3 februari 2017

Word jij de nieuwe medewerker van Nahima?
Wil je mijn parkeerplaats? Neem dan ook mijn handicap!
Wangedrag luchtvaartpolitie bij terugkeerbeleid aanpakken
Binnenkort ook halve dag ouderschapsverlof
Naar een rechtvaardiger adoptie- & pleegzorgverlof
Vlottere toekenning sociaal tarief voor gas en elektriciteit.
Sociale fraude bestrijden in schoonmaaksector
Geen kinderen op beveiligde vluchten
Humanitair visum blijft een gunst
Dirk De Kort beantwoordt vragen over de waterfactuur
Nieuws van Mama Lufuma
Nahima in beeld

Word jij de nieuwe medewerker van Nahima?

Wil jij ook echt proeven wat politiek is?
Wil jij ook echt weten hoe het in de Wetstraat draait?
Wil jij echt mee het land veranderen?
Heb jij een boon voor beslissingen?
Wil jij echt meewerken aan een betere samenleving?
 
Dan heeft volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri een job voor u in het parlement, dan heeft Nahima graag dat jij aan haar zijde meewerkt aan dat project.
 
Geboeid, gebeten, gebiologeerd, geïnteresseerd  in die unieke job? Kijk dan snel naar het aanbod en de verwachtingen. En stel daarna onmiddellijk je kandidatuur. Jouw talent hoort bij Nahima.


Wil je mijn parkeerplaats? Neem dan ook mijn handicap!
24 januari 2017

Meer dan 1 op 3 gehandicaptenkaarten die in omloop zijn, zijn vervallen. Dat zijn er maar liefst 200.000.  Dat misbruik zorgt ervoor dat er minder plek is voor mensen die echt een parkeerplaats nodig hebben.  Ik trok om die reden aan de alarmbel bij staatssecretaris van Gelijke Kansen, Elke Sleurs en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.  Ik stelde voor om de controlebevoegdheden van parkeer- en gemeenschapswachters op dit vlak uit te breiden. De minister gaat nu in op die vraag.


Wangedrag luchtvaartpolitie bij terugkeerbeleid aanpakken
24 januari 2017
Eind vorige maand werd het auditrapport over de luchtvaartpolitie in de media gelekt. Daarin kwamen enkele mistoestanden aan het licht. Zo zouden enkele politieagen ten prostituees bezoeken, logeren in dure hotelkamers en terugkeren via vakantielanden, eenmaal ze uitgeprocedeerd de asielzoekers begeleid hebben naar het land van herkomst. 

Voor het rapport werd gelekt vroeg ik in de commissie aan de minister van Binnenlandse Zaken naar de inhoud van het rapport. Ik kreeg echter een selectief antwoord. Over deze wantoestanden, nochtans geen detail, heeft de minister niets vermeld. Ik had ook gevraagd om het rapport aan het parlement te bezorgen. Pas toen het rapport was gelekt in de pers, kregen wij inzage in het rapport.  Hierdoor komt de  controlefunctie van het parlement in het gedrang.  A ls parlementsleden moeten we immers kunnen nagaan of alles loopt zoals dat wettelijk moet, zodat we tijdig kunnen ingrijpen. Nu moet men ervoor zorgen dat de rotte appels binnen de luchtvaartpolitie worden aangepakt, zodat de rest niet wordt aangetast. 


Binnenkort ook halve dag ouderschapsverlof 
21 december 2016

Afgelopen zomer stond in de commissie Sociale Zaken mijn wetsvoorstel rond de flexibele opname van het ouderschapsverlof op de agenda. Ouderschapsverlof kan je vandaag 4 maanden voltijds opnemen, 8 maanden halftijds of gedurende 20 maanden één dag per week. Gezien het succes van de opname in één dag per week, stelde ik concreet voor om het ouderschapsverlof ook te laten opnemen in één tiende, ofwel een halve dag per week of een hele dag om de twee weken. Als mama of papa kan je dan bv. op woensdag namiddag aan de schoolpoort staan. Een gescheiden ouder met co-ouderschap kan zo ook het  verlof afstemmen op de persoonlijke regeling.
 
Ik ben blij dat de werknemers- en werkgeversorganisaties in de Nationale Arbeidsraad onlangs hun akkoord hebben gegeven  over het opnemen van ouderschapsverlof in halve dagen. Nu kan mijn wetsvoorstel  ook in het parlement goedgekeurd worden.


Naar een rechtvaardiger adoptie- & pleegzorgverlof
29 december 2016

Momenteel krijgen adoptieouders zes weken vakantie als ze een kind tot vier jaar adopteren. Als het kind ouder is dan drie jaar, dan krijgen de ouders vier weken verlof. Vanaf de leeftijd van 8 jaar hebben de ouders helemaal geen recht op adoptieverlof.  Biologische ouders kunnen daarentegen vijftien weken moederschapsverlof en twee weken vaderschapsverlof opnemen. 

