Nieuwsbrief 5

3 oktober 2019
 
Nieuws
Week tegen pesten
In de week van 23 tot 27 september deed onze school mee aan het project
"Week tegen pesten".

Ouderavond over pesten

Op woensdag 25 september hebben we samen met Telefon pa Hubentud, de Kindertelefoon, een interessante ouderavond gehad over pesten.

Zo werd het verschil tussen plagen en pesten besproken, werd ingegaan op verschillende vormen van pesten en werd uitleg gegeven over de vier verschillende rollen die herkenbaar zijn bij pesten.
Zo is er bij pesten altijd iemand die pest, iemand die gepest wordt, een groep die meeloopt en een groep die niets doet.
Om pesten tegen te gaan, bieden we ondersteuning aan al deze groepen.
Wat doet De Schakel tegen Pesten?

In de eerste plaats werken we gericht aan het voorkómen van pesten. Dat doen we onder andere door de volgende activiteiten:
 • Gouden Weken worden in elke groep aan het begin van het schooljaar ingezet, waarin wordt gewerkt aan een sterke groepssfeer in de klassen.
 • In de groepen 1 t/m 8 wordt er gewerkt met de methode Leefstijl, waarmee sociaal emotionele vaardigheden versterkt worden.
 • Wij doen mee aan de “Week tegen pesten”.
 • De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 vullen het leerlingvolgsysteem “Zien” in (vragenlijst op betrokkenheid, welbevinden en sociaal emotionele ontwikkeling).
 • De leerlingen van groepen 5 t/m 8 vullen leerlingvragenlijsten “Zien” in.
 • Er worden kindgesprekken gevoerd.
 • De leerlingen van groep 7 en 8 vullen het “Dit-ben-ik”-formulier in, waarin ze aangeven wat belangrijk voor hen is en wat de leerkracht over hen moet weten.
 • Er is een leerlingenraad waar over sfeer en omgaan met elkaar besproken wordt.
 • We gebruiken zoveel mogelijk plustaal, waardoor we een positieve sfeer en omgang met elkaar willen bereiken en behouden.
 • Wij werken met een vertrouwenspersoon op school bij wie kinderen terecht kunnen als ze ergens over willen praten.
 • Er is een kindercoach op school aanwezig, die coachgesprekken met kinderen kan voeren.
 • Er kan individueel of in groepjes gewerkt worden middels sociale vaardigheidstraining op school.
 • We organiseren ouderavonden en workshops met Telefon pa Hubentud

Als we toch signalen van pesten zien of krijgen dan werken wij met:
 • het pestprotocol dat op school aanwezig is, waarin de vier rollen tijdens pesten worden bekeken;
 • een klasgerichte aanpak met behulp van het project "Pesten aanpakken" of groepsgesprekken die op deze aanpak gericht zijn.

Mocht u signalen opvangen over pestgedrag, wilt u dit dan zo snel mogelijk kenbaar maken aan de leerkracht van uw kind? Dan kunnen wij dit meteen oppakken.

Activiteiten in de klassen
In alle groepen is er aandacht besteed aan de Week tegen pesten.
Zo hebben kinderen positieve eigenschappen van elkaar opgeschreven, hebben ze elkaar complimenten gegeven, zijn er groepsgesprekken gevoerd, hebben kinderen vriendschapsarmbandjes voor elkaar gemaakt, hebben kinderen gekeken of ze aan iemands gezicht kunnen zien hoe hij zich voelt, hebben we gesproken over gevoelens en natuurlijk over hoe je kunt zien of iemand gepest of buitengesloten wordt én wat je dan kunt doen.
Ouderconsulent Mechtild Thode
Sinds dit schooljaar is ouderconsulent Mechtild Thodé werkzaam op school. Mechtild is van origine leerkracht. Sinds een aantal jaren werkt ze als kinder- en gezinscoach en doet ze veel vrijwilligerswerk op Aruba, dat veel raakvlakken heeft met kinderen en ouders.
Op de woensdagochtend is zij aanwezig van 7.45 uur tot 10.00 uur in het Time2Play-lokaal.
De ouders van de groepen 1 t/m 4 hebben al de gelegenheid gehad om kennis met haar te maken.
Er is gesproken over thema’s die we schoolbreed kunnen bespreken. Wij zijn als school erg blij met deze informatie.

Samen met Mechtild hebben we een planning gemaakt voor de thema’s:
Woensdag 16 oktober bespreken we het thema "opvoeden".
Woensdag 23 oktober is er een koffieochtend en kennismaking voor ouders van groep 5 t/m 8.
Woensdag 30 oktober bespreken we het thema "feesten". 
Studiedagen
Op vrijdag 1 november is er een studiedag. De school is dan gesloten.
Groep 1/2 B
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het thema vakantie.
We hebben onze koffer gepakt en zijn op vakantie gegaan in onze eigen klas. We hebben namelijk een echte camping in de klas gemaakt met een grote tent, receptie en ijswinkel. 
Ook hebben we veel werkjes gemaakt, die te maken hebben met het thema vakantie.
Kijk maar eens:
Bij ons thema horen twee letters: de v van vakantie en de k van koffer. Vorige week hebben we de k geleerd. We kennen al heel veel woorden met deze letter.
We leren niet alleen letters, maar ook cijfers. Deze week zoeken we spullen die horen bij het cijfer 3.
We hebben een speciale tafel in de klas waar we deze spullen verzamelen.
Groep 4 A
Op vrijdag 4 oktober is het dierendag. Een goede reden om het over dieren te hebben en ze eens extra in het zonnetje te zetten.
Op de laatste dag voor de vakantie hebben we met de hele klas een bezoekje gebracht aan de Animal Shelter. Met een grote gezellige bus zijn we er naartoe gereden. We hebben de dieren verwend met een heleboel cadeaus, die de kinderen en ouders van deze school verzameld hebben.
Wij hebben een hele leuke ochtend gehad en we hopen de dieren ook!
We hebben ook elfjes over dieren gemaakt. Dat zijn gedichtjes van 11 woorden. Mooi hè?
Time2Play
Vorige week zijn de schaaklessen begonnen bij Time2Play.
Van een echte schaakmeester kregen de kinderen de basisregels van het schaken aangeleerd, waarna ze zetten gingen oefenen en ook al echt gingen schaken.
Kalender
Onze stichting
Stichting Onderwijs Combina
 • Peutergroep Prikichi
 • Basisschool de Schakel
 • Time 2 Play
 • Schakel College