28 maart 2017

Mensen met beperking niet van kastje naar de muur sturen
Verloven optimaliseren & flexibiliseren
Versnelling hoger in aanpak discriminatie arbeidsmarkt!
Moet patiënt betalen als hij niet vervoerd werd?
Jeugd wijzen op gevaren van lachgas
Agenten moeten zich thuis voelen in Antwerps politiekorps
Terugkeerbeleid in geval van ernstige bedreiging
Niet meer binnenvallen zonder huiszoekingsbevel bij mensen zonder papieren
Gevraagd: doorlichting Fedasil
Geen burgerschapsproef voor kinderen, hier geboren en getogen
Nahima in Borgerhout
Dirk De Kort promoot autodelen
Nieuws van Mama Lufuma
Nahima in beeld

Mensen met beperking niet van kastje naar de muur sturen
10 maart 2017

Al maanden volgen de onrustwekkende berichten over de achterstand en problemen binnen de Directie-Generaal Personen met een Handicap, zich in snel tempo op. Zowel gedupeerden, ziekenfondsen als personeel trokken aan de alarmbel. Het nieuwe ICT-systeem werkt niet naar behoren, waardoor men al twee maanden geen beslissingen kon nemen rond het toekennen van uitkeringen of het afleveren van parkeerkaarten. Al in november  vorig jaar kaartte ik dit probleem aan.
 
Tijdens de plenaire vergadering van 9 maart drong ik er bij de staatssecretaris voor Personen met een Handicap op aan om snel tot oplossingen te komen. 600.000 mensen en hun families verkeren nu in onzekerheid en vele anderen die recht hebben op een erkenning en uitkering blijven in de kou staan.


Verloven optimaliseren & flexibiliseren
 
Afgelopen week werd mijn wetsvoorstel over het ééntiende-ouderschapsverlof in de commissie Sociale Zaken nog eens besproken. Hierdoor wordt het mogelijk om wekelijks een halve dag of tweewekelijks een hele dag verlof op te nemen. Ook mijn wetsvoorstellen voor een rechtvaardiger adoptie- en pleegouderschapsverlof werden besproken. Hierdoor zou de ongelijkheid die vandaag bestaat  tussen biologische ouders en adoptieouders weggewerkt worden. We willen elke adoptieouder laten starten met zes weken adoptieverlof, ongeacht de leeftijd van het kind. Op termijn moeten alle ouders (gezamenlijk) 17 weken verlof krijgen. Die uitbreiding willen we ook voorzien voor langdurige pleegzorg. Ik hoop dat we deze ontwerpen volgende maand finaal kunnen goedkeuren.

 
Ik blijf daarenboven pleiten voor een verdere flexibilisering van de opname van het ouderschapsverlof, zoals de opname van één maand in plaats van nu minimum twee maanden voor wie halftijds ouderschapsverlof neemt.
 

Versnelling hoger in aanpak discriminatie arbeidsmarkt! 
24 maart 2017

Uit een studie van de UGent bleek afgelopen week nogmaals dat discriminatie nog welig tiert. Discriminatie op basis van afkomst, leeftijd, geslacht, ...  is niet alleen ontoelaatbaar en onwettelijk, er gaat er ook heel wat talent verloren.
 
Tijdens de plenaire vergadering van 23 maart vroeg ik aan de minister van Werk naar een stand van zaken in de uitvoering van onze resolutie, waarin we de regering vroegen om het probleem van discriminatie op de arbeidsmarkt trapsgewijs aan te pakken. Ik ben tevreden dat de minister nu werkt aan een wettelijke verankering van gerichte anonieme controles door de inspectie. Dat zou de laatste stap zijn, de stok achter de deur. Ik verkies nog steeds de wortel om vooruit te geraken. Maar als het niet anders kan, dan zullen we die stok achter de deur gebruiken.
 
Lees meer.
 
Ook in De Zevende Dag van 26 maart ging ik in debat over de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. Ik verwacht van de coalitiepartners  steun voor het ontwerp van minister Kris Peeters om mystery calls door de inspectie mogelijk te maken, want daarmee geeft hij uitvoering aan de meerderheidsresolutie.
 

