E-Newsletter - May 28, 2021
Our Church doors are open!
All Services are now LIVE-STREAMED on
our website in addition to Facebook.
Send us a message if you have any questions.

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
NOTICE TO PARISHIONERS CONCERNING COVID-19 GUIDELINES
 
We are pleased to announce that beginning Sunday, May 23, 2021, in accordance with the updated federal and state guidelines, masks and social distancing will not be required for fully vaccinated parishioners while attending St. Sarkis church services. To respect the privacy of our parishioners, St. Sarkis will not be asking for COVID vaccine verification or status. However, those who are not fully vaccinated are asked to continue to wear a mask and maintain social distancing to protect themselves and others. 
 
We would like to thank our parishioners for their anticipated cooperation, and look forward to seeing you at the church for worship.

Pastor and Board of Trustees of St Sarkis Armenian Apostolic Church
ANNIVERSARY OF MAY 28 INVITES TO HARD WORK & INTROSPECTION

On May 28, 2021, Armenia marks the 103 rd anniversary of its first independence, which finds our homeland wounded and in mourning after the 44-day war in Artsakh, at a time when the foundations of the Armenian statehood appear compromised....

Read more
armenianprelacy.org
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, May 30

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, May 31: Sts. Hripsimiank Proverbs 31:29-31; Isaiah 61:10-62:3; Romans 15:30-16:2; Matthew 10:26-33
  • Tuesday, June 1: Sts. Kayaniank Proverbs 1:20-23; Baruch 4:36-5:4; 2 Corinthians 6:16-7:1; John 16:1-5
  • Wednesday, June 2: Romans 3:19-31; Matthew 9:9-15
  • Thursday, June 3: St. John the Baptist and Athenogenes the Bishop Proverbs 15:21-26; Isaiah 22:20-25; 1 Peter 5:1-7; Matthew 11:2-14
  • Friday, June 4:  Romans 4:1-12; Matthew 9:27-34
  • Saturday, June 5: St. Gregory the Illuminator—Deliverance from the Pit Wisdom 5:1-8; Isaiah 60:20-61:7; Hebrews 13:17-21; Matthew 19:27-29
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, May 30, 2021
Ա․ Կիրակի Հոգեգալուստէն Ետք - First Sunday After Pentecost 

The Reading from the Letter of James 5:16-20
             Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for three and a half years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops.
My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth and someone should bring that person back, remember this:
Whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins.
 
The Holy Gospel According to Luke 4:25-30
I assure you that there were many widows in Israel in Elijah’s time, when the sky was shut for three and a half years and there was a severe famine throughout the land. Yet Elijah was not sent to any of them, but to a widow in Zarephath in the region of Sidon. And there were many in Israel with leprosy in the time of Elisha the prophet, yet not one of them was cleansed—only Naaman the Syrian.”
All the people in the synagogue were furious when they heard this. They got up, drove him out of the town, and took him to the brow of the hill on which the town was built, in order to throw him off the cliff. But he walked right through the crowd and went on his way.

Յակոբոս Տեառնեղբօր Ընդհանրական Նամակէն 5:16-20
Հետեւաբար ձեր մեղքերը իրարու խոստովանեցէք եւ իրարու համար աղօթեցէք, որպէսզի բժշկուիք. որովհետեւ արդարի մը աղօթքը ազդեցիկ է եւ մեծապէս կ’օգնէ: Եղիա մեզի նման կիրքերու ենթակայ մարդ էր. բայց երբ աղօթեց որ անձրեւ չգայ, երեքուկէս տարի չանձրեւեց երկրի վրայ: Ապա դարձեալ աղօթեց, եւ երկինքը անձրեւ տեղաց ու երկիրը իր բերքը տուաւ:
Եղբայրնե՛րս, երբ ձեզմէ ոեւէ մէկը ճշմարտութեան ուղիէն մոլորի, եւ ուրիշ մը յաջողի զայն վերադարձնել, գիտցէք՝ թէ մեղաւորը իր մոլար ճամբէն դարձնողը թէ՛ անոր հոգին մահուընէ կը փրկէ եւ թէ՛ իր բազմաթիւ մեղքերուն թողութիւն կը գտնէ:

Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանէն Ըստ Ղուկասի 4:25-30
Ձեզի օրինակներով խօսիմ: Իսրայէլի մէջ բազմաթիւ այրիներ կային Եղիայի օրերուն, երբ երեքուկէս տարի երկինքը չանձրեւեց եւ ամբողջ երկրին մէջ սաստիկ սով տիրեց: Բայց Եղիա անոնցմէ ոեւէ մէկուն չղրկուեցաւ, այլ ղրկուեցաւ Սիդոնի մօտիկ Սարեփթա գիւղը բնակող այրի կնոջ մը: Նոյնպէս, Եղիսէ մարգարէի օրերուն Իսրայէլի մէջ բազմաթիւ բորոտներ կային, բայց անոնցմէ ո՛չ մէկը բժշկուեցաւ, այլ միայն Նէեման անունով Ասորի մը:
Այս ակնարկութիւնները լսելով՝ ժողովարանին մէջ գտնուողները բարկութեամբ լեցուեցան: Ելան, Յիսուսը քաղաքէն դուրս հանեցին եւ, գահավէժ ընելու նպատակով, զայն տարին մինչեւ կատարը այն լեռան, որուն վրայ շինուած էր իրենց քաղաքը: Բայց Յիսուս անոնց մէջէն անցաւ գնաց:
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
NATIONAL REPRESENTATIVE ASSEMBLY CONVENES AFTER A CHALLENGING YEAR
On Saturday May 22, the National Representative Assembly of the Eastern Prelacy took place virtually. St. Sarkis participated with all of its delegates. For the third time in a row, our very own Simoné Topouzian ran the meeting as the chair. His Holiness Catholicos Aram I addressed the virtual assembly with a live message from Antelias. 

The outcome of the election saw 1 reelected delegate for a new term at the Lay Council, joined by 4 new members - one of them being longtime St. Sarkis Church Member Raffi Ourlian. Rev. Fr. Hrant Kevorkian was reelected to the Religious Council, joined by 1 reelected member and 1 new member. 
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
REMEMBRANCE OF THE PROPHET ELIJAH
This Sunday (May 30) the Armenian Church remembers Elijah, one of the greatest prophets of the Old Testament recorded in 1 and 2 Kings. He appeared along with Moses at the Transfiguration as the prophet of life and the new covenant. The Armenian Church (like all the Eastern churches) holds Elijah in the highest esteem. 

SAINTS HRIPSIME AND GAYANE AND THEIR COMPANIONS
This Monday and Tuesday, May 31 and June 1, the Armenian Church commemorates the virgin saints Hripsime and Gayane and their companions. Thirty-three nuns, led by Gayane, left Rome and sought refuge in Armenia hoping to escape the Roman Emperor who desired one of the nuns, the beautiful Hripsime. 
HOKEHANKISD
In memory of: ALL FEDAYEES AND UNGERS WHO GAVE THEIR LIVES FOR THE INDEPENDENCE OF ARMENIA AND THE FREEDOM OF ARMENIANS.
Requested by: Father Hrant and the Board of Trustees of Saint Sarkis Church. The Armenian Revolutionary Federation of Detroit.  

In memory of: TOM C. SASS (20 DAYS).
Requested by: Christine Sheremeta.

In memory of: HARRY CRANE (40 DAYS).
Requested by: Mike, Carolyn, Kyane’, & Peter Crane; Peter & Anne Sirian; Paul. Kim, Ryan, & Cameron Sirian; Vasken, Annette, Aram, Vahan, & Lucine Cholakian

In memory of: MARY ANTONIAN (1 YEAR).
Requested by: Tom & Cindy Rutherford; Larry & Debra Croff; Sam & Kathy Antonian & Family; Chad & Stephanie Scott, Olive, Willow, & Aspen; Bryan & Elizabeth Hager, Maverick, Serenity, & Journey; Chris & Stephen Melkonian; Karen Mouradjian; John Arpajian; Lisa Arpajian.

In memory of: DIRAMAYR KNARIG STEPANIAN (2 YEARS).
Requested by: Fr. Daron and Yeretzgin Sossi Stepanian. Daron, Fatima, and Cecilia Stepanian. Stepan Stepanian.

In memory of: VERGIN SAHAKIAN (7 YEARS).
Requested by: Hasmig Sahakian. Avo Sahakian.

In memory Of: SAHAG AND MARY JEVIZIAN, gEORGE AND VIRGINIA MEGREGIAN, ANN JEVIZIAN, DR. EDWARD JEVIZIAN.
Requested By: Barbara Megregian; Richard & Nancy Megregian & Family.

In memory of: JACK DARAKDJIAN (24 YEARS); VICTORIA DARAKDJIAN.
Requested By: Garabed, Patricia, Rosanne, & Gregory Darakdjian.

Im memory of: ARA OURLIAN (9 YEARS)
Requested by: Shake Ourlian, Raffi and Shoghere Ourlian & family, Jerair and Ani Ourlian & family. 
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
A friendly reminder that the church office will be closed on Monday, May 31 in observance of memorial day.
THE PRELACY RAFFLE IS ON!
For many decades, the Prelacy has sponsored an annual raffle drawing that benefits its educational and religious programs. The drawing usually takes place in May at the conclusion of the National Representative Assembly. Like last year, the new drawing date has been set for September 12, 2021. The top prize is $5,000; second prize is $2,000; and third, fourth, and fifth prizes are $1,000. As we use to say, in this raffle there are no losers, because all of the money raised benefits our Prelacy programs.
Please consider purchasing one or more tickets ($100 each). For information, please contact out office at (313)336-6200 or office@saintsarkis.org.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200