Om deze ongelijkheid weg te werken, heb ik een wetsvoorstel klaarliggen om elke ouder te laten starten met zes weken adoptieverlof, ongeacht de leeftijd van het kind. Deze uitbreiding willen we ook voorzien bij langdurige pleegzorg. In de toekomst zullen er geleidelijk aan extra weken bijkomen om zo op termijn te landen op een adoptie- en pleegzorgverlof van zeventien weken. 


Vlottere toekenning sociaal tarief voor gas en elektriciteit 
10 december 2016

Uit recente cijfers blijkt dat 1 op 4 personen met een beperking moeilijk rondkomt. Het is belangrijk dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft, zeker de kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals personen met een handicap. 

Vandaag kan een gemiddeld gezin met een verbruik van 3.500 kwh elektriciteit per jaar zo'n 280 euro per jaar te veel betalen omdat de toekenning van het sociaal tarief voor energie te lang op zich laat wachten. Ik heb daarom een wetsvoorstel ingediend dat  de toekenning van het sociaal tarief met terugwerkende kracht moet mogelijk maken. Men mag namelijk niet afhankelijk zijn van de snelheid van de administratie. In een tweede fase pleit, ik ook voor deze gevallen, voor een automatische toekenning van het tarief.
 

Sociale fraude bestrijden in schoonmaaksector
19 januari 2017

De sociale inspectiediensten hebben op 19 januari onaangekondigde controles gehouden in de schoonmaaksector. Zij gingen ter plaatse controleren op zwartwerk, sociale dumping en andere vormen van sociale fraude. 

Ik stelde hierover een vraag aan de bevoegde staatssecretaris in de commissie. Uit mijn vraag blijkt dat zelfs bij aangekondigde controles, één op de drie schoonmaakbedrijven niet in orde zijn. Bij de onaangekondigde controles ligt dat cijfer rond de 44 procent. In de bouwsector ligt dit cijfer zelfs hoger, daar zijn namelijk twee op de drie bedrijven niet in orde.  Dat toont aan dat onze wetgeving niet wordt gerespecteerd. 

Het is goed dat de overheid die flitscontroles organiseert, maar laten we niet vergeten om ook naar de resultaten te kijken.  Ik dring er dan ook op aan om het aantal inspecteurs te verhogen, zoals voor de zomer werd afgesproken binnen de regering. Ik hoop dat het niet te lang meer duurt, vooraleer deze in dienst zijn. 
 
Lees meer.
Lees hier mijn reactie in De Morgen, 19 januari 2017

Geen kinderen op beveiligde vluchten 
16 januari 2017

Wanneer ons land uitgeprocedeerde asielzoekers met kinderen uitwijst, dan moet dit, zoals gebruikelijk, met passagiersvluchten gebeuren. Wij zijn geen voorstander van minderjarigen op beveiligde vluchten. 'Special flights' zijn bedoeld voor het uitwijzen van mensen met een strafblad die op geen enkele andere manier gerepatrieerd kunnen worden. Op deze vluchten maakt de politie bovendien gebruik van handboeien.  Dit kan traumatiserend overkomen voor kinderen die al heel wat hebben meegemaakt in hun leven. 

Ik pleit ook voor de oprichting van een commissie die het terugkeerbeleid van ons land op permanente basis evalueert en verslag uitbrengt aan het parlement.

Humanitair visum blijft een gunst
11 december 2016                      
 
In het parlement en in de media was er veel discussie over het al dan niet toekennen van een humanitair visum aan een Syrisch gezin. In de Zevende Dag heb ik geprobeerd een aantal zaken te verduidelijken.
 
Een humanitair visum toekennen, is in bepaalde gevallen echt gerechtvaardigd. Maar het blijft een gunstmaatregel en dit zal dus geen toevloed van aanvragen met zich meebrengen. Dit moet geval per geval en met menselijke blik bekeken worden. Ik vraag al langer om toch een duidelijke lijn aan te houden in de toekenning van humanitaire visa om het gevoel van willekeur tegen te gaan.  Wat de huidige discussie betreft: het is niet de rechter die beslist om al dan niet een visum toe te kennen. 
De Dienst Vreemdelingenzaken slaagde er echter meermaals niet in om de weigering goed te motiveren. Het is ieders volste recht om in beroep te gaan tegen een rechterlijke uitspraak, maar ik sta niet achter de hele hetze die hierrond werd gecreëerd.
 


