Nieuwsupdate 9
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)
Noodpakket 2.0
 
De coronacrisis trekt een zware wissel op Nederland. Al ruim twee maanden ligt een groot deel van de economie stil als gevolg van de maatregelen tegen de uitbraak van het virus. Het eerste Noodpakket loopt af en is aan verlenging toe.

Duidelijk is dat we dit jaar op een diepe recessie afstevenen, er meer faillissementen volgen en ontslagen op basis van bedrijfseconomische gronden niet volledig kunnen worden voorkomen. Een nieuwe fase is aangebroken waarbij de economie zal zich moeten gaan aanpassen aan de nieuwe realiteit.

Het beperken van de economische schade is een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid en de samenleving. Het vergt aanpassingsvermogen en creativiteit van de ondernemers en medewerkers om deze periode zo goed mogelijk door te komen. De overheid beoogt met het Noodpakket 2.0 om de betrokkenen zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens het aanpassingsproces naar de nieuwe realiteit.

Hieronder informeren wij u over de belangrijkste maatregelen uit het Noodpakket 2.0:
 
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Met het oog op het aflopen van het eerste subsidietijdvak per 31 mei 2020, heeft het kabinet besloten de NOW-regeling met 3 maanden te verlengen (NOW 2.0). Beoogd wordt dat werkgevers met een omzetverlies van ten minste 20% vanaf 6 juli 2020 een aanvraag kunnen indienen voor een tegemoetkoming van de loonkosten over de periode juni, juli en augustus.

De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest en of sprake is van een daling van de loonsom over de maanden juni, juli en augustus.

Werkgevers die gebruik maken van de regeling zijn verplicht om de lonen van de betrokken medewerkers voor 100% door te betalen.

Het UWV verstrekt wederom een voorschot van de tegemoetkoming (80% van het bedrag) aan de werkgever.

Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis hebben ontvangen als omzet meetellen. Dit geldt ook voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB.

Tevens is een tegemoetkoming voor seizoenswerk opgenomen bij de vaststelling van de NOW 1.0. Indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling.

Ten slotte wordt voor de NOW een accountantsverklaring verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het subsidiebedrag) hebben ontvangen van € 100.000 of meer. Ook bij definitieve vaststelling van de subsidie op € 125.000 of meer is een accountantsverklaring vereist. Daarnaast is een accountantsverklaring altijd vereist voor bedrijven die de NOW hebben aangevraagd op basis van de omzetdaling op werkmaatschappijniveau i.p.v. op groepsniveau.

Nieuwe vereisten van de NOW 2.0
  • De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart van dit jaar.
  • De referentieperiode voor de omzetdaling mag starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus.
  • De omzetperiode voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW-regeling moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.
  • De correctie op de loonsom als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag wordt aangepast van 150% naar 100% van de hoogte van de loonsom van de werknemer(s) die ontslagen worden. Dit betekent dat de ontslagboete vervalt bij ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen vanaf 1 juni 2020.
  • Het kabinet verhoogt de forfaitaire opslag werkgeverslasten in de verlengde NOW-regeling van 30% naar 40%.
  • Een bedrijf of groep mag geen dividend over 2020 uitkeren of eigen aandelen inkopen. Dit verbod geldt tot dat de jaarrekening 2020 definitief is vastgesteld;
  • De werkgever mag over 2020 geen bonussen uitkeren aan de directie en/of het bestuur.
  • Werkgevers krijgen een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.

Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL)

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000 voor 3 maanden. De sectoren die onder de huidige TOGS vallen komen hiervoor in beginsel in aanmerking mits zij een omzetverlies en vaste lasten van ten minste € 4000 hebben. Deze nieuwe regeling wordt nog verder uitgewerkt.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De huidige Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) loopt tot 31 mei 2020. De TOZO wordt eenmalig verlengt met 3 maanden waarbij de voorwaarden worden aangepast. De nieuwe ‘TOZO 2’-regeling zal een partnerinkomenstoets bevatten. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum zullen onder TOZO 2 geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming in levensonderhoud. Door de verlening van de TOZO eindigt de uitkeringstermijn op 31 augustus 2020. Ondernemers die in aanmerking denken te komen voor TOZO 2 dienen dit aan te vragen bij de gemeente waarin zij wonen.

Overige fiscale maatregelen

De periode waarvoor getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020.

Ondernemers die langer dan 3 maanden uitstel willen aanvragen moeten verklaren geen dividenden en bonussen te zullen uitkeren, of eigen aandelen te zullen inkopen. Daarnaast dient bij een dergelijk verzoek een zgn. derdenverklaring te worden verstrekt indien de belastingschuld groter is dan
€ 20.000. Uit de verklaring moet blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast bevat de verklaring een zogenoemde liquiditeitsprognose.

Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan indien uitstel van betaling is verleend.

De belastingrente en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Andere belastingmaatregelen, te weten de versoepeling van het urencriterium voor ondernemers (EZ/VOF), de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen en de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel, worden verlengd tot 1 september 2020.

Coronakredietverlening en –garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)
 
De extra, verruimde of meer toegankelijk kredietverlening en –garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, start-ups en scale-ups uit het eerste noodpakker lopen door. Het betreft de coronamodules van de BMKB-regeling en de Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (start-ups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen de komende 3 maanden € 150 miljoen extra.

Deze Nieuwsbrief bevat de per 25 mie 2020 meest recente informatie. Wij doen ons best de informatie zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kunnen er aan deze Nieuwsbrief geen rechten worden ontleend. Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.

Heeft u vragen? Bel ons!
Daamen & van Sluis Accountants en Belastingadviseurs
T +31(0)10 458 11 44
info@daasluis.nl