Nieuwsbrief 2

17 september 2020
Update COVID-19
Update COVID-19

De afgelopen weken stonden in het teken van zo veilig en verantwoord mogelijk het onderwijs organiseren op onze school. U bent hierover door ons geinformeerd via de mail. We zijn voornemens om deze communicatie vanaf nu tweetalig te doen. Deze nieuwsbrief zal dus ook in het Engels verschijnen.

We zijn tevreden over het verloop tot nu toe. Zowel ons docententeam als de leerlingen zijn blij dat ze weer lessen op school mogen verzorgen. Het brengen en halen verloopt goed en er zijn momenteel geen leerlingen of docenten met een positieve COVID-19 uitslag. Wel zijn er afwezigen vanwege de quarantaine maatregel. Met elkaar dragen we de verantwoordelijkheid om bij klachten goed te handelen en we blijven sturen op alle voorzorgsmaatregelen. We zijn blij met deze goede samenwerking!

Op dit moment zijn de COVID-19 omstandigheden op Aruba niet goed en er wordt aangekondigd dat er op korte termijn extra maatregelen zullen komen. Het nog niet duidelijk of dit ook op de scholen effect zal hebben. Achter de schermen is er contact met het crisisteam. De inzet van de schoolbesturen is om open te blijven zolang we dit veilig kunnen organiseren. Vanzelfsprekend zullen we u op de hoogte houden van eventuele veranderingen.

Tot slot is het helaas een feit dat we alle geplande activiteiten moeten annuleren. Als de omstandigheden het toelaten kunnen we dit heroverwegen of anders organiseren.
Ziekmelding
Procedure ziekmelding

❏ De ziekmeldingsprocedure begint bij u. Bij eerste ziekteverschijnselen verzoeken we u om de ziekmeldingsprocedure te volgen door dagelijks zo vroeg mogelijk, tussen 7.00 en 8.30 uur de school te informeren en de symptomen door te geven. Dit kan telefonisch en via e mail: ziekmelden@schakelaruba.com. Conform de richtlijnen van DVG zullen we ook adviseren om wanneer nodig contact te zoeken met uw huisarts voor een coronatest.

❏ Bovenstaande ziekmedingsprocedure is ook van kracht als een gezinslid klachten heeft. Ook dat willen wij dit meteen weten. We kunnen dan met u overleggen of uw kind wel/niet in prequarantaine gaat om eventuele testresultaten af te wachten.

❏ Bij een positieve test van een leerling, personeelslid of van diens gezinsleden/huisgenoten gelden de landelijke quarantaine maatregelen.

❏ School is verplicht om de dagelijkse ziekmeldingen schriftelijk te delen met de afdeling Jeugdgezondheidsdienst (JGZ) van Directie Volksgezondheid (DVG).

Als blijkt dat uw kind op school verkoudheidsklachten heeft, zullen we contact met u zoeken en u verzoeken om uw kind op te komen halen.
Proefwerkweek 1
De 1e proefwerkweek zal plaatsvinden vanaf vrijdag 25 september t/m 1 oktober.

Uw kind ontvangt vandaag het rooster voor de proefwerkweek via het school-mailadres.
Als uw kind vanwege quarantaine niet kan deelnemen aan de toetsen registreren wij dat en zullen we na terugkomst op school een inhaalschema opstellen.
TTO - Tweetalig onderwijs
Doelstelling van TTO

Het tweetalig onderwijs levert leerlingen af die zich thuis voelen in de wereld. Zij bewegen zich makkelijk in een interculturele en/of internationale context, zowel dicht bij huis als verder weg. Zij spreken uitstekend Engels en zijn betrokken bij de wereld en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen. Ze zijn zich bewust van andere opvattingen en culturen en ze staan ervoor open. (Nuffic, TTO 2.0, oktober 2018)

De drie pijlers van TTO

 1. Taalvaardigheid: hoog niveau Engels (meetbaar)
 2. Wereldburgerschap: open en brede blik op de wereld (aantoonbaar)
 3. Persoonsontwikkeling: een zelfbewuste en verantwoordelijke houding en het evenwichtig oordelen over onbekende zaken (merkbaar)

TTO in de Cariben
Er is ruimte voor scholen binnen het tto om zelf onderwijskundige keuzes te maken. Scholen in het Caribisch gebied kunnen hun eigen accenten ontwikkelen binnen de tto kwaliteitsstandaard. Één van de unieke kenmerken van scholen in het Caribisch gebied is de meertalige omgeving waarin de scholen functioneren. Er moet derhalve veel aandacht zijn voor taalontwikkelend lesgeven en dat is veel meer dan alleen in het Engels lesgeven.

We zijn dit schooljaar gestart met vernieuwde methodes voor het Engels in de onderbouw en focussen ons in eerste instantie op het taalontwikkelend lesgeven.

We zullen u via nieuwsbrieven TTO op de hoogte houden van de voortgang.
Jaarrooster 2020 - 2021
Hieronder kunt u de jaarroosters bekijken van de klassen en examenklassen.
De jaarroosters blijven onder voorbehoud.
Informatie voor ouders
Jaarlijks organiseren wij in september een informatieavond voor ouders. Dit schooljaar zullen we dit anders organiseren. De mentor van uw kind selecteert de belangrijkste informatie voor het schooljaar en zal u hierover volgende week persoonlijk informeren.

Toegang SOMtoday
Ook willen we u informeren over de toegang tot het ouderportaal van ons volg- en administratiesysteem SOMtoday. In SOMtoday kunt u de cijfers en het verzuim van uw kind(eren) zien. Het lesrooster zal na de oktobervakantie toegevoegd worden.

Het ouderportaal is actief en u kunt met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord als voorheen inloggen. Alle ouders van nieuwe leerlingen ontvangen uiterlijk maandag een e-mail met een link naar de website van SOMtoday en een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee heeft u toegang tot uw persoonlijke SOMtoday account. Uw e-mailadres is uw gebruikersnaam en deze kan niet veranderd worden. Wel kunt u uw wachtwoord en mobiel nummer wijzigen (00297-) indien wenselijk. Wanneer u meer kinderen heeft op het Schakel College dan worden zij allemaal aan uw account gekoppeld en kunt u na het inloggen kiezen van welk kind u de informatie wilt bekijken. U kunt uw account van SOMtoday bekijken op uw pc, tablet of smartphone. Na het inloggen krijgt u toegang tot het bekijken van de cijfers, het lesrooster en het verzuim van uw kind(eren).
  
Mocht u geen e-mail met inloggegevens ontvangen hebben, neem dan a.u.b. contact met ons op. Tijdens de informatieavond zullen we vragen of het gelukt is en waar nodig hulp bieden.

Voor algemene informatie verwijzen we u naar onze schoolgids.
Belangrijke data

 • Proefwerkweek 1: vrijdag 25 september t/m donderdag 1 oktober

 • Oktobervakantie: vrijdag 2 t/m vrijdag 9 oktober

 • Inhaalmiddag toetsen: vrijdag 16 oktober

 • Informatie voor ouders van examenleerlingen: 29 oktober
Stichting Onderwijs Combina
 • Peutergroep Prikichi
 • Basisschool de Schakel
 • Time 2 Play
 • Schakel College