Nahima in BorgerhoutMantelzorgers verdienen alle steun
31 januari 2017

De meeste ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol. Zij staan de hulpbehoevende ouderen bij in allerlei taken, zoals boodschappen doen, helpen in het huishouden of helpen bij het eten. 

Ik heb daarom in de districtsraad een motie ingediend om, als blijk van waardering, een mantelzorgpremie in te voeren. Helaas heeft de meerderheid (sp.a-Groen en PVDA) mijn motie verworpen, omdat deze maatregel te duur zou zijn en niet tot de bevoegdheid van het district zou behoren.
 
Het is eerder onwil. Andere districten, zoals Berchem, Wilrijk, Hoboken en Deurne hebben al zo'n premie ingevoerd. En de budgettaire inpact blijft beperkt als men er een inkomensvoorwaarde aan koppelt zoals sommige districten doen. Jammer dat men zo'n sociale maatregel weigert.

Dirk De Kort beantwoordt vragen over waterfactuur
20 december 2016 
 
Sinds de zesde staatshervorming heeft Vlaanderen de bevoegdheid om de waterfactuur gestalte te geven. Water is een basisrecht en moet bijgevolg betaalbaar blijven. Een onafhankelijke Waterregulator moet er nu over waken of die waterfactuur inderdaad betaalbaar blijft.
 
Heel wat mensen zitten nog met vragen over hun factuur. Mijn collega in het Vlaams Parlement, Dirk De Kort, beantwoordt ze graag voor u.
 

Nieuws van Mama Lufuma

Gezien de onheilspellende berichten in de media over Congo houden we nauw contact met onze mensen in het opvanghuis in Matadi. We volgen de verwikkelingen op de voet. Voorlopig gaat alles nog goed!
 
Intussen blijft onze kinderbib erg populair. Bib-coördinator Narcisse vroeg de kinderen wat ze later willen worden, als ze groot zijn. Een goede kennis van het Frans blijft daarvoor erg belangrijk. Daarom nogmaals een warme oproep voor schoolmateriaal, Franse handboeken, leesboeken, strips, ... Zo kunnen we deze kinderen alle kansen bieden.
      

Gedichtendag
26 januari 2017


Word als stromend water in vrijgevigheid en hulpvaardigheid
Word als de zon in compassie en mededogen

Word als de nacht in het bedekken van andermans tekortkomingen
Word als een overledene in woede en fanatisme
Word als de aarde in bescheidenheid en nederigheid

Word als de zee in verdraagzaamheid
Word zoals je jezelf voordoet of doe je voor zoals je bent.

Deze tekst uit de "Zeven Adviezen" van Rumi wil ik met jullie delen. De Perzische filosoof en dichter, Rumi, gaf deze adviezen als stimulans voor de intermenselijke en gelijkwaardige omgang van vertegenwoordigers van verschillende culturen en religies.  Ook in onze tijd zijn deze adviezen belangrijk.Nahima ondervraagt


Hieronder vindt u nog enkele parlementaire vragen, die ik afgelopen maanden heb gesteld in verschillende commissies.


Nahima in beeld


Rondleidingen in het parlement

Bezoek van de organisatie Promote Ukraine, 8 december 2016Agentschap Integratie en Inburgering op bezoek, 14 december 2016


Ik heb het voorrecht om de interessante KWB gespreksavonden 'Van Brussel tot Baghdad' in te leiden, waarbij theoloog, Jonas Slaats, het publiek op een leuke interactieve wijze informeert over de islam.

Antwerpen, 13 december 2016Januari is traditioneel een maand met veel nieuwjaarsrecepties. Een moment met telkens warme contacten met heel wat boeiende en geëngageerde mensen. 

Nationale nieuwjaarsreceptie van CD&V in de Koningin Elisabethzaal. 
Nieuwjaar vieren bij de Nepalese gemeenschap

Al Ikram organiseerde een kerstdiner voor minderbedeelden in de Roma


Nieuwjaarsreceptie CD&V Ekeren & Kapellen


De Afghaanse gemeenschap viert het driejarig bestaan van de Derde Lijn


Jong CD&V Schoten schenkt 820 euro aan het goede doel


Op gesprek met UNHCR (VN-Vluchtelingen) en OVSE in Genève.
 

Als gastspreker op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Herentals

Actie van Welzijnszorg, samen tegen armoede, met Hassan Aarab, Orry Van de Wauwer, Nyota Janssen en Henry.

Nieuwjaarsreceptie CD&V Sint-Katelijne Waver
 

Bisschop Johan Bonny en Jan Kint serveren Soep op de Stoep ten voordele van mensen in armoede, een actie van Welzijnszorg.
Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via de hieronder staande contactgegevens. 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 
E-mail: nahima.lanjri@dekamer.be
Facebook: klik hier 

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!