חברה שומרים קרית טאהש
נייעס און באריכטען פאר מעמבערס
In This issue.
ניסן ע" ז      בס"ד  March 20 2017
  • Welcome                  New Members   
  • News
  • Photos
  • MAZEL TOV
  • Photos
  • Whats next......
  • More Photos

ברוכים הבאים
מ יט גרויס פרייד טוען מיר אייך ברענגען דעם ערשטען פון מערערע נייעס באריכטען    אינערהאלב  פון אונזער ארגענעזאציע, ווי מיר  וועלן האלטען די מעמבערס אינפארמירט מיט נייעס, מעלדונגען, מזל טוב'ס, א.ד.ג.

  מ יט דאנק  צו השי"ת קומען מיר ארויס מיט א נייעס באריכט צו די חשובע מעמבערס, ווי מיר וועלן אייך האלטן און די "לאהפ" מיט אלעס וואס עס גייט פאר מיט שומרים, צו דאס איז נייעס וועגן א קעיס, אדער א מזל טוב פאר א מעמבער א.ד.ג.
עס איז נישט מער ווי ריכטיג אז איהר מעמבערס וואס אן אייך איז נישט דא קיין ארגענעזאציע, זאלן נישט וויסען וואס עס האט זיך אויסגעשטעלט מיט די קאל וואס איהר האט אוועק געגעבן אייער טייערע צייט.
מיר האפן צו הערען פון אייך מיט וואס איהר ווילט
דא זעהן.
  נייע מעמבערס
מיר וועלקאמען 3 נייע יאנוטס צו די פאמיליע פון שומרים.....!!

25  מו"ה משה אלי קלאר נ"י
36  מו"ה ישראל יעקב קליין נ"י
37 מו"ה משה פאפלאנאש נ"י 


ביטע נישט ארום שיקען די בילדער פון די פאליציי, עס איז נישט אפראוואד צו שיקען ווייטער, נאר פאר מעמבערס פון שומרים
 מו"ה חיים נחום מערמעלשטיין הי"ו
Unit 18
פאר די שידוך פון זיין זין

הרב זיידא מאיראוויטש הי"ו
V3
צו די נייע אייניקעל

 מו"ה יעקב אהרן הערשקאוויטש הי"ו
13
פאר די נייע מיידעל בעבי
...וואס איז נעקסט...
מ יר האפן צו הערן פון די מעמבערס וואס זיי ווילען זעהן אין די נייעס-באריכט, מיר האפן אז מעמבערס וועלן קאנטריביטע"ן ארטיקלען וואס קענען זיין אינטערעסאנט
פאר די מעמבערס

ביטע צוריקשיקן קאמענטארען אויף די נייעס באריכט, ווי עס איזדי ערשטע, און מיר האפן דאס צו קענען
פאריכטען ביי דאס קומענדיגע

ווי אויך אנטשולדיגען מיר זיך, אויב מיר האבן נישט אריינגעלייגט קיין מזל טוב פאר איינעם.