Friday, Nov. 6th - Ed Dankert
Monday, Nov. 9th - April Ciriacks
Tuesday, Nov. 10th - Samantha Hertz
Wednesday, Nov. 11th - Elizabeth Stenson
Thursday, Nov. 12th - Jenny Kasun
Friday, Nov. 13th - Half Day No Hot Lunch