OF ST. JOHN THE APOSTLE (5.13-21)
 
I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us-whatever we ask-we know that we have what we asked of him.
If anyone sees his brother commit a sin that does not lead to death, he should pray and God will give him life. I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. I am not saying that he should pray about that. All wrongdoing is sin, and there is sin that does not lead to death.
We know that anyone born of God does not continue to sin; the one who was born of God keeps him safe, and the evil one cannot harm him. We know that we are children of God, and that the whole world is under the control of the evil one. We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true. And we are in him who is true-even in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.
Dear children, keep yourselves from idols.
 
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱԿԸ
(5.13-21) 

Ասիկա գրեցի ձեզի, Աստուծոյ Որդիին հաւատացողներուդ, որպէսզի գիտակցիք թէ յաւիտենական կեանք ունիք: Ուստի համարձակ կերպով կը դիմենք Աստուծոյ, այն վստահութեամբ որ երբ իր կամքին համաձայն բան մը խնդրենք՝ կը լսէ մեզ: Եւ երբ գիտենք թէ մեր խնդրանքները կը լսէ, գիտենք նաեւ թէ պիտի ստանանք ինչ որ կը խնդրենք իրմէ:
Երբ տեսնես թէ հաւատացեալներէն մին գործեց մեղք մը որ մահացու չէ, աղօթէ Աստուծոյ որ կեանք տայ անոր: Ասիկա կ՚ըսեմ միայն անոնց համար որոնց մեղքերը մահացու չեն, որովհետեւ մահացու մեղքեր ալ կան, որոնց համար չեմ ըսեր որ աղօթէք: Ամէն անիրաւութիւն մեղք է, բայց ամէն մեղք մահացու չէ:
Գիտենք թէ ով որ Աստուծմէ ծնան է՝ չի մեղանչեր, այլ Աստուծոյ ծնունդը՝ Քրիստոս, կը պահպանէ զայն եւ չարը անոր չի մօտենար: Թէպէտ ամբողջ աշխարհը չարին ենթակայ ըլլայ, մենք գիտենք թէ Աստուծմէ ենք: Եւ գիտենք թէ Աստուծոյ Որդին եկաւ ու բացաւ մեր միտքերը, որպէսզի ճանչնանք ճշմարիտ Աստուածը: Մենք միացած ենք ճշմարիտ Աստուծոյ եւ անոր Որդւոյն Յիսուս Քրիստոսի: Ա՛ն է ճշմարիտ Աստուածը եւ յաւիտենական կեանքը:
Որդիակներս, դուք ձեզ կուռքերէ հեռու պահեցէք: 
 
THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO JOHN (12.12-23)

The next day the great crowd that had come for the Feast heard that Jesus was on his way to Jerusalem. They took palm branches and went out to meet him, shouting, "Hosanna!", "Blessed is he who comes in the name of the Lord!", "Blessed is the King of Israel!" 
Jesus found a young donkey and sat upon it, as it is written, "Do not be afraid, O Daughter of Zion; see, your king is coming, seated on a donkey's colt."
At first his disciples did not understand all this. Only after Jesus was glorified did they realize that these things had been written about him and that they had done these things to him. 
Now the crowd that was with him when he called Lazarus from the tomb and raised him from the dead continued to spread the word. Many people, because they had heard that he had given this miraculous sign, went out to meet him. So the Pharisees said to one another, "See, this is getting us nowhere. Look how the whole world has gone after him!" 
Now there were some Greeks among those who went up to worship at the Feast. They came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, with a request. "Sir," they said, "we would like to see Jesus." Philip went to tell Andrew; Andrew and Philip in turn told Jesus. 
Jesus replied, "The hour has come for the Son of Man to be glorified.
 
ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ (12.12-23)

Յաջորդ օր ժողովուրդի մեծ բազմութիւն մը, որ զատկի տօնին առիթով Երուսաղէմ եկած էր, երբ լսեց թէ Յիսուս Երուսաղէմ կու գայ, արմաւենիի ճիւղեր առաւ եւ Յիսուսը դիմաւորելու ելաւ, բարձրաձայն աղաղակելով. «Ովսաննա՜, օրհնեա՛լ ըլլայ ան որ կու գայ Տիրոջ անունով, Իսրայէլի թագաւորը»: 
Յիսուս էշ մը գտնելով նստաւ անոր վրայ, ինչպէս որ Սուրբ Գիրքերուն մէջ գրուած է. «Մի՛ վախնար, ո՜վ Երուսաղէմ, Սիոնի՛ աղջիկ, որովհետեւ թագաւորդ քեզի կու գայ իշու մը աւանակին վրայ նստած»:
Յիսուսի աշակերտները այս բոլորը չհասկցան ատենին, բայց երբ Յիսուս փառաւորուեցաւ՝ այն ատեն յիշեցին թէ այս կատարուածները Յիսուսի համար գրուած էին եւ իրենք այդ գրուածն էր որ կատարեցին: Բոլորն ալ կը վկայէին թէ Յիսուս Ղազարոսը կանչեց գերեզմանէն եւ զայն մեռելներէն յարուցանեց: Այս իսկ պատճառով Երուսաղէմ գտնուողները բոլորն ալ զինք դիմաւորելու ելան, որովհետեւ լսած էին թէ ի՛նչպէս ան յարութեան հրաշքը գործած էր: Իսկ փարիսեցիները իրարու կ՚ըսէին. «Կը տեսնէ՞ք որ բան մըն ալ չենք կրնար ընել. ահա ամբողջ աշխարհը իրեն կը հետեւի»:
Տօնին առիթով կարգ մը յոյներ ալ եկած էին Երուսաղէմ՝ աստուծոյ երկրպագելու: Անոնք մօտեցան Փիլիպպոսի, որ Գալիլիայի Բեթսայիդա քաղաքէն էր, եւ աղաչելով ըսին. «Տէ՛ր, կ՚ուզենք Յիսուսը տեսնել»: Փիլիպպոս եկաւ Անդրէասին ըսաւ եւ երկուքը միասին Յիսուսի ներկայացուցին անոնց խնդրանքը: Յիսուս պատասխանեց. «Ահա մարդու Որդիին փառաւորուելու ժամը հասաւ»:
LITURGICAL CALENDAR
FEAST OF THE ASCENSION OF OUR LORD (HAMPARTSOUM)
Yesterday was the Feast of the Ascension of our Lord Jesus Christ (Hampartsoum), which is commemorated forty days after Easter. The universal church has celebrated the Ascension since the fourth century. According to biblical scripture the Ascension took place in the village of Bethany, on the Mount of Olives, in the presence of the disciples. After giving them commandments and blessings, the Lord was “was taken up into heaven and sat down at the right hand of God” (Mark 16:19), and “a cloud took him out of their sight” (Acts 1:9). The Gospels of Matthew and Luke conclude with the Ascension.