Moet patiënt betalen als hij niet vervoerd werd?
6 februari 2017

Bel je de ambulance, maar is er toch geen patiënt om te vervoeren bijvoorbeeld omdat hulp ter plaatse volstond of de patiënt inmiddels overleed? Dan is de kans groot dat er toch een factuur wordt opgemaakt. Ambulancediensten rekenen namelijk regelmatig ritten zonder patiënten, of de zgn. nutteloze ritten, toch door aan de patiënt, terwijl dit niet mag. Belangrijk is om in dat geval allereerst het ziekenfonds op de hoogte te brengen van deze gefactureerde nutteloze rit. Zij brengen vervolgens de FOD Volksgezondheid op de hoogte, die de ambulancediensten hiervoor kan beboeten.
 
Ik pleitte er in de commissie Volksgezondheid al voor om dit probleem structureel aan te pakken en heb daarvoor ook een wetsvoorstel klaar. Een oplossing zou namelijk liggen in een vaste vergoeding per gepresteerde rit zonder vervoer. Een beperkt deel van de kosten kan dan doorgerekend worden aan de patiënt.


Jeugd wijzen op gevaren van lachgas 
16 februari 2017

In de buurt van scholen kan men tegenwoordig vaak lege capsules van lachgas terugvinden. Jongeren laten de inhoud van de capsule leeglopen in een ballon, waarna ze het gas inhaleren om in een euforische roes te geraken. Een onrustwekkende trend, die schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de jongeren. Dit is vooral een probleem in grote steden, zoals Antwerpen en Mechelen.

In de commissie heb ik de minister van Volksgezondheid hierover ondervraagd en gevraagd om jeugdwerkers, leerkrachten, ouders en winkeliers te informeren over de gevaren, maar een echte sensibiliseringscampagne wordt door experten afgeraden om het experimenteergedrag bij jongeren niet aan te moedigen. 


Graag een integer en divers politiekorps
8 februari 2017

Sinds september vorig jaar rekruteert en leidt het Antwerpse politiekorps haar eigen agenten op. De Antwerpse korpschef kwam begin februari meer uitleg geven in het parlement over dit pilootproject. Bedoeling is dat het politiekorps een betere afspiegeling wordt van de samenleving. Het aantal vrouwen en mensen met een migratieachtergrond ligt nog te laag. Daar wordt nu aan gewerkt. Maar er is nog veel werk aan de winkel, zo blijkt uit recente berichten over het seksistische en racistische gedrag bij een deel van de Antwerpse politie

Herbekijk mijn reactie op ATV.

Terugkeerbeleid in geval van ernstige bedreiging
10 februari 2017

Er is de afgelopen maanden heel wat te doen geweest over de zogenaamde "vreemdelingenwet", meer bepaald over het terugkeerbeleid in geval van ernstige bedreiging van de openbare orde en nationale veiligheid.   Vanuit CD&V hebben we ervoor gezorgd dat er stevige waarborgen werden opgenomen in het wetsontwerp. 

Niet meer binnenvallen zonder huiszoekingsbevel 
18 maart 2017

De politie mag de woning van mensen zonder papieren niet dag en nacht binnenvallen zonder huiszoekingsbevel. Dat is niet correct en bovendien een schending van de Grondwet. Dat was al mijn reactie in de kranten bij de bekendmaking van enkele gevallen in september vorig jaar. Toch gebeurt het in de praktijk nog geregeld. Daarom werkt de regering nu aan een duidelijke regeling. Ik ben tevreden dat de voorwaarden voor een woonstbetreding én de nodige garanties voor de betrokkenen nu duidelijk in de wet zullen worden ingeschreven.


Gevraagd: doorlichting Fedasil
16 maart 2017

Fedasil, het agentschap voor de opvang van asielzoekers, weigert vaak opvang aan mensen die een meervoudige asielaanvraag hebben lopen, ook aan gezinnen met kinderen. Ze doet dat vaak zonder deze beslissing individueel te motiveren. Daarmee overtreedt ze de wet, die duidelijk stelt dat elke weigering voldoende en individueel moet gemotiveerd worden. Ik heb er bij de staatssecretaris voor asiel en migratie dan ook op aangedrongen om dit dringend aan te pakken en deze elementen mee te nemen in een audit van het agentschap.