In the early centuries of Christianity, Hampartsoum was one of the most popular feast days for the faithful and was celebrated with merriment and festivities. There are many Armenian traditions associated with this dominical feast. Perhaps the most well-known is fortune-telling (vijagakhagh), especially for young women anticipating their future as memorably portrayed in the Armenian opera Anoush.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
REQUIEM SERVICE - ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
In memory of: Louise Krikorian (40 days)
Requested by: Mrs. Alice Kourtjian. Mr. and Mrs. Claude Ohanesian and family. Mr. and Mrs. Ralph Kourtjian and family.

In memory of: Abraham Karapetian
Requested by: David and Jan Karapetian. Dr. Raffi and Silva Karapetian and family. Dr. Gregory and Nayiri Karapetian and family. Steven and Kira Karapetian and family. David and Sina Zulkiewski and family. Ophelia Alabakoff. Eleanor Karapetian. Paul Karapetian.

In memory of: Abraham Karapetian Adam Karapetian
Requested by: Arshag Karapetian. Haik Karapetian.

In memory of: Mayda Chopjian (2 years)
Requested by: Mr. and Mrs. Toros Chopjian and family. Mr. and Mrs. Matios Chopjian and family. Mr. and Mrs. Onnig Chopjian and family. Mr. and Mrs. Jack Chopjian and family. Mr. and Mrs. David Aguilar and family. Mr. and Mrs. David Shallal and family. Mr. and Mrs. Vartan Terzian and family. Mrs. Gulen Torossian Der Boghosian. Mr. Bedros Torossian. Mr. Haroutioun Torossian. And many more relatives and friends.

In memory of: Sahag and Mary Jevizian, George and Virginia Megregian, Ann Jevizian, Dr. Edward Jevizian
Requested by: Barb Megregian

In memory of: Ara Ourlian and Levon Jermagian
Requested by: Ourlian family.

In memory of: Vergine Sahakian (6 years)
Requested by: Avedis Sahakian and Hasmig Sahakian.

In memory of: Edward Arvanigian (9 years), All deceased members of the Arvanigian family.
Requested by: Dr. and Mrs. Aram Bagdasarian and family. Kari Guido.

In memory of: Hripsime Apigian (of Niagara Falls, 50 years).
Requested by: Ned and Aroxie Apigian.

In memory of: Leo and Arshalous Kalajian, Paravon and Haiganoush Sogoian, Ralph and Eva Keteian, Gourgen and Mariam Eloyan, Gloria and Eleanor Sogoian, Nash and Martha Metzigian, Audrey Derderian, John and Mary Metzigian, Alice Good, Lee Devas, Kaloust Sogoian
Requested by: Richard and Virginia Kalajian and family

In memory of: Victoria Darakdjian and Jack Darakdjian
Requested by: Garabed, Patricia, Rosanne, and Gregory Darakdjian

In memory of: Lillian Valian Wright and Jon Wright
Requested by: John Wright
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Special Prayers

Father Hrant, the Board of Trustees, and all the auxiliary bodies of St. Sarkis Church request special prayers for the good health and safety of all our parishioners. May these trying days pass in peace and may we reunite again in our churches and celebrate mass together.
CLICK! CLICK! CLICK!
If you have not noticed, our e-blasts have become super interactive. There are many pictures, links, and flyers that can be clicked on and will take you to various different links.

HAVE SOMETHING TO SUBMIT?
All parish news, photographs, and calendar items should be emailed to office@saintsarkis.org. DEADLINE TO SUBMIT IS THURSDAYS AT 1:00PM. Send us your pictures from Sunday School, Special Services and other Church Events. If your event has an external link (ex. facebook event, eventbrite, etc) send that to us so that we can incorporate it with your flyer.

HAVE A QUESTION, COMMENT, OR SUGGESTION?
We would like to hear from you! Send us an email at office@saintsarkis.org, send us a message on facebook, instagram, or twitter, or chat with us on our website!

WEBSITE LINK: www.saintsarkis.org

FOLLOW US!!!
Click the links below to follow us on social media!
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website  www.saintsarkis.org , go to the services tab,  and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
ALL IN-PERSON COMMUNITY EVENTS FOR THE MONTH OF APRIL HAVE BEEN CANCELLED OR POSTPONED UNTIL FURTHER NOTICE.
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200