Geen tweederangsbelgen aub.
16 maart 2017

Voor ons geen tweederangsbelgen. Hier geboren en getogen en één van je ouders is Belg? Dan ben je ook Belg. We hebben er niets op tegen dat er nog meer wordt ingezet op de integratie en inburgering van nieuwkomers. Voor ons is het een verhaal van rechten en plichten, maar het voorstel van N-VA om ook kinderen die hier geboren en getogen zijn aan een inburgeringstest te onderwerpen, is er zwaar over. Het zou absurd zijn dat bijvoorbeeld het kleinkind van mijn collega Stefaan Vercamer op zijn 18de een burgerschapsproef moet afleggen omdat zijn mama Braziliaanse is. Nahima in BorgerhoutLuchtkwaliteit Borsbeekstraat
8 maart 2017

Na het onderzoek van Curieuzeneuzen bleek dat de luchtkwaliteit in de Borsbeeksestraat barslecht was. De stikstofconcentraties liggen er tot 50% hoger dan de wettelijke norm. Sinds vorige maand is de lage-emissiezone van kracht in onze stad. De bewoners van de Borsbeeksestraat zijn van mening dat dit weinig effect zal hebben op de luchtkwaliteit in hun straat, omdat er dagelijks zo'n 5.000 auto's passeren. Ik vroeg het districtsbestuur om met bewoners en stad samen te zitten en naar oplossingen te zoeken in samenwerking met de stad.
 
Bewonersvergaderingen zijn een goed idee, maar ik denk dat we als district ook duidelijke adviezen moeten formuleren voor de stad. Ook al is mobiliteit geen districtsbevoegdheid, op die manier laat je de stad wel zien dat er echt wel een probleem is dat je met bewonersvergaderingen alleen niet kan oplossen.


Buurt vrijdagmarkt Laar verkeersveiliger maken
8 maart 2017

Tijdens de vrijdagmarkt op het Laar gebeurt het regelmatig dat auto's en vrachtwagens vanuit de Helmstraat de Groenstraat indraaien. Zij worden vaak verrast door de markt op het Laar en komen dan vast te zitten in de straat. Dat leidt tot onveilige situaties waarbij auto's omkeren of vrachtwagens achteruitrijden. Ik vroeg het districtsbestuur om met een nadarhek of een verkeersbord te plaatsen aan de Helmstraat om zo aan te geven dat het marktdag is.
 

Dirk De Kort promoot autodelen
8 maart 2017
 
Autodelen heeft heel wat potentieel voor onze mobiliteit en kan bijdragen aan minder files, minder uitstoot en vlottere doorstroming. Daarom zet Dirk De Kort samen met zijn collega's erop in. Zo is er het voorstel van resolutie over het stimuleren van autodelen dat op 23 februari in de commissie is goedgekeurd.

Maar Dirk gaat verder: ook bij de sociale huisvestingsmaatschappij waar hij voorzitter is - De Ideale Woning - zet men in op autodelen. Er worden wagens gedeeld met de buurt én om autodelen te promoten, organiseren ze een infoavond over autodelen. 
 


Nieuws van Mama Lufuma

Het naaiatelier draait op volle toeren. De meisjes gingen aan de slag met oude bloemzakken en het resultaat mag er zijn! De drie beste meisjes mogen binnenkort stage lopen in een professioneel naaiatelier. We stuurden nog enkele extra naaimachines op, met dank aan Griet Verachtert voor de gift. De living van het opvanghuis wordt nu wel krap, maar gelukkig zijn de bouwwerken voor ons naaiatelier intussen wel begonnen.

 
Internationale Vrouwendag werd uitgebreid gevierd in het opvanghuis. De meisjes kregen een infosessie rond family planning, vrouwenrechten en de werking van Mama Lufuma.
 


Nahima ondervraagt


Hieronder vindt u nog enkele parlementaire vragen, die ik afgelopen maanden heb gesteld in verschillende commissies.


Nahima in beeld


Gezinsvakantie op de latten, Krokusvakantie

 
Dialoogavond 'Van verkiezingsimpasse naar democratie in Congo', 13 maart, Buurtcentrum Cortina Antwerpen


   
Een wandeling langs verschillende socio-culturele verenigingen in Borgerhout met CD&V Brasschaat, 18 maart

 


 
Minister Koen Geens op de koffie in Merksem, 19 maart 2017

 

Jongeren van Levanto op bezoek in het parlement, 22 maartIk ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via de hieronder staande contactgegevens. 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 
E-mail: nahima.lanjri@dekamer.be
Facebook: klik hier 

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!